Nhóm Nghiên Cứu Chân Lư

Khoa học và Siêu h́nh học - Hội Luận (Xin dùng Internet Explorer để xem video)

  1. Video show của Nhóm Nghiên Cứu Chân Lư ngày 23-6-2013

    Trên Youtube: Phần 1                  Phần 2

 
   

 

2.  Hội Luận của Nhóm Nghiên Cứu Chân Lư ngày 23-6-2013 (xin bấm nút Play bên dưới để xem video)