PHẬT GIÁO

 

BẮC TÔNG

NAM TÔNG

BÀI VỞ

VIDEO, AUDIO

 

 

BÀI VỞ

VIDEO, AUDIO

 

 

Giảng Giải Nguyên Nhân Bệnh Tật

GIÁO LƯ BÍ TRUYỀN CỦA PHẬT GIÁO

PHẬT GIÁO VẤN ĐÁP - HENRY STEEL OLCOTT

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG: HT THÍCH THIỆN HOA

Giới luật của Sa Di và Sa Di Ni : 

http://www.tangthuphathoc.net/gioiluat/01-sadiluatnghi-01.htm

http://www.tangthuphathoc.net/gioiluat/sadi-nigioi-00.htm

Giới luật của Tỳ Kheo:

http://www.tangthuphathoc.net/gioiluat/tykheogioi-01.htm

Giới luật của Tỳ Kheo Ni:

http://www.tangthuphathoc.net/gioiluat/tykheonigioi.htm

Bắc Tông (Đại Thừa) c̣n phải thọ thêm Bồ Tát Giới:

http://www.tangthuphathoc.net/gioiluat/gioithieupgdaithuabotatgioi.htm

Giới luật nói chung:

http://www.tangthuphathoc.net/vn/gioiluat.htm

English:

Pa Auk Sayadaw Dhamma Talk (video)