Họp Thông Thiên Học ngày 16  tháng 6 năm 2018

http://thongthienhoc.net/sach/GiangLyAnhSangTDD.htm  

 [6/16/2018 7:00:58 PM] *** ll ***
[6/16/2018 7:05:51 PM] Thuan Thi Do: Trong giai đoạn kế, con người học cách sử dụng dễ dàng Thượng Trí hay Nhân Thể. Kế đó, dù cho các Thể thấp của Y sử dụng thế nào đi nữa, Y cũng vẫn giữ được Tâm Thức mới của Y tới một điểm nào đó. Khi dùng Cái Vía hay Cái Trí, Y không thể sử dụng trọn vẹn năng lực riêng biệt của Nhân Thể, bởi v́ hai Thể: Cái Vía và Cái Trí làm thành một bức màn che hay là sự giới hạn, nhưng Y nhớ được kinh nghiệm của Y trong Nhân Thể. Khi Y chọc thủng được bức màn ngăn cách Xác Thân và Cái Vía, Y nhớ lại trong đầu óc Y tất cả những ǵ Y đă làm trên mấy Cơi cao siêu, như thế đời sống của Y vẫn liên tục. Trong Nhân Thể, Tâm thức Y không bị gián đoạn trong lúc Y ngủ hay trong lúc Y thức, trong lúc Y c̣n sống hay trong lúc Y chết, bởi v́ Tâm Thức nầy vốn trường tồn. Khi vào Đền Thụ Huấn ở mức độ cao hơn kế đó, hay là Cơi Bồ Đề Y có được sự hiểu biết trực tiếp tất cả những ǵ đưa đến cho Y, Y có thể vào trong ḷng những kẻ khác cũng như Y kéo họ vào trong ḷng Y, Y hiểu biết trọn vẹn.

Trên mức độ cao siêu, sự phát triển những năng lực và sự giải tỏa những giác quan giúp con người đem về Cơi Trần nhiều sự kinh nghiệm, nhưng đồng thời luôn luôn Y như bị tê liệt khó mà diễn tả. Y thấy, Y biết và có thể nói về nhiều chuyện với một cách làm cho người ta tin Y hơn là người không có sự hiểu biết trực tiếp. Nhưng, dù rằng tất cả những sự cố gắng của Y, dù rằng Y đă giúp được vài người, luôn luôn Y có măi [147] cảm tưởng rằng Y chỉ nói có phân nửa những điều Y thấy. Không có danh từ để truyền đạt cho kẻ khác kinh nghiệm đă thu thập được trên cảnh giới nơi đó không có ngôn ngữ.

Những người thuộc hạng sùng đạo thỉnh thoảng đi tới trạng thái xuất thần, trong đó họ thấy được những cảnh cao siêu. Chỉ cần đến mấy Cảnh đó một lần thôi cũng đủ để hiểu liền những nỗi khó khăn mà những vị Thánh bên Thiên Chúa Giáo và những Tu Sĩ Dô- ghi (Yogis) bên Ấn Độ gặp phải trong sự toan tính trạng tả chúng nó. Bà Thánh Thérèse có nói những kinh nghiệm như thế, Thánh Jean de la Croix, Thánh Francois d'Assise và những vị khác cũng có ghi chép những kinh nghiệm của các Ngài một, hai lần. Trong những bài mô tả, những người Công Giáo nầy dùng những danh từ Công Giáo, một người Thông Thiên Học th́ dùng những danh từ Thông Thiên Học, Y cho những kinh nghiệm liên hệ với các Đấng Chơn Sư, c̣n những vị Thánh nói chúng nó liên hệ với Đấng Christ.

Thật rất cần thiết tiếp xúc với sự thật ở ngoài những hiện tượng hay là đến gần sự thật ở ngoài những h́nh dạng, bởi v́ một kinh nghiệm cá nhân dù không đầy đủ cũng có giá trị nhiều hơn những lời chỉ dẫn của người khác. Một ít kinh nghiệm cá nhân cũng làm cho lời nói từ miệng của chúng ta tuôn ra. Chúng ta cảm thấy chúng ta có vài chuyện khác phải nói. Chúng ta phải làm điều đó. Việc truyền đạt những chuyện nầy cho đời là một nhiệm vụ thuộc về phần chúng ta. Chúng ta phải chứng tỏ sự thật kỳ diệu nầy. Chơn Sư nói rằng, khi Huynh hiểu được trực tiếp những sự thật nầy, Huynh t́m gặp nơi Huynh nguồn phát sinh ra lời nói. Huynh cảm thấy sự cần thiết và có bổn phận phải lặp lại những điều quan trọng mà Đức Chúa đă làm để giúp Huynh - ở đây tôi dùng danh từ Công Giáo.

Chúng tôi không muốn bắt buộc bất cứ ai công nhận lời tường thuật về tất cả những kinh nghiệm của chúng tôi, nhưng mà người ta có cảm tưởng rằng những ai có những sự hiểu biết trực tiếp nào đó sẵn sàng chứng minh mấy điều nầy. Những người nào đă thấy và đă gặp một vài vị Tôn Sư của chúng ta và ghi nhớ việc nầy, v́ tôi tưởng luôn luôn họ phải chứng minh nó; bởi v́ những người ngoài khi nghe đề cập đến những việc đă xảy ra như thế th́ thường nói: " À! Ai đă gặp các Đấng Cao Cả đó?" Tôi không muốn chút nào làm giảm giá trị tư tưởng của chúng tôi về các Đấng Chơn Sư khi chúng tôi tŕnh bày tư tưởng nầy với những người không thể hiểu nó; nếu trong số những người nầy có những người hỏi chúng tôi trong một cuộc hội họp công cộng như vầy: Huynh có gặp một vị Chơn Sư nào không ? Tôi sẽ trả lời: Tôi có gặp, nhưng tôi không muốn đem nó ra làm vấn đề bàn căi giữa công chúng.
[6/16/2018 7:07:19 PM] Thuan Thi Do: Trong một cuộc hội họp như vầy, chắc chắn có những thính giả ưa giễu cợt, hay nếu họ nói khôi hài họ sẽ không tin chi hết. Mấy điều đó không động đến Chơn Sư được, nhưng có ảnh hưởng lớn lao đối với kẻ phạm thượng, chớ quên điều nầy. Người nào chế nhạo các Đấng Cao Cả như các Đấng Chơn Sư tự gây cho họ một thứ Quả Báo đặc biệt rất nặng nề. Tôi thường thấy điều đó. Nếu đôi khi tôi từ chối không nói về các Ngài phải thấy lư do thật sự của chúng tôi; chẳng những chúng tôi tự nhiên rất kinh sợ đem những tôn danh mà chúng tôi xem như là Thánh Thiện để cho những kẻ dốt nát và điên rồ chế giễu, mà v́ ḷng thương họ tránh không khỏi trong tương lai những kinh nghiệm rất đau thương. Về phương diện nầy, tôi không thể đưa ra những giải thích trọn vẹn, nhưng tôi biết phải có như thế. Tôi đă nhận thấy nhiều lần, nhiều lắm, chớ không phải là sự t́nh cờ hay là sự rủi ro nào đó.

Không ai được phép chế giễu một vị Đạo Sư, mặc dù Ngài là thế nào. Người ta có thể không tin Ngài, tự xét ḿnh không bị bắt buộc phải nghe theo Ngài; nhưng người tánh t́nh tế nhị không bao giờ nghĩ đến việc nhạo báng những tín ngưỡng của thiên hạ. Ai phạm lỗi nầy mắc tội nghịch với nguyên tắc căn bản, dù cho tính cách của Giáo Lư đưa ra thế nào đi nữa.

Có lẽ rất tốt cho tất cả một cảnh cáo chung là đừng khinh dễ cái chi cả, bởi v́ luôn luôn trong những tư tưởng dường như không thể tin được và không thể hiểu được, có thể có một phần Chân Lư. Mọi hậu quả dù là một sự dị đoan đều có nguyên nhân và dù rằng ngay bây giờ đây, dáng vẻ của nó xem rất kỳ dị; nhưng nếu chúng ta truy ra cội rễ, chúng ta sẽ thấy rằng không phải là nó không có một căn bản vững chắc.

Sau qui tắc thứ 13, ta không c̣n chi nữa để thêm vào cho những điều đă viết ra.

Đức Chơn Sư Hilarion muốn nói rằng những chú giải của Đức Đế Quân Vénitien, theo tôi, gồm tất cả những ǵ có thể cho mà không tai hại. Ngài chấm dứt những chú giải của Ngài với mấy chữ :

Ta cho con sự an tịnh của Ta.

Những chú giải nầy chỉ viết cho những người mà Ta cho sự an tịnh của Ta, cho những người có thể đọc những điều mà Ta viết với những giác quan bên trong và những giác quan bên ngoài (nội giác quan và ngoại giác quan).
[6/16/2018 7:31:03 PM] Thuan Thi Do: Như chúng ta đă thấy trong Phần Thứ Nhứt câu: "Ta cho con sự an tịnh của Ta" chỉ có thể để do Chơn Sư nói với những Đệ Tử giống như Ngài hay là những người đi tới cơi Bồ Đề; họ có Tâm Thức Bồ Đề và họ làm một với Ngài.

Thí dụ hai người trao đổi lời chào hỏi nhau như câu: "Cầu xin sự an vui đến với Huynh" và câu trả lời: Cầu xin sự an vui ban xuống cho Huynh. Họ cho lẫn nhau cái ǵ? Chúng ta có thể tưởng tượng họ đồng bực với nhau. Một ư muốn mănh liệt hay là một sự cầu chúc được an tịnh từ người nầy qua người kia. Ấy là một tặng phẩm có thể cảm biết rơ ràng. Mà cũng thế đó, khi mà mỗi lần một tư tưởng yêu thương của chúng ta hướng về người mà chúng ta quí mến, chúng ta di chuyển thật sự một phần nhỏ nhít của Cái Vía chúng ta dùng làm dụng cụ cho h́nh tư tưởng của chúng ta. Cũng có thể di chuyển chất khí cao siêu hơn, như chất Bồ Đề, nếu người ta đi đến mức độ cao siêu như vậy.

Nên biết rằng trong những trường hợp như thế, có sự di chuyển vật chất. Thường thường người ta tưởng rằng sự ham muốn không có nghĩa ǵ hết. Nhưng một sự cầu chúc tốt đẹp là một tặng phẩm làm bằng vật chất cũng như một cuốn sách hay là một món nữ trang, mặc dù nó làm bằng chất Thanh Khí[148] và chất Trí Tuệ: Ấy là một tặng phẩm vừa tầm tay của người nghèo cũng như người giàu nhất.

Một người trong chúng ta nhận được ân huệ của một vị Linh Mục ban cho: Cầu xin sự an tịnh của Đức Chúa Trời cao hơn mọi sự khôn ngoan ban xuống cho Huynh. C̣n có một hiện tượng nhất định hiện ra nữa: Ư muốn tốt của vị Linh Mục có thể thêm vào, chỉ là một số lượng cực nhỏ do Ngài mà ra. Khi Ngài nhân danh Đức Chúa Trời ban xuống một ân huệ long trọng, Ngài hành động như một vị Linh Mục, Ngài mượn thần lực trong kho dự trữ đặc biệt do Đấng Christ lập ra cho việc nầy. Trong cuộc lễ Thánh Thể, thần lực cũng mượn ở một gốc, mặc dù trong trường hợp nầy nó do ở một chỗ thâm sâu khác và biểu lộ ra một cách thế khác. Có vài Đấng Cao Cả xét ra nên lập thành một phân bộ đặc biệt trong kho dự trữ nói trên đây; trước hết các Ngài cung cấp thần lực cho phân bộ nầy rồi luôn luôn nó được duy tŕ đầy đủ do những nhân viên đặc biệt phục vụ các Ngài. Đó là điều Đấng Christ đă làm khi Ngài giáng lâm tại Palestine. Do ư chí của Linh Mục, các Tín Đồ nhận lănh một sự an tịnh và một ân huệ của một người thường có thể ban cho kẻ khác. Sự an tịnh và ân huệ nầy không phải của vị Linh Mục, chúng từ trên cao ban xuống.

Sự ban ân huệ của một vị Giám Mục cũng là hiện tượng đó nhưng ở mức độ cao. Thần lực ban rải ra nhiều hơn. Khi Đức Giám Mục ban ân huệ của Giám Mục, Ngài làm ra ba dấu Thánh Giá, c̣n vị Linh Mục chỉ làm có một dấu mà thôi. Ngài phô diễn ba lực từ nơi Ngài tuôn ra. Tôi không muốn nói, v́ là Giám Mục Ngài không thể ban cho lực đó khi làm một dấu Thánh Giá, nhưng nếu Ngài làm ba dấu, đó là Ngài sử dụng thần lực nầy ba cách khác nhau, trên một mức độ cao hơn mức độ từ nơi đó ân huệ của vị Linh Mục ban xuống. Khi nói với một người nào "Sự an tịnh đến với Huynh" th́ một trong các Đấng Tôn Sư của chúng ta ban cho Huynh đó một sự an tịnh hoàn toàn tuyệt đối và làm cho hân hoan phấn khởi hơn nhiều.

Sự ban ân huệ của Đấng Christ là sự ban ân huệ cao hơn hết mà chúng ta có thể thọ lănh tại cơi Trần nầy. Quả thật, Đức Ngọc Đế cai trị quả Địa Cầu cao hơn Đấng Christ, nhưng nhiệm vụ của Ngài là ban cho thần lực nhiều hơn là Giáng Phúc. Tôi tưởng, chúng ta có thể nói sự ban ân huệ của Đức Bồ Tát, trong giới đạo đức, là ân huệ tối thượng mà con người có thể thọ lănh tại cơi Trần nầy. Mỗi người thọ lănh sự an tịnh và ân huệ nầy tới mức nào ? Điều nầy không chút nào tùy thuộc về Đức Bồ Tát mà hoàn toàn thuộc về con người. Thần lực của Ngài chiếu ra như Mặt Trời ở giữa những đám mây, nếu sương mù dày đặc dưới Trần Thế che khuất Mặt Trời và cản trở sự hành động của Thần Lực th́ Thần Lực nầy cũng vẫn hiện diện, cũng vẫn chói rạng và cũng vẫn kỳ diệu.

Quần chúng thường quá duy vật về những phương diện nầy và rất ít duy vật về những phương diện khác. Chủ nghĩa duy vật của chúng ta sâu đậm cho đến đỗi, nếu một vật nào chúng ta không thấy hay là không cảm giác, chúng ta hơi tin rằng nó có thật. Về một mặt khác, những tư tưởng của chúng ta sai lầm v́ khuyết điểm về vật chất. Phải thật hiểu khi nói về ân huệ do các Đấng Cao Cả và Đấng Christ ban xuống, chúng ta kêu gọi một Thần lực có h́nh dạng rơ ràng như điện hay một ṿi nước. Nhờ phương tiện vật chất mà thần lực mới tự biểu lộ cho chúng ta thấy; một ân huệ mà chúng ta thọ lănh là một lực nhất định, có thật và có thể đem chúng ta đến gần Đức Thượng Đế.
[6/16/2018 8:11:37 PM] Thuan Thi Do: https://www.summitlighthouse.org/[6/16/2018 8:21:29 PM] Thuan Thi Do: Khi được nhắm vào một đạo quân từ Agniratha (1) được
bố trí trên phi thuyền (flying vessel), một khí cầu (theo các
huấn giáo trong Astra Vidyă), Lực chấn động này khiến cho
100 000 người và các phần tử tiêu tan thành tro bụi một cách
dễ dàng. Nó được tŕnh bày một cách ẩn dụ trong Vishnu
Purăna trong Ramăyana và các tác phẩm khác, trong chuyện
thần kỳ về hiền triết Kapila, Ngài “chỉ cần liếc mắt một cái là
cũng đủ cho 60 000 đứa con của sagara tiêu tan thành tro
bụi”, trong các Tác phẩm Nội môn, có giải thích về sự kiện
này và đề cập tới nó với danh xưng Kapilăksha – Mắt của
Kapila.
Các thế hệ chúng ta phải được phép thêm cái Lực Quỷ
Quái (Satanic Force) này vào mớ đồ chơi trẻ con của các kẻ
chủ trương vô chính phủ, chẳng hạn như melenite, ḿn nổ
chậm, lựu đạn, “giỏ hoa” và các danh xưng vô thưởng vô
phạt khác? Liệu cái tác nhân hủy diệt này một khi lọt vào tay
(chẳng hạn như) một Attila hiện đại nào đó (một kẻ chủ
trương vô chính phủ khát máu) có biến Âu Châu thành ra
trạng thái hỗn loạn sơ thủy chỉ trong vài ngày, và chẳng ai
sống sót để kể chuyện lại hay chăng ? Liệu lực này có thể biến
thành tài sản chung của tất cả mọi người không?
Điều mà ông Keely đă thực hiện thật là cực kỳ vĩ đại và
mầu nhiệm, ông rất cần minh chứng hệ thống mới của ḿnh
để cho các nhà khoa học duy vật phải xấu hổ; dù muốn dù
không, nó cũng tiết lộ mọi bí nhiệm ẩn sau thế giới vật chất,
song không phải là cho mọi người. Chắc chắn là các nhà
1 Agni: lửa, ratha: xe.
287
531
Lực sắp tới
Thông linh và các nhà Giáng ma (ở Âu Châu có số đông hạng
người đó) sẽ là những người đầu tiên có kinh nghiệm cá nhân
được các thành quả của sự thiên khải các bí nhiệm như thế.
Hàng ngàn người ấy sẽ đột nhiên thấy ḿnh như lên tới tận
mây xanh (có lẽ cùng với toàn dân), nếu một lực như thế
được hoàn toàn khám phá ra và công bố. Toàn bộ khám phá
này đă diễn ra quá sớm tới hàng ngàn – hay hàng trăm ngàn
năm. Nó sẽ chỉ diễn ra đúng lúc và đúng chỗ khi nạn đói kém
khốn khổ, đă giảm bớt cũng như là khi các đ̣i hỏi chính
đáng của đa số cuối cùng được chăm lo đến một cách ổn
thỏa, khi giai cấp vô sản chỉ c̣n tồn tại trên danh nghĩa, khi
không có tiếng kêu gào thảm thiết xin ăn vang lên khắp thế
giới mà không ai đoái hoài tới. Chúng ta có thể đẩy mạnh tiến
tŕnh này bằng cách truyền bá giáo dục, mở mang thêm công
tác di trú, với các viễn ảnh tốt đẹp hơn, trên một lục địa mới
nào đó có thể sẽ xuất hiện. Chỉ lúc bấy giờ, mới cần tới lực và
động cơ Keely (dưới dạng nguyên thủy mà ông và các bạn đă
từng chiêm ngưỡng), v́ lúc bấy giờ, người nghèo sẽ cần nó hơn
người giàu
Phuc
[6/16/2018 8:25:13 PM] Phuc: Quán ánh sáng màu tím
[6/16/2018 8:26:50 PM] Thuan Thi Do: Trong khi đó, Lực mà ông khám phá ra sẽ tác động
xuyên qua các dây kim loại; nếu ông thành công, nội điều này
cũng sẽ biến ông thành nhà phát minh đại tài nhất của thời
đại trong thế hệ hiện nay.
Những điều mà ông Keely tŕnh bày về Âm Thanh và
Màu Sắc cũng đúng theo quan điểm Huyền bí. Hăy nghe ông
nói như thể ông đang bảo dưỡng “các Đấng Thiên Khải Thần
Linh” (“the “Gods-Revealers”), và suốt đời cặm cụi thâm cứu
Hậu Thiên Khí Bản Sơ (Father-Mother Aether).
Khi so sánh độ tinh tế của khí quyển với độ tinh tế của
các luồng ether thu được, do ông phát minh ra việc phân giải
các phân tử bằng rung động, Keely cho rằng:
Giáo Lư Bí Nhiệm
532
Nó cũng giống như bạch kim đối với hidrogen. Sự phân ly
phân tử từ không khí chỉ đưa chúng ta tới phân đoạn thứ nhất; liên
phân tử tới phân đoạn 2; nguyên tử tới phân đoạn 3; liên nguyên
tử tới phân đoạn 4; ether tới phân đoạn 5; liên ether tới phân đoạn
6, tức sự liên hợp dương với ether ánh sáng.(1) Trong luận chứng
dẫn nhập, tôi đă chủ trương rằng đó là lớp vỏ chấn động của mọi
nguyên tử. Khi định nghĩa nguyên tử, tôi không tự giới hạn vào
phân đoạn 6, nơi ether ánh sáng được phát triển thành dạng thô
trược nhất (trong mức độ minh chứng của các cuộc khảo cứu của
tôi). (2) Tôi cho rằng các nhà vật lư hiện đại sẽ cho các ư tưởng này
là một điều hoang tưởng ngông cuồng. Có lẽ chẳng sớm th́ muộn,
thuyết này sẽ được soi sáng và được tŕnh bày một cách đơn giản
để cho khoa học khảo cứu. Hiện nay, tôi chỉ có thể so sánh nó với
một hành tinh nào đó trong không gian u tối, nơi mà ánh sáng mặt
trời khoa học chưa rọi tới… Tôi giả sử rằng âm thanh cũng như
mùi vị, là một chất liệu thực sự có một độ tinh tế kỳ diệu, bất khả
tri, nó xuất phát từ một vật thể tạo ra nó bằng sự kích động, phóng
ra các hạt vật chất tuyệt đối (các cấu tử liên nguyên tử) với tốc độ 1
120 bộ một giây (trong chân không lên tới 20 000 bộ một giây).
Chất liệu phân tán như vậy là một phần của khối bị xáo động; nếu
chúng ta cứ giữ cho sự xáo động này liên tục măi, th́ trong ṿng
một chu kỳ thời gian nào đó, chất liệu này sẽ bị khí quyển hấp thu
hoàn toàn. Nói đúng hơn, nó sẽ đi qua bầu khí quyển tới một điểm
tinh tế siêu đẳng tương ứng với t́nh trạng của phân đoạn chi phối
việc nó giải thoát khỏi chất lân cận… Trong khi truyền bá các (hợp)
âm, các âm thanh xuất phát từ các âm thoa (được cấu tạo để tạo ra
các ḥa âm ether) đă thấm nhuần hầu như hoàn toàn mọi chất liệu
ở trong tầm bắn phá nguyên tử của chúng. Việc đánh chuông trong
[6/16/2018 8:32:40 PM] Thuan Thi Do: chân không sẽ giải phóng các nguyên tử này với tốc độ và thể tích
giống như ngoài khí trời. Nếu chúng ta giữ cho sự xáo trộn của cái
chuông cứ liên tục măi trong vài triệu thế kỷ, nó sẽ hoàn toàn biến
trở lại thành các nguyên tố sơ khai. Nếu căn buồng được niêm kín
lại và đủ kiên cố, th́ thể tích chân không bao quanh chuông sẽ chịu
một áp suất nhiều ngàn cân Anh trên một inch vuông, do tác dụng
của chất tế vi. Theo như tôi lượng định, nói cho đúng ra th́ âm
thanh chính là sự xáo trộn mức quân b́nh nguyên tử, phân giải các
hạt nguyên tử thực sự, chất được phóng thích như thế chắc chắn
phải thuộc một loại luồng ether nào đó. Trong t́nh h́nh này, liệu
có vô lư chăng khi giả sử rằng nếu chúng ta chặn luồng này lại và
tước lấy nguyên tố của vật thể đó, th́ sớm muộn ǵ nó cũng sẽ biến
mất ? Mọi vật thể (dù là động vật, thực vật hay khoáng vật), xét
cho cùng, đều được tạo ra từ ether tế vi này; chúng chỉ quay về
trạng thái hơi thượng đẳng ấy khi được đưa vào một trạng thái
quân b́nh vi phân… Về mùi vị, chúng ta chỉ có thể có được một ư
niệm xác định nào đó về độ tinh tế vô cùng kỳ diệu của nó bằng
cách xét thấy một vùng khí trời rộng lớn có thể được thấm nhuần
trong nhiều năm bởi chỉ một hạt xạ hương không thôi. Nếu đem
cân hạt xạ hương ấy sau thời gian dài dằng dặc đó, chúng ta sẽ
thấy rằng nó cũng chẳng suy suyển bao nhiêu. Cái đại nghịch lư
vẫn liên kết với sự lưu chuyển của các cấu tử mùi vị, chính là việc
chúng bị giam cầm trong một cái ly ! Ở đây, chúng ta có một chất
tinh anh hơn nhiều so với cái ly chứa nó, song nó không thể thoát
ra khỏi ly được. Điều này cũng chẳng khác ǵ một cái rây có các
mắt lưới đủ để cho các viên đá hoa chui qua được, thế nhưng vẫn
giữ cho cát mịn không thể lọt qua được; thật vậy, đó là một b́nh
phân tử chứa một chất nguyên tử. Đây là một nan đề làm đau đầu
những kẻ nào không nhận ra nó được nữa. Nhưng cho dù mùi vị
vô cùng tinh tế, nó vẫn có một quan hệ rất thô sơ với chất liệu của
phân đoạn chi phối một luồng từ khí (bạn muốn gọi nó là một
luồng thiện cảm cũng được). Phân đoạn này ở ngay phía trên âm
thanh. Tác dụng của ḍng nam châm hơi trùng hợp với phần nhận
và phân bố của năo người, bao giờ nó cũng làm giảm giá trị lượng
Giáo Lư Bí Nhiệm
534
nhận được. Đó là một điều minh họa lớn lao về việc trí tuệ kiểm
soát vật chất, nó sẽ làm cho vật chất giảm giá trị dần dần cho đến
khi tiêu tan luôn. Cũng vậy, nam châm dần dần mất hết năng lực
của ḿnh và trở nên tŕ trệ. Nếu chúng ta có thể cân bằng và duy tŕ
các quan hệ giữa trí tuệ và vật chất, chúng ta sẽ sống măi trong thể
xác, v́ nó không bị suy vi. Nhưng rốt cuộc, sự suy vi vật chất này
sẽ đưa tới cội nguồn của một sự phát triển c̣n cao siêu hơn nữa –
đó là: ether thuần túy được phóng thích ra khỏi phân tử thô; theo
sự ước lượng của tôi, điều này rất đáng được mong muốn.(1)
[6/16/2018 8:53:10 PM] Thuan Thi Do: https://www.youtube.com/results?search_query=life+of+enstein
[6/16/2018 9:56:11 PM] *** Call ended, duration 2:55:14 ***