Họp Thông Thiên Học Nam Cali tháng 10 năm 2010

 Hăy diệt ḷng tham vọng. 

       A. B - Giờ đây chúng ta bắt qua qui tắc thứ nhứt đặc biệt đối với ḷng tham vọng. Người chưa tiến hóa th́ chịu bất lực dưới quyền lệ thuộc gắt gao của sức quyến rủ vật dục. Nó muốn cho được sung sướng tấm thân và hưởng những khoái lạc của xác thịt. Trước khi Thể Trí chưa thật khai triển rộng lớn và các năng lực trí thức chưa đủ sức mạnh th́ nó không sinh ḷng tham vọng hay là không có ư muốn quyền thế.  Cái âm điệu riêng của cá nhân chính là âm điệu của trí tuệ, nó lại tạo cho con người có một ư thức là ḿnh riêng biệt với kẻ khác, lẽ dĩ nhiên nó dắt con người đến việc ham muốn được sử dụng quyền thế, hồn con người nhờ ư muốn ấy mà củng cố đời sống riêng biệt của nó. Nó cảm thấy ḿnh cao thượng hơn mọi người chung quanh, điều nầy phô diễn ra bằng sự ham muốn quyền thế thống trị về mặt vật chất, do đó mới toan t́m kiếm và sử dụng  quyền hành chính trị và xă hội. Trong địa hạt chính trị xă hội, ḷng tham vọng là động lực lớn v́ con người nhờ trí khôn của ḿnh mà gây được ảnh hưởng trong đồng loại và xuất hiện như là một vị lănh tụ, đây cũng là một thứ hương thơm xông lên mũi con người kiêu căng và ngạo mạn. Kế đó, con người bắt đầu khinh thường cái quyền thế bên ngoài mà nó dùng để áp chế đồng loại ḿnh. Nó lư hội được ư niệm của một thứ quyền thế tinh vi hơn mà nó t́m cách đạt cho được. Nó không c̣n nghĩ đến các qui định luật pháp nhờ sự thống trị h́nh thể. Ḷng tham vọng của nó tinh vi hơn : nó muốn thống trị và chỉ huy những bậc trí thức - đó là ḷng tham vọng về trí thức - ḷng ham muốn trở nên là một lănh tụ trí thức. Muốn có ḷng tham vọng như thế th́ phải là người được khai mở về mặt trí thức rất cao. Về sau, khi ư muốn nói trên, không hợp thời nữa, th́ ḷng tham vọng lại xuất hiện  dưới một h́nh thức tinh vi hơn nữa, trong lúc con người bước qua đời sống tinh thần. Y cho rằng những bước tiến bộ về tinh thần của y vốn chính y thực hiện được và thực hiện cho, chính y muốn tăng trưởng, hiểu biết và tiến bộ. Kỳ thật, ḷng tham vọng xưa vẫn c̣n nắm giữ y, nó càng trở nên nguy hiểm hơn khi mà nó cao siêu hơn và tinh vi hơn. V́ lẽ ấy mà lời chú thích bổ túc cho câu cách ngôn, Đức Chơn Sư có phụ thêm mấy lời tuyên bố đặc sắc nầy : "Người nghệ sĩ chân thành làm việc v́ ḷng yêu nghệ thuật, đôi khi thành thật bước vào con đường ngay chánh hơn là nhà Huyền Bí Học, tưởng rằng không c̣n tham luyến cái ǵ cho bản thân ḿnh nữa, nhưng mà, kỳ  thật, y chỉ nới rộng giới hạn của sự kinh nghiệm và sự ham muốn và đem quyền lợi của y đặt lên trên những vật mà chân trời mở rộng của đời sống huynh đệ cung hiến cho y". Nếu nhà Huyền Bí Học không hạn định sự ham muốn của ḿnh trong kiếp sống hiện tại th́ ḷng tham vọng của y rất có thể c̣n sống sót. Y không thiết làm một nhà lập pháp hoặc một vị đế vương hay là một viên trọng tài trong địa hạt trí thức nữa mà lại muốn chiếm một địa vị cao cả trong giới tinh thần. Y nghiệm thấy rằng những kiếp luân hồi liên tiếp chỉ là một kiếp sống và ḷng tham vọng của y bao hàm tất cả thời gian của đời sống kéo dài nầy. Y cũng c̣n muốn cho được là người đứng đầu, sống biệt lập và thành cái ǵ mà những kẻ khác không thành được. Ḷng ham muốn nầy cũng cần phải diệt trừ.  Điều trước nhất để khuyên nhủ những kẻ nào có ước vọng chia sớt đời sống nhất quán là phải diệt yếu tố chia rẽ. Tuy nhiên, không ích lợi ǵ mà đem đặt một lư tưởng như thế dưới mắt của người thường, v́ họ không đủ khả năng lao ḿnh liền từ đời sống trần tục nầy vào đời sống tinh thần, nơi đây họ sẽ hoạt động mà không thực hành cái chi cho bản ngă hay là cá nhân ḿnh. Nếu huynh bảo một người thường hăy diệt ḷng tham vọng và kể như y  đem thực hành lời nói ấy th́ cũng thấy không ích lợi ǵ. Y sẽ sinh tật lười biếng và không làm việc ǵ hết.  Thí dụ, một người kia tiến hóa hơn và đang đi trên con đường Nhập Môn, y sẽ hiểu qui tắc về ḷng tham vọng đó như thế nào ? Y sẽ áp dụng một cách rất khôn ngoan danh từ diệt theo như h́nh thức thấp thỏi của ḷng tham vọng. Sự thật y phải xem chữ diệt ấy như à đồng nghĩa với sự thay đổi. Trong khi dứt  ḷng ham muốn những vật ở trần gian, y phải trù tính một mục đích cao cả hơn cho xứng đáng với ḷng ham vọng của y : ấy là ḷng tham vọng học hỏi và tăng trưởng về tinh thần. Đến tŕnh độ nầy con người cũng chưa hoàn toàn cởi bỏ được ḷng tham vọng. Y bước qua một t́nh trạng trung gian và sẽ tiến bộ rất nhiều, nếu mục đích của y là đạt được sự hiểu biết tinh thần, hạnh ngộ Chơn Sư và sau rốt chính ḿnh thành một Đức Thầy (thành Chánh Quả). Kỳ thật, tất cả những điều ham muốn trên đây cũng c̣n là ḷng tham vọng, nhưng chúng nó sẽ giúp kẻ Nhập Môn loại bỏ nhiều chướng ngại làm tê liệt Phàm Nhơn. Ḷng tham vọng nầy mà vị Đệ Tử phải lo diệt trừ không phải là không hữu ích cho y trong cuộc tiến hóa trước đây, v́ nhờ có ḷng ham vọng mà cá nhân y được củng cố và định h́nh. Trong những giai đoạn đầu tiên, con người mở mang là nhờ ḿnh sống biệt lập. Sự tiến hóa của Thể Xác và Thể Trí bắt buộc phải tranh thủ và chiến đấu. Tất cả mọi giai đoạn  của sự chiến đấu và tranh đua ấy có sự hữu ích của nó trong việc cấu tạo cá tánh và tạo cho nó một sức mạnh cần thiết để duy tŕ trung tâm điểm của nó. Cần cho nó có một chỗ trú ẩn đặng che chở những loạt tấn công bên ngoài mà nhờ ở trong đó nó mới có thể phát triển được sức mạnh của nó và cũng cần cho nó những thắng lợi vinh quang của cảnh phù hoa thế sự, mục tiêu của ḷng tham vọng. Cũng như muốn cất nhà th́ phải dùng giàn tṛ. Mới đầu, ḷng tham vọng dùng được nhiều việc : dựng lên một bức tường và làm cho nó được kiên cố hơn, tăng cường nghị lực, giúp đỡ con người, từ bước một, trong những bước tiến thủ của nó. Người nào mà ḷng tham vọng chiếm ưu thế cũng bóp nghẹt sự ham muốn ái ân và nhiều tật xấu khác, bởi v́ chúng nó làm trở ngại sự phát triển tinh thần và sự thủ đắc tài năng. Như thế, con người chế ngự được những dục vọng thấp hèn của ḿnh. Huynh không nên bảo người đời : "Hăy diệt ḷng tham vọng", bởi v́ ḷng tham vọng kích thích nó và làm cho những tánh t́nh của nó hiện ra. Nhưng khi làm Đệ Tử rồi con người phải tiến đến đời sống tinh thần, nó phải đạp đổ bức tường bao quanh ḿnh nó trong  những giai đoạn xa xưa. Ngôi nhà kiến tạo xong, giàn tṛ phải phá bỏ. Cũng thế, sự tiến hóa sau nầy của nhân loại là làm sao cho những bức tường ấy trong suốt, hầu tất cả sự sống nào cũng có thể xuyên qua được. V́ thế, những qui tắc nầy để cho Đệ Tử chớ không phải để cho người ngoài đời.