Họp Thông Thiên Học chiều 9 tháng 7 năm 2011

to MAKARA.us để MAKARA.us
The Mystery of the Mystery Language, Part 1 Sự bí ẩn của ngôn ngữ bí ẩn, Phần 1
1. 1.                   by John Algeo John Algeo
[Part One of Two Parts, reprinted with author's permission.] [Một trong hai phần, tái bản với sự cho phép của tác giả.]
Among the curious lore of HP Blavatsky's The Secret Doctrine are her references to a language called Senzar. Trong số những truyền thuyết kỳ lạ của HP Blavatsky Học thuyết bí mật tài liệu tham khảo của ḿnh một ngôn ngữ được gọi là Senzar. Senzar is a mystery. Senzar là một bí ẩn. According to Blavatsky, it is the original language of the stanzas of Dzyan, which are the core of her great book, and of certain commentaries and glosses upon the Book of Dzyan, others being in Chinese, Tibetan, and Sanskrit. Theo Blavatsky, nó là ngôn ngữ gốc của các khổ thơ Dzyan, đó là cốt lơi của cuốn sách tuyệt vời của cô, và b́nh luận nhất định và nhũ khi Sách Dzyan, những người khác tại Trung Quốc, Tây Tạng, và tiếng Phạn. The version of the stanzas that she presents in The Secret Doctrine is an abridgment of the originals and blends together the text of the stanzas with various glosses (I, 23). Các phiên bản của khổ thơ mà cô tŕnh bày trong Giáo Lư Mật là một sự cắt giảm các bản gốc và pha trộn với nhau các văn bản của các khổ thơ với nhũ khác nhau (I, 23) .
[References to volume and page number only are to The Secret Doctrine (the original pagination); other references are identified by abbreviations.] [Tài liệu tham khảo để khối lượng và số trang chỉ là Học thuyết bí mật (pagination bản chính); tài liệu tham khảo khác được xác định bởi các chữ viết tắt. ]
Some texts of the stanzas themselves are in other languages; for example, stanza 6 is said to be translated from a Chinese text (I, 36n). Một số văn bản của khổ thơ chính họ là các ngôn ngữ khác, ví dụ, đoạn 6 được cho là được dịch từ một văn bản Trung Quốc (I, 36n).
The impression we get, then, is that the wording of the stanzas in the SD is not simply a translation of some set text in a language called Senzar, but is rather a restatement for modern students of such parts of the stanzas as Blavatsky herself understood, drawing upon such sources as she had available to make the ideas more comprehensible. Ấn tượng chúng tôi nhận được, sau đó là các từ ngữ của các khổ thơ trong SD là không đơn giản chỉ là một bản dịch của một số văn bản thiết lập trong một ngôn ngữ được gọi là Senzar, nhưng là một tŕnh bày lại cho sinh viên hiện đại của các bộ phận của khổ thơ như Blavatsky ḿnh hiểu , vẽ theo các nguồn như cô đă có sẵn để làm cho những ư tưởng dễ hiểu hơn . That is, the stanzas of Dzyan, as we have them, are not a fixed sacred text, but an approximation. Đó là, các khổ thơ Dzyan, như chúng ta, không phải là một văn bản thiêng liêng cố định, nhưng xấp xỉ một. The version we have is less a translation than a paraphrase. Phiên bản chúng ta có là một bản dịch hơn diễn giải một. That difference is important for our understanding of what kind of language Senzar is. Sự khác biệt quan trọng đối với sự hiểu biết của chúng ta về loại ngôn ngữ Senzar.
Blavatsky calls Senzar "a tongue absent from the nomenclature of languages and dialects with which philology is acquainted" (I, xxxvii), and so it is. Blavatsky gọi Senzar "một ngôn từ thuật ngữ của ngôn ngữ và tiếng địa phương với ngữ văn là làm quen" (I, XXXVII) vắng mặt, và v́ vậy nó được . The name of Senzar appears in none of the lists of the world's languages that linguists have compiled, nor is it ever likely to. Tên của Senzar xuất hiện trong không có danh sách các ngôn ngữ trên thế giới mà ngôn ngữ học đă biên soạn, cũng không phải là nó có khả năng. We know about Senzar only what HPB has told us, although in fact she has told us a good deal. Chúng ta biết về Senzar chỉ HPB đă nói với chúng tôi, mặc dù trong thực tế cô đă nói với chúng tôi một việc tốt .
Senzar and Other Languages Senzar và Ngôn ngữ khác
Much of what Blavatsky says about Senzar makes it seem to be an ordinary language like other languages, especially if we read her comments uncritically or with an excessively literal interpretation. Phần lớn những ǵ Blavatsky nói về Senzar làm cho nó có vẻ là một ngôn ngữ thông thường như các ngôn ngữ khác, đặc biệt là nếu chúng ta đọc ư kiến của cô uncritically hoặc với một giải thích quá mức theo nghĩa đen. Indeed, the question of what Senzar is, is significant precisely because it is a typical case of the temptation to interpret Blavatsky (and other theosophical authorities) in a literal, materialistic way, when what they are talking about is often something more symbolic and abstract. Thật vậy, câu hỏi của những ǵ Senzar, rất có ư nghĩa chính xác bởi v́ nó là một trường hợp điển h́nh của sự cám dỗ để giải thích Blavatsky (và các cơ quan thông thiên học) trong một cách đen, vật chất, khi những ǵ họ đang nói về thường là một cái ǵ đó mang tính biểu tượng và trừu tượng hơn .
The temptation to literalize is ever present and is fostered by Blavatsky herself. Sự cám dỗ để literalize luôn luôn hiện diện và được nuôi dưỡng bởi chính Blavatsky . For example, she describes a dream in which she was studying Senzar in the Master KH's house at the same time that she was improving her English with his aid (ML 471). Ví dụ, bà mô tả là một giấc mơ mà trong đó cô đang học Senzar trong nhà KH của Sư Phụ cùng một lúc mà cô đă được cải thiện tiếng Anh của ḿnh với sự trợ giúp của phụ tá Chơn Sư (ML 471 ). We might leap to the conclusion that Senzar and English are similar things. Chúng ta có thể bước nhảy vọt đến kết luận rằng Senzar và tiếng Anh là những điều tương tự. This was, however, a dream only, and even so, her description does not tell us what sort of thing Senzar is. Này được, tuy nhiên, một giấc mơ duy nhất, và ngay cả như vậy, mô tả của cô không cho chúng tôi biết những ǵ sắp xếp của Senzar điều .
In The Secret Doctrine , Blavatsky quotes a "Senzar Catechism" (I, 9), which is elsewhere referred to as the "Esoteric [or Occult] Catechism." Trong Giáo Lư Mật, Blavatsky trích dẫn một "Senzar Sách Giáo Lư" (I, 9), mà là ở nơi khác gọi là "bí truyền [huyền bí] Giáo Lư." This catechism is not necessarily written in Senzar; it may instead be about Senzar, as its alternative titles suggest that it is about esoteric or occult subjects. Giáo lư này không nhất thiết phải bằng văn bản trong Senzar, nó có thể thay thế được về Senzar, như tiêu đề thay thế của nó cho thấy rằng đó là về đối tượng bí truyền hoặc huyền bí.
The straightforward definition of Senzar in The Theosophical Glossary (295) makes it sound like an ordinary language put to extraordinary uses: Định nghĩa đơn giản của Senzar trong Bảng thuật ngữ Thông Thiên Học (295) làm cho nó âm thanh như một ngôn ngữ thông thường được đưa vào sử dụng đặc biệt:
Senzar . The mystic name for the secret sacerdotal language or the "Mystery-speech" of the initiated Adepts, all over the world. Senzar tên huyền bí cho ngôn ngữ thuộc về giáo chức bí mật hoặc "Mystery bài phát biểu" của Adepts bắt đầu, tất cả các nơi trên thế giới.
Because of statements like this, we can also assume that when Blavatsky uses expressions like "secret sacerdotal language" or "mystery speech," she is probably referring to Senzar. Bởi v́ các báo cáo như thế này, chúng tôi cũng có thể giả định rằng khi Blavatsky sử dụng các biểu thức như "ngôn ngữ thuộc về giáo chức bí mật" hoặc "bí ẩn bài phát biểu," cô có thể đề cập đến Senzar.
Yet Blavatsky sometimes uses terms in broad and overlapping senses. Tuy nhiên, Blavatsky đôi khi sử dụng các điều khoản trong giác quan rộng và chồng chéo . Consequently we cannot be sure that all her statements about a "primordial," "sacred," "secret," "sacerdotal," or "mystery" language refer to Senzar, though it seems likely that many of them do. Do đó chúng tôi không thể chắc chắn rằng tất cả các báo cáo về một "nguyên thủy", "linh thiêng", "bí mật", "thuộc về giáo chức", hay "bí ẩn" ngôn ngữ tham khảo để Senzar, mặc dù có vẻ như có khả năng mà nhiều người trong số họ làm. Some apparent contradictions, however, may be due to her using such terms of both Senzar and other languages. Một số mâu thuẫn rơ ràng, tuy nhiên, có thể là do sử dụng các điều khoản của cả hai ngôn ngữ Senzar và khác. We cannot be sure. Chúng tôi không thể chắc chắn. Even her use of the terms language and speech is by no means so conclusive as it might appear in identifying what Senzar is — a matter considered in detail below. Thậm chí cô ấy sử dụng từ ngữ của ngôn ngữ và lời nói như vậy không có nghĩa là kết luận v́ nó có thể xuất hiện trong việc xác định những ǵ Senzar - một vấn đề xem xét chi tiết dưới đây.
Blavatsky does explicitly compare Senzar and other ordinary languages. Blavatsky không rơ ràng so sánh Senzar và các ngôn ngữ thông thường. For example, she speaks of the "Senzar and Sanskrit alphabets" (CW XII, 642), as though they were parallel things. Ví dụ, cô nói về "Senzar và bảng chữ cái tiếng Phạn" (CW XII, 642), như thể chúng là những thứ song song. She contrasts Sanskrit as an ancient vernacular language with Cô tương phản tiếng Phạn là một ngôn ngữ bản địa cổ xưa với
the sacred or Mystery-language, that which, even in our own age, is used by the Hindu fakirs and initiated Brahmans in their magical evocations" ( Isis II, 46). thiêng liêng bí ẩn ngôn ngữ, mà ngay cả trong thời đại của chúng ta, được sử dụng bởi các fakirs Hindu và khởi xướng sĩ Bà La Môn trong evocations huyền diệu của họ "(Isis II, 46) .
She calls the "sacerdotal language or "mystery-tongue" the "direct progenitor" or "root" of Sanskrit (II, 200, CW V, 298) and identifies Senzar as being "ancient Sanskrit" ( Isis I, 440). Cô gọi thuộc về giáo chức ngôn ngữ hay "bí ẩn-lưỡi" tổ tiên trực tiếp "hoặc" root "của tiếng Phạn (II, 200, CW V, 298) và xác định Senzar là" tiếng Phạn cổ "(Isis I, 440).
Blavatsky also seems to relate Senzar to Avestan, the language of the most ancient Persian scriptures, but her comments in that regard are susceptible of more than one interpretation. Blavatsky cũng dường như liên quan Senzar Avestan, ngôn ngữ của kinh điển Ba Tư cổ xưa nhất, nhưng ư kiến của ḿnh về vấn đề đó là dễ bị ảnh hưởng của nhiều hơn một giải thích .
The book containing the ancient Persian hymns is often called the Zend-Avesta; hence the name Zend was formerly used for the language in which the book was written. Cuốn sách chứa các bài thánh ca Ba Tư cổ đại thường được gọi là Zend-Avesta, v́ thế mà có tên Zend trước đây được sử dụng cho ngôn ngữ trong đó cuốn sách được viết. However, the word zend means a 'commentary,' Zend-Avesta denoting something like 'Interpreted Avesta' or 'Avesta with Comments.' Tuy nhiên, các zend có nghĩa là 'b́nh luận', Zend-Avesta biểu thị một cái ǵ đó giống như giải thích Avesta 'hoặc' Avesta với B́nh luận. "
Blavatsky is well aware of the proper meaning of Zend when she makes a punning identification of it with Senzar, in the kind of "occult etymology" that she was fond of, but that no philologist would accept as having historical validity. Blavatsky cũng là nhận thức về ư nghĩa đúng đắn của Zend khi cô ấy làm cho một xác định punning của nó với Senzar, các loại "huyền bí từ nguyên" mà cô thích, nhưng điều đó không nhà ngôn ngư học sẽ chấp nhận là có giá trị lịch sử. We might call such wordplay "synchronic etymology." Chúng tôi có thể gọi là chơi chữ như "đồng bộ từ nguyên".
[By contrast with the usual sort of diachronic (or historical) etymology that philologists practice and with allusion to CG Jung's principle of synchronicity, or meaningful coincidence.] Ngược lại với các loại thông thường của diachronic (hoặc lịch sử) từ nguyên philologists thực hành và ám chỉ đến nguyên tắc của CG Jung đồng bộ, hay sự trùng hợp ngẫu nhiên có ư nghĩa .]
There is no historical, causal connection between the words in question, but their similarity of sound is a meaningful coincidence. Có là không, kết nối lịch sử quan hệ nhân quả giữa các từ trong câu hỏi, nhưng giống nhau của âm thanh là một sự trùng hợp ngẫu nhiên có ư nghĩa. What HPB says about Zend and Senzar bears careful examination: HPB nói về Zend và Senzar mang kiểm tra cẩn thận:
... ... the word "Zend" does not apply to any language, whether dead or living, and never belonged to any of the languages or dialects of ancient Persia ... từ "Zend" không áp dụng đối với bất cứ ngôn ngữ nào, cho dù chết hay sống, và không bao giờ thuộc về bất kỳ ngôn ngữ hoặc tiếng địa phương của Ba Tư cổ đại ... It means, as in one sense correctly stated, "a commentary or explanation," but it also means that which the Orientalists do not seem to have any idea about, viz., the "rendering of the esoteric into exoteric sentences," the veil used to conceal the correct meaning of the zen-(d)-zar texts, the sacerdotal language in use among the initiates of archaic India. Nó có nghĩa là, như trong một ư nghĩa một cách chính xác quy định ", một bài b́nh luận hay giải thích," nhưng nó cũng có nghĩa là điều mà các nhà Đông phương học dường như không có bất kỳ ư tưởng, đó là, "vẽ của các bí truyền trong một câu hiển giáo, mạng che mặt. được sử dụng để che giấu ư nghĩa chính xác của các văn bản-zen (d) ZAR, ngôn ngữ thuộc về giáo chức sử dụng một trong những khởi đầu của Ấn Độ cổ xưa. Found now in several undecipherable inscriptions, it is still used and studied unto this day in the secret communities of the Eastern adepts, and called by them — according to the locality — Zend-Zar and Brahma or Deva-Bhashya . T́m thấy tại một số được ghi không đọc được, nó vẫn được sử dụng và nghiên cứu cho đến ngày nay trong cộng đồng bí mật của adepts Đông, và kêu gọi của họ - theo địa phương - Zend-Zar và Brahma hay Deva -Bhashya. (CW IV, 517-18n) (CW IV, 517 18n)
Bhashya is Sanskrit for 'speaking, talking'; thus Brahma-Bhashya or Deva-Bhashya means 'divine language.' Bhashya là tiếng Phạn "nói, nói chuyện", do đó Brahma-Bhashya hoặc Deva-Bhashya có nghĩa là "ngôn ngữ của Thiên Chúa. Elsewhere, HPB cites a letter in which the "secret sacerdotal language" is called Senzar Brahma-Bhashya (CW V, 62). Ở những nơi khác, HPB trích dẫn một lá thư trong đó "bí mật thuộc về giáo chức ngôn ngữ" được gọi là Senzar Brahma-Bhashya (CW V, 62) . HPB's remarks on Zend cited above are echoed in the Glossary (386): HPB nhận xét ​​về Zend trích dẫn ở trên được lặp lại trong Bảng thuật ngữ (386):
Zend means "a commentary or explanation" ... Zend có nghĩa là "một b́nh luận hoặc giải thích "... As the translator of the Vendidad remarks ... Như các dịch giả của những nhận xét ​​Vendidad ... : "what it is customary to call 'the Zend language', ought to be named 'the Avesta language', the Zend being no language at all ... Why should not the Zend be of the same family, if not identical with the zen-sar , meaning also the speech explaining the asbtract symbol , or the "mystery language," used by Initiates? : "Những ǵ nó là phong tục gọi là" Zend ngôn ngữ, nên được đặt tên là "ngôn ngữ Avesta, Zend là không có ngôn ngữ ở tất cả các ... Tại sao Zend không nên có cùng một gia đ́nh, nếu không phải giống hệt với zen-sar, có nghĩa là bài ​​phát biểu giải thích biểu tượng asbtract, hoặc "ngôn ngữ bí ẩn" được sử dụng bởi khởi tạo ?
However, if Zend and Senzar are "of the same family, if not identical," and if Zend is "no language at all," what shall we conclude about the nature of Senzar? Tuy nhiên, nếu Zend và Senzar "của cùng một gia đ́nh, nếu không giống nhau," và nếu Zend là "không có ngôn ngữ ở tất cả", những ǵ chúng ta sẽ kết luận về bản chất của Senzar ? Apparently that it too is no language at all. Rơ ràng rằng nó cũng là không có ngôn ngữ ở tất cả các. Moreover, in both the above passages, HPB indicates that Senzar (under the punning names Zend-Zar and Zen-Sar ) has something to do with interpreting esoteric communications into exoteric forms and with explaining abstract symbols. Hơn nữa, trong cả hai đoạn trên, HPB chỉ ra rằng Senzar (theo tên punning Zend-Zar Zen-Sar) có một cái ǵ đó để làm với giải thích thông tin liên lạc bí truyền vào các h́nh thức hiển giáo và giải thích biểu tượng trừu tượng. This connection with abstract symbols is significant, as we shall see. Điều này kết nối với các biểu tượng trừu tượng có ư nghĩa quan trọng, như chúng ta sẽ thấy.
Despite these comparisons of Senzar with ordinary language, and other such comparisons noted below, Senzar is no ordinary form of speech. Mặc dù có những so sánh Senzar với ngôn ngữ b́nh thường, và so sánh như vậy khác lưu ư dưới đây, Senzar là không có h́nh thức b́nh thường của lời nói. It is secret. Đó là bí mật. It is distributed over the whole globe. Nó được phân phối trên toàn thế giới. It is used by initiated adepts. Nó được sử dụng bởi adepts bắt đầu. It involves the explanation ( Zend ) of abstract symbols. Nó liên quan đến việc giải thích (Zend) của các biểu tượng trừu tượng. And it has other peculiarities that set it off from ordinary lanaguage. Và nó có đặc thù khác mà nó đi từ lanaguage b́nh thường.
Some Puzzles About Senzar Một số Puzzles Giới Senzar
Another of HPB's language comparisons creates a puzzle for interpretation, if we assume that by Senzar she is talking about an ordinary language: Một so sánh ngôn ngữ của HPB tạo ra một câu đố để giải thích, nếu chúng ta giả định rằng bởi Senzar cô là nói về một ngôn ngữ thông thường:
The Neter Khari (hieratic alphabet) and secret (sacerdotal) speech of the Egyptians is closely related to the oldest "Secret Doctrine Speech." Khari Neter (thuộc về giáo si bảng chữ cái) và bí mật nói (thuộc về giáo chức) của người Ai Cập là chặt chẽ liên quan đến lâu đời nhất "Speech Học thuyết bí mật." It is a Devanagari with mystical combinations and additions, into which the Senzar largely enters. Đó là một Devanagari với huyền bí kết hợp và bổ sung vào đó Senzar phần lớn vào. (CW XIV, 97) (CW XIV, 97)
Hieratic is a cursive form of Egyptian hieroglyphic writing. Thuộc về giáo si là một h́nh thức thảo của văn bản chữ tượng h́nh Ai Cập. Its comparison to Devanagari probably refers only to the sacred use of both scripts; they are quite different in appearance and principles. So sánh của nó để Devanagari có lẽ chỉ đề cập đến việc sử dụng thiêng liêng của cả hai kịch bản, họ là khá khác nhau trong sự xuất hiện và nguyên tắc . If "the oldest 'Secret Doctrine Speech'" is Senzar, as seems likely, HPB twice states a relationship between Senzar and hieroglyphics — a difficult statement to understand in view of her earlier linkage of Senzar and Sanskrit, since it and Egyptian have no known affinity. Nếu "lâu đời nhất Speech Học thuyết bí mật" là Senzar, dường như có khả năng, HPB hai lần bang một mối quan hệ giữa Senzar và chữ viết tượng h́nh - một tuyên bố khó hiểu xem sự liên kết trước đây của cô Senzar và Sanskrit, kể từ khi nó và Ai Cập đă không được biết đến mối quan hệ.
[Some Russian linguists have proposed a linkage between Hamito-Semitic (which includes Egyptian) and Indo-European (which includes Sanskrit) in a hypothetical Nostratic language family; however, this theory is generally regarded as speculative. [Một số nhà ngôn ngữ học Nga đă đề xuất một mối liên hệ giữa Hamito bài Do Thái (trong đó bao gồm Ai Cập) và Ấn-Âu (trong đó bao gồm tiếng Phạn) trong một gia đ́nh ngôn ngữ Nostratic giả thuyết, tuy nhiên, lư thuyết này thường được coi là đầu cơ. In any case, Blavatsky seems to be talking more about writing systems than about language proper in the passage cited above. Trong bất kỳ trường hợp nào, Blavatsky dường như được nói chuyện nhiều hơn về cách viết các hệ thống hơn về ngôn ngữ thích hợp trong đoạn văn trích dẫn ở trên. Her conflation of writing and speech is discussed below.] Conflation của cô bằng văn bản và bài ​​phát biểu được thảo luận dưới đây.]
There are other puzzles in HPB's statements about Senzar. Có những câu đố khác trong báo cáo của HPB về Senzar . One comes during a discussion of the identity of Amida Buddha, in which she states, "'Amida' is the Senzar form of 'Adi'" (CW XIV, 425). Amida is in fact the Japanese form of the Sanskrit word Amitabha , the name of one of the five (or seven) Dhyani Buddhas that symbolize the creative power of the Adi or Primordial Buddha. Một trong một cuộc thảo luận về danh tính của Đức Phật Di Đà, trong đó cô vào trạng thái "Đức Phật Di Đà là h́nh thức Senzar" Adi "(CW XIV, 425) Đức Phật Di Đà là trong thực tế h́nh thức Nhật Bản của từ tiếng Phạn A Di Đà , tên của một trong năm (hay bảy) Dhyani Phật tượng trưng cho sức mạnh sáng tạo của Adi Nguyên Đức Phật. If we take HPB's statement as an etymology, she is wrong on two counts. Amida is Japanese, not Senzar (unless Senzar is also Japanese, as well as Sanskrit and Egyptian); and Amida does not mean the same as Adi . Nếu chúng ta tuyên bố là một từ nguyên của HPB, cô ấy là sai về hai tội danh Đức Phật Di Đà là người Nhật, không Senzar (trừ khi Senzar cũng là Nhật Bản, cũng như tiếng Phạn và Ai Cập), và Đức Phật Di Đà không có nghĩa là giống như Adi.
Moreover, HPB must have known those simple facts. Hơn nữa, HPB phải biết những sự thật đơn giản. It is difficult to imagine that she did not, and therefore she must have meant something other than a simple etymology by her statement. Thật khó để tưởng tượng rằng cô ấy không, và do đó phải có nghĩa là một cái ǵ đó khác hơn là một từ nguyên đơn giản bằng cách tuyên bố cô. In fact, HPB was not much interested in or concerned about the philologist's form of etymology; she was far more interested in a symbolic connection between things. Trong thực tế, HPB không quan tâm nhiều hoặc có liên quan về h́nh thức của nhà ngôn ngư học từ nguyên, cô đă được quan tâm nhiều hơn trong một kết nối biểu tượng giữa các động vật . This peculiar statement must be a symbolic one, a possibility to which we shall return. Tuyên bố này đặc biệt phải là một biểu tượng, một khả năng mà chúng ta sẽ trở lại .
As a final instance of the puzzles surrounding Senzar, we can note the legend of the marvelous Kumbum tree. Một trường hợp cuối cùng của các câu đố xung quanh Senzar, chúng ta có thể lưu ư các huyền thoại của cây Kumbum tuyệt vời. It is a tree that is supposed to grow only in Tibet and to have sprung originally from one of the hairs of the Lama Tsong-Kha-pa, an avatar of the Buddha. Đó là một cây đó là nghĩa vụ sẽ chỉ tăng trưởng ở Tây Tạng và đă xuất ban đầu từ một trong những sợi lông của Lama Tsong-Kha-pa, một h́nh đại diện của Đức Phật. Blavatsky quotes an account by the Abbe Huc, who says that the leaves and bark of this tree have impressed upon them letters and characters and that, if the bark is peeled off, different characters appear on the inner layers. Blavatsky trích dẫn một tài khoản bằng Thê Húc Abbe, người nói rằng lá và vỏ của cây này có ấn tượng khi họ thư và các nhân vật, nếu vỏ được bỏ vỏ, nhân vật khác nhau xuất hiện trên các lớp bên trong.
The tale is a familiar sort of traveler's marvelous narrative, but to it HPB adds several details. Câu chuyện là một loại quen thuộc của câu chuyện tuyệt vời của du lịch, nhưng nó HPB bổ sung thêm một số chi tiết. She says that the writing on the Kumbum tree is Bà nói rằng các văn bản trên cây Kumbum
in the Sansar (or language of the Sun) characters (ancient Sanskrit); and that the sacred tree, in its various parts, contains in extenso the whole history of the creation, and in substance the sacred books of Buddhism. Sansar (hoặc ngôn ngữ của mặt trời) kư tự (tiếng Phạn cổ); và cây thiêng liêng, ở các bộ phận khác nhau của nó, chứa trong extenso toàn bộ lịch sử về sự sáng tạo, và chất các sách thiêng liêng của Phật giáo . In this respect, it bears the same relation to Buddhism as the pictures in the Temple of Dendera, in Egypt, do to the ancient faith of the Pharaohs. Về mặt này, nó mang cùng một mối quan hệ với Phật giáo như những h́nh ảnh trong đền thờ Dendera ở Ai Cập, làm cho đức tin cổ xưa của các Pharaohs . ( Isis I, 440) (Isis I, 440)
The association of Senzar with Sanskrit has already been noted, and the comparison of Senzar with pictures will be noted below. Hiệp hội Senzar với tiếng Phạn đă được ghi nhận, và so sánh của Senzar với h́nh ảnh sẽ được lưu ư dưới đây . Blavatsky adds that the Egyptian pictures allegorically represent a cosmogony ( Isis I, 441), a significant point since Senzar is also used in the Stanzas of Dzyan to express a cosmogony. Blavatsky cho biết thêm rằng những h́nh ảnh Ai Cập allegorically đại diện cho một cosmogony (Isis I, 441), một điểm quan trọng kể từ khi Senzar cũng được sử dụng trong khổ thơ của Dzyan để bày tỏ một cosmogony .
Elsewhere, she repeats the main points about the Kumbum tree and insists that Ở những nơi khác, cô ấy lặp đi lặp lại những điểm chính về cây Kumbum và nhấn mạnh rằng
The letter-tree of Tibet is a fact; and moreover, the inscriptions in its leaf-cells and fibres are in the Senzar , or sacred language used by the Adepts, and in their totality comprise the whole Dharma of Buddhism and the history of the world. Cây lá thư của Tây Tạng là một thực tế, và hơn thế nữa, chữ viết trong lá các tế bào và các sợi trong Senzar, hoặc ngôn ngữ linh thiêng được sử dụng bởi các Adepts, và trong toàn của họ bao gồm toàn bộ Pháp của Phật giáo và lịch sử của thế giới. (CW IV, 350-51) (CW IV, 350-51)
The Kumbum tree is as much a mystery as the Senzar writing that appears upon it. Cây Kumbum là như là một bí ẩn như các văn bản Senzar xuất hiện khi nó .
Some of what Blavatsky says about Senzar raises it from the realm of the ordinary to that of the extraordinary — indeed, of the fantastic, if her comments are taken literally. Một số của những ǵ Blavatsky nói về Senzar đặt ra từ vương quốc của b́nh thường đến phi thường - thực sự, của tuyệt vời, nếu ư kiến của cô được hiểu theo nghĩa đen . She links Senzar with such different writing systems as hieroglyphics and devanagari . Các liên kết đến Senzar với hệ thống chữ viết khác nhau như chữ viết tượng h́nh và Devanagari. She identifies a Japanese word as a Senzar form of Sanskrit. Cô xác định một từ Nhật Bản như một h́nh thức Senzar của tiếng Phạn. She says that the legendary Kumbum tree's leaves and bark are impressed with Senzar symbols spelling out the whole of Buddhist teaching and world history. Bà nói rằng lá và vỏ cây Kumbum huyền thoại được ấn tượng với biểu tượng Senzar chính tả toàn bộ của Phật giáo giảng dạy và lịch sử thế giới. What kind of language can be and do all those things? Loại ngôn ngữ có thể được và làm tất cả những điều đó?
The Ancient Mystery Language Ngôn ngữ bí ẩn cổ đại
When Blavatsky talks about Senzar itself, she provides a very ancient genealogy for the language. Khi các cuộc đàm phán Blavatsky về Senzar chính nó, cung cấp một phả hệ rất cổ xưa của ngôn ngữ đó. She says that "there was a time when the whole world was 'of one lip and of one knowledge,'" (I, 229), which is to say that "there was, during the youth of mankind, one language, one knowledge, one universal religion" (I, 341). Cô nói rằng "có một thời gian khi cả thế giới là một môi và một kiến thức," (I, 229), mà là để nói rằng "có, trong thanh thiếu niên của nhân loại, một ngôn ngữ, một trong kiến thức , một tôn giáo phổ quát "(I, 341). In this idea, HPB is echoing Ralston Skinner, who in a passage quoted in The Secret Doctrine postulates "an ancient language which modernly and up to this time appears to have been lost, the vestiges of which, however, abundantly exist" (I, 308). Trong ư tưởng này, HPB là vang vọng Ralston Skinner, trong một đoạn văn trích dẫn trong Giáo Lư Bí mật mặc nhiên công nhận "một ngôn ngữ cổ xưa mà hiện đại, đến thời điểm này dường như đă bị mất, những di tích của, tuy nhiên, dồi dào tồn tại" (I , 308).
She frequently repeats this idea, mentioning "the one sacerdotal universal tongue" (CW XIV, 96), "one universal esoteric, or 'Mystery'-Language ... the language of the Hierophants, which has seven 'dialects,' so to speak, each referring, and being specially appropriate, to one of the seven mysteries of Nature" (I, 310), and she says that this "secret language, common to all schools of occult science[,] once prevailed throughout the world" (CW V, 306). Cô thường xuyên lặp đi lặp lại ư tưởng này, đề cập đến "lưỡi thuộc về giáo chức phổ quát" (CW XIV, 96), "một phổ bí truyền, hoặc 'Mystery'-Ngôn ngữ ... ngôn ngữ của Hierophants, trong đó có bảy" tiếng địa phương, do đó, để nói, từng đề cập, và đặc biệt thích hợp, một trong bảy bí ẩn của thiên nhiên "(I, 310), và cô ấy nói rằng điều này" bí mật ngôn ngữ, phổ biến cho tất cả các trường học của khoa học huyền bí [,] đă từng chiếm ưu thế trên toàn thế giới " (CW V, 306).
This "secret sacerdotal tongue" is Senzar, the language in which was written "an old book," the original work from which the books of Kiu-ti were compiled. Này "lưỡi thuộc về giáo chức bí mật" là Senzar, ngôn ngữ, trong đó đă được viết một cuốn sách cũ ", tác phẩm gốc, những cuốn sách của Kiu-ti được biên soạn . The "old book" was taken down in Senzar "from the words of the Divine Beings, who dictated it to the sons of Light, in Central Asia, at the very beginning of the 5th (our) Race." "Cuốn sách" đă được thực hiện trong Senzar "từ những lời của đấng Thiên Chúa, người quyết các con trai của ánh sáng, ở Trung Á, vào đầu của các chủng tộc (chúng tôi) 5." But Senzar itself is much older than that, Nhưng Senzar chính nó là lớn tuổi hơn,
for there was a time when its language (the Sen-Zar ) was known to the Initiates of every nation, when the forefathers of the Toltec understood it as easily as the inhabitants of the lost Atlantis, who inherited it, in their turn, from the sages of the 3rd Race, the Manushis , who learnt it direct from the Devas of the 2nd and 1st Races. cho có một thời gian khi ngôn ngữ của nó (Sen-Zar) đă được biết đến là khởi đầu của mọi quốc gia, khi các tổ tiên của Toltec hiểu nó như là cách dễ dàng như các cư dân của Atlantis bị mất, người thừa kế, lần lượt của họ, từ nhà hiền triết của các chủng tộc thứ 3, Manushis, người học được trực tiếp từ các chư Thiên thứ 2 và 1 chủng tộc . (I, xliii) (I, xliii)
The foregoing passage is of considerable interest, since, in providing such antiquity for the history of Senzar, it has effectively indicated that Senzar is not properly a language at all. Những đoạn văn nói trên là quan tâm đáng kể, kể từ khi, trong việc cung cấp cổ xưa như lịch sử của Senzar, nó đă có hiệu quả chỉ ra rằng Senzar không đúng cách là một ngôn ngữ ở tất cả các . In commenting on sloka 36 of stanza 9, "The Fourth Race developed Speech," Blavatsky says: Trong b́nh luận về sloka 36 của đoạn 9, "Cuộc đua thứ tư phát triển lời nói," Blavatsky nói :
The Commentaries explain that the first Race — the etherial or astral Sons of Yoga, also called "Self-born" — was, in our sense, speechless, as it was devoid of mind on our plane ... B́nh giải thích rằng các chủng tộc đầu tiên - thanh khiết astral Sons của Yoga, cũng được gọi là "sinh ra tự", trong ư nghĩa của chúng tôi, không nói nên lời, v́ nó không có tâm trí trên máy bay của chúng tôi ... The Third Race developed in the beginning a kind of language which was only a slight improvement on the various sounds in Nature, on the cry of gigantic insects and of the first animals ... Cuộc đua thứ ba phát triển trong đầu một loại ngôn ngữ mà chỉ là một cải tiến nhỏ về âm thanh khác nhau trong thiên nhiên, tiếng kêu của côn trùng khổng lồ và các loài động vật đầu tiên ... The whole human race was at that time of "one language and of one lip." Toàn thể nhân loại tại thời điểm đó của "một ngôn ngữ và một môi". (II, 198) (II, 198)
Obviously, it could not have been much of a language or of a lip. Rơ ràng, nó không thể có được nhiều ngôn ngữ hoặc của một môi. Indeed, this primeval sort of communication is not what we would call language at all. Thật vậy, loại nguyên thủy của truyền thông không phải là những ǵ chúng ta gọi ngôn ngữ ở tất cả. Since language, in our ordinary sense of the term, was not developed until the Fourth Race period, that which was learnt from the Devas of the First and Second Races and inherited from the sages of the Third must be something other than ordinary language. Kể từ khi ngôn ngữ, theo nghĩa thông thường của chúng ta về thời hạn, không phát triển đến giai đoạn Race Thứ tư, điều học được từ các chư Thiên của chủng tộc đầu tiên và thứ hai và kế thừa từ các thánh nhân của Thứ ba phải là một cái ǵ đó khác hơn so với ngôn ngữ b́nh thường.
Whatever Senzar was, HPB tells how it came to be a secret, sacerdotal "language" (CW XIV, 180-81). Dù Senzar, HPB cho biết làm thế nào nó đến được một bí mật, thuộc về giáo chức "ngôn ngữ" (CW XIV, 180-81) . After reiterating the claim that "there was in antiquity one knowledge and one language," she says that the knowledge together with the language in which it is expressed became esoteric after the submersion of Atlantis, "and, from being universal, it became limited to the few." Sau khi nhắc lại tuyên bố rằng "có một kiến thức cổ xưa và một ngôn ngữ", cô nói rằng những kiến thức cùng với ngôn ngữ mà nó được thể hiện đă trở thành bí truyền sau khi ngâm của Atlantis ", và phổ quát, nó đă trở thành giới hạn ít. " The memory of the esotericizing of "the 'one-lip' — or the Mystery-language — " knowledge of which was "gradually denied to subsequent generations," was preserved in the Biblical myth of the Tower of Babel, concerning a time when human beings were prevented from understanding each other's speech because of their sin of presumption. Các bộ nhớ của esotericizing của "lip-một" - Mầu ngôn ngữ - "kiến thức trong đó là" dần dần bị từ chối cho các thế hệ kế tiếp ", được bảo quản trong huyền thoại Kinh Thánh của tháp Babel, liên quan đến một thời gian khi con người con bị ngăn cản sự hiểu biết lời nói của nhau bởi v́ tội lỗi của họ giả định.
As a result of the esotericizing of Senzar, two languages came into use in every nation: "(a) the profane or popular language of the masses; (b) the sacerdotal or secret language of the Initiates of the temples and mysteries — the latter being one and universal " (CW V, 297). Như là một kết quả của các esotericizing Senzar, hai ngôn ngữ được đưa vào sử dụng trong mọi quốc gia: "(a) ngôn ngữ tục tĩu hoặc phổ biến của quần chúng, (b) các ngôn ngữ thuộc về giáo chức hoặc bí mật của các đồng tu của đền thờ và bí ẩn - sau này là một và phổ quát "(CW V, 297). This divided state of affairs is not, however, to continue indefinitely. Điều này nhà nước chia các công việc không phải là, tuy nhiên, để tiếp tục vô hạn định. When Blavatsky remarks "that the entire cycle of the universal mystery-language will not be mastered for whole centuries to come" (I, 318), she implies that the once generally known and now esoteric language will again one day be fully mastered by humanity. Khi nhận xét ​​Blavatsky "toàn bộ chu kỳ của ngôn ngữ bí ẩn phổ thông sẽ không được chủ cho toàn bộ thế kỷ để đến" (I, 318), ngụ ư rằng một lần thường được biết đến và ngôn ngữ bí truyền sẽ một lần nữa một ngày hoàn toàn làm chủ nhân loại .
The existence of sacred languages is well-known throughout the world. Sự tồn tại của ngôn ngữ thiêng liêng được biết đến trên toàn thế giới. Latin was, and to a limited extent still is, such a sacred language for Western Christendom. Latin, và đến một mức độ hạn chế vẫn c̣n là một ngôn ngữ thiêng liêng đối với Thiên Chúa giáo phương Tây. Hebrew is such a language for Judaism. Tiếng Do Thái, là một ngôn ngữ Do Thái giáo. Sanskrit is for Hinduism, and Pali for Southern Buddhism. Tiếng Phạn là Ấn Độ giáo, và Pali Phật giáo miền . Sacred languages are used in scriptures, for rituals, and often for scholarly writings on religious subjects. Ngôn ngữ linh thiêng được sử dụng trong thánh thư, nghi lễ, và thường cho các tác phẩm học thuật về các chủ đề tôn giáo. Such sacred languages may be intended by The Theosophical Glossary 's entry for Mystery Language (220): Ngôn ngữ thiêng liêng như vậy có thể được dự định nhập Bảng thuật ngữ Thông Thiên Học cho ngôn ngữ bí ẩn (220):
The sacerdotal secret jargon employed by the initiated priests, and used only when discussing sacred things. Các thuật ngữ bí mật thuộc về giáo chức được sử dụng bởi các linh mục bắt đầu, và chỉ sử dụng khi thảo luận về những điều thiêng liêng. Every nation had its own "mystery" tongue, unknown save to those admitted to the Mysteries. Mỗi quốc gia có "bí ẩn" lưỡi, tiết kiệm không biết đến những người nhận vào các mầu nhiệm .
HPB puts such great emphasis on the unity of the one mystery language of Senzar that, if we are to understand literally the statement here that every nation had its own (by implication, distinct) language, then what is intended must be something like the sacred languages of various religions rather than the primordial mystery language called Senzar. HPB đặt như vậy nhấn mạnh trên sự thống nhất của một ngôn ngữ bí ẩn của Senzar rằng, nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đen tuyên bố rằng tất cả các quốc gia có riêng của ḿnh (bằng cách ngụ ư, khác biệt) ngôn ngữ, sau đó là ǵ dự định phải là một cái ǵ đó giống như thiêng liêng ngôn ngữ của tôn giáo khác nhau chứ không phải là ngôn ngữ bí ẩn nguyên thủy được gọi là Senzar . Generally when HPB talks about the one universal mystery language, she means something considerably more basic and mysterious than run-of-the-mill sacred languages. Thông thường khi các cuộc đàm phán HPB về một ngôn ngữ bí ẩn phổ quát, có nghĩa là một cái ǵ đó đáng kể cơ bản và bí ẩn hơn run-of-nhà máy-ngôn ngữ thiêng liêng . HPB does sometimes use one term for several referents, so we should probably distinguish between the one primordial mystery language of all humanity, which is Senzar, and the various mystery languages of individual cultures, which are sacred languages like Latin, Hebrew, and Sanskrit. HPB đôi khi sử dụng một thuật ngữ cho referents nhiều, v́ vậy chúng tôi có lẽ nên phân biệt giữa một ngôn ngữ bí ẩn nguyên thủy của toàn thể nhân loại, đó là Senzar, và các ngôn ngữ bí ẩn khác nhau của các nền văn hóa cá nhân, mà là ngôn ngữ linh thiêng như tiếng Latin, tiếng Do Thái, và tiếng Phạn.
Blavatsky's history of Senzar traces it back to the primordial times of our world cycle, before humanity had a physical tongue to speak with or a mind to think with. Blavatsky lịch sử của Senzar dấu vết thời gian nguyên thủy của chu kỳ thế giới của chúng tôi, trước khi nhân loại đă có một lưỡi vật chất để nói chuyện với một tâm trí để suy nghĩ. It was the common possession of nascent humanity before language proper had developed at all. Đó là sở hữu chung của nhân loại mới ra đời trước khi ngôn ngữ thích hợp đă phát triển ở tất cả . Then a point came in the evolution of our species when a great disruption occurred, symbolized by such myths as the Tower of Babel, the Flood, and the destruction of Atlantis. Sau đó, một điểm đến trong sự tiến hóa của loài người chúng ta khi một sự gián đoạn lớn xảy ra, biểu tượng của các huyền thoại như Tháp Babel, lũ lụt, và sự tàn phá của Atlantis. Primitive communion was broken, a disjunction separated what is consciously known from what is subconsciously remembered, and a portion of the human mind sank into the waters of the unconscious as another portion become consciously active. Nguyên thủy hiệp thông đă bị phá vỡ, phân ly tách ra những ǵ là ư thức được biết đến từ những ǵ tiềm thức ghi nhớ, và một phần của tâm trí con người ch́m vào vùng biển của vô thức như là một phần trở nên có ư thức hoạt động .
The myths of Babel, the Flood, and Atlantis seem to speak of such a separation within the human soul by which the conscious and unconscious aspects of our mind came into being as separate modes, replacing the undivided and undifferentiated mind of proto-humanity. Các huyền thoại của Babel, lũ lụt, và Atlantis dường như nói về tách trong tâm hồn con người mà theo đó các khía cạnh ư thức và vô thức của tâm của chúng tôi đến là chế độ riêng biệt, thay thế tâm trí không thể phân chia và không biệt hoá của nhân loại- proto. Senzar was the common language of humanity before that division. Senzar là ngôn ngữ chung của nhân loại trước khi bộ phận đó. After the differentiation of conscious from unconscious mind, Senzar become the "esoteric" language, that is, the lagnuage of the unconscious, which the initiated adept translates into the public exoteric languages of the conscious mind. Sau khi sự khác biệt của ư thức từ vô thức, Senzar trở thành ngôn ngữ "bí truyền", có nghĩa là, lagnuage của vô thức, bắt đầu dịch chuyên nghiệp vào các ngôn ngữ hiển giáo công của ư thức.
Language, Languages, and Writing Ngôn ngữ, Ngôn ngữ, và Viết
To make sense out of the mysteries surrounding Senzar, we need to consider the meanings of the word language . Để có ư nghĩa trong những bí ẩn xung quanh Senzar, chúng ta cần phải xem xét ư nghĩa của ngôn ngữ từ . Like most other words, it has more than one use. Giống như hầu hết các Nói cách khác, nó có nhiều hơn một trong sử dụng . If we understand a word in one of its meanings, while it was intended by its producer in a different meaning, the result is confusion and misinterpretation. Nếu chúng ta hiểu một từ trong một trong những ư nghĩa của nó, trong khi nó được dự định của nhà sản xuất của ḿnh trong một ư nghĩa khác nhau, kết quả là sự nhầm lẫn và hiểu sai .
Webster's Third New International Dictionary has six main, including fourteen subsidiary , meanings for the word language , two of which are of especial relevance here. Thứ ba New quốc tế của từ điển Webster có sáu chính, bao gồm mười bốn công ty con, ư nghĩa cho ngôn ngữ từ, hai trong số đó là của sự liên quan đặc biệt là ở đây. The first meaning is Ư nghĩa đầu tiên là
the words, their pronunciation, and the methods of combining them used and understood by a considerable community and established by long usage. từ, cách phát âm của họ, và các phương pháp kết hợp sử dụng và hiểu bởi một cộng đồng đáng kể và thành lập bằng cách sử dụng dài.
Examples cited for this meaning are "French language," "Bantu group of languages," and "classical Latin is a dead language." Ví dụ trích dẫn ư nghĩa này là "Pháp ngôn ngữ", "nhóm ngôn ngữ Bantu", và "cổ điển Latin là một ngôn ngữ chết. " Another meaning, however, is Ư nghĩa khác, tuy nhiên ,
a systematic means of communicating ideas or feelings by the use of conventionalized signs, sounds, gestures, or marks having understood meanings. một phương tiện có hệ thống giao tiếp ư tưởng hay cảm xúc bằng cách sử dụng của các dấu hiệu conventionalized, âm thanh, cử chỉ, hoặc nhăn hiệu có ư nghĩa hiểu.
Examples cited for this meaning are "finger language," "language of flowers," "language of painting," and "mathematics is a universally understood language." Ví dụ trích dẫn ư nghĩa này là "ngôn ngữ ngón tay," ngôn ngữ của hoa "," ngôn ngữ của bức tranh, "và" toán học là một ngôn ngữ phổ hiểu. " Restricting our consideration to these two meanings out of fourteen, we can construct a language "tree" to show some sorts of things that have been called "language". Hạn chế xem xét của chúng tôi để hai ư nghĩa trong mười bốn, chúng ta có thể xây dựng một ngôn ngữ "cây" để hiển thị một số các loại của những thứ có được gọi là "ngôn ngữ ".
.................................................................. .................................................. ................
Language Ngôn ngữ
. . Human Languages Nhân Ngôn ngữ
. . Speech Bài phát biểu
. . (1) Literal Language ( English, French, Bantu, Tamil, Latin) (1) Literal ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, Bantu, Tamil, tiếng Latin )
. . (2) Figurative Language .......... (Allegory, Parable, Myth) (2) Ngôn ngữ Figurative .......... (câu chuyện ngụ ngôn, dụ ngôn, Myth)
. . Writing Viết
. . (3) Phonograms ........... (Alphabets, Syllabaries, Rebuses) (3) Bản ghi âm ........... (bảng chữ cái, Syllabaries, Rebuses)
. . (4) Ideographs ............ (Hieroglyphs, Kanji, &, @, 5, +) (4) Ideographs ............ (chữ tượng h́nh, chữ Hán, &, @, 5, +)
. . Other Communication Khác Truyền thông
. . (5) Pictographs ... (5) Pictographs ... (Drawings by Amerinds and Cave-dwellers) (Bản vẽ Amerinds và Cave-cư dân)
. . (6) Other Artifacts ................ (Traffic lights, Music) (6) Vật ................ (đèn giao thông, Âm nhạc)
. . (7) Natural Objects ..................... (Gesture, Flowers) (7) Đối tượng tự nhiên ..................... (cử chỉ, Hoa)
.................................................................. .................................................. ................
Figure I: Types of "Language" H́nh I: Các loại "Ngôn ngữ "
Language in the first sense, ordinary human languages, can be either speech or writing, the first being language proper and the latter a visual representation of spoken language. Ngôn ngữ trong ư nghĩa đầu tiên, ngôn ngữ con người b́nh thường, có thể là lời nói hay bằng văn bản, được ngôn ngữ thích hợp đầu tiên và sau một đại diện h́nh ảnh của ngôn ngữ nói.
Speech can be either (1) literal, so that by it we mean exactly what we say (and a spade is a spade); or it can be (2) figurative, symbolic, so that by it we mean something other than what we say (and a spade — as in the suit of cards — may then stand for a sword, which is a symbol for the intellect). Bài phát biểu có thể là (1) theo nghĩa đen, v́ vậy nó chúng tôi có nghĩa là chính xác những ǵ chúng ta nói (và thuổng là một thuổng), hoặc nó có thể được (2) tượng trưng, ​​biểu tượng, để đến nó, chúng tôi có nghĩa là một cái ǵ đó khác hơn những ǵ chúng ta nói (và một cái thuổng - như trong vụ kiện của thẻ sau đó có thể đứng một thanh kiếm, mà là một biểu tượng cho trí tuệ) . Ordinary literal languages include our ordinary, everyday uses of English, French, Bantu, Tamil, ancient Latin, and a great many others. Ngôn ngữ theo nghĩa đen thông thường bao gồm thông thường chúng tôi sử dụng hàng ngày của tiếng Anh, tiếng Pháp, Bantu, Tamil, Latin cổ đại, và một người khác rất nhiều. The figurative uses of language include allegories, like Bunyan's Pilgrim's Progress ; parables, like those in the gospels; and myths, like those about the ancient Greek gods. Việc sử dụng biểu trưng của ngôn ngữ bao gồm những biểu tượng, như tiến độ của Pilgrim của Bunyan dụ ngôn, như những người trong Phúc âm, và huyền thoại, giống như những người về các vị thần Hy Lạp cổ đại.
Writing consists of either characters that represent the sounds of a language, called (3) phonograms, or characters that represent the words of the language, called (4) ideographs. Viết bao gồm của một trong hai nhân vật đại diện cho các âm thanh của một ngôn ngữ, được gọi là (3) bản ghi âm, hoặc kư tự đại diện cho những lời của ngôn ngữ, được gọi là (4) ideographs. Each phonogram may stand for an individual sound, as the letters of our own alphabet do, or it may stand for a whole syllable, as the characters in a Japanese form of writing called hiragana do. Mỗi bản ghi âm có thể đứng một âm thanh cá nhân, như các chữ cái của bảng chữ cái của chúng ta, hoặc nó có thể đại diện cho cả một âm tiết, như các nhân vật trong một h́nh thức của Nhật Bản viết hiragana được gọi là làm. A rebus is a punning form of writing in which signs representing things are used to stand instead for the sound of the thing's name; for example, a picture of a bee followed by a picture of a leaf might stand for belief (bee-leaf). Cách đố tên A là một h́nh thức punning văn bản, trong đó dấu hiệu đại diện cho những điều đang được sử dụng để đứng thay v́ âm thanh của tên các của điều; ví dụ, ảnh của một con ong tiếp theo là ảnh của một chiếc lá có thể đứng cho niềm tin ( ong-lá) .
An ideograph, on the other hand, stands for a whole word and represents its meaning rather than its sound. Biểu ý pháp An, mặt khác, là viết tắt của từ toàn bộ và đại diện cho ư nghĩa của nó chứ không phải là âm thanh của nó. Egyptian hieroglyphics used ideographs, as does another form of Japanese writing called kanji, which is derived from the Chinese ideographs. Ai Cập chữ tượng h́nh ideographs sử dụng, cũng như một h́nh thức của văn bản tiếng Nhật gọi là kanji, trong đó có nguồn gốc từ ideographs Trung Quốc . We use a few ideographs in English: "&" and "@", the signs for 'and' and 'at'; numerals like "5"; and the signs of mathematical operations like "+" for 'plus.' Chúng tôi sử dụng một ideographs vài bằng tiếng Anh: "&" và "@", những dấu hiệu 'và' và 'at', chữ số "5" và các dấu hiệu của hoạt động toán học "+" cho "cộng với . Some of these signs are used in all European languages, though pronounced differently in each language; thus "5" is "five" in English, "funf" in German, "cinco" in Spanish, but always means the same thing. Một số các dấu hiệu này được sử dụng trong tất cả các ngôn ngữ châu Âu, mặc dù phát âm khác nhau trong mỗi ngôn ngữ, do đó "5" là "năm" bằng tiếng Anh, "funf" trong tiếng Đức, "Cinco" trong tiếng Tây Ban Nha, nhưng luôn luôn có cùng một nghĩa.
Language in the second sense, a nonlinguistic sort of symbolic system, includes (5) pictographs — pictures that are intended to convey particular meanings, such as those drawn by the American Indians or the cavemen in Europe. Ngôn ngữ trong ư nghĩa thứ hai, một loại nonlinguistic của hệ thống biểu tượng, bao gồm (5) pictographs - h́nh ảnh được dùng để chuyển tải ư nghĩa đặc biệt, chẳng hạn như những người được vẽ bởi người Mỹ hoặc cavemen ở châu Âu . It also includes the symbolic use of things we make — (6) artifacts such as red and green traffic lights, or music that conveys ideas and feelings. Nó cũng bao gồm việc sử dụng biểu tượng của những điều chúng ta đă thực hiện - (6) đồ tạo tác như đèn giao thông màu đỏ và màu xanh lá cây, hoặc âm nhạc truyền tải ư tưởng và cảm xúc. In addition, it includes the symbolic use of (7) natural objects: we can read meanings in facial gestures, or we talk about the language of flowers, in which pansies represent thought; lilies, purity; and forget-me-nots, remembrance. Ngoài ra, nó bao gồm việc sử dụng biểu tượng (7) các đối tượng tự nhiên: chúng ta có thể đọc ư nghĩa trong cử chỉ khuôn mặt, hoặc chúng ta nói về ngôn ngữ của hoa, trong đó pansies đại diện cho suy nghĩ, hoa lily, độ tinh khiết và quên-tôi-người nghèo, tưởng nhớ .
The fact that so many different things can be called language is not a recent discovery. Thực tế rằng rất nhiều điều khác nhau có thể được gọi là ngôn ngữ không phải là một phát hiện gần đây. Ralston Skinner, in a passage quoted by HPB (I, 308), points to this very fact: Ralston Skinner, trong một đoạn văn trích dẫn của HPB (I, 308), điểm này thực tế rất:
To clear up an ambiguity as to the term language: Primarily the word means the expression of ideas by human speech; but, secondarily, it may mean the expression of ideas by any other instrumentality. Để làm sáng tỏ sự mơ hồ như thuật ngữ ngôn ngữ: Chủ yếu từ các phương tiện biểu hiện của ư tưởng bằng lời nói của con người, nhưng, thứ, nó có thể có nghĩa là sự biểu hiện của ư tưởng bất kỳ công cụ hữu hiệu khác.
It is, however, easy to confuse the many senses of language, and any of us may do so when we talk about ways of conveying meaning. Đó là, tuy nhiên, dễ nhầm lẫn các giác quan của ngôn ngữ, và bất cứ ai trong chúng ta có thể làm như vậy khi chúng ta nói về cách truyền đạt ư nghĩa . We often confuse speech with writing in a careless manner of talking about one or the other, and so did Blavatsky. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa bài phát biểu với văn bản một cách bất cẩn nói về một hay khác, và do đó đă làm Blavatsky. Thus she remarks, "The Devanagari — the Sanskrit characters — is the 'Speech of the Gods' and Sanskrit the divine language" (CW VII, 264). V́ vậy, cô phát biểu, "Devanagari - các nhân vật tiếng Phạn - Bài phát biểu của các vị thần và tiếng Phạn ngôn ngữ của Thiên Chúa" (CW VII, 264 ). On the one hand, she correctly distinguishes between devanagari , the characters for writing Sanskrit, and the Sanskrit language or speech itself; but at the same time, she refers to the written characters as "speech," an obvious inconsistency. Một mặt, cô ấy một cách chính xác phân biệt giữa Devanagari, các nhân vật để viết tiếng Phạn, và ngôn ngữ tiếng Phạn hoặc bài phát biểu riêng của ḿnh, nhưng tại cùng một thời gian, cô đề cập đến các nhân vật được viết là "bài phát biểu," sự không thống nhất rơ ràng. Blavatsky may have been thinking of the Sanskrit word as meaning 'speech of the gods,' but its etymological sense is rather 'divine city (writing).' Blavatsky có thể có được suy nghĩ của từ tiếng Phạn có nghĩa là "bài phát biểu của các vị thần, nhưng ư nghĩa từ nguyên của nó là thay v́" Thiên Chúa thành phố (bằng văn bản ). "
Devanagari is a cross between an alphabet and a syllabary. Devanagari là một chéo giữa một bảng chữ cái và âm tiết một. It has some letters that represent vowels (when the vowels form syllables without any consonant) and other letters that represent consonants plus the vowel "A". Diacritic marks (signs like accents) are added above or below a consonant letter to show that it is followed by some vowel other than "a" or that it is followed by no vowel at all. Although an unusual form of writing, devanagari is clearly one in which the characters stand for sounds. Therefore it is puzzling to see HPB remark,
Real Devanagari — non-phonetic characters — meant formerly the outward signals, so to say, the signs used in the intercommunication between gods and initiated mortals . (CW V, 306)
The writing system we know as devanagari has clearly phonetic characters. So either HPB means that originally the characters had some additional, nonphonetic value, or she means that the historical devanagari developed out of or was influenced by or replaced some earlier nonphonetic system of writing. The importance of this remark about devanagari is that it shows one must be careful in interpreting what HPB means. A facile interpretation is likely to be wrong.
It is even possible that the "real devanagari" HPB refers to may not be a writing system at all — at least, in the strict sense of a system of visible marks that represent the sounds or words of a language. In the Glossary (316), the term symbolism is defined thus:
The pictorial expression of an idea or a thought. Primordial Writing had at first no characters, but a symbol generally stood for a whole phrase or sentence. A symbol is thus a recorded parable, and a parable a spoken symbol. The Chinese written language is nothing more than symbolical writing, each of its several thousand letters being a symbol.
Several different things are combined in that statement. Chinese writing is properly speaking ideographic; that is, its characters stand basically for word meanings rather than word sounds. When, however, a pictorial symbol stands for a whole group of ideas or thoughts that might be variously expressed by a sentence or group of sentences, it is a pictograph and is not properly writing at all, but rather a form of communication out of which primordial writing may indeed have developed. An example of a pictograph is an Amerindian drawing that depicts a treaty of friendship between Indian tribes and the American government. .................................................................. Figure 2
An American Indian Pictograph
[ based on Henry R. Schoolcraft, Information Respecting the History, Condition, and Prospects of the Indian Tribes of the United States (1853) , reprinted from John Algeo, Problems in the Origins and Development of the English Language , 3rd ed. (New York: Harcourt, 1982), 54-55.] ..................................................................
Symbols can be pictures, like the Amerindian pictograph, or more abstract drawings, like the yantras of some forms of Hinduism. They can be other objects, either natural ones like the Himalayas or artifactual ones like Stonehenge. They can be words, either spoken or written. Words are especially likely to be symbolic when they are used figuratively, in parables or allegories. Moreover the same idea can be expressed symbolically through a variety of alternative forms, in which case the alternative forms are equivalents (as HPB says, a "symbol is thus a recorded parable, and a parable a spoken symbol"). So Skinner, as quoted by HPB (I, 308), remarks about the ancient mystery language:
The peculiarity of this language was that it could be contained in another, concealed and not to be perceived, save through the help of special instruction; letters and syllabic signs possessing at the same time the powers or meanings of numbers, of geometrical shapes, pictures, or ideographs and symbols, the designed scope of which would be determinatively helped out by parables in the shape of narratives or parts of narratives; while also it could be set forth separately, independently, and variously, by pictures, in stone work, or in earth constructions.
Skinner says the mystery language that he has hypothesized and that HPB elsewhere calls Senzar can be expressed in a concealed fashion in ordinary language through the symbolism of the letter shapes or correspondences, but can also be expressed through parabolic stories and visually in constructions of many kinds. That mystery language is thus not a single form of expression, but is rather a symbolic use of many different forms.
The word language can be used to refer to many different things: to human speech or written representations of it, to symbolic drawings and the symbolic use of objects of all types. All of those are varieties of communication systems. Cutting across the many senses of the word language as a communication system are two main modes of meaning: literal and symbolic.
Literal meaning is that by which things are themselves (as a spade is a spade) or represent other things simply and straightforwardly (as the word book represents printed sheets of paper bound together). Symbolic meaning is that by which things — words, stories, events, objects — represent other things in a complex and allusive way, by analogies and correspondences (as a cross represents matter, suffering, the world, and so on). Senzar does not seem to be a language in the sense of a simple communication system. Instead it looks more like a mode of meaning — the symbolic mode — applied to any sort of language system.
 
Senzar: The Mystery of the Mystery Language, Part 2
1. 1.                   by John Algeo
[Part Two of Two Parts, reprinted with author's permission.]
What is Senzar?
What then is this "mystery language" of HPB's? What kind of "language" is Senzar? Blavatsky says that the Hermetic Philosophers (that is, alchemists) of the Middle Ages
renovated the ancient symbolical language of the high-priests of antiquity, who had used it as a sacred barrier between their holy rites and the ignorance of the profane, and created a veritable Cabalistic slang. This latter, which continually blinded the false neophyte, attracted towards the science only by his greediness for wealth and power which he would have surely misused were he to succeed, is a living, eloquent, clear language; but it is and can become such, only to the true disciple of Hermes. (CW I, 131)
In this passage, Blavatsky is clearly talking about alchemical "jargon" and saying that properly understood it is full of high meaning, and also that it is a renovated form of the "ancient symbolical language," apparently a reference to Senzar. Trong đoạn văn này, Blavatsky rơ ràng là nói về "thuật ngữ" giả kim thuật và nói rằng hiểu nó là đầy đủ ư nghĩa cao, và cũng có thể rằng đó là một h́nh thức cải tạo "ngôn ngữ tượng trưng cổ xưa," rơ ràng là một tham chiếu đến Senzar . Similarly, Blavatsky says that the Jewish holy writings from the Pentateuch to the Talmud were written Tương tự như vậy, Blavatsky nói rằng các bản văn thánh của người Do Thái từ Ngũ Kinh để Talmud được viết
in a kind of Mystery-language, were, in fact, a series of symbolical records which the Jews had copied from the Egyptian and the Chaldaean Sanctuaries, only adapting them to their own national history. một loại ngôn ngữ bí ẩn, đă được, trên thực tế, một loạt các hồ sơ tượng trưng mà người Do Thái đă được sao chép từ Ai Cập và Khu bảo tồn Chaldaean, chỉ thích nghi với lịch sử dân tộc của ḿnh. (CW XIV, 170) (CW XIV, 170)
Again, what is meant by "mystery language" here is an allegorical or symbolic use of narrative language, such as the biblical narratives of the creation, the fall, the crossing of the red sea, and so on (as interpreted in considerable detail by Alvin Boyd Kuhn, Geoffrey Hodson, and others). Một lần nữa, những ǵ có nghĩa là "ngôn ngữ bí ẩn" ở đây là sử dụng ẩn dụ hoặc biểu tượng của ngôn ngữ kể chuyện, chẳng hạn như bài tường thuật Kinh Thánh về việc tạo ra, mùa thu, băng qua biển đỏ, và vv (được giải thích chi tiết đáng kể bởi Kuhn Alvin Boyd, Geoffrey Hodson, và những người khác). Blavatsky makes various references to such symbolism: Blavatsky làm tài liệu tham khảo khác nhau để biểu tượng như vậy:
... ... the art of speaking and writing in a language which bears a double interpretation, is of very great antiquity; ... nghệ thuật nói và viết trong một ngôn ngữ mang một sự giải thích đôi, là thời cổ đại rất lớn; ... it was in practice among the priests of Egypt, brought from thence by the Manichees, whence it passed to the Templars and Albigenses, spread over Europe, and brought about the Reformation. trong thực tế trong số các linh mục của Ai Cập, đưa từ từ đó bởi các Manichees, từ đâu nó được truyền cho các Templar và Albigenses, lây lan khắp châu Âu, và mang lại trào Cải cách . ( quoted from Charles Sotheran, CW I, 126) (Trích dẫn từ Charles Sotheran, CW I, 126)
The Hierophants and Initiates of the Mysteries in the Secret Schools ... Các Hierophants và bắt đầu của các mầu nhiệm trong các trường học bí mật ... had one universal, Esoteric tongue — the language of symbolism and allegory. có một phổ quát, lưỡi bí truyền - ngôn ngữ của chủ nghĩa tượng trưng và ngụ ngôn. This language has suffered neither modification nor amplification from those remote times down to this day. Ngôn ngữ này đă bị không thay đổi cũng không khuếch đại từ những lần từ xa cho đến ngày nay. It still exists and is still taught. Nó vẫn c̣n tồn tại và vẫn c̣n dạy. There are those who have preserved the knowledge of it, and also of the arcane meaning of the Mysteries; and it is from these Masters that the writer of the present protest had the good fortune of learning, howbeit imperfectly, the said language. Có những người đă bảo tồn các kiến thức về nó, và cũng có ư nghĩa phức tạp của các mầu nhiệm, và nó là từ những Masters rằng các nhà văn của cuộc biểu t́nh này đă may mắn học tập, howbeit không hoàn hảo, cho biết ngôn ngữ . Hence her claim to a more correct comprehension of the arcane portion of the ancient texts written by avowed Initiates — such as were Plato and Iamblichus, Pythagoras, and even Plutarch ... Do đó cô yêu cầu bồi thường để hiểu chính xác hơn trong những phần phức tạp của các văn bản cổ viết bằng được thừa nhận khởi - chẳng hạn như là Plato và Iamblichus, Pythagoras, và thậm chí Plutarch ... (CW XIII, 153-54) (CW XIII, 153-54)
As the Egyptian hierophants had their private code of hieratic symbols, and even the founder of Christianity spoke to the vulgar in parables whose mystical meaning was known only to the chosen few, so the Brahmans had from the first (and still have) a mystical terminology couched behind ordinary expressions, arranged in certain sequences and mutual relations, which none but the initiate would observe. Như các hierophants Ai Cập có mă riêng của họ trong những biểu tượng thuộc về giáo si, và ngay cả những người sáng lập của Kitô giáo nói thô tục trong dụ ngôn có ư nghĩa thần bí được biết đến chỉ vài lựa chọn, do đó, các sĩ Bà La Môn đă có từ đầu tiên (và vẫn c̣n có) một thuật ngữ thần bí couched behind ordinary expressions, arranged in certain sequences and mutual relations, which none but the initiate would observe. (CW V, 296)
It is hard to imagine plainer statements that those just cited. Clearly, the "one universal, Esoteric tongue" is "the language of symbolism and allegory." Blavatsky also speaks of the mystery language as involving ideographs, hieroglyphs, and pictorial representations. She claims that of all the sacred and philosophical works ever written, those whose texts were not already veiled in symbolism have been "copied in cryptographic characters" (I, xxiii-xxiv). Further she says:
The Secret Doctrine teaches us that the arts, sciences, theology, and especially the philosophy of every nation which preceded the last universally known , but not universal Deluge, had been recorded ideographically from the primitive oral records of the Fourth Race, and that these were the inheritance of the latter from the early Third Root-Race before the allegorical Fall. (II, 530)
... placed side by side with the hieroglyphic or pictorial initial version of "creation" in The Book of Dzyan , the origin of the Phoenician and Jewish letters would soon be found out. (CW XIV, 206)
We have now to speak of the Mystery language, that of the prehistoric races. It is not a phonetic, but a purely pictorial and symbolical tongue. (II, 574)
The last cited statement shows that the Mystery language Senzar is not a spoken language, nor a system of writing that represents such a language, but is "purely pictorial and symbolical." In several places, Blavatsky is quite clear about the sort of thing the mystery language is. It uses written symbols that represent ideas, not the sounds of a language:
Moreover, there exists a universal language among the Initiates, which an Adept, and even a disciple, of any nation may understand by reading it in his own language. We Europeans, on the contrary, possess only one graphic sign common to all, & (and); there is a language richer in metaphysical terms than any on earth, whose every word is expressed by like common signs. (CW XIV, 101)
HPB's example is the Greek letter "Y", which she says is understood as representing the two paths of virtue and vice, white and black magic, and various other things. Such meanings correlate with the shape of the letter, which suggests the dividing of a way and a forced choice between alternatives. She elaborates the same idea elsewhere:
... all the ancient records were written in a language which was universal and known to all nations alike in days of old, but which is now intelligible only to the few. ... Tất cả các hồ sơ cổ xưa được viết bằng một ngôn ngữ được phổ quát và được biết tất cả các quốc gia cũng như ngày xưa, nhưng mà bây giờ hiểu chỉ một số ít. Like the Arabic figures which are plain to a man of whatever nation, or like the English word and , which becomes et for the Frenchman, und for the German, and so on, yet which may be expressed for all civilized nations in the simple sign "&#amp;" — so all the words of that mystery- language signified the same thing to each man of whatever nationality. Giống như các con số Ả Rập là đồng bằng với một người đàn ông của bất cứ quốc gia, hoặc như từ tiếng Anh, mà trở thành et cho cầu thủ người Pháp, và Đức, và như vậy, có thể được thể hiện cho tất cả các quốc gia văn minh trong các dấu hiệu đơn giản "& # amp;" - v́ vậy tất cả các lời của ngôn ngữ bí ẩn biểu thị điều tương tự với mỗi người đàn ông của bất cứ quốc tịch. There have been several men of note who have tried to re-establish such a universal and philosophical tongue: Delgarme, Wilkins, Leibnitz ... Đă có vài người đàn ông lưu ư, những người đă cố gắng thiết lập lại như một lưỡi phổ quát triết học: Delgarme, Wilkins, Leibnitz ... (I, 310) (I, 310)
"Delgarme" is perhaps an error for George Dalgarno. "Delgarme" có lẽ là một lỗi cho George Dalgarno. He, Wilkins, and Leibnitz were three important figures in seventeenth-century efforts to design a "universal and philosophical" language. Ông Wilkins, và Leibnitz ba con số quan trọng trong thế kỷ thứ mười bảy, những nỗ lực để thiết kế một ngôn ngữ "phổ quát và triết học ". Dalgarno is little known today, but the other two were active in many endeavors. Dalgarno là ít được biết đến ngày hôm nay, nhưng hai người hoạt động trong nỗ lực nhiều .

 

John Wilkins (1614-72) was bishop of Chester but is best known as the chief founder and first secretary of the British Royal Society. John Wilkins (1614-1672) là vị giám mục của Chester nhưng tốt nhất là được biết đến là người sáng lập trưởng và thư kư đầu tiên của Hội Hoàng gia Anh. Among his works is an Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language , in which he invented a language and writing system that attempted to classify all reality and represent it unambiguously and rationally; Roget's Thesaurus was later based on Wilkins's classification of ideas. Trong số các tác phẩm của ông là một tiểu luận Hướng tới một nhân vật thực và ngôn ngữ triết học, trong đó ông đă phát minh ra một ngôn ngữ và hệ thống chữ viết đă cố gắng để phân loại tất cả các thực tế và đại diện cho nó rơ ràng và hợp lư; Thesaurus của Roget sau đó được dựa trên phân loại Wilkins của ư tưởng.
Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716), the philosopher and mathematician, was secretary to a Rosicrucian Lodge in Nuremberg (according to the encyclopaedia Britannica , 11th ed., XVI, 385). Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716), triết gia và nhà toán học, là thư kư cho một Lodge Rosicrucian ở Nuremberg (theo các từ điển bách khoa Britannica, 11 ed, XVI., 385). He wanted to devise a way of symbolizing thought that could be used by people of all languages and that would be free of all the vagueness and ambiguities that ordinary languages abound in, to use for peacefully settling disagreements. Ông muốn đưa ra một cách tượng trưng cho suy nghĩ rằng có thể được sử dụng bởi người dân của tất cả các ngôn ngữ và đó sẽ là sự mơ hồ và sự mơ hồ mà ngôn ngữ b́nh thường rất nhiều, để sử dụng cho một cách ḥa b́nh giải quyết bất đồng. The invention of universal, philosophical languages was a pastime, if not an obsession, of the seventeenth century. Việc phát minh ra ngôn ngữ phổ quát, triết học là một tṛ tiêu khiển, nếu không phải là một nỗi ám ảnh, của thế kỷ thứ mười bảy.
It is clear from the foregoing passages that the mystery language is no ordinary spoken language, but is instead a symbolic representation that can be "read," that is, interpreted, in any language whatever. Rơ ràng từ những đoạn trên đây mà các ngôn ngữ bí ẩn là không có ngôn ngữ b́nh thường nói, nhưng thay vào đó là một đại diện biểu tượng có thể "đọc", có nghĩa là, giải thích, trong bất kỳ bất cứ ngôn ngữ. These passages seem to say that it was a kind of ideographic writing, but other of Blavatsky's comments make it appear more general than that. Những đoạn này dường như để nói rằng đó là một loại văn bản tượng hình pháp, nhưng khác ư kiến Blavatsky làm cho nó xuất hiện tổng quát hơn . In speaking of Confucius and his interpretation of the hexagrams of the I Ching , Blavatsky says, Khi nói của Khổng Tử và giải thích của ông về các quẻ của Kinh Dịch, Blavatsky nói,
... the stanzas given in our text ... ... Các khổ thơ được đưa ra trong văn bản của chúng tôi ... represent precisely the same idea . đại diện một cách chính xác các ư tưởng tương tự. The old archaic map of Cosmogony is full of lines in the Confucian style, of concentric circles and dots. Các bản đồ cổ xưa cũ của Cosmogony là đầy đủ các ḍng trong phong cách Nho giáo, các ṿng tṛn đồng tâm và dấu chấm. (I, 441) (I, 441)
The Stanzas are like the symbols of the I Ching , lines and figures, circles and dots. Các khổ thơ giống như những biểu tượng của Kinh Dịch, đường và con số, h́nh tṛn và dấu chấm. Blavatsky frequently emphasizes the "geometrical" nature of the mystery language: Blavatsky thường xuyên nhấn mạnh tính chất "h́nh học" của ngôn ngữ bí ẩn :
... it becomes easy to understand how nature herself could have taught primeval mankind, even without the help of its divine instructors, the first principles of a numerical and geometrical symbol language. ... sẽ trở thành dễ dàng để hiểu cách mà tự nhiên ḿnh có thể đă dạy cho nhân loại nguyên sinh, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn thiêng liêng của nó, là nguyên tắc đầu tiên của một ngôn ngữ biểu tượng số và h́nh học . Hence one finds numbers and figures used as an expression and a record of thought in every archaic symbolical Scripture. Do đó người ta t́m thấy số điện thoại và số liệu được sử dụng như là một biểu hiện và ghi lại một suy nghĩ trong mỗi Kinh Thánh cổ xưa tượng trưng. (I, 320-21) (I, 320-21)
From the very beginning of Aeons — in time and space in our Round and Globe — the Mysteries of Nature (at any rate, those which it is lawful for our races to know) were recorded by the pupils of those same, now invisible, "heavenly men," in geometrical figures and symbols ... The ten points inscribed within that "Pythagorean Triangle " are worth all the theogonies and angelologies ever emanated from the theological brain. For he who interprets them — on their very face, and in the order given — will find in these seventeen points (the seven Mathematical Points hidden) the uninterrupted series of the genealogies from the first heavenly to terrestrial man." (I, 612)
One of the keys to this Universal Knowledge is a pure geometrical and numerical system, the alphabet of every great nation having a numerical value for every letter, and, moreover, a system of permutation of syllables and synonyms which is carried to perfection in the Indian Occult methods ... (CW XIV, 181)
In keeping with such comments on mathematical symbolism, Blavatsky refers to the Stanza's account of cosmic evolution as an "abstract algebraical formula" applicable to all evolutionary processes (I, 20-21).

 

The preface to The Voice of the Silence describes The Book of the Golden Percepts , on which The Voice is based:
The original precepts are engraved on thin oblongs ... They are written variously, sometimes in Tibetan but mostly in ideographs. The sacerdotal language (Senzar), besides an alphabet of its own, may be rendered in several modes of writing in cypher characters, which partake more of the nature of ideographs than of syllables. ... ... A sign placed at the beginning of the text determines whether the reader has to spell it according to the Indian mode, when every word is simply a Sanskrit adaptation, or according to the Chinese principle of reading the ideographs. The easiest way, however, is that which allows the reader to use no special, or any language he likes, as the signs and symbols were, like the Arabian numerals or figures, common and international property among initiated mystics and their followers. ( The Voice of the Silence , 6-7)
Presumably Blavatsky does not mean that the same script can be read either phonetically or ideographically, making sense both ways. Such a script would be difficult to imagine. Rather she seems to mean that some parts of the precepts are written in Tibetan or another ordinary lagnuage, whereas other parts are written in ideographs or symbolic signs, with an indication to readers of what sort of communication they are about to encounter. That is very much the kind of mixed text she has described The Stanzas of Dzyan as also containing.
The cipher-like appearance of Senzar is amusingly involved in an affair that gave HPB some pain. In a letter to AP Sinnett, Blavatsky answered a charge made against her of being a Russian spy:
Coulomb stole a "queer looking paper" and gave it to the missionaries with the assurance this was a cipher used by the Russian spies( !!) They took it to the Police Commissioner, had the best experts examine it, sent it to Calcutta[ ,] for five months moved heaven and earth to find out what the cipher meant and — now gave it up in despair. "It is one of your flapdoodles" says Hume. "It is one of my Senzar MSS ," I answer. I am perfectly confident of it, for one of the sheets of my book with numbered pages is missing. I defy any one but a Tibetan occultist to make it out, if it is this. ( The Letters of HPB , 76)
Senzar must, then, be capable of looking like a cipher, though it is not what we usually mean by that term.
However, Blavatsky also associates Senzar with the pictographs of the American Indians:
The Red Indian tribes of America, only a few years ago, comparatively speaking, petitioned the President of the United States to grant them possession of four small lakes, the petition being written on the tiny surface of a piece of a fabric, which is covered with barely a dozen representations of animals and birds ... The American savages have a number of such different kinds of writing, but not one of our Scientists is yet familiar [with], or even knows of the early hieroglyphic cipher, still preserved in some Fraternities, and named in Occultism the Senzar . (II, 439)
The Indian petition referred to here is similar to the pictograph in Figure 2. The fact that Blavatsky refers to Senzar as a "hieroglyphic cipher" should not be given undue weight. HPB did not use terms for languages and writing systems with the precision of a linguist today. The context in which she uses the expression in discussing the Indian pictograph makes it clear that for her terms like hieroglyph and cipher simply denote a picture-like form of written communication. All we are safe in concluding from her remark is that Senzar involved a pictorial representation of occult ideas.
In describing the "old book" referred to in Isis Unveiled and said in The Secret Doctrine to have been written in Senzar, Blavatsky says:
One of its illustrations represents the Divine Essence emanating from Adam like a luminous arc proceeding to form a circle; and then, having attained the highest point of its circumference, the ineffable glory bends back again, and returns to earth, bringing a higher type of humanity in its vortex. As it approaches nearer and nearer to our planet, the Emanation becomes more and more shadowy, until upon touching the ground it is as black as night. ( Isis I, 1, cited in SD I, xlii)
Is it possible that the "illustration" described here is an example of Senzar, comparable to the Amerindian pictographs?
A script that can be read either phonetically or ideographically, and makes sense both ways, is difficult to imagine. Perhaps this description is deliberately mystifying (one of HPB's famous "blinds") and means no more than that a language written in a phonetic script can be used to express archetypal symbolic ideas. In interpreting passages like this, one is never sure whether HPB is using a term in its technical sense or whether she is using it impressionistically for effect.
An Example of Senzar
Is Senzar quite unrecoverable, or is it possible that we have it all about us? In particular, can we have had a Senzar text lying under our noses ever since the publication of The Secret Doctrine ? The proem to that work begins with these words:
An Archaic Manuscript — a collection of palm leaves made impermeable to water, fire, and air, by some specific unknown process — is before the writer's eye. On the first page is an immaculate white disk within a dull black ground. On the following page, the same disk, but with a central point. (I, 1)
Later more symbols from the manuscript are described and reproduced:
The first illustration being a plain disk , the second one in the Archaic symbol shows , a disk with a point in it — the first differentiation in the periodical manifestations of the ever-eternal nature, sexless and infinite ... In its third stage the point is transformed into a diameter, thus . It now symbolizes a divine immaculate Mother-Nature within the all-embracing absolute Infinitude. When the diameter line is crossed by a vertical one , it becomes the mundane cross. Humanity has reached its third Root-Race; it is the sign for the origin of human life to begin. When the circumference disappears and leaves only the it is a sign that the fall of man into matter is accomplished, and the fourth race begins. (I, 4-5)
One document that we are told is written in Senzar is the palm-leaf manuscript of the Stanzas of Dzyan. The content of the manuscript is described as these and other visual symbols. Of course, it is possible that the symbols are simply illustrations for a text of a more conventional sort, written in an alphabet or ideographic script also of a more conventional sort. But it is equally possible that these symbols — these circles and lines — are the "hieroglyphic cipher," the "geometrical figures and symbols" of Senzar. And indeed, the latter seems more likely, as the cut of Ockham's razor. Moreover, the version of cosmogenesis in the Book of Dzyan is said to be "hieroglyphic or pictorial" (CW XIV, 206), an apt description of these symbols.
In her discussion of myths about the origins of the gods, Blavatsky quotes a sentence from the Book of Dzyan (I, 434):
The great mother lay with , and the , and the , the second and the in her bosum, ready to bring them forth, the valiants sons of the (or 4,320,000, the Cycle) whose two elders are the and the .
Most of the geometrical symbols in that sentence stand primarily for numbers in an obvious way. The first five represent 31415, the number of pi (the ratio of the circumference of a circle to its diameter: 3.1415). The next four stand for 4311 or 432, representing the number of years in a cycle totalling 4,320,000. The last two are more general symbols, zero representing the world boundary or ring pass not, and the point representing the nondimensional, unmanifested first logos. This sentence shows the use Blavatsky has described of geometrical symbols — that is, Senzar — in the Book of Dzyan.
Most significantly, Blavatsky speaks of "the 'Mystery-language' of the prehistoric ages, the language now called Symbolism " (I, 309). If the "Mystery-language" is Senzar, then Senzar is symbolism — a system of symbols that are traditional, secret in their interpretation, but also known all over the world. The symbols HPB describes from the palm-leaf manuscript are precisely the symbols we find from Polynesia to the caves of the Pyrenees, from the oldest rock carvings of Africa to present-day dream symbolism. They are truly a universal language. Senzar — in the Book of Dzyan.
Conclusion
We can summarize what Blavatsky says or implies about Senzar as follows:
1. 1. The Stanzas of Dzyan in The Secret Doctrine are based on an original Senzar version, and the original text of the Stanzas is described as pictographs and geometrical figures. The text of the Stanzas in The Secret Doctrine is not the original, but is a paraphrase based on Blavatsky's understanding of the original and adapted to our ability to grasp the ideas symbolized.
2. 2. Senzar is the "Mystery language" used by initiates all over the world and from the earliest days of humanity. It is not a language known to philologists.
3. 3. The Mystery language was originally the common property of all human beings and was, indeed, the one language of our race, but by the time of our present humanity it has become an esoteric, that is, an inner or private system.
4. 4. Despite the fact that HPB sometimes calls it "speech," the Mystery language is not normal spoken language, but is "pictorial and symbolical."
5. 5. On the one hand, the esoteric language is allegory like that found in the writings of the alchemists and Jewish scriptures.
6. 6. On the other hand, the esoteric language is a form of written symbols that can be interpreted in various ways and by various spoken languages, especially geometrical figures with a hieroglyphic, cipher-like appearance.
7. 7. The Mystery language is what we now call symbolism: it speaks to our unconscious minds and can be only imperfectly translated into ordinary, logical language.
Thus we can think of Senzar as being the whole complex of sacred symbols with expressions of various kinds, but of two chief types:
1. 1. the archetypal symbols in myths and fairy tales, allegories and parables, alchemical recipes and biblical history — stories that have a hidden meaning underneath the obvious narrative, stories that bear "a double interpretation"; and
2. a visual representation of those archetypal symbols in pictographs or hieroglyphic and cipher-like characters whose meaning the initiated can interpret independently of any language.
If Senzar is the system of such symbols, many of the puzzles about it are automatically cleared up. Blavatsky's comparisons of Senzar with ordinary human languages are no problem. She used terms like language, speech, hieroglyph, ideograph , and cypher loosely. She was no philologist and had no interest in the detailed distinctions that academic scholars make when they talk about such matters. For her it was enough to convey a general meaning and let her readers work out the details for themselves. So the symbolic system of Senzar is a "language" in the broad sense of the term, but radically different from ordinary languages like Sanskrit, Latin, and English.
If Senzar is a system of verbal and iconic symbols, then we can understand why the Stanzas of Dzyan in The Secret Doctrine are necessarily imperfect paraphrases of their original. They are efforts to put into ordinary language ideas that can be expressed fully, albeit obscurely from the standpoint of language, only by symbolic signs and diagrams. That is exactly what Blavatsky seems to be saying in the recapitulation to volume I of The Secret Doctrine :
But such is the mysterious power of Occult symbolism, that the facts which have actually occupied countless generations of initiated seers and prophets to marshal, to set down and explain, in the bewildering series of evolutionary progress, are all recorded on a few pages of geometrical signs and glyphs. (I, 272)
Those "few pages of geometrical signs and glyphs," the original of the Stanzas of Dzyan, have been paraphrased and explicated in many of the world's scriptures. They have certainly occupied, and bewildered, several generations of Theosophists since 1888, when HP Blavatsky published her articulation of them in The Secret Doctrine .
We can also understand the association of Senzar with devanagari and Egyptian hieroglyphs. By its etymology, devanagari is a form of "divine" or "sacred" writing; so is Senzar. Hieroglyphs are based upon symbolic pictures and thus fall into the same broad class as the symbols of Senzar. It is not that spoken Sanskrit or Egyptian and Senzar are related to Senzar, but rather that Senzar consists of sacred symbols, as devanagari also does, and that Senzar and hieroglyphs reflect the same archetypal images. Devanagari and hieroglyphs both express, in varying ways, the primordial symbolism that Blavatsky calls Senzar.
Blavatsky's odd remark that "'Amida' is the Senzar form of ' Adi '" (CW XIV, 425) is also explicable. Since Amida (or Amitabha) is one of the representations of the power of the primordial Adi Buddha, it is a symbol of that power. Adi Buddha is the absolute, which cannot be described or conceived, but can be symbolized, for example, by the figures of the Dhyani Buddhas, of whom Amida is one. If Senzar is a system of symbols for expressing the otherwise inexpressible, it makes perfect sense to say that "'Amida [the personification of boundless light] is the Senzar form [symbolic expression] of ' Adi ' [the Absolute]." Far from being a mistake, HPB's comment is a simple truth, but symbolically expressed.
Blavatsky tells us that the marvelous Kumbum tree is a fact. Whether, however, it is a botanical as well as a symbolic fact is unclear. It is certainly the latter. The tree in whose branches the universe grows, the tree that produces the letters of the alphabet as its fruit, is a widespread symbol. It is a species that includes the Yggdrasil of the Northmen and the Kabbalistic Tree of Life, upon whose branches appear the letters of the Hebrew alphabet and which therefore includes in embryo the whole of the Torah.
That the Kumbum tree should grow in Tibet and bear the sacred symbols of Senzar on its leaves and bark is quite consonant with a view of Senzar not as an ordinary language, but as the primordial symbolism of the human species. The tree of humanity — which Stanza 7 refers to as "the man-plant, called Saptaparna" (I, 231) — spontaneously produces those symbols that HPB names Senzar. They are written upon our souls as Senzar is said to be upon the leaves and inner bark of the wonderful Kumbum tree.
The Kumbum tree is the Cosmos and the microcosm of humanity. However deep one goes into the Kumbum tree, peeling away its bark, one discovers the sacred letters of the Senzar alphabet empressed there. However deep one goes into the fabric of the universe or into the levels of the human soul, one discovers the primal symbols of the Ancient Wisdom, the Secret Doctrine, in living shapes. We and the universe in our unity are the source of that Doctrine. We are the Kumbum tree that bears that Wisdom.
To literalize HPB's statements about the Kumbum tree — to suppose that it is a tree like an oak or a pine, only queerer — is to miss the significance and the magnificence of the symbol. The marvel of the Kumbum tree is not that it is a sight for tourists. The real marvel is that we are that tree. And so it is with other theosophical marvels. So it is with Senzar.
Senzar is the one language of the youth of humanity because it is the collection of symbols found worldwide and throughout the ages. It goes back to the earliest, prephysical and preintellectual, human races. Symbols are universal, for they arise spontaneously in the dreams and visions of all humans everywhere and have been recorded with remarkable consistency throughout human history, as CG Jung and his followers have demonstrated.
Ordinary language is a product of the mind and could not exist before the mind was activated, as HPB makes clear in her history of human speech. However, symbols are prelinguistic and prelogical. Their proper place is not the conscious mind, but the unconscious. They belong to our most remote past and speak to us irrationally and therefore most powerfully.
Senzar is "the Mystery-language of the prehistoric ages, the language now called Symbolism." It is our first, our common language, the language of the unconscious, the universal language of symbolism — the one language that expresses the one knowledge. And that is marvel and mystery indeed.
References
Blavatsky, Helena P. Blavatsky Collected Writings . 14 vols. Ed. Boris de Zirkoff. Wheaton, Ill.; Madras: Theosophical Publishing House, 1966-85.
—. Isis Unveiled . Ed. Boris de Zirkoff. 2 vols. Wheaton, Ill.: Theosophical Publishing House, 1972.
—. The Letters of HP Blavatsky to AP Sinnett and Other Miscellaneous Letters . Ed. AT Barker. Pasadena, Cal.: Theosophical University Press, 1973.
—. The Secret Doctrine . 2 vols. Centennial Edition (1888 facsimile reprint), Pasadena, California: Theosophical University Press, 1973.
—. The Secret Doctrine . Ed. Boris de Zirkoff. 2 vols. Madras: Theosophical Publishing House, 1978.
—. The Theosophical Glossary . Los Angeles: Theosophy Co., 1973.
—. The Voice of the Silence and Other Chosen Fragments from The Book of the Golden Precepts . London: Theosophical Publishing Society, 1892.
The Mahatma Letters to AP Sinnett from the Mahatmas M. & KH Ed. AT Barker. 3rd ed. Ed. Christmas Humphreys and Elsie Benjamin. Madras: Theosophical Publishing House, 1962, 1972.

 
[7/9/2011 6:02:16 PM] *** Conference call ***
[7/9/2011 6:11:51 PM] Thuan Thi Do: http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-1-25.htm
[7/9/2011 6:27:50 PM] Thuan Thi Do: http://www.makara.us/05ref/02comps/Senzar.htm
[7/9/2011 6:29:11 PM] Thuan Thi Do: http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=vi&u=http%3A%2F%2Fwww.makara.us%2F05ref%2F02comps%2FSenzar.htm
[7/9/2011 7:05:36 PM] Thuan Thi Do: http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-2-03.htm
[7/9/2011 7:06:36 PM] Thuan Thi Do: http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-2-01.htm
[7/9/2011 7:09:51 PM] Van Atman: TVT: 2 cau 269, 270
269. Hăy coi chừng v́ quá lo lắng cho Chơn Ngă mà Linh Hồn phải hụt chân trên mảnh đất tri thức của Deva.
270. Hăy coi chừng v́ lảng quên Chơn Ngă mà Hồn con mất uy quyền kiểm soát Cái Trí run rẩy, và như thế sẽ bị mất kết quả chính đáng của công lao chiến thắng.

Tri thức của Deva có nghĩa là, v́ bản chất tối cao, kiến thức thiêng liêng là nền tảng của mọi sự biểu hiện. Thí Sinh bận tâm t́m hiểu xem ḿnh có đi đúng đường hay không sẽ gặp sự nguy hiểm là không phải Y trở nên ích kỷ, nhưng lại rút lui về với chính ḿnh. Ở đây có một sự phân biệt rơ ràng giữa hai điều nầy. Không một ai trong chúng ta muốn chiếm hữu một vật nhỏ mọn nào để gây thiệt hại cho kẻ khác. Một khuyết điểm như thế sẽ tương ứng với màu nâu xám trong hào quang. Nhưng vẫn có sự nguy hiểm trong việc rút lui về với chính ḿnh, v́ quá xem trọng những vật riêng tư của ḿnh. Trong trường hợp nầy một vật cứng sẽ hiện ra trong vùng ngoại biên hào quang để chống lại sự xâm nhập của những cảm giác.

Có một sự báo hiệu khác liên quan đến Cái Ngă duy nhất mà chúng ta không được quên. Người chí nguyện phải luôn luôn nhớ rằng tất cả là một, và trong mỗi người đều có Cái Nhứt Thể Thiêng Liêng. Đó là điều phải học thực hành tại mỗi Cơi trên phương diện thể xác, con người phải sạch sẽ, lương thiện và ngay thẳng để kẻ khác không bị truyền nhiễm; về phương diện t́nh cảm và trí tuệ, những t́nh cảm và tư tưởng của Y phải trong sạch và cao thượng, không phải để Y thoả măn với chúng mà v́ lợi lạc cho những người chung quanh.

270. Hăy đề pḥng sự thay đổi, v́ sự thay đổi là kẻ đại thù của con. Sự thay đổi sẽ tấn công con và ném con ra khỏi con đường mà con đang tiến bước, để con rơi xuống đầm lầy của sự hoài nghi.

Trước hết lời khuyên hăy đề pḥng sự thay đổi khiến chúng ta hơi ngạc nhiên, nhất là chúng ta nhớ lại rằng luôn luôn chúng ta đang thay đổi và trong khi đi trên Đường Đạo chúng ta phải trở nên con đường đó. Như thế chúng ta vẫn phải chuyên chú vào sự thay đổi đó của ḿnh. Ở đây chúng ta nên biết rằng trong giai đoạn đổi thay, chúng ta không nên thay đổi nền tảng, thái độ chính yếu của ḿnh. Có một thời gian chúng ta phải chịu thử thách, đó là lúc người ta phải từ bỏ những đối tượng dưới Thế Gian trước kia họ đă quá quư trọng, mà chưa nghĩ đến tính cách cao cả của Công Nghiệp Tinh Thần. Trong những giờ phút đặc biệt mà chúng ta cảm thấy sáng suốt nhất những Công Nghiệp ấy sẽ hiện ra với chúng ta, nhưng không lâu, và chúng ta lại rơi vào trạng thái tinh thần khô khan mà nhiều Nhà Thần Bí đă đề cập đến. Điều cần thiết là duy tŕ được thị kiến đó giữa tất cả những sự thăng trầm và không thay đổi thái độ chính yếu của chúng ta. Những sự thay đổi đó có thể do nhiều nguyên nhân sinh ra. Đôi khi do sự sung huyết hay thiếu máu chút ít trong bộ óc cũng đủ gây ra. Ảnh hưởng đó tác động trên các Thể thấp, nhưng chúng ta không nên để cho nó phạm đến con người thật của ḿnh. Khi những sự biến động xảy ra chúng ta nên nói rằng: “Ta đă biết điều nầy sẽ xảy ra. Ta biết đôi mắt ta không thấy lầm. Bây giờ thị kiến đó phai mờ và ta bắt đầu nghi ngờ; nhưng chúng ta biết rằng sự suy yếu đó sẽ chấm dứt; một sự biến động trong Thể Vía của ta sẽ là nguyên nhân duy nhất của việc ấy.”


[7/9/2011 8:13:52 PM] Thuan Thi Do: http://www.google.com/search?q=maha+chohan&hl=en&sa=X&biw=803&bih=420&site=webhp&prmd=ivnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=YhgZTuiuDo_QiAK9kK3RBQ&ved=0CCkQsAQ
[7/9/2011 8:16:19 PM] Thuan Thi Do: http://www.ascension-research.org/godfre.html
[7/9/2011 8:38:46 PM] Thuan Thi Do: http://theosophytrust.org/Online_Books/Patanjal_s_Yoga_Aphorisms_V1.3.pdf
[7/9/2011 8:43:35 PM] Thuan Thi Do: http://theosophy.katinkahesselink.net/canadian/Vol-7-Index-C-Theosophist.htm
[7/9/2011 8:44:09 PM] Thuan Thi Do: http://theosophy.katinkahesselink.net/canadian/index.html
[7/9/2011 8:45:21 PM] Thuan Thi Do: http://theosophy.katinkahesselink.net/canadian/index.html
[7/9/2011 8:45:43 PM] Thuan Thi Do: http://www.katinkahesselink.net/sitemap.htm
[7/9/2011 9:06:36 PM] Thuan Thi Do: http://www.katinkahesselink.net/other/alcyone.htm
[7/9/2011 9:26:49 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.com/bai%20vo%20caiphach.htm
[7/9/2011 9:27:47 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.com/bai%20vo%20caivia.htm
[7/9/2011 9:41:22 PM] *** Call ended, duration 3:39:05 ***