Họp Thông Thiên Học ngày 6  tháng 7 năm 2019

  http://thongthienhoc.com/bai%20vo%20nhungbucthuchonsuguichosinnettp.htm

http://thongthienhoc.com/NHUNG%20BUC%20THU%20CHON%20SU%20GUI%20CHO%20SINNETTE%20TIET%20VII.pdf

 


 

Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.net/sach/GiangLyTiengNoiVoThinh.htm

  Đức Aryasanga kể cho Thí Sinh nghe gương người chiến sĩ chiến đấu và đem lại chiến thắng trong lúc trút hơi thở cuối cùng. Y phải dũng cảm đến phút cuối cùng và không bao giờ hèn yếu. Đấng chỉ giáo biết rằng cái chết cũng không có ǵ là quan trọng, và chúng ta không nên để ư đến nó trong công nghiệp của ḿnh. Nó sẽ đến với mỗi người trong chúng ta. Vài lăo già có thể c̣n phải sống thêm vài năm nữa; trái lại nhiều thanh niên sẽ bị chết đi th́nh ĺnh. Chúng ta vẫn theo đuổi công việc của ḿnh sau khi chết cũng như chúng ta đă thực hiện nó trước đó vậy.

276. Từ đây con đường của con đă quang đăng, đi thẳng đến cửa Virya, cửa thứ năm trong bảy cửa. Bây giờ con đang ở trên đường dẫn đến Dhyana, cửa thứ sáu tức cửa Bồ Đề.

277. Cửa Dhyana giống như một cái b́nh bằng bạch ngọc trắng tinh và trong suốt, trong đó ngọn lửa vàng cháy yên tịnh, ngọn lửa Bát Nhă chiếu ánh Atma.

278. Con là cái b́nh đó.

Ở đây chúng ta có h́nh ảnh tuyệt đẹp, đó là cái b́nh bằng bạch ngọc trắng tinh và trong suốt, trong đó một ngọn đèn bất động cháy rực rỡ. H́nh ảnh ấy rất thích hợp với Thể Bồ Đề tuyệt đối trong suốt và ở tŕnh độ đó không có sức kháng cự nào chống lại nổi với cái nhất thể của Sự Sống. Dhyana là sự tham thiền cao siêu mà Nhà Yogi ch́m đắm trong Thể Bồ Đề - sự tham thiền đó nhằm t́m kiếm ư nghĩa thâm sâu nhất của sự vật, hoặc chú định tư tưởng vào một Đấng Cao Cả và cố gắng t́m hiểu chính ḿnh như một thành phần của Ngài. Không c̣n kiến thức nào cần phải thu thập từ bên ngoài nữa. Nhà Yogi không c̣n hướng ra ngoài và không xem đối tượng xa lạ với ḿnh nữa, trong khi hợp nhất với nó, Y đạt đến chỗ hiểu biết được bản chất của sự vật và quán tưởng nó từ bên trong.

279. Con đă đoạn tuyệt với những đối tượng của giác quan, con đă trải qua con đường của thính giác và con đường của thị giác và con đứng vững trong ánh sáng của tri thức. Bây giờ con đă đạt đến trạng thái Titiksha.

280. Hỡi Nardjol, con đă được b́nh an.

Như chúng ta đă thấy, cũng danh từ Titiksha nầy đă được dùng để chỉ một trong các đức tính cần phải có, một trong các yếu tố của hạnh kiểm tốt, có nghĩa là nhẫn nại. Danh từ nầy c̣n được sử dụng ở tŕnh độ cao hơn nữa. Trong một chú thích Bà Blavatsky cho nó là “sự lănh đạm tuyệt đối”; sự khắc phục nếu cần, đối với cái mà người ta gọi là lạc thú và đau khổ của mọi người, nhưng không phải lấy sự khắc phục đó để thoả thích hoặc đau khổ - nói tóm lại đó là trở nên lănh đạm và vô cảm đối với lạc thú cũng như đau khổ về phương diện thể xác, tinh thần và t́nh cảm.

Tất cả những điều nầy được diễn tả không thật rơ ràng. Thí Sinh không hành động v́ sung sướng hay đau khổ. Y chỉ làm những ǵ Y cho là bổn phận của ḿnh. Cũng như tất cả những người khác, Y c̣n cảm thấy sung sướng và đau khổ trong các Thể của Y. Nhưng người ta có thể nói rằng ở tŕnh độ đó sự an vui của Y thật lớn lao, tư tưởng của Y chú định rất vững chắc trên mục đích, mà sự vui sướng hay đau khổ không c̣n chi phối Y nữa. Đấng Christ vẫn cảm động khi Ngài thốt lên: “Chúa ơi! Chúa ơi! Sao Chúa lại bỏ rơi con?” rồi trong ḷng Ngài lại vang lên những lời khác: “Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa đă làm cho con vinh quang biết bao!” Đó là những ǵ tôi đă giải thích trong quyển “Chơn Sư và Thánh Đạo,” khi viết về Cuộc Điểm Đạo lần thứ tư.
CHƯƠNG 6

CỬA THỨ BẢY
281. Con nên biết, hỡi kẻ chinh phục tội lỗi, mỗi khi một người Sowani đă đi qua con đường thứ bảy, toàn thể vạn vật run sợ một cách vui sướng và phục tùng. Ngôi sao bạc lấp lánh thông báo tin lành cho những đoá hoa nở đêm, suối tuôn chảy thông báo cho sỏi đá; những ngọn hải triều đen ng̣m gầm thét thông báo cho những tảng đá to đầy đá ngầm bao bọc; ngọn gió nồng đượm mùi hương đang ca hát, thông báo cho các thung lũng và những cây thông oai vệ th́ thầm một cách bí mật: “Một Đức Thầy đă tiến lên, một Đức Thầy của thời đại ngày nay.”

C.W.L.- Một Đức Thầy của thời đại ngày nay là Đấng được an toàn trong suốt chu kỳ hiện tại; vậy đây cũng là vấn đề được đề cập đến thí sinh đă được Điểm Đạo lần thứ nhứt và những vị đă đạt đến bờ bên kia. Toàn thể vạn vật đều vui mừng trước biến cố ấy như một sự kiện được diễn tả một cách tuyệt đẹp và thi vị ở đây. Lúc đó nhiều người cảm thấy hân hoan không thể tả và đôi khi tinh thần rung chuyển lạ thường. Trong các Giống Dân văn minh như chúng ta, đa số người cảm nhận được chút ít đối với biến cố ấy, nhưng những người nhạy cảm có thể tự nhủ rằng: “Lạ thật, sao hôm nay tôi cảm thấy sung sướng như thế nầy. Điềm lành nào có thể đă xảy ra đây?” Trong Thiên Nhiên cũng thế, cảm giác được nhận thấy vẫn là cảm giác phúc lạc chung.

Phần nhiều người ta chỉ lo mở mang Cái Trí, do đó họ đă bị mất nhiều cảm giác; cảm giác ít lệ thuộc vào sự phát triển Cái Trí bằng sự mở mang t́nh cảm và cảm xúc. Những người cổ sơ thuộc hạng tiến bộ rất nhạy cảm, nhưng họ thường có cảm giác một cách mơ hồ và bất định và không thể làm chủ được cảm giác của họ. Họ nhận được nhiều ấn tượng và thường có thể tiên đoán được vài biến cố một cách tổng quát. Tất cả điều nầy sẽ trở lại với chúng ta một cách rơ ràng và chính xác ở một tŕnh độ cao hơn, khi h́nh xoắn khu ốc xoay trở lại trên chính nó, những cảm xúc cao thượng của chúng ta sẽ phát triển. Chừng đó chẳng những chúng ta cảm nhận được một cảm thức khoan khoái và phúc lạc trong những trường hợp quan trọng nầy, mà c̣n biết lư do của chúng nữa; chúng ta cũng biết từ trung tâm nào phát sinh khúc hoan ca vĩ đại đó. Phần c̣n lại trong Thiên Nhiên mà chúng ta đă trải qua, đến nay chúng ta không c̣n quyến luyến những đối tượng vật chất đó như nhiều người khác. Ngoại trừ sự ham muốn thoả măn đói khát hoặc một nhu cầu vật chất nào khác, trong một mức độ nào đó, con thú cũng cảm thấy vui mừng như thế.

Mục tiêu quan trọng của Hội Thông Thiên Học ít quan tâm đến sự phát triển Thể Trí mà chỉ lo giúp đỡ con người có đủ khả năng đáp ứng với những ảnh hưởng thuộc Cơi Bồ Đề, đánh thức sự mẫn cảm trên cao điểm h́nh xoắn ốc của Hội Viên; sau cùng chuẩn bị cho Nhân Loại bước qua Giống Dân mới. Chẳng phải Hội không biết mở mang Cái Trí – nó c̣n biết nhiều hơn nữa – nhưng nó chỉ lo chuẩn bị cho con người một tŕnh độ cao hơn, khi t́nh thương từ trực giác phát sinh sự điều hoà và T́nh Huynh Đệ, th́ một ngày kia nó sẽ dùng Cái Trí đă phát triển để tạo một nền văn minh mới xây dựng trên cái ư niệm đó. Hội chúng ta đặc biệt chú ư đến các Cơi cao và rất mẫn cảm với những sức mạnh tự do nhờ sự giáng sinh của một “Đức Chúa Con” mới. Triều lưu mănh liệt tiếp xúc với Hội lần đầu đă tạo cho nó một đà tiến mới; nó đang gia tăng và bành trướng các hoạt động của ḿnh; số Hội Viên nhiều thêm và T́nh Huynh Đệ cũng phát triển.

Tuy nhiên, đôi khi sự khích động đời sống đó gây ra sự bất hoà, v́ thiếu sự tương xứng. Khi một tư tưởng hay nảy ra trong trí một Hội Viên th́ ư tưởng đó được tăng thêm sức mạnh; vậy không có ǵ hay hơn nếu Y là một người trầm tĩnh làm theo ư kiến riêng của ḿnh mà không chỉ trích ư kiến của kẻ khác. Nhưng ở đâu có sự hẹp ḥi và thiếu thăng bằng th́ sự bất đồng ư kiến có thể gia tăng. Trong Hội Thông Thiên Học, mỗi người đều làm theo đường lối sinh hoạt riêng của ḿnh, nhưng sự tai hại bắt đầu manh nha khi có người nghĩ rằng đường lối riêng của Y phải được toàn thể Hội Viên noi theo và ca ngợi. Cũng có nhiều người khác sửa đổi ư kiến của họ lại cho hoàn hảo hơn, v́ họ cho rằng ư kiến đó không đem lại kết quả đúng mức cho Hội, nên họ không nhận được một sự giúp đỡ nào. Dĩ nhiên trong những trường hợp như thế, đôi khi ḷng nhiệt thành cũng gây nên bất hoà, lúc bấy giờ T́nh Huynh Đệ và tính khoan dung thực sự đi lệch sang hàng thứ yếu.

Bà Hội Trưởng của chúng ta nói rằng Bà thường hợp tác với “ư kiến bực nh́ hay bực ba” của người khác. Vẫn biết rằng ư kiến nào là hay hơn cả, song Bà vẫn b́nh tĩnh ưng thuận, trước hết để cho sự điều hoà không bị xáo trộn, sau đó để cho những người đưa ra ư kiến đó có thể thu thập kinh nghiệm bằng cách thực hiện ư hướng của họ. Có người đến tŕnh cho Bà, với tất cả tấm ḷng nhiệt thành, một chương tŕnh thường không được hoàn hảo, nhưng Bà không làm cho Y nản ḷng. Bà nói: “Được lắm, hăy tiến lên! Hăy cố gắng rồi sẽ thành công.” Rồi Y nỗ lực, có thể trong một năm hoặc hai năm, nhận thấy chương tŕnh của ḿnh bị sai lạc; chừng đó Y sửa đổi lại. Nhưng đôi khi cũng đạt được kết quả tốt.

Để cho con người làm theo ư kiến riêng của Y hầu như luôn luôn là thái độ khôn ngoan, nhưng bao giờ cũng là điều đáng buồn, nếu chúng ta thấy Y bắt buộc kẻ khác làm theo ư kiến của Y. Kinh nghiệm lúc nào cũng xác nhận rằng không có ǵ quan trọng hơn sự điều hoà giữa các Hội Viên trong Hội. Người ta có thể nói rằng chính sự điều hoà giữa những người làm việc với nhau c̣n quan trọng hơn sự thành công trong một công việc. Vậy phải để cho mỗi người được tự do làm theo cảm hứng tốt đẹp nhất của Y; nhưng mỗi người phải dành cho ư kiến riêng của kẻ khác tất cả thiện cảm của ḿnh. Nếu không có ǵ nguy hại khi sự điều hoà đó làm cho Hội trở thành con kinh hoàn hảo đối với thần lực cao siêu và cánh cửa luôn luôn mở rộng đối với ảnh hưởng của các Đấng cao cả, để chúng ta dấn thân vào một hoạt động hăng say, th́ không c̣n ǵ hay hơn nữa, nếu không được như thế, chúng ta không nên làm khác hơn.

Ngôi sao bạc được đề cập trong bản văn cũng có thể có nghĩa là ngôi sao của Lễ Điểm Đạo. Đó là biểu hiệu của tư tưởng và sự hiện diện của Đấng Chủ Tể. Trong Cuộc Lễ Điểm Đạo, Vị được thay thế chỗ của Đấng Duy Nhất cầm quyền Điểm Đạo, cầu xin Ngài chuẩn y những ǵ đă được hoàn thành và để đáp lại lời cầu xin đó, ngôi sao bạc hiện ra và chiếu sáng rực.9:04 PMAscended Master El Morya

Lord of the 1st Ray

"The will of God is the flawless diamond, it is the shining of the Divine Mind, it is the rushing of the wind of the Spirit, and it is the strength and laughter of real identity." [xiii]

"Life is not worth living when it is lived even for a moment outside of the will of God." [xiv]


El Morya had incarnations as Abraham--the father of three world religions--and Melchior, one of the Wise Men to visit Jesus at the time of his birth. He was King Arthur, 6th century King of Britain and worked under the guidance of Merlin (St. Germain) to create the Order of the Knights of the Round Table.

As Thomas a Becket, he resigned the position of Lord Chancellor of England when Henry II appointed him Archbishop of Canterbury in 1162. In 1172, he was canonized saint and martyr.

During the 16th century, El Morya incarnated as Sir Thomas Moore. In this lifetime, El Morya as Sir Thomas Moore was appointed Lord Chancellor by Henry VIII in 1529. When the King desired to divorce his first wife, who was childless, and marry Anne Boleyn, Moore refused to support him in his decision because it went against the laws of the church. As a result, Moore was beheaded in 1535. He was canonized Saint Thomas Moore in 1935.

From 1556 through 1605, he reigned as Akbar the Great, the most powerful of the Mogul emperors of India. He abolished discrimination against Hindus. "His capital city became a flourishing cultural center where scholars of the Muslim and Hindu sects, Jains, Zoroastrians, and Christians met to discuss theology and philosophy." He strongly supported the arts and music. "His long reign brought peace and prosperity to the entire Indian empire." [xv]

During the 19th century he incarnated as Thomas Moore, national lyricist of Ireland. Then, in his final embodiment, he was a Rajput prince, El Morya Khan. He helped found the Theosophical Society "for the purpose of forming a nucleus for comparative study of religion, philosophy, and science." He ascended in 1898.

As an Ascended Master, El Morya worked with Mark & Elizabeth Claire Prophet to create Summit University for the purpose of teaching & Summit University Press for publishing the Ascended Masters' Teachings. From the Etheric Retreat of God's Will located over the city of Darjeeling, India, El Morya works "with members of the Darjeeling Council and the Brothers of the Diamond Heart in assisting humankind to make the blueprint of every project on Earth reflect the Will of God.[xvi]

El Morya invites us to visit his Darjeeling Retreat of God's Will during your sleep or in meditation. The musical piece "Pomp & Circumstance, by Elgar, is the keynote of the retreat. Listening to this music assists in attuning to the retreat.

*********************************The Ascended Master St. Germain

Lord of the 7th Ray

Avatar and Hierarch of the Aquarian Age

"Pierce now the veil in your belief in yourself as mortals."

"Understand, then, that it is movement to the God Self within that is your salvation in this age." [ix]

St. Germain is the Master of the Aquarian Age, like Jesus has served as Master of the Piscean Age. In preparation for our ascension, St. Germain revealed the Purple Transmuting Flame to Earth humans as a means of grace and speeding up our spiritual growth process.

70,000 years ago, St. Germain was the emperor-king of a highly advanced civilization that existed where the Sahara Desert is now located. He possessed the spiritual maturity to ascend at the end of that lifetime, but chose to continue incarnating in order to serve those evolving on Earth--a choice we, too, can make.

On Atlantis, he served as a priest of the sacred fire (transmuting flame) in Lord Zadkiel's Temple of Purification. As the Old Testament prophet Samuel, he anointed King Saul and David, thereby assisting in laying the spiritual foundations of Israel.

His next incarnation was that of Joseph, husband of Mother Mary and father to Jesus. Joseph returned to spirit during Jesus' adolescent years. It was then that Joseph of Arimathea, Mary's uncle, assumed responsibility for Mary and her family.

In the 3rd century as St. Alban, he was the first martyr of England. In the 5th century, he incarnated as the Greek philosopher Proclus. As Merlin the Magician, he tutored King Arthur as a child. Later he assisted King Arthur in framing the Holy Order of the Knights of the Round Table and in establishing the quest for the Holy Grail--the cup that is symbolic of the Christ Consciousness.

As Roger Bacon in the 13th century, he predicted both aircraft and submarines and wrote Opus Majus--a treatise on physics, chemistry, and mathematics. In the 15th century, he served as Christopher Columbus and discovered America by prophecy rather than by astronomy" (Encyclopedia Britannica). America--the land in which he dreamed of establishing a nation of freedom for all.

As Francis Bacon, he was the son of Queen Elizabeth and the rightful heir to the throne of England. However, the Queen banished him to France. He oversaw the translation of the King James Version of the Bible, wrote the Shakespearean plays, assisted in founding the Masonic Orders and the original Rosicrucian Order.[x] (See Endnote) He promoted the colonization of the New World and was an officer in the Virginia Company, which sponsored the settlement of Jamestown, England's first permanent colony in America.

St. Germain ascended on May 1, 1684. Soon thereafter, he was given permission by the Lords of Karma to function on the 3rd dimension as an ascended being, while having the appearance of the unascended. During the 18th century, he was well known in the courts of Europe as le Comte de Saint Germain--"The Wonderman of Europe."


"An ascended master may occupy any number of bodies, i.e. forcefields, simultaneously in order to accomplish his mission on earth." [xi] He appeared and disappeared throughout the courts of Europe. Voltaire described him in a letter to Frederick II of Prussia as "a man who never dies and who knows everything."

St. Germain considers the United States "a child of my heart" and worked closely with the Founding Fathers while appearing both visible and invisible. In his appearance as a mysterious old professor, he revealed his design of the American flag "with a variable field of stars to complement the thirteen stripes--a prophecy of the continual unfoldment of the vast destiny of the new nation.... He broke the deadlock and inspired the early American patriots to sign the Declaration of Independence." He was present with George Washington during the winter at Valley Forge. St. Germain assisted in writing the Constitution and later anointed George Washington as the first president of America. (As the prophet Samuel, he had anointed the first king of Israel.)

During the 20th century, St. Germain released knowledge of the Purple Transmuting Flame in order to assist Earth humans in preparing for ascension. As physical fire is used to purify gold, so the Purple Transmuting Flame can be used to purify our lower bodies.

9:20 PM Ascended Master Kuthumi

Serves in the Office of World Teacher along with Ascended Master Jesus

"Through faith you become our hands, our feet, our presence on earth. You correspond to us by outpicturing our consciousness before [humankind]." [xxiv]

Kuthumi presently serves, along with Jesus, in the Spiritual Hierarchy's Office of World Teacher. He is a Master Psychologist, Sponsor of Youth, and Initiator of those who choose to walk the path in accordance with their Soul's Road Map.[xxv]

As Pharoah Thutmose III (1567 B.C.), prophet and high priest, he expanded the Egyptian Kingdom to include most of the Middle East. During the 6th century, he incarnated as Pythagoras and was an initiate of the mysteries of Isis in Egypt. He founded a mystery school of the Great White Brotherhood where carefully selected students pursued a "philosophy based on the mathematics of universal law, illustrated in music and in a disciplined way of life."

As Balthazar, one of the Three Wise Men, he is thought to have been the King of Ethiopia.

In the 12th century, he incarnated as Francis of Assisi. He renounced family and wealth, choosing instead to live among the poor and lepers. Francis was the founder of the Franciscan Order. One of his disciples and most dedicated co-workers was the noble Lady Clare, his Twin Flame. She, too, chose to forego her life within a wealthy family and work alongside Francis. During this incarnation, Lady Clare created the Order of Poor Ladies, a monastic religious order of the Franciscan tradition for women. Today, this order is known as the Poor Clares.9:26 PMIn the 16th century, he incarnated as Mogul emperor Shah Jahan (1592-1666). He overthrew the corrupt government of his father and restored the noble ethics of his grandfather Akbar the Great (an incarnation of El Morya). As Shah Jahan, he built the Taj Mahal as a tomb for his beloved wife, Mumtaz Mahal. The Taj Mahal "is the symbol of the Mother principle and the shrine for his eternal love for his Twin Flame."

As Koot Hoomi Lai Singh, the Kashmiri Brahman, he is thought to have "attended Oxford University and, in 1875, the university in Leipzig, where he visited with Dr. Gustav Fechner, founder of modern psychology."

Students of Theosophy know Kuthumi as Master K.H. Kuthumi, El Morya, and the Master M. worked through Helen Blavatsky in 1875 to found the Theosophical Society. Kuthumi is the Hierarch of the Etheric Temple of Illumination over Kashmir.

Kuthumi "maintains a focus at Shigatse. Here he plays sacred classical music of East & West and compositions of the heavenly hosts as well as of Earth's early root races on an organ keyed to the music of the spheres, drawing souls who are making the transition called death out of the astral plane and into the etheric retreats of the Brotherhood. Those who are able to see Kuthumi at the moment of the passing often find peace in the certain knowing that they have seen the Ascended Master Jesus--so closely do Jesus and Kuthumi resemble one another in their adoration and manifestation of the [Cosmic] Christ." [xxvi]http://pathwaytoascension.com

 

https://www.summitlighthouse.org/inner-perspectives/the-masters-of-the-seven-rays/

 https://en.wikipedia.org/wiki/A_Man_for_All_Seasons_(1966_film)

https://www.summitlighthouse.org/inner-perspectives/el-morya-master-of-gods-will/

 

 

 

 

 

http://blavatskyarchives.com/inner/innercontents.htm