Họp Thông Thiên Học ngày 2  tháng 6 năm 2018

http://thongthienhoc.net/sach/GiangLyAnhSangTDD.htm  

  [7:01:50 PM] Thuan Thi Do: Trí Tuệ vốn vô tư : Không ai là thù, không ai là bạn. Tất cả đều là Thầy của con cả. Kẻ thù của con là một sự bí ẩn cần phải giải quyết, dù phải bao nhiêu thế kỷ, bởi v́ con cần hiểu biết con người.

Nếu Huynh có những bằng hữu Huynh phải biết ơn về điều đó; nhưng trong những trường hợp đặc biệt nầy Huynh xem xét họ một cách vô tư như từ trên cao, Huynh nói: "Họ là những bằng hữu của tôi. V́ thế với tư cách là Linh Hồn chúng ta hội họp với nhau ở đây." Như vậy chắc chắn sẽ thấy hoặc có những điểm lớn tương đồng giữa huynh và các bạn thân, hoặc họ và quí Huynh bổ túc với nhau, những rung động của họ và của quí huynh ḥa hợp với nhau và tạo thành một toàn thể tốt đẹp.

Cũng thế, theo quan điểm nầy không có người nào là kẻ thù của Huynh. Nếu người nào ngông cuồng muốn lănh vai tuồng đó, huynh hăy nói: " Tại sao Huynh ấy lại làm như vậy? Huynh ấy không có cảm t́nh tốt đẹp như thế đối với tôi, nếu trước kia tôi không cho Y cơ hội đó. Chúng ta hăy t́m xem trong những trường hợp nào mà chúng ta sẽ có thể giúp Y thay đổi thái độ ấy.”

Bạn con là một thành phần của con, một sự nới rộng của con người con, một bí ngữ khó hiểu. Có sự kiện khó hiểu hơn nữa là chính là ḷng con. Khi nào những xiềng xích của Phàm Ngă nới lỏng, con mới bắt đầu hiểu được sự sâu kín của Bản Ngă.
[7:02:34 PM] Thuan Thi Do:
Người ta có thể biết một người kia rất nhiều. Có khi người ta đi đến một vùng kỳ lạ trong Tâm Thức Y. Người ta nói không thể nào hiểu biết trọn vẹn một người nào dù ở chung với họ trong một kiếp sống lâu dài; tôi tưởng đó là một Đại Chân Lư. Đối với Chơn Sư th́ lại khác. Chúng ta được một trong sự an toàn lớn lao khi chúng ta liên kết với các Đấng Chơn Sư. Chúng ta chắc chắn tuyệt đối là các Ngài biết rơ chúng ta nhiều hơn chúng ta tự biết ḿnh và tất cả những ǵ ở trong chúng ta không lọt qua mắt các Ngài được. Chúng ta thấy những nhược điểm của chúng ta, những sự yếu đuối về Tinh Thần của chúng ta và chúng ta cố gắng t́m cách cải thiện chúng nó. Có thể chúng ta c̣n nhiều tật khác mà chúng ta không thấy và chúng sẽ hiện ra trong cơn khủng hoảng hay là trong lúc khẩn trương. Như thế, chúng ta thường tưởng rằng nếu Chơn Sư biết mấy tánh đó, không sớm th́ muộn Ngài làm cho mấy tánh xấu, mà chúng ta không biết, lộ ra và như vậy Ngài giúp chúng ta diệt trừ chúng. Những người được Ngài thâu nhận làm Đệ Tử và đem đến gần Ngài dù sao cũng được sự an ủi mà tự nhủ rằng họ không có thể hư đốn đến đỗi không phương nào sửa chữa được, và dù cho họ có lư do khiêm tốn tự cho rằng họ vốn là tầm thường. Ở mọi giai đoạn của sự tiến hóa nội tâm, sự cố gắng cần thiết về phần chúng ta và nó sẽ do ư chí của chúng ta quyết định. Chơn Sư không thể thay chúng ta làm việc đó, mặc dù Ngài có thể giúp đỡ chúng ta và Ngài giúp đỡ chúng ta với từ điện của Ngài, T́nh Thương của Ngài, Cảm T́nh của Ngài, cũng như ảnh hưởng gián tiếp của Ngài sử dụng do trung gian của một vài Đệ Tử của Ngài. Ngài giúp đỡ chúng ta chỉ khi nào Nhân Quả (Karma) của chúng ta cho phép Ngài làm điều đó. Chúng ta hăy chuẩn bị cho cơ hội sau nầy, và khi nó đến mau chụp lấy liền, không do dự; như thế chúng ta sẽ tự chuẩn bị dễ dàng cho cơ hội khác sẽ đến sau. Một lẽ khác, Chơn Sư không có quyền giúp đỡ chúng ta, bởi v́ Ngài cũng phải phục tùng Đại Luật Nhân Quả, mặc dù ư Ngài muốn đưa lên tức khắc đến địa vị Siêu Phàm. Ngài bị cản trở điều đó. Cái điều chắc chắn trên Đường Đạo, chúng ta nhận lănh sự giúp đỡ của Ngài khi chúng ta đáng được trợ giúp, bởi v́ Ngài cũng là một vị Bằng Hữu, theo ư nghĩa thường của danh từ nầy, Ngài không thể ban cho chúng ta cái ǵ mà chúng ta không xứng đáng được. Thật sự Ngài chỉ giúp chúng ta được chỉ khi nào chúng ta liên kết với Ngài.

Khi nào con đứng ngoài Bản Ngă, con mới có thể hiểu được nó. Tới chừng đó và chỉ tới chừng đó, con mới hiểu rơ và điều khiển nó được. Tới chừng đó và chỉ tới chừng đó, con mới có thể sử dụng tất cả mănh lực của nó hiến dâng cho công việc phụng sự xứng đáng.

Ở đây, lẽ dĩ nhiên là Chơn Sư tưởng đến Bản Ngă cao siêu, Chơn Nhơn trong Thượng Trí. Chơn Nhơn trông nom Bản Ngă thấp thỏi và d́u dắt nó. Như chúng ta đă thấy, tất cả mấy điều nầy có thể giải thích theo nhiều tŕnh độ khác nhau, tùy theo địa vị các Đệ Tử hay các Chơn Sư. Ở những người nầy, công việc của Chơn Nhơn trong Thượng Trí (Nhân Thể) là làm chủ Phàm Nhơn và điều khiển nó tại Trần Thế. Ở những người khác th́ công việc của Chơn Thần là trông nom và điều khiển Chơn Nhơn. Phận sự nầy hoàn tất rồi - ấy là công việc của Chơn Sư - Ngài phải nhắm vào một mục đích trực tiếp kế đó cao siêu hơn Chơn Thần và dắt dẫn Chơn Thần triệt để làm đúng theo mục đích nầy.

11.- Hăy quan sát hết sức kỹ lưỡng tấm ḷng con.

Bởi v́ tấm ḷng con là con đường nơi đó chiếu ra ánh sáng độc nhất có thể đủ năng lực soi sáng đời sống làm cho đời sống trở nên sáng suốt trước mắt con.
[7:02:43 PM] Thuan Thi Do: Không khi nào Huynh gặp được Đức Thượng Đế ở ngoài trước khi biết được quyền năng của Ngài ở trong ḿnh Huynh. Ánh Sáng độc nhất xuyên qua tấm ḷng Huynh. Nó có khả năng soi sáng đời sống và làm cho Huynh hiểu nó. Một sự giúp đỡ ở bên ngoài có thể tán trợ rất nhiều sự kêu gọi ánh sáng nầy. Đức Tôn Sư của Huynh không thể cho Huynh ánh sáng nầy, mặc dù Ngài có thể giúp Huynh làm nảy sinh ánh sáng đó trong ḿnh Huynh; nó phải khởi sự từ trong thâm tâm. Thật sự nó ở tại đó, dù Huynh biết hay không biết điều nầy cũng vậy.

Chúng ta phải t́m được một sự ban ân huệ và một sự khích lệ cực độ trong vấn đề mà Giáo Lư Thông Thiên Học đă tuyên bố và thường nhấn mạnh là : Đấng Thiêng Liêng ở trong ḿnh chúng ta và chúng ta hoàn toàn thuộc về thành phần của Ngài. Bởi v́ chúng ta thường quên ư thức về Giáo Lư đó cho nên đôi khi việc xảy đến cho chúng ta, là thấy sự yếu đuối của chúng ta không đủ sức làm cho chúng ta hiểu rơ sự sống rộng lớn, sự thâm sâu và sự huyền diệu của Cơ Trời. Người ta thường quên rằng họ là một với Đức Thượng Đế mà có bao giờ họ biết điều đó. Muốn đạt được một tŕnh độ của sự phát triển hoặc là một hạnh phúc thật sự hay là Chân Lư nào khả dĩ thiết lập được sự điều ḥa giữa họ và phần c̣n lại của Thế Giới, chỉ có một phương pháp mà thôi; ấy là càng ngày càng đến gần sự biểu hiện của Đức Thượng Đế. Tất cả những nhà Thần Bí Học đều quả quyết điều nầy: "Chỉ có một điều mà thôi, là do Đức Thượng Đế trong nội tâm mà chúng ta mới thật gặp Đức Thượng Đế ở ngoài chúng ta." Chơn Sư đă nói trước đây: "Nếu con không đủ sức thấy ánh sáng ở trong ḿnh con, th́ rất vô ích t́m nó ở ngoài."
[7:34:57 PM] Thuan Thi Do: 11. Regard most earnestly your own heart.
12. For through your own heart comes the one light which can illuminate life and
make it clear to your eyes.
Study the hearts of men, that you may know what is that world in which you live
and of which you will to be a part. Regard the constantly changing and moving life
which surrounds you, for it is formed by the hearts of men; and as you learn to
understand their constitution and meaning, you will by degrees be able to read the
larger word of life.
[7:36:28 PM] Thuan Thi Do: https://www.google.com/search?q=minh+nie%E1%BB%87m+m%E1%BB%9F+r%E1%BB%99ng+tr%C3%A1i+tim&oq=minh+nie%E1%BB%87m+m%E1%BB%9F+r%E1%BB%99ng+tr%C3%A1i+tim&aqs=chrome..69i57.7263j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[7:37:05 PM] Thuan Thi Do: https://i.ytimg.com/vi/6dGrSFHrIW8/maxresdefault.jpg
[7:41:39 PM] Thuan Thi Do: CHƯƠNG 5

QUI TẮC 13


C.W.L. – Nơi đây của Phần Thứ Hai trong quyển Ánh Sáng Trên Đường Đạo, sự đánh số qui tắc lại thay đổi. Chúng ta không gặp những câu cách ngôn của quyển viết tay sắp hàng ba, và kế đó giảng lư của Đức Đế Quân. Bây giờ chúng ta đến qui tắc thứ 13 do Đức Đế Quân đưa ra.

13. - Lời nói chỉ đến với sự hiểu biết. Con hăy hoạch đắc sự hiểu biết và con sẽ nói được.

Chú giải của Đức Hilarion thêm vào :

Không thế nào giúp đỡ kẻ khác khi mà riêng con, con chưa bắt đầu có một sự hiểu biết chắc chắn.

Người ta có thể học hỏi cặn kẽ hệ thống Thông Thiên Học, xem xét nó về tất cả những phương diện, so sánh nó với những lư thuyết khác đă cố gắng giải thích những điều kiện dưới Trần Thế và đi đến sự kết luận rằng nó quả là giả thuyết tốt đẹp nhứt đă tŕnh bày cho con người từ xưa đến nay, và chấp nhận nó như là Chân Lư. Tôi tưởng, thật ra, mấy điều nầy không thể gọi là "Hiểu Biết" được, nhưng ít ra nó cũng làm ra một sự tự tin chắc đầy đủ và hữu lư giúp chúng ta hành động v́ hiểu biết lư do.

Khi tham khảo Giáo Lư của Công Giáo chính thống, chúng tôi thấy liền nó không vững vàng, không chắc chắn, mặc dù nó tự phụ cắt nghĩa được tất cả. Chúng ta khó t́m được một lư thuyết làm cho chúng ta thỏa măn. V́ vậy, nhiều người Công Giáo rất sợ suy nghĩ. Khi mà chúng ta hiểu được sự giải nghĩa của Thông Thiên Học về sự sống, địa thế ở dưới chân chúng ta lại được vững vàng. Một người ở ngoài đến hỏi chúng ta những giải thích minh bạch; có lẽ họ thấy những quả quyết của chúng ta rất mạnh mẽ, rất trực tiếp, rất hoàn toàn, họ mới hỏi chúng ta: "Mấy Huynh có bằng cớ ǵ về mấy điều đó không?" Họ có thể hoài nghi về sự xác thực của bằng cớ nầy hay bằng cớ nọ, nhưng mà triết lư của chúng ta, xem xét về toàn diện, không ai chối căi việc ít nữa nó tiêu biểu cho một lư thuyết có mạch lạc và nếu điều đó đúng thật th́ bất cứ vấn đề nào cũng phải giải nghĩa được cả. Trong nhiều trường hợp, những lư thuyết khoa học cũng không đ̣i hỏi nhiều hơn điều nầy. Một số những sự việc để trước mắt chúng ta; giả thuyết phải có một sự giải thích chúng nó, đây nầy là một sự giải thích cao siêu hơn hết, nó cắt nghĩa thật rành rẽ tất cả những sự quan sát đă thu thập được, như vậy chúng ta tạm gọi nó là đúng vậy.

Khi tôi học hỏi để hiểu biết Thông Thiên Học, tôi đă làm Linh Mục trong Giáo Hội Anh Quốc, nhưng tôi ngờ vực nhiều Giáo Điều, tôi cố tránh, không giảng một Giáo Điều nào cả. Tôi dạy và tôi chứng minh Khoa Luân Lư. Gặp Thông Thiên Học một lư thuyết khả dĩ thừa nhận được, tôi rất sẵn sàng chấp nhận nó. Tôi có một chút ít bằng chứng, nói tóm lại, thuở đó tôi có những bằng chứng giống như những bằng chứng của chúng ta có, để giải thích những chuyện Thiên Văn, hoặc để biện hộ cho nhiều lư thuyết được Thế Giới công nhận trong Hóa Học hay trong Vật Lư Học. Nhiều sự thí nghiệm nhờ những lư thuyết nầy chứng minh, nhưng c̣n nhiều chuyện khác không giải thích được.

Kế đó tôi gặp Đức Bà Blavatsky, tôi xem xét vài việc và thấy h́nh như chúng chứng thực vài sự quả quyết của bà. Lẽ tự nhiên, điều nầy không biện minh được tất cả những điều c̣n lại. Nhưng khi vào Hội Thông Thiên Học chưa đầy ba năm, tự riêng tôi, tôi có thể tin chắc vào những vị Đại Sư, như Bà đă nói với tôi. Sự kiện nầy biện hộ cho cái ǵ c̣n lại. Hơn nữa, tất cả những sự xác nhận của Bà đều phù hợp với nhau một cách lạ lùng đáng phục và tạo thành một toàn thể tuyệt diệu.

Sau đó, tôi có thể thực hiện được vài sự quan sát trực tiếp và cho tới ngày nay tôi không hề gặp sự sai lầm nào trong những Đại Chân Lư Bà đă tŕnh bày cho chúng tôi nghe. Trong những tác phẩm của Bà, Bà cho chúng tôi không biết bao nhiêu bài học mà những sự hiểu biết trực tiếp của tôi chưa giúp tôi hiểu biết tất cả. Cho tới ngày nay, tôi cũng chưa hiểu được ư nghĩa của vài sự xác nhận của Bà, nhưng càng ngày tôi càng học, tôi càng nhận thấy sự hiểu biết rộng lớn của Bà, mặc dù Bà nh́n nhận trong những quyển sách của Bà viết có nhiều sự sai lầm. Tôi từ bỏ việc t́m kiếm chúng nó. Trước nhất, khi chúng ta gặp một đoạn văn mà chúng ta không hiểu được th́ chúng ta tưởng rằng, đó là một trong những sai lầm, nhưng về sau chúng ta t́m thấy chính là chúng ta lầm lạc, v́ chúng ta không hiểu rơ. Chắc chắn có những sai lầm, mà khi chúng ta tiến bộ khá nhiều trong sự học hỏi của chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra chúng nó. Tôi tính sắp xếp vài sự xác nhận của Bà vào loại sai lầm, nhưng tôi tránh việc đó, tôi không làm việc ấy trước khi tôi biết chắc chắn chúng nó không đúng với sự thật; tốt hơn là hăy nhận lănh chúng nó một cách kính cẩn.
[8:00:47 PM] Thuan Thi Do: https://www.pinterest.com/pin/486811040950619926/?lp=true  Chừng 12 năm về trước, trong một cuộc triễn lăm bách
niên Philadelphia, để trả lời cho các câu hỏi khát khao của
một nhà Minh Triết Thiêng Liêng (một trong những người
đầu tiên hâm mộ ông) tác giả đă lặp lại cho y biết những điều
mà bà đă được thượng cấp chỉ dạy, đó là kiến văn mà bà
chẳng bao giờ có thể nghi ngờ.
Người ta đă xác định rằng theo biệt ngữ của các tín đồ
Do Thái Bí giáo, người đă phát minh ra “Động cơ tự hành”
(“Self- Motor”) đó được gọi là một “thuật sĩ bẩm sinh”
(“natural-born magician”). Ông vẫn không hề ư thức được
toàn bộ phạm vi áp dụng các quyền năng của ḿnh và chỉ thi
thố những quyền năng mà ông đă t́m ra và nhận biết được
nơi bản thân ḿnh – thứ nhất là v́ gán cho chúng một nguồn
gốc sai lầm nên ông chưa bao giờ hiển lộng các quyền năng
này được một cách viên măn; thứ nh́ là v́ ông không đủ năng
lực chuyển cho người khác những ǵ vốn là một năng khiếu cố
hữu trong bản chất đặc biệt của riêng ông. V́ thế, không thể
Những điều mà tác giả tuyên bố lúc bấy giờ đă được chứng minh
là đúng, nay chúng ta chỉ cần thêm một ít nhận xét liên quan tới sự
thất bại của các điều kỳ vọng của ông Keely, đến nay, chính nhà
phát minh cũng nh́n nhận thất bại này. Tuy nhiên, mặc dù ở đây
chúng ta dùng từ ngữ thất bại, độc giả nên hiểu nó theo một ư
nghĩa tương đối, v́ bà Bloomfield Moore đă giải thích như sau:
“Ông Keely đă nh́n nhận là v́ bị thất bại trong việc áp dụng lực
chấn động vào cơ học theo các đường lối khảo cứu thực nghiệm
thứ nhất và thứ nh́. Ông bắt buộc phải hoặc là thú nhận đă bị thất
bại về thương mại, hoặc là thử tiến hành đường lối thứ ba, vẫn dựa
vào nguyên tắc đó, mưu t́m thành tựu qua một phương tiện khác”.
“Phương tiện” này lại ở trên cảnh giới hồng trần.
 thường xuyên chuyển nhượng cho bất cứ ai toàn bộ bí nhiệm
này để áp dụng vào thực tế.(1)
Những người bẩm sinh có một năng khiếu như vậy
cũng không phải là rất hiếm. Thường thường trong hầu hết
mọi trường hợp, họ cứ sống rồi chết đi mà hoàn toàn không
biết ḿnh vốn sở hữu những quyền năng phi thường. Ông
Keely có các quyền năng được gọi là phi thường, chỉ v́ ngày
nay ít ai biết tới, chẳng khác nào ít ai biết tới sự tuần hoàn của
máu trước thời Harvey. Máu vẫn tồn tại, nó đă từng tác động
như hiện nay nơi người đàn ông đầu tiên được sinh ra từ đàn
bà; cũng thế, trong con người có tồn tại cái nguyên khí có thể
kiềm chế và chỉ đạo Lực chấn động ether. Dù sao đi nữa, nó
vẫn tồn tại nơi mọi thế nhân có Chơn Ngă liên hệ nguyên thủy
(v́ trực hệ) với cái nhóm Thiền Định Đế Quân được mệnh danh là
“con đầu ḷng của Dĩ Thái” (“the first-born of Ether”). Xét về mặt
tâm linh, nhân loại được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm
có liên quan tới một trong các nhóm Thiền Định Đế Quân
thoạt tiên đă tạo ra con người tâm linh (xem các đoạn 1, 2, 3,
4, 5 trong phần giảng lư ĐOẠN KINH 7). Vốn được ưu đăi rất
nhiều về phương diện này, và ngoài khí chất tâm linh ra, xét
về mặt trí thức, ông c̣n là một thiên tài về cơ khí nữa; do đó
ông Keely có thể đạt được nhiều thành quả kỳ diệu. Ông đă
thành đạt được một vài điều – hơn mức bất kỳ thế nhân nào
chưa được khai ngộ vào các Bí pháp tối hậu thành đạt được trong
thời đại này măi đến ngày nay. Những ǵ ông đă thực hiện,
chắc chắn là hoàn toàn đủ để cho chính khoa học phải đập
nát các thần tượng của ḿnh, các thần tượng bằng vật chất
[8:20:45 PM] Thuan Thi Do: với chân bằng đất sét – như bạn bè ông đă nói với ông một
cách rất đúng như thế. Tác giả cũng chẳng hề bất đồng ư kiến
với bà Bloomfield-Moore; trong một tài liệu về “Lực Tâm
Linh và Lực Ether”, bà đă nêu rơ rằng với tư cách là một triết
gia, ông Keely:
Có tâm hồn đủ cao cả, tâm trí đủ minh mẫn và khí phách cao
thượng để khắc phục được mọi khó khăn và cuối cùng xuất hiện
trên thế giới với tư cách là một nhà phát minh đại tài nhất.
Bà c̣n tŕnh bày thêm như sau:
Nếu Keely chẳng làm điều ǵ khác hơn là dẫn dắt các nhà
khoa học từ các địa hạt buồn tẻ mà họ đang lần ṃ t́m kiếm, vào
trong lănh vực nguyên tố lực (elemental force) quang đăng (nơi mà
trọng lực và lực cố kết vẫn ám ảnh họ và không được dùng tới; nơi
mà từ cội nguồn nhất nguyên, có xạ ra năng lượng vô hạn vào
thiên h́nh vạn trạng) ông sẽ lừng danh muôn thuở. Nếu để đập tan
chủ nghĩa Duy vật, ông có thể chứng minh được rằng có một
nguyên khí bí nhiệm (mà vật chất, dù được tổ chức hoàn bị đến
đâu đi chăng nữa, cũng phải hoàn toàn tuân phục) làm linh hoạt
vũ trụ, th́ ông sẽ là một ân nhân tinh thần đối với nhân loại chúng
ta hơn bất kỳ người nào mà thế giới hiện đại đă phát hiện được.
Nếu trong lănh vực chữa trị bệnh tật, ông có thể dùng các lực tinh
anh của thiên nhiên để thay thế cho các tác nhân vật chất thô trược
đă giết chết người ta nhiều hơn cả chiến tranh, bệnh dịch và đói
kém phối hợp lại, th́ ông sẽ đáng được nhân loại mang ân. Ông sẽ
làm được như vậy và c̣n nhiều hơn nữa nếu ông và những người
đă chăm chú theo dơi sự tiến bộ của ông từng ngày một trong
nhiều năm, không có những kỳ vọng quá lạc quan.
Trong tác phẩm Các Bí Mật của Keely (1) cũng vị mệnh
phụ đó đă tŕnh bày đoạn sau đây trích từ một bài báo do tác
giả của chính pho sách này đă viết cho tờ Theosophist:
 Trong Vật Chất và Lực là ǵ, tập sách thứ năm do Nhà xuất bản
Theosophist phát hành, tác giả đă cho rằng: “Các nhà khoa học vừa
t́m ra ‘trạng thái thứ tư của vật chất’, trong khi đó, các nhà Huyền
bí học đă thâm nhập qua trạng thái thứ sáu nhiều năm trước, do
đó, mặc dù không suy diễn mà cũng biết được sự tồn tại của trạng
thái cuối cùng tức trạng thái thứ bảy”. Kiến thức này bao gồm một
trong các bí nhiệm của Keely được gọi là “bí nhiệm phức hợp”
(“compound secret”). Nhiều người cũng biết rằng bí nhiệm của
ông bao gồm “sự gia tăng năng lượng”, sự cách điện ether, và sự
thích ứng lực động lực cầu (dynaspheric forces) vào máy móc.
Ấy chính là v́ khám phá của Keely đă đưa tới việc hiểu
biết một trong những bí nhiệm Huyền bí nhất, một bí nhiệm
không bao giờ được phép lọt vào tay quần chúng. Đối với
nhà Huyền bí học, h́nh như chắc chắn là ông không thể đẩy
mạnh các khám phá của ḿnh tới kết cuộc hợp lư được.
Nhưng thế cũng c̣n hơn hiện nay. Cho dù bị hạn chế như
vậy, khám phá này vẫn có thể tỏ ra có ích nhất. Ấy là v́:
Lần hồi, với sự kiên tâm tŕ chí mà một ngày kia thế giới sẽ
tôn vinh, bậc thiên tài ấy đă miệt mài khảo cứu, khắc phục mọi khó
khăn lớn lao cứ xuất hiện măi trên đường đi và hầu như là các
chướng ngại vật không thể vượt qua được (đối với mọi người,
ngoại trừ ông) để tiến thêm nữa. Nhưng thế giới chưa bao giờ xác
định được lúc nào sẽ sẵn sàng cho sự xuất hiện dạng lực mới mà
nhân loại đang chờ đợi. Thiên nhiên, bao giờ cũng tiết lộ các bí mật
của ḿnh một cách miễn cưỡng, đang lắng nghe những lời yêu cầu
của vị chủ nhân của ḿnh (tức sự thiết yếu). Các mỏ than trên thế
giới không thể chịu đựng măi được sự bóc lột ngày càng tăng. Hơi
nước đă đạt đến mức giới hạn cực đại năng lượng của ḿnh và
không đáp ứng được các nhu cầu của thời đại. Nó biết rằng ḿnh
đă tới số rồi (It knows that its days are numbered). Điện lực th́ cứ
ngập ngừng (holds back) và tùy thuộc vào sự tiếp cận của cô em
đồng nghiệp (sister colleague). Máy bay đang chờ đợi cái lực khiến
cho sự phi hành không c̣n là một giấc mơ nữa. Khi người ta đă dễ
dàng từ nhà liên lạc với cơ quan bằng điện thoại, th́ các cư dân
trên các lục địa cũng sẽ có thể nói chuyện với nhau qua đại dương.
Trí tưởng tượng bị tê liệt hết khi ra sức tiên đoán các kết quả vĩ đại
của khám phá kỳ diệu này, một khi nó được áp dụng vào nghệ
thuật cơ khí. Khi chiếm lấy cái ngôi mà nó sẽ bắt hơi nước nhường
lại, lực động lực cầu (dynaspheric force) sẽ thống trị thế giới với
một quyền lực mạnh mẽ về mặt văn minh đến nỗi mà không một
tâm trí hữu hạn nào có thể đoán được các thành quả. Trong lời nói
đầu của Tôn giáo Khoa Học, Laurence Oliphant đă cho rằng: “Một
triển vọng luân lư mới đang đón chờ nhân loại, đó chắc chắn là một
thứ nó rất cần. Triển vọng luân lư mới này tuyệt nhiên không thể
bắt đầu một cách rộng khắp như thế bằng cách sử dụng lực động
lực cầu cho các mục đích có lợi cho sinh hoạt. (1)
[8:36:04 PM] Thuan Thi Do: https://www.lockhaven.edu/~dsimanek/museum/keely/keely.htm
[8:53:15 PM] Thuan Thi Do: https://coralcastle.com/
[8:54:20 PM] Thuan Thi Do: https://www.lockhaven.edu/
[9:11:02 PM] *** Call ended, duration 2:10:07 ***