Họp Thông Thiên Học ngày 14  tháng 7 năm 2018

http://thongthienhoc.net/sach/GiangLyAnhSangTDD.htm  

 

 [7/14/2018 7:08:22 PM] Thuan Thi Do: Phương pháp nầy của Quần Tiên Hội dùng thật là khích lệ cho chúng ta. Biết được những sự khuyết điểm của ḿnh, chúng ta tự hỏi: "Làm sao một vị Chơn Sư gặp ở nơi tôi điều ǵ dùng được, trong khi tôi c̣n phạm nhiều lỗi lầm?" Tuy nhiên bổn phận của chúng ta là phải làm với tất cả khả năng của chúng ta. Chơn Sư sẽ dùng cái ǵ mà Ngài thấy là tốt ở nơi chúng ta. Đồng thời chúng ta có một phận sự lớn lao khác là chừa bỏ cái ǵ ngăn cản Ngài không cho Ngài dùng chúng ta một cách dễ dàng. Ngài dùng chúng ta cách nào được th́ dùng. Chúng ta phải làm cho sự hành động của Ngài được dễ dàng bằng cách trở thành những vận hà tuyệt diệu.

Quần chúng có thể mở mang theo nhiều cách mà mỗi cách đ̣i hỏi nhiều kiếp để phát triển những đặc điểm riêng biệt của nó. Tôi dùng một phần lớn kiếp sống nầy để mở mang về khía cạnh quyền năng của tôi, tôi học cách sử dụng Thần Nhăn và học hỏi nó trong những sách của tôi. Gặp Ông William Crookes trong Hội chúng ta, tôi trở thành người cộng sự với ông. Ông hiến đời ông cho Hóa Học và thật hiểu nó rành rẽ. Tôi thường nói: "Nếu tôi có sự hiểu biết của ông và ông có Huệ Nhăn của tôi, th́ chúng ta làm được biết bao công việc." Chúng ta không thể trong một kiếp có được hai thứ phát triển nầy và rất tiếc; mỗi thứ đ̣i hỏi trọn một kiếp người. Sir William Crookes đă dùng trọn đời ông vào những công việc Hóa Học, kiếp sau ông trở lại cơi Trần không có sự hiểu biết tường tận, tỉ mỉ như ngày nay; song ông sẽ có những năng lực t́m gặp mấy điều nầy gần như tự nhiên. C̣n tôi, trọn đời, tôi lo mở mang những quyền năng. Tôi không biết tôi có thể truyền cho Xác Thân tôi kiếp sau cái chi thuộc về những quyền năng nầy, nhưng tôi sẽ truyền lại được càng nhiều càng tốt. Sau đó tôi sẽ đi theo một trong những phương hướng khác, nếu nhiệm vụ tôi cho tôi làm điều đó. Trong khi chờ đợi, những người nào muốn chia sớt công việc đặc biệt của chúng tôi, hăy dự vào, chúng tôi không c̣n rảnh rang để lo lắng những công việc khác.

Phải lần lượt đạt được tất cả những mục đích, cái nầy tới cái kia. Chúng ta sẽ thành công, bởi v́ chúng ta không mất sự hiểu biết nào đă hoạch đắc được khi chúng ta không c̣n theo đuổi nó nữa và t́m kiếm cái khác. Nếu trong kiếp nầy, chúng ta đă phát triển về phương diện Thông Thiên Học, kiếp sau có lẽ sự hoạch đắc những năng lực trí thức và sùng đạo thâm sâu sẽ được dễ dàng nhờ sự luyện tập của chúng ta ngày nay; không kể một sự ích lợi lớn lao khác, chúng ta có thể chắc chắn không lạm dụng những năng lực nầy khi chúng ta đă đạt được chúng nó.

Phải tiến tới mau lẹ. Chúng ta có thể ở gần sự phát triển cao thượng hơn là chúng ta tưởng tượng điều đó. Nếu phải để một, hai kiếp đặng hoạch đắc những năng lực nầy, điều đó có nghĩa chi đâu. Chúng ta có đủ ngày giờ cần thiết. Vậy, chúng ta hăy nhắm lên cao, phải cố gắng hoạch đắc tất cả những sự mở mang Tinh Thần, Trí Thức và sự hiểu biết thâm sâu. Chúng ta t́m thế làm thủng vách tường dốt nát, thành kiến, nó bao bọc chúng ta đă nhiều kiếp. Chúng ta giống như một tên tội nhân muốn thoát ra ngoài. Nó đào măi, không ngừng nghỉ. Nó không biết lúc nào cái cuốc nhọn của nó xuyên qua vách tường. Sự ban thưởng sẽ đến ngay không lâu. Nếu chúng ta c̣n nhiều sự hiểu biết phải hoạch đắc, có thể chúng ta đạt được chúng nó mau lẹ. Muốn được vậy, chúng ta hăy theo chân các Ngài và phải biết học hỏi những bài mà các Ngài xét ra thích hợp với nhu cầu của chúng ta.

Qui tắc 18, nó cũng là chú giải của Đức Đế Quân.

18.- Sự hiểu biết mà con có bây giờ thuộc về phần riêng của con, v́ Linh Hồn con đă đồng hóa với tất cả những Linh Hồn trong sạch và Đấng ở sâu kín hơn hết nơi con. Ấy là một bảo vật của Thượng Đế đă kư thác cho con. Nếu con phản bội ḷng tin của Ngài, nếu con dùng sai lạc sự hiểu biết nầy hay là con bỏ phế nó th́ con vẫn có thể, ngay bây giờ đây rơi xuống từ chỗ cao siêu mà con đă lên tới. Có những Đấng Cao Cả, đi tới ngưỡng cửa mà rơi xuống v́ không chịu đựng nổi những trọng trách của ḿnh. V́ vậy hăy luôn luôn để ư lo sợ khi nghĩ đến giờ phút nghiêm trọng đó và hăy chuẩn bị để chiến đấu.

H́nh như không thể nào những Đấng Cao Cả đi tới ngưỡng cửa mà lại có thể rơi xuống được. Càng ngày Huynh càng lên đến gần các Ngài, Huynh càng thấy không thể có sự rơi xuống, bởi v́ người ta không thể quan niệm rằng một người đi đến địa vị cao siêu như vậy mà c̣n có một mảy may ích kỷ trong ḷng. Nhưng vẫn có điều đó, bởi v́ Người quả quyết với chúng ta việc nầy đă biết rơ căn nguyên. Tư tưởng của Bản Ngă rất tế nhị, nó sống lại một cách bất ngờ ở những cảnh giới mà một chuyện như vậy nhất định không thể nào có được. Chúng ta hăy để ư đến lời cảnh cáo nầy và đừng tưởng tượng quá mau rằng chúng ta không để cho sự ích kỷ ảnh hưởng đến chúng ta. Ấy là chướng ngại chót có thể cản trở chúng ta tiến tới, nhưng mà h́nh dạng của nó rất nhiều và nó hết sức tế nhị.

Ba qui tắc chót cũng vậy, chúng nó làm ra một loạt. Số 19 gồm một giảng lư của Đức Đế Quân soạn ra:

19.- Đă có ghi chép rằng ai đi đến ngưỡng cửa của Thần Minh th́ không c̣n qui luật nào để dạy nữa, không c̣n ai dắt dẫn nữa.

Tới tŕnh độ nầy, sự dạy dỗ bên ngoài không c̣n chút chi cần thiết cho vị Đệ Tử nữa. Y đă đọc trong quyển sách của Thiên Nhiên, trên năm cơi của sự tiến hóa của con người. Y sắp sửa loại bỏ chướng ngại chót: Ấy là Avidya (Vô Minh). Khi đó luật ngự trị đời sống của Y chỉ phô diễn trong thâm tâm Y. Tất cả những lời giải thích trở thành vô ích. Đức Đế Quân thêm vào:

Nhưng để giác ngộ người Đệ Tử, sự chiến đấu cuối cùng có thể được diễn tả như sau đây:

Rồi đến ba qui tắc:

Hăy chủ tâm, hăy tha thiết vào cái ǵ không có thể chất mà cũng không tồn tại.

20. - Hăy nghe theo Tiếng Nói Vô Thinh mà thôi.

21.- Hăy chăm chú nh́n vào cái vô sắc đối với những giác quan bên trong cũng như những giác quan bên ngoài.

CẦU CHÚC CHO CON ĐƯỢC AN TỊNH.

H Ế T

( Dịch xong ngày 7 tháng 7 năm 1974 )[7/14/2018 7:14:40 PM] Thuan Thi Do: William Crookes, Katy King, Florence
[7/14/2018 7:14:59 PM] Thuan Thi Do: https://www.google.com/search?q=William+Crookes,+Katy+King,+Florence&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNp6q3hKDcAhUIjlQKHafaBiQQ_AUICigB&biw=1024&bih=489
[7/14/2018 7:57:01 PM] Thuan Thi Do: Luận về Huyền Linh Thuật
(A TREATISE ON WHITE MAGIC)
HAY
CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI ĐỆ TỬ (The way of the Disciple)
Của ALICE A. BAILEY
LUCIS PUBLISHING COMPANY NEW YORK LUCIS PRESS LTD LONDON M M V
ĐẠI THỈNH NGUYỆN
Từ điểm Linh Quang trong Thiên Trí Mong sao ánh sáng tràn ngập trí người Mong cho Linh Quang giáng xuống Dương Trần.
Từ điểm Bác Ái trong Thiên Tâm Xin cho bác ái tràn ngập tâm người. Mong sao Đấng Christ trở lại Trần Gian.
Từ trung tâm mà Thiên Chí được thấu triệt Cầu xin Thiên Ư dắt dẫn tiểu chí con người – Thiên Ư mà Chân Sư biết rơ và phụng hành.
Từ trung tâm mà chúng ta gọi là nhân loại Mong cho Thiên Cơ, Bác Ái và Linh Quang khởi động Và mong sao Thiên Cơ phong bế tà môn.
Mong sao Linh Quang, Bác Ái và Quyền Năng phục hồi Thiên Cơ trên chốn Phàm Trần.
Trích từ một phát biểu của Chân Sư Tây Tạng
Xuất bản tháng 8 – 1934
Chỉ cần nói rằng Tôi là một đệ tử Tây Tạng ở một cấp đẳng nào đó, và điều này chỉ mách cho bạn một vài điều, v́ tất cả đều là các đệ tử, từ người t́m đạo tầm thường nhất trở lên, và vượt trên chính Đấng Christ nữa. Giống như bao người khác, Tôi đang sinh hoạt trong một thân xác trên các biên giới của Tây Tạng (Tibet), và thi thoảng (theo quan điểm thế tục) Tôi có điều khiển một nhóm đông đảo các Lạt-ma Tây Tạng khi các nhiệm vụ khác của Tôi cho phép. Chính v́ sự kiện này mới có dư luận cho rằng Tôi là một tu sĩ của Lạt­ma-viện đặc biệt này. Những ai có cộng tác với Tôi trong công việc của Thánh Đoàn (và mọi đệ tử đích thực đều hợp tác trong công việc này) đều nhận ra Tôi bằng một danh xưng và chức năng khác nữa. A.A.B. biết rơ Tôi là ai và nhận ra Tôi theo hai danh xưng.
Tôi là một huynh đệ của các bạn, kẻ đă đi trên Thánh Đạo lâu hơn một ít so với đạo sinh bậc trung, do đó phải gánh vác các trách nhiệm lớn lao hơn. Tôi là kẻ đă phấn đấu và đấu tranh trên con đường riêng của Tôi để tiến vào lĩnh vực ánh sáng lớn hơn lĩnh vực của người t́m đạo, tức là những ai sẽ đọc được tác phẩm này, do đó Tôi phải hành xử như người truyền ánh sáng bất cứ giá nào. Tôi không phải là người luống tuổi như số tuổi được nói đến trong các huấn sư. Tuy nhiên Tôi không non kém hoặc thiếu kinh nghiệm. Công việc của Tôi là giảng dạy và quảng bá tri thức Minh Triết Muôn Thuở nơi nào mà Tôi có thể t́m được sự đáp ứng, và
Tôi đă phụ trách việc này từ nhiều năm qua. Khi có dịp, Tôi cũng t́m cách phụ giúp Đức Thầy M. và Đức Thầy K.H., v́ từ lâu Tôi đă liên kết với các Ngài và công việc của các Ngài. Qua tất cả mọi điều trên, Tôi đă nói nhiều với bạn, đồng thời Tôi cũng không nói với bạn ǵ cả để làm cho bạn nghe theo Tôi một cách thiếu cân nhắc và tôn sùng một cách thiếu sáng suốt mà người t́m đạo dễ xúc cảm thường có đối với vị Guru (Đạo Sư) và Đức Thầy mà đến giờ y vẫn chưa tiếp xúc được. Người t́m đạo cũng sẽ không có được tiếp xúc mong muốn đó cho đến khi y chuyển hóa sự tôn sùng do xúc cảm, thành việc phụng sự vị tha đối với nhân loại – chớ không phải đối với Đức Thầy.
Các sách mà Tôi viết, được đưa ra mà không đ̣i hỏi được chấp nhận. Chúng có thể đúng, trung thực hoặc hữu ích, hoặc không có ǵ cả. Chính bạn phải xác nhận sự xác thực của chúng bằng việc thực hành đúng và bằng việc luyện tập trực giác. Cả Tôi và A. A. B. đều ít quan tâm tới việc các sách đó được chào đón như là các tác phẩm được truyền linh hứng hay là được ai đó nói đến (bằng cách hạ thấp giọng) như là công tŕnh của một trong các Chân Sư. Nếu các sách này tŕnh bày chân lư cách nào mà nó vẫn theo đúng tŕnh tự đă được đưa ra trong các giáo huấn trên thế gian, nếu kiến thức được đưa ra có giúp nâng cao hoài băo (aspiration) và ư-chí-phụng­sự (will-to-serve) từ cơi t́nh cảm đến cơi trí (cơi hoạt động của các Chân Sư) th́ các sách này đă đạt được mục tiêu. Nếu giáo lư được truyền đạt này tạo ra được một đáp ứng nơi thể trí giác ngộ của kẻ phụng sự trên thế gian và mang lại sự lóe sáng cho trực giác của y, th́ bấy giờ giáo lư này mới nên được chấp nhận. Bằng không th́ thôi. Nếu các lời này đáp ứng được với sự vững tin cuối cùng hay được cho là đúng dưới sự trắc nghiệm của Định Luật Tương Ứng (Law of
7 Correspondences), th́ bấy giờ chúng mới thực s sự là tốt lành. C̣n nếu không được như thế, th́ đạo sinh đừừng nên chấp nhận những ǵ đă được nói ra.
[7/14/2018 7:58:21 PM] Thuan Thi Do: Các Qui Luật dành cho Huyền Thuật (Rules for Magic)
Qui luật 1
Thái Dương Thiên Thần (Solar Angel) b́nh tĩnh lại, không
phân tán thần lực của ḿnh, trong cơn thiền định thâm sâu, giao
tiếp với h́nh ảnh của ḿnh.
Qui luật 2
Khi cái bóng đă đáp ứng, trong cơn thiền định thâm sâu,
công việc vẫn tiếp tục. Ánh sáng dưới thấp được ném lên; ánh sáng
vĩ đại soi sáng bộ ba, và công việc của bốn được tiếp tục.
Qui luật 3
Năng lượng lưu chuyển. Điểm ánh sáng, sản phẩm do công sức của bốn, hưng thịnh và tăng trưởng. Rất nhiều người tập hợp chung quanh hơi ấm sinh động của nó, cho đến khi ánh sáng của nó mờ dần. Ngọn lửa của nó trở nên lu mờ. Kế đó, âm thanh thứ hai sẽ phát ra.
Qui luật 4
Âm thanh, ánh sáng, sự rung động, và h́nh tướng phối hợp và ḥa nhập; và như thế công việc hợp nhất. Nó diễn tiến theo thiên luật và giờ đây không ǵ có thể cản trở công việc đang xúc tiến. Con người hít thở sâu. Y tập trung các sức mạnh của ḿnh lại và xua h́nh tư tưởng ra khỏi y.
Qui luật 5
Ba sự việc lôi cuốn Thái Dương Thiên Thần (Solar Angel)
trước khi lớp vỏ (sheath) được tạo ra chuyển xuống phía dưới; t́nh
trạng của nước, sự an toàn của người sáng tạo như thế, và sự nhập
định kiên định. Như thế, tim, cổ họng và mắt, được kết hợp cho việc phụng sự tam phân.
Qui luật 6
Chư thiên của bốn cơi thấp cảm nhận được thần lực khi con
mắt mở ra; họ được thôi thúc tới trước và đánh mất vị chủ nhân
của ḿnh.
Qui luật 7
Các mănh lực kép trên cơi giới (nơi mà quyền năng quan trọng phải được t́m kiếm) được nh́n thấy; vị Thái Dương Thiên Thần đứng trước hai con đường; các cực rung động. Người đang thiền định phải đương đầu với một sự lựa chọn.
Qui luật 8
Các Hỏa Thần (Agnisuryans) đáp ứng với âm thanh. Nước xuống và lên. Nhà huyền thuật hăy tự bảo vệ ḿnh khỏi chết đuối, vào thời điểm mà đất và nước gặp nhau. Nơi ở giữa, không khô mà cũng không ướt, phải cung cấp chỗ đứng cho y đặt đôi chân lên. Khi nước, đất và không khí gặp nhau, th́ huyền thuật có chỗ để thể hiện.
Qui luật 9
Tiếp theo là sự cô đọng xảy ra. Lửa và nước gặp nhau, h́nh
tướng phồng lên và phát triển. Nhà huyền thuật hăy đặt h́nh
tướng của ḿnh vào con đường thích hợp.
Qui luật 10
Khi nước bao phủ h́nh hài được tạo ra, chúng được hấp thu và được sử dụng. H́nh hài tăng thêm sức mạnh của nó; nhà huyền thuật hăy tiếp tục như thế cho đến khi công việc đầy đủ. Bấy giờ các vị kiến tạo bên ngoài hăy ngưng công việc của các ngài, và những vị phụng sự bên trong hăy bắt đầu chu kỳ của họ.
Qui luật 11
Ba điều mà người phụng-sự theo thiên-luật hiện nay phải hoàn tất. Thứ nhất, xác định công thức vốn sẽ giới hạn các sự sống bên trong bức tường bao quanh h́nh cầu; kế tiếp, phát ra các linh từ vốn sẽ bảo cho chúng biết những ǵ phải làm và mang những ǵ
xiv đă làm được đi đâu; và cuối cùng, phát ra tập ngữ thần bí vốn sẽ cứu y khỏi hoạt động của chúng.
Qui luật 12
Mạng lưới rung động theo nhịp. Nó co lại và phồng ra. Nhà huyền thuật hăy nắm lấy điểm giữa và nhờ thế giải thoát “các tù nhân của hành tinh” nào mà nốt (note) của họ thích hợp và được điều hợp một cách chính xác với những ǵ phải được thực hiện.
Qui luật 13
Nhà huyền thuật phải nhận ra cái bốn; hăy chú ư trong công việc của y cái h́nh bóng màu tím mà chúng chứng tỏ, và cái bóng được tạo ra như thế. Khi điều này là như vậy, cái bóng bao phủ chính nó, và bốn trở thành bảy.
Qui luật 14
Âm thanh nổi lên. Giờ nguy hiểm cho linh hồn dũng cảm đến gần. Khối nước đă không gây tổn thương cho vị sáng tạo trên bạch đạo, và không ǵ có thể d́m chết cũng không thể làm sũng ướt y. Sự nguy hiểm từ lửa và bây giờ ngọn lửa đang đe dọa, và, người ta thấy cuộn khói bốc lên mờ mờ. Sau chu kỳ b́nh an, y hăy kêu gọi đến Thái Dương Thiên Thần lần nữa.
[7/14/2018 7:58:38 PM] Thuan Thi Do: Các Qui Luật dành cho Huyền Thuật (Rules for Magic)
Qui luật 1
Thái Dương Thiên Thần (Solar Angel) b́nh tĩnh lại, không
phân tán thần lực của ḿnh, trong cơn thiền định thâm sâu, giao
tiếp với h́nh ảnh của ḿnh.
Qui luật 2
Khi cái bóng đă đáp ứng, trong cơn thiền định thâm sâu,
công việc vẫn tiếp tục. Ánh sáng dưới thấp được ném lên; ánh sáng
vĩ đại soi sáng bộ ba, và công việc của bốn được tiếp tục.
Qui luật 3
Năng lượng lưu chuyển. Điểm ánh sáng, sản phẩm do công sức của bốn, hưng thịnh và tăng trưởng. Rất nhiều người tập hợp chung quanh hơi ấm sinh động của nó, cho đến khi ánh sáng của nó mờ dần. Ngọn lửa của nó trở nên lu mờ. Kế đó, âm thanh thứ hai sẽ phát ra.
Qui luật 4
Âm thanh, ánh sáng, sự rung động, và h́nh tướng phối hợp và ḥa nhập; và như thế công việc hợp nhất. Nó diễn tiến theo thiên luật và giờ đây không ǵ có thể cản trở công việc đang xúc tiến. Con người hít thở sâu. Y tập trung các sức mạnh của ḿnh lại và xua h́nh tư tưởng ra khỏi y.
Qui luật 5
Ba sự việc lôi cuốn Thái Dương Thiên Thần (Solar Angel)
trước khi lớp vỏ (sheath) được tạo ra chuyển xuống phía dưới; t́nh
trạng của nước, sự an toàn của người sáng tạo như thế, và sự nhập
định kiên định. Như thế, tim, cổ họng và mắt, được kết hợp cho việc phụng sự tam phân.
Qui luật 6
Chư thiên của bốn cơi thấp cảm nhận được thần lực khi con
mắt mở ra; họ được thôi thúc tới trước và đánh mất vị chủ nhân
của ḿnh.
Qui luật 7
Các mănh lực kép trên cơi giới (nơi mà quyền năng quan trọng phải được t́m kiếm) được nh́n thấy; vị Thái Dương Thiên Thần đứng trước hai con đường; các cực rung động. Người đang thiền định phải đương đầu với một sự lựa chọn.
Qui luật 8
Các Hỏa Thần (Agnisuryans) đáp ứng với âm thanh. Nước xuống và lên. Nhà huyền thuật hăy tự bảo vệ ḿnh khỏi chết đuối, vào thời điểm mà đất và nước gặp nhau. Nơi ở giữa, không khô mà cũng không ướt, phải cung cấp chỗ đứng cho y đặt đôi chân lên. Khi nước, đất và không khí gặp nhau, th́ huyền thuật có chỗ để thể hiện.
Qui luật 9
Tiếp theo là sự cô đọng xảy ra. Lửa và nước gặp nhau, h́nh
tướng phồng lên và phát triển. Nhà huyền thuật hăy đặt h́nh
tướng của ḿnh vào con đường thích hợp.
Qui luật 10
Khi nước bao phủ h́nh hài được tạo ra, chúng được hấp thu và được sử dụng. H́nh hài tăng thêm sức mạnh của nó; nhà huyền thuật hăy tiếp tục như thế cho đến khi công việc đầy đủ. Bấy giờ các vị kiến tạo bên ngoài hăy ngưng công việc của các ngài, và những vị phụng sự bên trong hăy bắt đầu chu kỳ của họ.
Qui luật 11
Ba điều mà người phụng-sự theo thiên-luật hiện nay phải hoàn tất. Thứ nhất, xác định công thức vốn sẽ giới hạn các sự sống bên trong bức tường bao quanh h́nh cầu; kế tiếp, phát ra các linh từ vốn sẽ bảo cho chúng biết những ǵ phải làm và mang những ǵ
xiv đă làm được đi đâu; và cuối cùng, phát ra tập ngữ thần bí vốn sẽ cứu y khỏi hoạt động của chúng.
Qui luật 12
Mạng lưới rung động theo nhịp. Nó co lại và phồng ra. Nhà huyền thuật hăy nắm lấy điểm giữa và nhờ thế giải thoát “các tù nhân của hành tinh” nào mà nốt (note) của họ thích hợp và được điều hợp một cách chính xác với những ǵ phải được thực hiện.
Qui luật 13
Nhà huyền thuật phải nhận ra cái bốn; hăy chú ư trong công việc của y cái h́nh bóng màu tím mà chúng chứng tỏ, và cái bóng được tạo ra như thế. Khi điều này là như vậy, cái bóng bao phủ chính nó, và bốn trở thành bảy.
Qui luật 14
Âm thanh nổi lên. Giờ nguy hiểm cho linh hồn dũng cảm đến gần. Khối nước đă không gây tổn thương cho vị sáng tạo trên bạch đạo, và không ǵ có thể d́m chết cũng không thể làm sũng ướt y. Sự nguy hiểm từ lửa và bây giờ ngọn lửa đang đe dọa, và, người ta thấy cuộn khói bốc lên mờ mờ. Sau chu kỳ b́nh an, y hăy kêu gọi đến Thái Dương Thiên Thần lần nữa.
[7/14/2018 8:20:36 PM] Thuan Thi Do: CÁC NHẬN XÉT DẪN NHẬP
Khi nghiên cứu các ư tưởng được phác thảo trong sách
này và xem xét chúng một cách cẩn thận, vài khái niệm căn
bản được nảy sinh trong trí :
Thứ nhất, vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi đạo sinh không phải là sự kiện về phàm ngă của một huấn sư đặc biệt nào, mà là mức độ của chân lư mà vị đó đại diện, và năng lực của đạo sinh đó để phân biệt giữa chân lư, chân lư phiến diện (partial truth, chân lư cục bộ) và sự giả dối (falsity).
Thứ hai, với giáo huấn nội môn ngày càng tăng, đưa đến trách nhiệm thuộc ngoại môn ngày càng nhiều. Do đó, mỗi đạo sinh hăy tự đánh giá về ḿnh một cách sáng suốt, nhớ rằng sự hiểu biết có được thông qua việc áp dụng mức độ chân lư đă được lĩnh hội đối với vấn đề và hoàn cảnh trước mắt, và rằng tâm thức mở rộng nhờ việc vận dụng chân lư đă được truyền đạt.
Thứ ba, một sự gắn bó năng động với con đường đă chọn, và một sự kiên tŕ bền bĩ để vượt qua và vẫn thản nhiên trước điều ǵ có thể xảy đến, đó là một điều kiện cần thiết quan trọng nhất và dẫn đến cánh cổng nhập vào một giới, một chiều đo (dimension), và một trạng thái hiện tồn chắc chắn là hướng nội hay chủ quan. Chính trạng thái nhận thức này tạo ra các thay đổi trong h́nh tướng và môi trường xứng đáng với năng lực của nó.
Ba đề xuất này sẽ đáng được mọi người xem xét cẩn thận, và ư nghĩa của chúng phải được thấu triệt phần nào trước khi có thể có thêm sự tiến bộ thực sự. Nhiệm vụ của Tôi không phải là bắt buộc cá nhân áp dụng giáo huấn được đưa ra. Việc đó phải được mỗi đạo sinh thi hành cho chính ḿnh.
Bạn đă khôn ngoan bảo vệ giáo huấn khỏi sự bại hoại do việc đưa thêm quyền lực vào, và không có nguyên lư nội môn nào thuộc về thẩm quyền hay sự hậu thuẫn của Thánh
4 Đoàn nằm sau các sách của bạn, giống như việc đó đă tạo ra các giới hạn hẹp ḥi của một số các nhóm và các đoàn thể thuộc giáo hội, cũng khác nhau nhiều như Giáo Hội Thiên Chúa, Khoa Học Cơ Đốc, những người đó tin vào sự linh hứng theo từng chữ một (verbal inspiration) của các Kinh Thánh (Scriptures), và vô số tổ chức (được gọi là) huyền bí. Tai họa (curse) của nhiều nhóm là lời th́ thầm rằng “Các Đấng hiểu biết muốn…”, “Chân Sư nói…”, “Các Đấng Cao Cả ra lệnh…”, và bầy cừu khờ khạo, một cách yếu ớt và mù quáng, chạy xô lên nhau để tuân theo. Do sự tôn sùng bị đặt sai chỗ của họ, v́ vậy họ trông mong tiếp xúc với một vài nhân vật có thẩm quyền, và đi vào thiên giới bằng một đường tắt nào đó. Bạn đă bảo vệ một cách khôn ngoan các sách của bạn khỏi sự phản ứng được ban cho những ai tự cho ḿnh là các bậc thầy, bậc thánh và điểm đạo đồ. Sự nặc danh và trạng thái của Tôi phải được duy tŕ, và đẳng cấp của Tôi phải được xem như chỉ là đẳng cấp của một đạo sinh già dặn, và của một người khát khao mở rộng tâm thức mà đối với Tôi là bước tiến kế tiếp. Những ǵ Tôi nói chỉ riêng về chân lư th́ rất quan trọng; sự linh hứng và sự trợ giúp mà Tôi có thể ban ra cho bất kỳ người hành hương nào trên thánh đạo th́ độc đáo, sinh động; những ǵ mà Tôi đă học qua kinh nghiệm th́ để toàn quyền sử dụng đối với người t́m đạo nhiệt t́nh; và sự mở rộng linh thị mà Tôi có thể truyền đạt (nhờ Tôi đă trèo cao hơn lên ngọn núi so với một số người khác) là sự đóng góp chính của Tôi. Dựa vào các điểm này, các đạo sinh được tự do để suy tư, bỏ đi sự suy xét vô bổ đối với các chi tiết
chính xác về những phàm ngă không quan trọng và các t́nh trạng đang vây quanh.
Chủ đề của chúng ta sẽ là chủ đề về Huyền Thuật của Linh Hồn (Magic of the Soul), và tư tưởng then chốt, nằm dưới tất cả những ǵ có thể xuất hiện trong bộ sách này, sẽ được t́m thấy trong các từ ngữ của Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita) được viết như sau:
“Mặc dù Tôi không được sinh ra, Linh Hồn vẫn không chết đi, mặc dù Tôi là Chúa Tễ của Muôn Loài (Lord of Beings), nhưng v́ Đức Chúa ở trên bản thể của Tôi (My nature), nên Tôi bắt đầu biểu lộ, nhờ sức mạnh huyền diệu của Linh Hồn”. Gita IV. 6.
Việc nghiên cứu về thống kê và học thuật là một nền tảng cần thiết và một giai đoạn khởi đầu đối với hầu hết sự khảo cứu khoa học, nhưng trong sách này chúng ta sẽ tập trung sự chú ư của chúng ta vào khía cạnh sự sống, và việc áp dụng thực tế chân lư vào cuộc sống hằng ngày của người t́m đạo. Chúng ta hăy nghiên cứu xem làm thế nào chúng ta có thể trở nên các nhà huyền thuật thực hành; và theo cách nào mà chúng ta có thể sống cuộc đời tốt đẹp nhất của một con người tinh thần, và của một người mong mỏi địa vị đệ tử nhập môn, theo các thời kỳ, trạng thái và môi trường đặc biệt riêng của chúng ta.
Để làm điều này, chúng ta sẽ chọn Mười Lăm Qui Luật về Huyền Thuật có trong quyển sách trước đây của Tôi, tựa đề Luận Về Lửa Càn Khôn. Tôi sẽ dẫn giải về chúng, không đề cập đến ư nghĩa vũ trụ của chúng, hoặc đến các tương ứng và các tương đồng về thái dương hay về điều ǵ khác, nhưng áp dụng chúng vào công việc của người t́m đạo, và đưa ra các gợi ư thực hành đối với việc phát triển tốt hơn sự tiếp xúc với linh hồn và sự biểu lộ của linh hồn. Tôi sẽ cho một số kiến thức là đúng, và giả định các đạo sinh có thể noi theo và hiểu
được một vài thuật ngữ chuyên môn mà Tôi có thể bị đưa đến sử dụng chúng. Tôi không đề cập đến người non nớt, mà là đến những người nam và nữ già dặn, tức là những người đă chọn một đường lối nào đó, và cam kết “bước đi trong ánh sáng”.
Trong sách này, Tôi t́m cách làm bốn điều, và t́m cách kêu gọi đến ba hạng người. Về giáo huấn của nó, sách này được dựa vào bốn định đề căn bản (fundamental postulates). Các định đề này được dự định để:

1. Giảng dạy các định luật về tâm lư học tinh thần khi được phân biệt với tâm lư học trí tuệ và t́nh cảm.

2. Làm rơ bản chất của linh hồn con người và các mối liên hệ của linh hồn với thái dương hệ và vũ trụ. Điều này sẽ bao gồm cả các mối quan hệ tập thể của nó như là một giai đoạn mở đầu.

3. Chứng minh các mối liên hệ giữa Chân Ngă (self) với các thể thấp (sheaths, lớp vỏ) mà Chân Ngă đó có thể sử dụng, và nhờ đó làm sáng tỏ ư tưởng..
[7/14/2018 8:30:18 PM] Thuan Thi Do: Để làm điều này, chúng ta sẽ chọn Mười Lăm Qui Luật về Huyền Thuật có trong quyển sách trước đây của Tôi, tựa đề Luận Về Lửa Càn Khôn. Tôi sẽ dẫn giải về chúng, không đề cập đến ư nghĩa vũ trụ của chúng, hoặc đến các tương ứng và các tương đồng về thái dương hay về điều ǵ khác, nhưng áp dụng chúng vào công việc của người t́m đạo, và đưa ra các gợi ư thực hành đối với việc phát triển tốt hơn sự tiếp xúc với linh hồn và sự biểu lộ của linh hồn. Tôi sẽ cho một số kiến thức là đúng, và giả định các đạo sinh có thể noi theo và hiểu
được một vài thuật ngữ chuyên môn mà Tôi có thể bị đưa đến sử dụng chúng. Tôi không đề cập đến người non nớt, mà là đến những người nam và nữ già dặn, tức là những người đă chọn một đường lối nào đó, và cam kết “bước đi trong ánh sáng”.
Trong sách này, Tôi t́m cách làm bốn điều, và t́m cách kêu gọi đến ba hạng người. Về giáo huấn của nó, sách này được dựa vào bốn định đề căn bản (fundamental postulates). Các định đề này được dự định để:

1. Giảng dạy các định luật về tâm lư học tinh thần khi được phân biệt với tâm lư học trí tuệ và t́nh cảm.

2. Làm rơ bản chất của linh hồn con người và các mối liên hệ của linh hồn với thái dương hệ và vũ trụ. Điều này sẽ bao gồm cả các mối quan hệ tập thể của nó như là một giai đoạn mở đầu.

3. Chứng minh các mối liên hệ giữa Chân Ngă (self) với các thể thấp (sheaths, lớp vỏ) mà Chân Ngă đó có thể sử dụng, và nhờ đó làm sáng tỏ ư tưởng chung (public thought) về cấu tạo của con người.

4. Giải thích vấn đề về các năng lực phi thường (super­6 normal powers), và đưa ra các qui luật đối với sự phát triển an toàn và hữu ích của chúng.
Giờ đây chúng ta hướng đến việc kết thúc một thời kỳ chuyển tiếp lớn lao, và các lĩnh vực tinh anh hơn của sự sống lại gần gũi hơn bao giờ hết trước đây. Các hiện tượng khác thường và các biến cố không thể giải thích trở nên thông thường hơn bất cứ lúc nào từ trước tới nay, trong khi các vấn đề thuộc về viễn cảm (telepathic), về tâm thông (psychic), và có tính chất kỳ dị chiếm lĩnh sự quan tâm ngay cả của những kẻ hoài nghi, các nhà khoa học và các chức sắc tôn giáo. Các lư do đối với việc xuất hiện của các hiện tượng này đang
được t́m kiếm ở khắp nơi, c̣n các hội đoàn được thành lập cho việc điều tra và giải thích chúng. Nhiều người đang lạc lối trong cố gắng đem lại trong chính họ các t́nh trạng thông linh và các nhân tố tạo năng lượng, các điều vốn gây ra sự biểu lộ của các quyền năng đặc biệt. Quyển sách này sẽ cố gắng để thích ứng thông tin được đưa ra với cơ cấu của đời sống, theo như chúng ta nhận biết về nó ngày nay, và sẽ cho thấy tất cả những ǵ được gọi là bí ẩn, về cơ bản là trung thực và tự nhiên đến thế nào. Tất cả đều theo thiên luật, và bây giờ các định luật đều cần sự giải thích, v́ sự phát triển của con người đă đạt đến tŕnh độ của một sự thẩm định chính xác hơn về vẻ đẹp và tính chân thực của chúng.
Ba hạng người sẽ đáp ứng với sách này. Họ là:

1. Những người t́m hiểu có trí tuệ cởi mở, họ đang quyết tâm chấp nhận các nguyên tắc cơ bản của nó như là một giả thuyết căn bản, cho đến khi nào các giả thuyết đó được chứng minh là sai lầm. Họ sẽ là người chân thành theo thuyết bất khả tri, nhưng trong việc t́m kiếm chân lư của họ, tạm thời họ muốn thử nghiệm các phương pháp và noi theo các đề xuất được đặt ra cho họ xem xét.

2. Những người t́m đạo và các đệ tử. Họ sẽ nghiên cứu bộ luận này để tự hiểu chính họ rơ hơn, và v́ họ muốn giúp đỡ người huynh đệ của họ. Họ sẽ không chấp nhận lời quả quyết của nó một cách mù quáng, mà sẽ thực nghiệm, kiểm tra và  chứng thực một cách thận trọng các giai đoạn và các bước được đề ra cho họ trong đoạn này của các giáo lư về Minh Triết Muôn Thuở (Ageless Wisdom).

3. Các điểm đạo đồ. Những người này sẽ đạt đến một ư nghĩa vốn sẽ không hiển hiện đối với những người thuộc nhóm thứ nhất, và vốn sẽ chỉ được hoài nghi bởi những người tiến hóa hơn của nhóm thứ hai. Tự trong thâm tâm họ, họ biết rơ chân lư của nhiều phát biểu của bộ sách, và sẽ nhận biết sự phát triển bên trong (the subjective working out) của nhiều định luật. Các định luật thiên nhiên này có các ảnh hưởng trong ba lĩnh vực rơ rệt:

a/ Về mặt hồng trần, nơi mà chúng thể hiện như là các tác động trong h́nh hài trọng trược. b/ Về mặt dĩ thái (etherically), nơi mà chúng thể hiện dưới h́nh thức năng lượng nằm sau các tác động này. c/ Về mặt trí tuệ (mentally), nơi mà chúng liên quan với các xung lực vốn tạo ra hai lĩnh vực kia.

Bộ “Luận Về Lửa Càn Khôn” chủ yếu đề cập đến thái­dương-hệ, và chỉ bàn về các khía cạnh và các tương ứng của con người ở mức độ mà chúng biểu hiện mối quan hệ của thành phần đối với tổng thể, và của đơn vị đối với toàn thể.

C̣n bộ sách này sẽ đề cập đặc biệt hơn đến sự phát triển và khai mở của nhân loại, giải thích các nguyên nhân chịu trách nhiệm đối với các kết quả hiện nay, và chỉ ra tương lai và các triển vọng của nó, đồng thời nêu ra bản chất của các tiềm năng đang khai mở.

Bộ sách này cũng sẽ được dựa vào bốn định đề căn bản, chúng phải được thừa nhận bởi môn sinh của các trang kế tiếp với vai tṛ cung cấp một giả thuyết thích hợp cho việc xem xét và thử nghiệm của y. Không một nhà sưu khảo chân thật nào của Minh Triết Muôn Thuở bị đ̣i hỏi phải tuân thủ mù quáng theo bất kỳ sự tŕnh bày chân lư nào; tuy nhiên, y được đ̣i hỏi phải có một tâm trí cởi mở, và nghiêm chỉnh cân nhắc và xem xét các lư thuyết và các ư tưởng, các định luật và các chân lư, vốn đă hướng dẫn rất nhiều người ra khỏi bóng

8 tối, đi vào ánh sáng của tri thức và kinh nghiệm. Các định đề  có thể được liệt kê như sau, và được đưa ra theo thứ tự quan trọng của chúng.

I. Định đề thứ nhất: Trong vũ trụ biểu lộ của chúng ta, đang tồn tại sự biểu hiện của một Năng Lượng (Energy) hay Sự Sống (Life), vốn là nguyên nhân chịu trách nhiệm về các h́nh thức (forms) khác nhau và hệ cấp (hierarchy) rộng lớn các sinh linh hữu t́nh (sentient beings) vốn hợp thành tổng thể của tất cả những ǵ hiện tồn. Đây là cái được gọi là thuyết vật-hoạt-luận (hylozoistic theory, thuyết này chủ trương rằng vật chất nào cũng có sự sống. – Từ Điển Oxford 1994), mặc dù thuật ngữ đó chỉ làm cho rối trí mà thôi.

Sự Sống vĩ đại này là căn bản của Nhất-Nguyên-Thuyết (Monism − Thuyết này chủ trương vạn vật chỉ có một bản thể, hay do một nguyên tố mà thôi. Thí dụ: Thuyết duy vật là một nhất nguyên thuyết. Trích: Từ Điển và Danh Từ Triết Học, 1969, của Tiến Sĩ Triết Học Trần Văn Hiến Minh), và tất cả những người giác ngộ đều là người theo Nhất Nguyên Thuyết (Monists). “Thượng Đế là Đấng Duy Nhất” (“God is One”) là lời phát biểu về chân lư. Một sự sống thấm nhuần mọi h́nh hài và các h́nh hài này là các biểu lộ, trong thời gian và không gian, của năng lượng vũ trụ trung ương. Sự sống đang biểu lộ tạo ra sự hiện tồn (existence) và bản thể (being). V́ vậy, đó là nguyên nhân gốc của nhị-nguyên-tính (duality). Nhị-nguyên-tính này, vốn được nh́n thấy khi tính-khách­quan hiện hữu, và biến mất khi khía cạnh h́nh tướng tan biến, được bao hàm bởi nhiều tên gọi, mà để cho sáng tỏ, các tên gọi thông dụng nhất có thể được liệt kê ở đây:

Tinh Thần (Spirit) Vật chất (Matter)

Sự Sống (Life) ......................... Sắc tướng (Form) Cha ........................................... Mẹ Dương/Tích cực ..................... Âm/Tiêu cực Bóng tối ................................... Ánh sáng Các đạo sinh phải có sự đồng nhất căn bản (essential

unity) này một cách rơ ràng trong trí ngay cả khi họ nói (như chúng cần phải có) theo thuật ngữ hữu hạn về nhị-nguyên­tính đó, nó vốn hiển hiện ở khắp nơi, theo chu kỳ.

II. Định đề thứ hai nảy sinh từ định đề thứ nhất và phát biểu rằng Sự Sống duy nhất, biểu lộ qua vật chất, tạo ra yếu tố thứ ba, đó là tâm thức. Tâm thức này, nguyên là kết quả của sự hợp nhất của hai cực tinh thần và vật chất, là linh hồn của vạn vật; nó thấm nhuần mọi chất liệu hay là năng-lượng khách-quan; nó nằm dưới mọi h́nh hài, dù cho đó là h́nh hài của loại đơn vị năng lượng mà chúng ta gọi là một nguyên tử, hay là h́nh hài của con người, một hành tinh, hoặc là một thái-dương-hệ. Đây là Lư Thuyết Về Quyền Tự Quyết (Theory of Self-determination) hay là giáo lư chủ trương rằng tất cả sự sống mà trong đó sự sống duy nhất được tạo thành, trong phạm vi của chúng và trong trạng thái hiện tồn của chúng, có thể nói là đang trở thành có cơ sở trong vật chất, và khoác lấy các h́nh thức mà nhờ đó trạng thái tâm thức đặc biệt riêng biệt của chúng có thể được nhận ra, và rung động của chúng được ổn định; như thế chúng có thể tự biết chính ḿnh như là các sự sống (existences). Thế là, lần nữa Sự Sống duy nhất trở thành một thực thể ổn định và hữu thức qua trung gian của thái-dương-hệ, và do đó, về thực chất là toàn thể các năng lượng của mọi trạng thái tâm thức, và của mọi h́nh tướng trong sự hiện tồn. Tính thuần nhất (the homogeneous) trở thành tính không thuần nhất (the heterogeneous), tuy thế vẫn là một cái đơn nhất (a unity); cái duy nhất (the one) biểu lộ thành thiên h́nh vạn trạng (diversity) và tuy thế vẫn bất biến. Cái đơn nhất trung ương được nhận biết trong thời gian và không gian như là kết hợp (composite) và bị phân hóa (differentiated), tuy thế, khi thời gian và không gian không hiện hữu (vốn chỉ là các trạng thái tâm thức), th́ chỉ có cái đơn nhất sẽ c̣n lại, và chỉ có tinh thần sẽ tồn tại, cộng với một tác động rung động ngày càng tăng, cộng thêm khả năng tăng cường ánh sáng khi chu kỳ biểu lộ trở lại lần nữa.


[7/14/2018 9:51:10 PM] Thuan Thi Do: https://archive.org/details/dogmeetrituelde00lvgoog
[7/14/2018 9:54:47 PM] Thuan Thi Do: https://play.google.com/books/reader?id=FfHjKMRAxAwC&printsec=frontcover&output=reader&hl=vi&pg=GBS.PA2
[7/14/2018 10:09:18 PM] Thuan Thi Do: Lương Ngọc Huỳnh
[7/14/2018 10:10:00 PM] Thuan Thi Do: https://www.google.com/search?q=L%C6%B0%C6%A1ng+Ng%E1%BB%8Dc+Hu%E1%BB%B3nh&oq=L%C6%B0%C6%A1ng+Ng%E1%BB%8Dc+Hu%E1%BB%B3nh&aqs=chrome..69i57j69i61j0l4.367j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[7/14/2018 10:11:00 PM] Thuan Thi Do: https://www.facebook.com/huynh.luongngoc
[7/14/2018 10:37:42 PM] Thuan Thi Do: https://www.facebook.com/saigontv.official/videos/262091310988695/
[7/14/2018 10:40:55 PM] Thuan Thi Do: https://www.youtube.com/watch?v=ISHKVndI8so
[7/14/2018 10:45:46 PM] Thuan Thi Do: https://www.youtube.com/watch?v=WtoLm_f4NE8
[7/14/2018 10:46:44 PM] Thuan Thi Do: https://www.youtube.com/watch?v=xIEqK8us0dM
[7/14/2018 11:18:56 PM] *** Call ended, duration 4:16:25 ***