Họp Thông Thiên Học ngày 7 tháng 4 năm 2012


[4/7/2012 6:03:43 PM] *** Conference call ***
[4/7/2012 7:14:29 PM] Van Atman: những vị Đệ Tử đều được đào tạo theo phương pháp nầy. Khi thi hành xong một công việc được giao phó th́ Đệ Tử học được cách hoàn thành những công việc khác cao thượng hơn. Trong quyển Chơn Sư và Đường Đạo tôi có viết nhiều trương nói về sự liên lạc giữa Thầy và Tṛ [85] .
Có nhiều cách học hỏi cung cấp cho vị ĐệTử, cũng có nhiều cách khác trên cơi Trung Giới cung cấp cho bất cứ ai muốn lợi dụng chúng. Tại cơi Trần, có khi chúng ta đến dự những cuộc diễn thuyết đặng thâu hoạch những khái niệm Thông Thiên Học, nhờ thế những người nầy th́ học hỏi dễ dàng hơn, c̣n những người khác th́ học hỏi bằng cách tự ḿnh đọc sách. Những diễn giả về Huyền Bí học luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các thính giả. Có nhiều hội viên để trọn th́ giờ của ḿnh đặng làm việc và giúp đỡ trên cơi Trung Giới. Vị cựu Phó Hội Trưởng của chúng ta là Ông A. P. Sinnett, làm bổn phận trên cơi Trung Giới bằng cách đó. Thường thường ông không cộng tác với những người pḥ trợ vô h́nh. Trái lại ông có một khu vực riêng của ông, nơi đó người ta gặp ông không ngớt lo dạy dỗ Thông Thiên Học cho những ai bằng ḷng nghe ông trên cơi Trung Giới rộng lớn nầy. Ông giúp cho một số đông những người c̣n sống [86] cũng như những người đă chết hiểu biết những Đại Chân Lư nầy, v́ ông có một phương pháp quả quyết tŕnh bày giáo lư Thông Thiên Học làm cho các thính giả rất thích nên theo dơi những bài học dễ dàng.
[4/7/2012 7:15:53 PM] Van Atman: PHẦN THỨ NH̀
Trong chốn yên lặng của sự an tĩnh, một tiếng nói sẽ vang lên. Tiếng đó sẽ nói: “Bao nhiêu đó chưa đủ, ngươi đă gặt, bây giờ ngươi phải gieo”. Con sẽ vâng lời v́ biết tiếng đó chính là sự yên lặng.
Bây giờ con là một đệ tử, đủ sức đứng vững, đủ sức nghe, đủ sức thấy, đủ sức nói, con đă thắng ḷng tham vọng và đạt được sự tự tri. Con đă thấy hoa tâm hồn bừng nở và đă nhận biết nó, con đă nghe Tiếng Nhiệm Mầu – Con hăy đi đến Đền Minh Triết và đọc nơi đó những điều đă ghi dành để cho con.
Chú giải : Đủ sức đứng vững tức là có đức tự tin; đủ sức nghe tức là đă mở cửa linh hồn, đủ sức thấy tức là có quan năng nhận thức, đủ sức nói tức là có đủ năng lực giúp đỡ kẻ khác; đă thắng được ḷng tham dục tức là đă làm chủ và đă biết xử dụng phàm ngă; đă đạt được sự tự tri tức là rút vào trong để xét đoán bản ngă một cách vô tư; thấy được hoa linh hồn bừng nở tức là đă thấy được nơi con trong chốc lát sự biến dạng của tâm hồn, nhờ đó một ngày kia con sẽ trở nên bậc siêu phàm; nhận biết tức là đă hoàn thành công việc lớn lao là ngó ngay ánh sáng chói lọi mà không nhắm mắt và không hoảng sợ như đứng trước yêu ma ghê gớm. Điều đó đă xảy ra cho một đời người và v́ thế sự chiến thắng phải tan vỡ trong lúc sắp được thành công.
Nghe Tiếng Nhiệm Mầu tức là hiểu rằng sự hướng dẫn chính đáng duy nhất do nơi nội tâm mà ra, bước vào Đền Minh Triết tức là đạt đến một trạng thái trong đó có thể học biết được. Bấy giờ con sẽ thấy những chữ viết bằng nét lửa và con sẽ đọc được dễ dàng; bởi v́ khi đệ tử sẵn sàng th́ Thầy cũng sẵn sàng.

1.- Con hăy đứng bên ngoài cuộc chiến đấu sắp diễn, và dù con chiến đấu, con không làm chiến sĩ. (Stand aside in the coming battle, and though thou fightest be not thou the warrior).

2.- Con hăy t́m người chiến sĩ để người chiến đấu nơi con. (Look for the warrior and let him fight in thee).

3.- Con hăy xin mệnh lệnh của người và tuân theo. (Take his orders for battle and obey them).

4.- Hăy tuân lệnh người không phải như tuân lệnh một vị chủ tướng, mà coi người chính là con, và xem lời nói của người như là ư muốn sâu kín của con, bởi v́ người là con đó, mặc dầu người mạnh mẽ và sáng suốt hơn con vô cùng. Hăy t́m người, bằng không trong cuộc chiến đấu sôi nổi, rộn ràng, con có thể đi qua mặt người mà không nhận biết người và người cũng không biết con. Nếu tiếng kêu của con thấu đến tai người được, th́ lúc đó người sẽ chiến đấu nơi con và lấp bằng sự trống rỗng buồn tẻ nơi ḷng con. Nếu được như thế, con có thể đi qua rừng tên mũi đạn mà không mệt mỏi, và luôn luôn b́nh tĩnh đứng riêng qua một bên để người chiến đấu cho con. Bấy giờ con sẽ không khi nào sai thất, đánh đỡ vô lối. Nhưng nếu con không t́m người, nếu con đi qua mặt người, th́ con sẽ không có ai bảo vệ cả. Đầu óc con sẽ rối loạn, tâm con sẽ bối rối và giữa cảnh mù mịt của chiến trường, con sẽ hoa mắt không c̣n nhận biết đâu là thù, đâu là bạn.
Người là con đó, tuy nhiên con vốn bị hạn chế và hay lầm lạc. Người th́ vững vàng vĩnh cửu; Người là chân lư trường tồn. Một khi người đă vào trong tâm con và làm Chiến Sĩ của con th́ không bao giờ bỏ rơi con hẳn, và đến ngày đại thái b́nh người sẽ nhập một với con.
[4/7/2012 9:33:26 PM] *** Call ended, duration 3:29:41 ***