Họp Thông Thiên Học qua Skype ngày 9 tháng 1 năm 2016

Xin bấm vào đây để download âm thanh

[1/9/2016 6:10:28 PM] Thuan Thi Do: 16. Việc phát triển tính nhạy cảm nơi cá nhân và nơi
chủng tộc cho thấy sắp xảy ra việc nhận biết Thiên Thần Diện
Mục theo cả hai quan điểm linh thị và tính cấp thiết của cơ
hội. Cơ hội cho việc ḥa nhập tích cực không bao giờ trung
thực như ngày nay.
17. Các đường phân chia đang có giữa các khu vực ảnh
hưởng đă được biết rơ giữa Tổng Quả với Thiên Thần th́ rơ
rệt hơn từ trước đến giờ trong lịch sử nhân loại. Con người
biết được sự khác nhau giữa phải và trái và bây giờ phải chọn
con đường mà họ sẽ đi. Trong cuộc khủng hoảng của giống
dân Atlantis (đó cũng là cuộc khủng hoảng của toàn thể nhân
158
Các Nguyên Nhân Của Ảo Cảm 195
loại) câu chuyện về cuộc khủng hoảng đó c̣n tồn tại với
chúng ta trong kinh Bhagavad Gita, Arjuna – tượng trưng cho
vị đệ tử lúc đó và là đệ tử trên thế giới – thật t́nh bị bối rối.
Ngày nay, điều này không đúng như thế nữa. Các đệ tử trên
thế giới ngày nay chắc chắn là nh́n thấy các vấn đề tương đối
rơ ràng hơn nhiều. Động cơ cá nhân sẽ thắng hay Tổng Quả sẽ
bị hy sinh với t́nh thương và sự hiểu biết cho Thiên Thần?
Đây là vấn đề chính yếu.
Hỡi huynh đệ, tôi sẽ yêu cầu các bạn làm hai điều:
Nghiên cứu các ư kiến trên dưới ánh sáng của cuộc khủng
hoảng thế giới hiện tại và dưới ánh sáng của bài toán riêng
cho linh hồn – phàm ngă của bạn.
Dưới h́nh thức Tổng Quả, nhân loại tiến bộ đang đứng ở
ngay ngưỡng của của Đấng Thánh Linh. Thiên Thần ở t́nh
trạng đợi chờ − để được thu hút vào Bản Lai Diện Mục, tuy
nhiên sẵn sàng thu hút Tổng Quả. Nhờ vào tâm thức, nhân
loại đă tiến vào chính các biên cương của thế giới có các giá trị
tinh thần và lănh vực Linh Quang cùng lănh vực Thượng Đế.
Thiên Thần “đă đến cơi Trần” trong sự mong đợi được công
nhận – một biến cố của việc đó, tức sự giáng lâm của Đức
Christ cách đây 2.000 năm, là biểu tượng và là điềm báo trước.
Đây là t́nh huống có liên quan đến mọi người t́m đạo tiến
hóa. Có thể đó là t́nh huống của bạn. Đó cũng là t́nh huống
có liên quan đến toàn thể nhân loại và Thánh Đoàn đang đến
gần. Theo một quan điểm tâm linh cao siêu, ngày nay ư thức
của nhân loại đang tác động qua đoàn người phụng sự thế
gian, qua người t́m đạo và các đệ tử trên thế giới ngày càng
tăng thêm, con số đó rất là đông đảo.
159
196 Ảo Cảm, Một Vấn Đề Thế Giới
Ngày nay, nhân loại là Tổng Quả trong khi Huyền Giai
Linh Hồn là Thiên Thần và phía sau là Bản Lai Diện Mục của
chính Thánh Linh, được Thánh Đoàn biết bằng trực giác, c̣n
nhân loại chỉ cảm nhận một cách mơ hồ, chỉ bằng cách này mà
sự tổng hợp cả ba phần mới là biểu lộ thiêng liêng trong h́nh
hài.
[1/9/2016 6:11:15 PM] Thuan Thi Do: Tất cả ba trạng thái này đều có các phân thân mạnh mẽ
(mặc dù phân thân của Bản Lai Diện Mục xuyên qua
Shamballa đă được kiềm chế một cách sáng suốt từ lúc nhân
loại xuất hiện). Các phân thân này đều có hào quang, nếu bạn
thích gọi như thế, và hiện nay trong ba cơi thấp, Tổng Quả
vẫn c̣n mạnh mẽ nhất, cũng như trong cuộc sống của người
t́m đạo, cho đến nay phàm ngă của y là yếu tố mạnh mẽ nhất.
Chính phân thân mạnh mẽ này của con người mới tạo thành
ảo cảm chính yếu trong cuộc sống của nhân loại và của từng
vị đệ tử. Chính sự tổng hợp của ảo cảm, được phối hợp và pha
trộn bởi cung phàm ngă, nhưng được tuôn xuống do hiệu quả
của cung linh hồn đang đặt ảnh hưởng một cách vững chăi. Đó
là bóng tối hay sự lệch lạc của thực tại ngày nay lần đầu tiên
được nhân loại nhận biết ở một mức độ rộng lớn và được làm
giảm nhẹ đi nhiều do ánh sáng tỏa chiếu từ Thiên Thần, tức là
tác nhân truyền chuyển năng lượng từ Bản Lai Diện Mục
(Presence).
Và thế là họ trụ lại – Nhân loại và Thánh Đoàn. Và, hỡi
huynh đệ, như thế các bạn ở t́nh trạng phàm ngă và linh hồn,
được tự do để tiến đến ánh sáng nếu bạn quyết định như thế,
hoặc là vẫn ở trạng thái tĩnh tại và không tiến tới, không học
hỏi ǵ cả và không đi đến đâu cả; bạn cũng có quyền tự do
quay lại để đồng nhất hóa với Tổng Quả, như vậy chối bỏ ảnh
hưởng của Thiên Thần, từ chối cơ may trước mắt và tŕ hoăn –
160
Các Nguyên Nhân Của Ảo Cảm 197
cho đến một chu kỳ muộn hơn nhiều – việc chọn lựa đă định
của bạn. Điều này đúng đối với bạn và với toàn thể nhân loại
nữa. Liệu phàm ngă duy vật thuộc cung ba của nhân loại có
chế ngự t́nh huống hiện nay hay liệu linh hồn với t́nh thương
của nó có tỏ ra là yếu tố mạnh mẽ nhất, nắm giữ phàm ngă và
các vấn đề nhỏ bé của phàm ngă, dẫn dắt nó đến chỗ phân
biện đúng và biết được các giá trị thực sự, như thế đưa vào kỷ
nguyên của linh hồn hay sự chi phối của Thánh Đoàn? Chỉ có
thời gian mới trả lời được.
Hôm nay, tôi sẽ không trao cho bạn nhiều hơn nữa. Tôi
rất muốn rằng một vài phát biểu chủ yếu này phải được tất cả
các bạn thành thạo trước khi chúng ta bàn đến tiết III. Đối với
các giáo huấn chung cho nhóm, mà bạn nhận được gần đây,
tôi cũng muốn nói nhiều về thời gian, sự quan tâm và chú ư
của bạn. Các điều chỉnh bên trong nhóm và các mối liên hệ
trong nhóm được thiết lập một cách vững vàng hơn là điều vô
cùng cần thiết và tôi yêu cầu bạn dựa vào đó mà thi hành. Ở
đây tôi cũng muốn nhắc nhở bạn rằng – như trong mọi biểu lộ
khác – có một phàm ngă cho nhóm và một linh hồn cho nhóm,
bạn phải học cách phân biệt một cách rơ ràng giữa hai cái và
đưa ra toàn bộ tầm quan trọng của ảnh hưởng, ham muốn và
sức ép của bạn lên phía Thiên Thần của nhóm. Bằng cách này,
có thể xảy ra một nhận thức phi thường về những ǵ mà mọi
cuộc điểm đạo chuẩn bị cho người dự tuyển – đó là sự thiên
khải về Bản Lai Diện Mục.
ơơơ
[1/9/2016 6:45:23 PM] Thuan Thi Do: TIẾT BA
****
CHẤM DỨT ẢO CẢM
Bây giờ chúng ta xem xét tiết thứ ba liên quan đến ảo cảm
thế gian. Thật khó mà diễn tả một cách rơ ràng về vấn đề này,
v́ chúng ta đang ở giữa biểu lộ dày đặc nhất của ảo cảm – cái
tệ hại nhất mà thế giới chưa bao giờ gặp, bởi v́ ảo cảm, gắn
liền với nhiều thế kỷ bởi sự tham lam, ích kỷ, gây hấn và thiên
về vật chất, đă được tập trung trong ba quốc gia. Chính v́ đó,
ảo cảm được nhận thấy dễ dàng và lộ ra rơ rệt nhất. Ba quốc
gia này biểu lộ ra ba khía cạnh của ảo cảm thế gian (đó là ảo
tưởng, ảo cảm và ảo lực) một cách đáng ngạc nhiên, và việc
tấn kích mạnh mẽ của chúng vào ư thức nhân loại, không
những tùy thuộc vào sự đáp ứng của nước Đức, Nhật và Ư đối
với đám khí độc có từ xưa này, mà c̣n vào mọi quốc gia –
Liên Hiệp Quốc cũng như Các Nước Độc Tài – bị lây nhiễm v́
t́nh trạng chung này. Nền tự do của thế giới tất nhiên phần
lớn tùy thuộc vào người dân trong mọi quốc gia, những kẻ mà
(trong chính họ) đă tiến tới vượt ra khỏi các “ảo tưởng do ảo
cảm và các ấn tượng do ảo lực” của linh hồn con người vào
một trạng thái ư thức mà trong đó họ có thể thấy sự xung đột
ở các kỳ hạn rộng lớn hơn, nghĩa là giống như thời kỳ hiện có
đối với họ giữa Tổng Quả với Thiên Thần của Bản Lai Diện
Mục.
Chấm Dứt Ảo Cảm 199
Những người này là những kẻ t́m đạo, các đệ tử và đệ tử
điểm đạo trên thế gian. Họ hiểu biết nhị nguyên tính, nhị
nguyên căn bản của sự xung đột và không biết tường tận về
bản chất tam phân và t́nh trạng biến phân của t́nh huống ẩn
dưới nhị nguyên tính đă hiểu rơ này. Do đó họ tiến gần đến
vấn đề một cách đơn giản hơn, và v́ lư do này, chiều hướng
của thế giới hiện nay phần lớn nằm trong tay họ.
Ở đây thật đúng là tôn giáo, nói chung, đă đi lệch đường.
Tôi nói đến tôn giáo chính thống. Tôn giáo đă mải mê với
Tổng Quả, c̣n đôi mắt của nhà thần học đă bám vào khía
cạnh vật chất thuộc cơi hiện tượng của sự sống xuyên qua sự
sợ hăi và sự cấp thiết của nó, c̣n sự kiện về Thiên Thần chỉ là
lư thuyết và là một điều mơ tưởng. Thế quân b́nh được điều
chỉnh bằng thái độ nhân bản mà phần lớn đi vào việc kiềm
chế, không kể đến khuynh hướng thần học nào. Các thái độ
này được xây dựng trên niềm tin vào sự công chính có sẵn của
tinh thần nhân loại, trong thiên tính của con người, và dựa
vào bản chất không thể hủy diệt của linh hồn nhân loại. Điều
này tất nhiên sẽ đưa đến ư niệm về Bản Lai Diện Mục hay về
Thượng Đế nội tại và là kết quả của cuộc cách mạng cần thiết
chống lại niềm tin vào Thượng Đế Siêu Việt. Cuộc cách mạng
tâm linh này hoàn toàn là một tiến tŕnh quân b́nh và không
nhất thiết tạo ra sự quan ngại căn bản nào, v́ Thượng Đế Siêu
Việt th́ hằng hữu, nhưng chỉ có thể thấy, biết và tiến đến
đúng bằng Thượng Đế nội tại – nội tại trong con người cá biệt,
trong các nhóm và các quốc gia, trong các h́nh thức có tổ chức
và trong tôn giáo trong toàn thể nhân loại và trong chính
Hành Tinh Thượng Đế. Nhân loại hiện nay (và đă qua nhiều
thời kỳ) đang tranh đấu với ảo tưởng, ảo cảm và ảo lực.
Những nhà tư tưởng tiến bộ, những kẻ trên Đường Dự Bị,
162
200 Ảo Cảm, Một Vấn Đề Thế Giới
trên đường Đệ Tử và trên đường Điểm Đạo đă đạt đến một
tŕnh độ mà chủ nghĩa duy vật và tính chất tâm linh, Tổng
Quả và Thiên Thần của Bản Lai Diện Mục và thuyết nhị
nguyên cơ bản của biểu lộ có thể được t́m thấy và xác định rơ
ràng. Bởi v́ có sự rơ ràng của đường ranh giới, các vấn đề
nằm dưới các biến cố trên thế giới hiện nay, các mục tiêu tranh
chấp trên thế giới hiện tại, các cách thức và phương pháp để
tái lập việc tiếp xúc tâm linh rất thường thấy vào thời Atlantis,
mà từ lâu đă bị thất lạc và việc biết được các kỹ thuật có thể
đưa vào kỷ nguyên mới trên thế giới và trật tự văn hóa của nó
có thể được ghi nhận và đánh giá rơ ràng.
[1/9/2016 6:45:56 PM] Thuan Thi Do: Mọi sự khái quát hóa đều có sai lầm. Tuy nhiên có thể nói
rằng nước Đức đă tập trung ảo cảm thế giới vào chính nước ấy
– trạng thái nhạy bén và tiêu biểu nhất trong ba trạng thái của
ảo cảm. Nước Nhật đang biểu lộ sức mạnh của ảo lực – h́nh
thức thô thiển nhất của sức mạnh vật chất. Nước Ư thiên về cá
nhân và trụ vào thể trí, là biểu hiện của ảo tưởng thế gian.
Liên Hiệp Quốc, với mọi lỗi lầm, hạn chế, yếu kém và theo
chủ nghĩa quốc gia, đang tập trung vào sự xung đột giữa Tổng
Quả với Thiên Thần, và như vậy ba h́nh thức của ảo cảm và
h́nh thức cuối cùng của sự xung đột giữa lư tưởng tâm linh và
đối thủ vật chất của nó đang xuất hiện cùng một lúc. Tuy
nhiên, dần dần và một cách dứt khoát, Liên Hiệp Quốc cho
thấy tầm quan trọng của nỗ lực của ḿnh và ḷng khao khát
hướng về phía Thiên Thần, như vậy lập lại sự quân b́nh đă
mất và dần dần tạo ra ở mức độ hành tinh các thuộc tính và
các điều kiện để cuối cùng sẽ xua được ảo tưởng, đánh tan ảo
cảm và làm mất sinh khí của ảo lực đáng có. Liên Hiệp Quốc
làm điều này bằng cách giúp làm tăng sự suy tư rơ rệt của
quảng đại quần chúng thuộc mọi quốc gia, giúp liên kết lại để
163
Chấm Dứt Ảo Cảm 201
chinh phục ba Cường Quốc Khối Trục, bằng khả năng ngày
càng tăng của các quốc gia để nhận được các ư tưởng được
xem như là tổng thể, được xem như một trật tự thế giới thích
hợp hay liên bang đáng thèm muốn, và khả năng của các quốc
gia để phân biện giữa các sức mạnh của chính đạo với sức
mạnh của tà vạy hay chủ nghĩa duy vật.
 [1/9/2016 7:01:58 PM] Thuan Thi Do: HỎI: Như vậy có nghĩa là bạn bác bỏ Triết Lư của Giáng Ma Học phải không?
ĐÁP: Nếu bạn hiểu từ ngữ “Triết Lư” (Philosophy) là lư thuyết thô sơ của các nhà Giáng Ma Học, chắc chắn là chúng tôi bác bỏ Triết Lư này. Nhưng trong thực tế, Giáng Ma Học không có Triết Lư như những kẻ bênh vực thông minh và đứng đắn nhất của nó đă nói. Chỉ có một chân lư chính yếu và rơ rệt mà họ giảng dạy: Các hiện tượng được tạo ra bởi các đồng tử, dưới sự kiểm soát của các sức mạnh và của những trí thông tuệ vô h́nh, không một ai muốn hay có thể phủ nhận điều này, trừ ra những nhà Duy Vật mù quáng
49
của Phái Huxley. Tuy nhiên, đối với Triết Lư của họ, bạn cho phép tôi kể ra điều ǵ mà nhà xuất bản nổi danh của Tập San Ánh Sáng, và cũng là người bảo vệ tận tụy của Giáng Ma Học đă nói về họ và Triết Lư của họ. Đây là những điều mà ông Oxon, một trong các nhà Giáng Ma Học hiếm có đă trở thành Triết Gia, viết về sự thiếu tổ chức và mê tín mù quáng của các đồng môn của ông:
“Chúng ta nên xem xét kỹ điều nầy, v́ nó rất quan trọng. Chúng ta kinh nghiệm, hiểu biết cách nào mà khiến cho sự hiểu biết khác tương đối vô nghĩa. Nhà Giáng Ma Học bậc thường hay nổi giận đối với ai nghi ngờ sự hiểu biết hoàn toàn của họ, liên quan đến tương lai cũng như về đời sống sắp tới. Nơi mà các người khác đă đưa những bàn tay yếu ớt ḍ dẫm tương lai vô định tối tăm, th́ họ đă tiến bước một cách can đảm như là người đă có được địa đồ và biết được con đường của những xứ mà họ đă đi qua. Nơi mà những người khác dừng lại và chỉ bằng ḷng với sự tôn kính hay những giáo huấn của một sự tin tưởng di truyền, th́ họ lại tự hào đă biết những điều mà họ chỉ có thể tin tưởng thôi; và họ c̣n tự kiêu rằng họ có thể thay thế bằng những sự hiểu biết dồi dào cho những sự tin tưởng mong manh chỉ được thiết lập trên sự hy vọng mà thôi. Họ tỏ ra độ lượng khi bàn về các niềm hy vọng mật thiết nhất của con người. Dường như họ muốn
50
nói: “Anh chỉ biết hy vọng thôi về điều mà tôi có thể chứng minh được. Anh chỉ chấp nhận một điều tin tưởng cổ truyền, cái mà tôi có thể chứng minh bằng những phương pháp Khoa Học chặt chẽ nhất. Các tín ngưỡng càng ngày càng suy kém dần, các anh hăy tách ra khỏi chúng. Chúng chứa đựng bao nhiêu điều dối trá cũng như bao nhiêu chân lư. Chỉ khi nào xây cất được trên những nền móng vững chắc, trên những sự kiện không thể chối căi được, anh mới dựng nên được một kiến trúc bền vững. Từ mọi phía, người ta thấy những tin tưởng cổ xưa đă sụp đổ. Hăy ra khỏi chúng nếu anh muốn thoát khỏi mọi nguy cơ.”
Nhưng nếu ta nh́n kỹ người này và muốn biết giá trị thực tế của người ấy ra sao, ta sẽ thấy người ấy khá kỳ dị, và người ta sẽ thấy ảo ảnh tan biến một cách khá nhanh chóng. Người đó tin tưởng chắc chắn vào ư tưởng của ḿnh đến nỗi họ không chịu khó thăm ḍ cách thức mà những nhà tư tưởng khác giải thích về những sự kiện mà người ấy đă chấp nhận. Sự minh triết của các thời đại đă bị xâm phạm bởi sự giải thích điều mà người ấy xem như đúng, nhưng người đó không bận tâm đến việc t́m kiếm. Người đó cũng không hoàn toàn đồng ư với những nhà Giáng Ma Học huynh đệ của họ. Đó là lời thuật lại về một câu chuyện của một bà ở xứ Tô Cách Lan (Scotland), Bà này đă phối hợp với chồng lập nên một Giáo
51
Đường. Vợ chồng Bà độc quyền có riêng chiếc ch́a khóa Thiên quốc, hay nói đúng hơn, chỉ có ḿnh Bà là có ch́a khóa này, bởi v́ Bà không hoàn toàn tin nơi sự cứu rỗi của Jamie.
[1/9/2016 7:07:05 PM] Thuan Thi Do: Cũng giống như thế, nhiều Môn Phái Giáng Ma Học phân chia và c̣n tiếp tục phân chia ra nữa và mỗi nhà Giáng Ma Học lắc đầu với vẻ nghi ngờ, bởi v́ họ không chắc chắn rằng người bên cạnh có lư. Tuy nhiên, kinh nghiệm chung của Nhân Loại, chứng tỏ sự hợp quần tạo thành sức mạnh và chia rẽ là nguồn gốc của sự yếu đuối và thất bại. Nếu được huấn luyện và tuân theo kỷ luật, một đám đông hỗn tạp trở thành một đạo quân, và mỗi người lúc ấy có thể đương đầu với hàng trăm người vô kỷ luật. Sự có tổ chức trong tất cả các địa hạt công việc của Nhân Loại sẽ đưa đến sự thành công, tiết kiệm được th́ giờ và công lao là nguồn gốc của sự lợi ích và tiến bộ. Thiếu phương pháp, kế hoạch, công việc không được tập trung, năng lực bị phân tán, chỉ đưa đến sự thất bại. Tiếng nói của Nhân Loại đă chứng minh điều này. Nhà Giáng Ma Học có chấp nhận sự kiện này chăng và có muốn hành động phù hợp với những kết quả đó chăng? Chắc chắn là không. Họ không muốn có sự tổ chức, chính họ là luật lệ riêng biệt và cũng là cái gai đâm vào hông của kẻ lân cận.” (Tạp chí Light, ngày 22-6-1889)
52
HỎI: Người ta đă nói với tôi rằng Hội Thông Thiên Học lúc ban sơ được thành lập với mục đích đập tan Giáng Ma Học và tin tưởng vào sự tồn tại của Chơn Ngă trong Con Người.
ĐÁP: Người ta đă chỉ dẫn bạn không đúng, v́ tất cả các sự tin tưởng của chúng tôi đều căn cứ trên Chơn Ngă bất tử này. Nhưng, cũng như nhiều người khác, bạn đă lầm lẫn giữa Phàm Ngă và Chơn Ngă. Các nhà Tâm Lư Học Tây Phương của bạn dường như không thiết lập được sự phân biệt giữa hai danh từ này. Tuy nhiên, chính sự sai biệt này cung cấp chiếc ch́a khóa để hiểu Triết Học Đông Phương và là nguồn cội của sự dị biệt giữa các giáo huấn của Giáng Ma Học và Thông Thiên Học. Tôi phải nói rơ nơi đây, dù có gợi thêm sự thù nghịch của một số nhà Giáng Ma Học rằng: Chính Thông Thiên Học là Giáng Ma Học chân chính và không pha trộn; trong khi hệ thống hiện đại mang danh xưng đó đă được quần chúng thực hành ngày nay chỉ là Thuyết Duy Vật siêu việt mà thôi.
HỎI: Xin bạn giải thích rơ ràng hơn ư tưởng của bạn về vấn đề này.
ĐÁP: Tuy rằng giáo lư của chúng tôi nhấn mạnh vào sự đồng nhất giữa Tinh Thần và Vật Chất, và chúng tôi nói rằng Tinh Thần chứa đựng Vật Chất ở trạng thái tiềm tàng, c̣n Vật Chất chỉ
53
là Tinh Thần được kết tinh, cũng như nước đá rắn chỉ là hơi nước đông đặc lại; chúng tôi chủ trương rằng danh từ Tinh Thần chỉ có thể áp dụng cho Con Người Thiêng Liêng chân thật, bởi v́ điều kiện đầu tiên và vĩnh cửu của Vạn Hữu (All) không phải là Tinh Thần mà có thể nói là “Siêu Tinh Thần” (Meta-Spirit) - mà sự biểu lộ theo chu kỳ của nó chỉ đơn thuần là Vật Chất hữu h́nh và rắn đặc.
[1/9/2016 7:21:32 PM] Thuan Thi Do: HỎI: Nhưng làm sao phân biệt được giữa “Con Người Thiêng Liêng Chân Thật” (True Individuality) với “Bản Ngă” (I) hay “Chơn Nhơn” (Ego) mà chúng ta đều biết?
ĐÁP: Trước khi tôi có thể trả lời cho bạn, chúng ta nên xác dịnh cái ư nghĩa gán cho chữ Bản Ngă (I) hay Chơn Nhơn (Ego). Chúng tôi phân biệt giữa ngă thức (self-consciousness) với t́nh cảm suông: “Tôi là Chơn Ngă” (I am I) và ư tưởng phức tạp hơn “Tôi là ông Smith hay bà Brown.” Sự phân biệt này là cái trục chính mà xung quanh đó tiến triển cái ư tưởng về một loạt các kiếp sống hay luân hồi đối với Chơn Nhơn, chúng tôi tin tưởng nơi ư niệm này. Bạn thấy rằng “ông Smith” thực tế tượng trưng cho một loạt kinh nghiệm hằng ngày liên kết nhau bởi sợi dây kư ức, tạo thành cái mà ông Smith gọi là “chính ông.” Nhưng không một cái nào trong “các kinh
54
nghiệm” đó thật sự tạo thành Chơn Ngă (I) hay Chơn Nhơn (Ego) và chúng không cung cấp cho ông Smith cái cảm tưởng về chính ông, bởi v́ ông đă quên phần lớn kinh nghiệm hằng ngày, và chúng chỉ cho ông cái cảm giác về Chơn Ngă tính (Egoity) bao lâu mà chúng c̣n kéo dài.
Thế nên, chúng tôi, các nhà Thông Thiên Học, thiết lập sự phân biệt giữa mớ “kinh nghiệm” này, mà chúng tôi gọi là Phàm Nhơn giả tạo, v́ nó có giới hạn và giả tạm, và yếu tố này trong con người đă gán cho họ cái cảm giác “Tôi là Bản Ngă.” Chính cái “Tôi là Bản Ngă” này mà chúng tôi gọi là Con Người Thiêng Liêng Thật Sự (True Individuality), và chúng tôi nói rằng “Chơn Nhơn” hay Con Người Thiêng Liêng giống như một diễn viên, đóng nhiều vai tṛ trên sân khấu cuộc đời. Chúng tôi so sánh mỗi cuộc đời mới của cùng một Chơn Nhơn trên Cơi Trần như là một màn trên sân khấu. Vào một buổi chiều tối, “Diễn Viên” hay “Chơn Nhơn” xuất hiện trong vai tṛ Macbeth, vào một buổi khác, trong vai Shylock, vào buổi thứ ba là Romeo, buổi thứ tư là Hamlet hay Vua Lear * cứ thế tiếp nối măi cho đến khi trải qua hết chu kỳ Luân Hồi. Chơn Nhơn bắt đầu cuộc đời hành hương dưới h́nh thức một đứa trẻ nghịch ngợm, một Ariel hay một Puck; nó đóng vai tṛ một người phụ kịch, một tên lính, một người nô bộc, hay một người của ban hợp ca; kế
55
đó, người ấy tiếp tục tiến lên, đóng các vai tṛ đàm thoại, những vai tṛ khi th́ quan trọng, khi th́ vô nghĩa cho đến lúc họ rút lui ra khỏi sân khấu với tư cách của Propero, Nhà Thuật Sĩ (The Magician).
[1/9/2016 7:24:46 PM] Thuan Thi Do: HỎI: Tôi hiểu. Bạn nói rằng Chơn Nhơn thật sự này không hề trở lại Hồng Trần sau khi chết. Nhưng người diễn viên, nếu c̣n giữ t́nh cảm về Con Người Thiêng Liêng của ḿnh, không thể nào được tự do để trở lại sân khấu trong những vai tṛ lúc xưa nếu họ muốn hay sao?
ĐÁP: Chúng tôi nói rằng không, v́ sự trở lại như thế trên Cơi Trần sẽ không thích hợp với trạng thái phúc lạc, thanh khiết và vô nhiễm sau khi chết, như tôi sẵn sàng chứng minh. Chúng tôi nói rằng Con Người chịu đựng quá nhiều đau khổ oan uổng trong đời sống, hoặc do lỗi lầm của các người mà họ có dịp cộng tác, hoặc là do hoàn cảnh của họ, cho nên chắc chắn họ có quyền hưởng sự nghỉ ngơi, yên lặng toàn hảo, nếu không nói là phúc lạc, trước khi gánh vác lại công việc khó nhọc của cuộc đời. Nhưng chúng tôi muốn bàn lại vấn đề này một cách tỉ mỉ hơn sau này.
* Tên các nhân vật trong các vở kịch của một đại văn hào Anh, Shakespear.
[1/9/2016 7:26:25 PM] Thuan Thi Do: HỎI: Tôi hiểu. Bạn nói rằng Chơn Nhơn thật sự này không hề trở lại Hồng Trần sau khi chết. Nhưng người diễn viên, nếu c̣n giữ t́nh cảm về Con Người Thiêng Liêng của ḿnh, không thể nào được tự do để trở lại sân khấu trong những vai tṛ lúc xưa nếu họ muốn hay sao?
ĐÁP: Chúng tôi nói rằng không, v́ sự trở lại như thế trên Cơi Trần sẽ không thích hợp với trạng thái phúc lạc, thanh khiết và vô nhiễm sau khi chết, như tôi sẵn sàng chứng minh. Chúng tôi nói rằng Con Người chịu đựng quá nhiều đau khổ oan uổng trong đời sống, hoặc do lỗi lầm của các người mà họ có dịp cộng tác, hoặc là do hoàn cảnh của họ, cho nên chắc chắn họ có quyền hưởng sự nghỉ ngơi, yên lặng toàn hảo, nếu không nói là phúc lạc, trước khi gánh vác lại công việc khó nhọc của cuộc đời. Nhưng chúng tôi muốn bàn lại vấn đề này một cách tỉ mỉ hơn sau này.
* Tên các nhân vật trong các vở kịch của một đại văn hào Anh, Shakespear.
[1/9/2016 7:34:43 PM] Thuan Thi Do: https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropomorphism
[1/9/2016 7:45:50 PM] Thuan Thi Do: HỎI: Có nên xem Thông Thiên Học như một sự Thiên Khải
7 không?
ĐÁP: Không nên, ngay đến ư nghĩa về sự lan truyền mới mẻ và trực tiếp phát xuất từ các Đấng cao cả, siêu nhiên, hay ít ra, thực thể siêu Nhân Loại. Nhưng chúng ta chỉ nên xem nó với ư nghĩa của sự “tiết lộ” các Chân Lư cổ, rất cổ, cho những người măi đến nay chưa từng biết chúng, cũng như chưa am tường sự hiện hữu và duy tŕ một sự hiểu biết cổ như thế.
HỎI: Bạn vừa nói đến sự “ngược đăi,” nếu Chân Lư đúng như Thông Thiên Học tŕnh bày, v́ sao nó lại gặp bao nhiêu sự chống đối và tại sao người ta không chấp nhận nó một cách rộng răi hơn?
ĐÁP: Có nhiều lư do khác nhau, trong số đó, chúng ta nên kể đến ḷng oán ghét của nhiều người đối với việc được gọi là cải cách. Tính ích kỷ là sự bảo thủ rất mạnh và không thích ai phá rối sự yên tĩnh của nó. Nó thích sự dối trá dễ dàng và thuận tiện, miễn sao sự dối trá này không đ̣i hỏi quá đáng hơn là một Chân Lư vĩ đại đ̣i hỏi phải hy sinh hạnh phúc tối thiểu.
7 Revelation: Sự khai mở (khải) dường như do Trời. (Lời Dịch Giả)
59
Động lực tŕ độn của tinh thần thật là lớn lao đối với điều chi không hứa hẹn tức khắc một lợi lộc hay một sự ban thưởng nào. Trước hết, chúng ta ở vào thời đại phi tinh thần (unspiritual) và có tính thực tế (matter of fact). Hơn nữa, chúng ta nên cứu xét về tính cách ít quen thuộc của các Giáo Lư Thông Thiên Học, bản chất phức tạp của Giáo Lư Thông Thiên Học; mà đôi khi tŕnh bày ngược lại cách giải thích dài ḍng mà các Giáo Phái thường vướng phải, và các giải thích sau đă làm suy bại ngay cả những tín ngưỡng b́nh dân. Nếu chúng ta thêm vào đó sức cố gắng cá nhân và sự tinh khiết cao độ trong đời sống mà ta bắt buộc những ai muốn trở thành Môn Đệ của Nhóm Nội Môn phải tuân thủ. Kế đến, một ít người mà các qui tắc luân lư kêu gọi đến, nhưng lại thiếu hẳn bất cứ động cơ không ích kỷ. Bạn sẽ thấy rơ lư do tại sao Thông Thiên Học tiến triển quá chậm chạp và khó nhọc. Đây chính là Triết Lư của những người đau khổ, họ đă mất hết hy vọng tự giải thoát khỏi cảnh bùn nhơ của cuộc đời bằng các phương tiện khác. Hơn nữa, lịch sử của bất cứ hệ thống Tín Ngưỡng hay Luân Lư nào đều chứng minh cho chúng ta thấy, lúc sơ khởi đều bị ngăn trở bởi mọi chướng ngại do Óc Bảo Thủ và Ḷng Ích Kỷ của con người tạo ra. Chiếc ṿng hoa của Nhà Cải Cách quả thật có nhiều gai! Việc phá vỡ
60
các ngôi nhà cũ kỹ rêu phong, không phải là không nguy hiểm.
 [1/9/2016 8:29:39 PM] Thuan Thi Do: (b) Những “Đấng Giám Sát” (“Watchers”) cai quản
loài người trong suốt thời đại Satya Yuga, và những tiểu
thời đại kế tiếp, chí đến lúc bắt đầu Giống dân thứ Ba,
sau đó là những vị Tộc Trưởng (Patriarchs), Lănh Tụ
(Heroes), Thần Linh (Manes) (cũng như trong các triều
đại Ai Cập được kể ra bởi các vị tư tế đến Solon), các
Dhyanis lâm phàm với đẳng cấp thấp dần xuống đến
vua Menes và các vị Quốc vương của các nước khác. Tất
cả đều được ghi lại cẩn thận. Xét theo quan điểm của các
nhà biểu tượng học, Thời đại Thần thoại này dĩ nhiên chỉ
được xem như là câu chuyện thần tiên. Tuy nhiên, v́
trong các niên sử của mọi quốc gia đều có các truyền
692
GIÁO LƯ BÍ NHIỆM
thuyết (thậm chí cả các niên sử nữa) về các triều đại
Thánh Vương đó, về chư Thần Linh cai trị con người
tiếp theo sau là các triều đại các vị Anh Hùng hay các vị
Khổng Lồ (Giants), nên không hiểu tại làm sao mà mọi
dân tộc đang tồn tại - một số dân tộc bị ngăn cách với
nhau bởi những đại dương mênh mông và thuộc về các
bán cầu khác nhau, chẳng hạn như người Peru và Mễ
Tây Cơ thời xưa, cũng như là dân Chaldea - lại có thể tạo
ra các “chuyện thần tiên” giống nhau theo cùng một
tŕnh tự diễn biến (1). Tuy nhiên, v́ Giáo Lư Bí Nhiệm
dạy về lịch sử - mặc dù có tính cách truyền thuyết và nội
môn, song lịch sử này vẫn c̣n đáng tin cậy hơn lịch sử
phàm tục – nên chúng ta có quyền tin tưởng chẳng kém
ǵ bất cứ kẻ nào khác, dù là có theo một tôn giáo nào hay
theo chủ nghĩa hoài nghi. Giáo lư Bí Nhiệm cũng dạy
rằng các Đấng Dhyanis - Buddhas thuộc hai đẳng cấp
cao nhất, mệnh danh là Những Vị Giám Sát hay Kiến
Tạo (the Watchers or the Architects), đem đến cho nhiều
giống dân khác nhau những vị Thánh Vương và Lănh
Tụ của họ, chính những lănh tụ hay tù trưởng này đă
dạy cho nhân loại biết bao ngành nghệ thuật, khoa học
[1/9/2016 8:32:37 PM] Thuan Thi Do: và các vị Thánh Vương đă tiết lộ cho họ những chân lư
chánh đại thuộc về Thế Giới tinh thần.
Như ĐOẠN KINH (STANZA) đă nói, các Vị Giám
Sát “giáng trần và ngự trị loài người, họ chính là họ (who
are themselves)”. Những ông Vua trị v́ trong dân gian
thời cổ đă hoàn tất chu kỳ tiến hoá của họ trên Địa Cầu
và trên những bầu Thế Giới khác trong những Cuộc
Tuần Hoàn trước. Trong những Chu kỳ sáng tạo tương
lai, các vị ấy sẽ tiến lên những Hành Tinh Hệ cao hơn
Dăy Hành Tinh hiện tại của chúng ta. Và chừng đó,
những thành phần ưu tú của Nhân Loại, tức những
người tiên phong trên con đường tiến hoá khó khăn cực
nhọc, sẽ thay thế cho những vị tiền bối. Trong Chu Kỳ
Sáng Tạo tới đây, những người của Chu kỳ hiện tại sẽ
trở nên những nhà hướng dẫn lănh đạo của cộng đồng
Nhân Loại tương lai mà Chơn Thần trong giai đoạn này
vẫn c̣n bị giam hăm một cách bán ư thức trong những
loài động vật thông minh nhất, và nguyên khí thấp của
chúng có lẽ c̣n đang làm sinh động những đơn vị tiến
hoá nhất trong loài thảo mộc (1).
Đó là diễn tŕnh của những chu kỳ tiến hoá theo qui
mô con số bảy bao gồm Bảy loại tính chất trong Con
Người; tính chất tâm linh hay thiêng liêng; tính chất thần
bí hay bán thiêng liêng (Psychic semi-divine); tính chất
trí tuệ; tính chất đam mê, lệ thuộc bản năng hay nhận
thức; tính chất bán thể chất; và thuần thể chất. Tất cả
1 Xem Các Chú thích bổ sung, trang 341.
694
GIÁO LƯ BÍ NHIỆM
những tính chất đều tiến hoá từng chu kỳ đi từ loại này
sang loại khác, theo một chiều song đôi, ly tâm và hướng
tâm, gồm tất cả bảy khía cạnh, nhưng tựu trung, cái tinh
hoa rốt ráo vốn là một. Tính chất thấp kém nhất, lẽ tất
nhiên là cái tuỳ thuộc vào năm giác quan của con người
(thật ra theo các Áo Nghĩa Thư xưa nhất, có tới bảy giác
quan, chúng ta sẽ tŕnh bày vấn đề này sau). Đời sống
hữu thức của con người, loài vật và cây cỏ, từ trước đến
nay vẫn là tiểu thiên địa, phản ánh một đại vũ trụ c̣n
lớn hơn. Theo cùng nguyên lư đó, Vũ Trụ cũng biểu lộ
từng chu kỳ, v́ mục đích tiến hoá của vô số chúng sinh
cùng hấp thụ sinh khí của Sự Sống Duy Nhất (the One
Life). Xuyên qua trào lưu diễn biến không ngừng, mỗi
nguyên tử trong Vũ Trụ vô biên tiến hoá từ trạng thái vô
sắc tướng đến trạng thái vật chất hoàn toàn biểu lộ rồi
quay trở về, vượt lên từng giai đoạn với mỗi chu kỳ mới
để ngày càng tiến gần đến mục đích rốt ráo cùng tột, để
cho mỗi nguyên tử, qua những cố gắng công phu cá biệt,
có thể đạt tới cơi giới siêu thức và hợp nhất làm một với
Đại Ngă Duy Nhất (the One Unconditioned ALL).
Nhưng diễn tŕnh hành hương lâu dài đó phải đi qua
một con đường chông gai khổ nhọc. Con đường thoạt
tiên đi xuống rồi lại lượn ngoằn ngoèo.
…… trực chỉ lên đồi.
Đúng vậy, tiến đến cùng (1).
1 Christina Rossetti.
311
[1/9/2016 9:25:11 PM] Thuan Thi Do: 5 truc giac
6 khai mo tam thuc
7 tu tri ve ban the thieng lieng (atma-manas)