Họp Thông Thiên Học ngày 6 tháng 10 năm 2012

[10/6/2012 5:00:38 PM] *** Group call ***
[10/6/2012 5:09:28 PM] Thuan Thi Do: cai mic cua to
[10/6/2012 5:46:17 PM] Van Atman: DIAGRAM II
 

 
 
 


PAPER
[10/6/2012 6:19:03 PM] Thuan Thi Do: HỘI THÔNG THIÊN HỌC
NHÓM NGHIÊN CỨU CHÂN LƯ
HỘI THẢO NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2012
TẠI Thư Viện Việt Nam,
THÀNH PHỐ WESTMINSTER
CALIFORNIA – USA

THUYẾT TR̀NH VIÊN: PHẠM ViỆT VĂN

Ứng Dụng Đạo trong Đời
*Dấn Thân vào Đời
- Khi Bị vất vào đời
* Đứng trên hoàn cảnh
- Khi Bị hoàn cảnh bao vây


Đứng trên hoàn cảnh bằng sự thể hiện Chân Ngă
* Trực Giác
* Bồ Đề
* Ư Chí

Thông hiểu, Từ Ái và Phụng Sự
Kết Luận:

* Phàm Ngă biểu lộ Chân Ngă
* Thăng Hoa lên coi T́nh Thần
* Đứng trên hoàn cảnh trong đời sống, trong giấc ngủ, và tại cơi giới tinh thần
* Đối diện và chuẩn bị sự tử
[10/6/2012 6:39:19 PM] Thuan Thi Do: http://phungsutheosophia.org/Web%20pages/63sinhtuvathesinhluc.html
[10/6/2012 6:44:43 PM] Thuan Thi Do: HỘI THÔNG THIÊN HỌC
NHÓM NGHIÊN CỨU CHÂN LƯ
HỘI THẢO NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2012
TẠI Thư Viện Việt Nam,
THÀNH PHỐ WESTMINSTER
CALIFORNIA – USA

THUYẾT TR̀NH VIÊN: PHẠM ViỆT VĂN

Ứng Dụng Đạo trong Đời
*Dấn Thân vào Đời
- Khi Bị vất vào đời
* Đứng trên hoàn cảnh
- Khi Bị hoàn cảnh bao vây


Đứng trên hoàn cảnh bằng sự thể hiện Chân Ngă
* Trực Giác
* Bồ Đề
* Ư Chí

Thông hiểu, Từ Ái và Phụng Sự
Kết Luận:

* Phàm Ngă biểu lộ Chân Ngă
* Thăng Hoa lên coi T́nh Thần
* Đứng trên hoàn cảnh trong đời sống, trong giấc ngủ, và tại cơi giới tinh thần
* Đối diện và chuẩn bị sự tử
[10/6/2012 6:49:23 PM] Thuan Thi Do:
Đứng trên hoàn cảnh :
•Lúc tuổi trẻ
- Vật Chất
- T́nh Cảm năng động
- Học Vấn
. Khi Nghỉ Hưu
- Lương Căn Bản:
. ASXH, QHT, QTK, Trợ Cấp
- T́nh cảm mông lung: gia đ́nh, Tôn Giáo,Thiên Nhiên
- Bịnh Lẫn và MTTL
[10/6/2012 6:55:59 PM] Van Atman: Dấn Thân vào Đời
* Tái Sinh Trong Phàm Ngă
.Sinh trong cuộc đời
. Sự Thụ Động của Phàm Ngă
* Thức Tính Trong Chân Ngă
. Tăng Trưởng qua cuộc đời
. Sự Chủ Động của Chân Ngă
[10/6/2012 7:00:14 PM] Thuan Thi Do: II.- THỂ XÁC

Thể xác gồm hai phần :

1/ thể xác nặng nề, thô kệch gồm các chất của ba cảnh thấp.

2/ thể phách gồm các chất của ba cảnh ca
[10/6/2012 7:01:16 PM] Thuan Thi Do: B/ THỂ PHÁCH.

Nó được tạo thành bởi các vật liệu thuộc bốn cảnh dĩ thái. Nó thâm nhập xác thân và có một h́nh dáng in hệt xác thân (nhị xác thân). Nó thanh khiết hay thô kịch là tùy xác thân. Người có huệ nhăn thấy nó màu xanh tím hay xanh dợt.

Prâna.

Thể phách biến đổi sinh lực của vũ trụ (jiva) phát sanh từ mặt trời để cho xác thân sử dụng. Sinh lực được biến đổi, đó là prâna nuôi sống vạn vật. Prâna chạy dài theo các dây thần kinh và liên kết thể xác với các thể trên và với tâm thức. Thể phách giữ một vai tṛ liên lạc, một chiếc cầu giữa tâm thức và thể xác. Nó là môi trường của sinh lực chứ không phải của tâm thức trong trạng thái b́nh thường.
[10/6/2012 7:11:00 PM] Van Atman: HỘI THÔNG THIÊN HỌC
[10/6/2012 7:11:04 PM] Van Atman: NHÓM NGHIÊN CỨU CHÂN LƯ
HỘI THẢO NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2012
TẠI Thư Viện Việt Nam,
THÀNH PHỐ WESTMINSTER
CALIFORNIA – USA

THUYẾT TR̀NH VIÊN: PHẠM ViỆT VĂN
[10/6/2012 7:11:46 PM] Van Atman: Ứng Dụng Đạo trong Đời
*Dấn Thân vào Đời
- Khi Bị vất vào đời
* Đứng trên hoàn cảnh
- Khi Bị hoàn cảnh bao vây
[10/6/2012 7:12:09 PM] Van Atman: Dấn Thân vào Đời
* Tái Sinh Trong Phàm Ngă
.Sinh trong cuộc đời
. Sự Thụ Động của Phàm Ngă
* Thức Tính Trong Chân Ngă
. Tăng Trưởng qua cuộc đời
. Sự Chủ Động của Chân Ngă
[10/6/2012 7:12:28 PM] Van Atman: Đứng trên hoàn cảnh :
Lúc tuổi trẻ
- Vật Chất
- T́nh Cảm năng động
- Học Vấn
. Khi Nghỉ Hưu
- Lương Căn Bản:
. ASXH, QHT, QTK, Trợ Cấp
- T́nh cảm mông lung: gia đ́nh, Tôn Giáo,Thiên Nhiên
- Bịnh Lẫn và MTTL
[10/6/2012 7:12:55 PM] Van Atman: Đứng trên hoàn cảnh bằng sự thể hiện Chân Ngă
* Trực Giác
* Bồ Đề
* Ư Chí

Thông hiểu, Từ Ái và Phụng Sự
[10/6/2012 7:13:09 PM] Van Atman: Kết Luận:

* Phàm Ngă biểu lộ Chân Ngă
* Thăng Hoa lên coi T́nh Thần
* Đứng trên hoàn cảnh trong đời sống, trong giấc ngủ, và tại cơi giới tinh thần
* Đối diện và chuẩn bị sự tử
[10/6/2012 7:19:32 PM] Thuan Thi Do: When a man dies, things are different. The etheric body then leaves him, as well as the astral body and Ego. These three bodies rise away and for a time remain united. At the moment of death the connection between the astral body and etheric body, on the one hand, and with the physical body, on the other, is broken, particularly in the region of the heart. A sort of light shines forth in the heart, and then the etheric body, the astral body and the Ego can be seen rising up from out of the head.
[10/6/2012 7:24:06 PM] Thuan Thi Do: http://wn.rsarchive.org/Lectures/GateSpiSci/19060824p01.html
[10/6/2012 7:31:14 PM] Thuan Thi Do: Regardless of the precise circumstances prevailing at the end of physical life, what follows is substantially the same in all cases. At the instant where the physical body ceases to function, a large amount of Vital Energy is transferred to the Etheric Body, also known as the Energy Body. The Etheric, or Energy Body also includes the Astral and Mental bodies. The Etheric Body will then, in many cases become the new "temporary" body of the recently "deceased" person. Sometimes however the recently deceased person will transition directly to the Astral worlds.

What happens next again varies from person to person and circumstance to circumstance, but is usually in the range of the following possibilities. Those who do not transition directly to the Astral worlds will, immediately after physical death, find themselves very much "alive" in their Etheric Body. A person after "death" can often fully observe everything happening around them, including all people present.

In fact what the person is "seeing" is not their actual physical surroundings, no longer having any physical senses and existing a a much higher rate of vibration and lower density as compared to the actual physical world, but is rather a very close Etheric "reflection" of those surroundings; but to all intents and purposes they seem identical.

If other people are present, for example doctors, the person might well see and hear himself or herself being pronounced "dead". The "deceased" person can then, if desired, stay and watch what happens to their "old body", observe the actions of the people present for example doctors, nurses and relatives, or may decide to immediately go elsewhere.

It should be noted that in this much finer state of existence as pure Energy, it is quite possible to travel anywhere in the world or indeed the entire Universe in an instant, literally at the speed of thought. The Etheric plane is a Mind world, an extension of the Astral planes and the Universe as a whole, and therefore existing beyond the boundaries and restrictions of physical space and time.

The "deceased" person often remains very close to the physical world while the level of Etheric Energy in their Etheric Body remains sufficiently high. They will very often make the most of this opportunity to visit and say goodbye to family and friends, and perhaps to visit their old home and favourite places they particularly enjoyed in physical life. Of course, living people cannot, with the exception of psychics and clairvoyants, usually "see" the "deceased" person, and usually any attempt by the deceased person to communicate with living people will fail. Very often the "deceased" person will also attend their own funeral, not only to see all family, friends and other people they knew in physical life gatherer to pay their respects, but also to realise the finality of the end of that particular physical life on Earth.

The deceased person can make the decision to transition to the Astral worlds at any time simply by desiring and willing it to happen, and by thinking of being there, but only if they realise the possibility exists. Otherwise the transition will usually take place naturally once the supply of Etheric Energy is depleted, and the dense Etheric Body will dissipate, giving way to the finer vibrations of the Astral Body, naturally enabling a transition to the appropriate level of the Astral planes in accordance with the level of perfection of the Soul, and the level of vibrations of the person generally. This will determine which part of the Astral planes they will naturally migrate to, most decent people transitioning to the mid-Astral worlds which, as well will see later in this book, are remarkably similar to the physical world that has been left behind. http://www.mindpowernews.com/AfterDeath.htm
[10/6/2012 8:55:05 PM] *** Call ended, duration 3:54:41 ***