Họp Thông Thiên Học qua Skype ngày 31 tháng 10 năm 2015

Xin bấm vào đây để download âm thanh

[10/31/2015 5:03:53 PM] *** Group call ***
[10/31/2015 5:15:37 PM] Thuan Thi Do: CUNG IV.
Ảo cảm về sự hài ḥa, nhắm vào tiện nghi cá nhân và sự
thỏa măn cá nhân.
Ảo cảm về chiến tranh.
Ảo cảm về sự xung đột, với mục đích lập lại công chính
và ḥa b́nh.
Ảo cảm đối với nhận thức mơ hồ về nghệ thuật.
Ảo cảm về nhận thức bằng tâm thông thay v́ nhận thức
của trực giác.
Ảo cảm về nhận thức âm nhạc.
Ảo cảm về các cặp đối hợp theo ư nghĩa cao.
CUNG V.
Ảo cảm về tính vật chất hay quá chú trọng vào sắc tướng.
Ảo cảm của trí tuệ.
Ảo cảm về kiến thức và về định nghĩa.
Ảo cảm về sự an toàn dựa vào quan điểm hẹp ḥi.
Ảo cảm về h́nh tướng che giấu thực tại.
Ảo cảm về sự tổ chức.
Ảo cảm về cái bề ngoài che giấu cái bên trong.
Các Nguyên Nhân Của Ảo Cảm 153
CUNG VI.
Ảo cảm về ḷng tôn sùng.
Ảo cảm về sự liên kết với sắc tướng và con người.
Ảo cảm về chủ nghĩa lư tưởng.
Ảo cảm về sự trung thành, về các tín điều.
Ảo cảm về sự đáp ứng t́nh cảm.
Ảo cảm về tính chất t́nh cảm.
Ảo cảm về sự can thiệp.
Ảo cảm về các cặp đối hợp thấp.
Ảo cảm về các Đấng Cứu Thế và các Huấn Sư (World
Saviours and Teachers).
Ảo cảm do nhăn quang hẹp ḥi (narrow vision).
Ảo cảm về sự cuồng tín.
CUNG VII.
Ảo cảm về công tác huyền thuật (magical work).
Ảo cảm về mối liên hệ của các đối cực.
Ảo cảm về các quyền lực dưới mặt đất (subterranean
powers).
Ảo cảm về những ǵ cùng chung với nhau.
Ảo cảm về thể xác.
Ảo cảm về cái thần bí và kín đáo (the mysterious and the
secret).
Ảo cảm về ma thuật t́nh dục (sex magic).
Ảo cảm về các mănh lực biểu lộ đang xuất hiện.
Ở đây, tôi đă liệt kê nhiều ảo cảm. Nhưng tên gọi ảo cảm
c̣n nhiều vô số và tôi không có cách nào liệt kê hết các năng
lực hay lănh vực của ảo cảm.
Một trong các nhóm hoạt động với tôi, có một số tính
chất và các khó khăn và có thể là hữu ích nếu tôi đưa ra ở đây.
123
154 Ảo Cảm, Một Vấn Đề Thế Giới
Nhóm này có một lịch sử kỳ lạ so với các nhóm khác, v́
nhân sự trong nhóm được thay đổi nhiều lần. Mỗi lần, một
người rời khỏi nhóm v́ quyền hạn nghiệp quả và mối liên hệ
lâu đời với chính tôi hay với các thành viên trong nhóm và do
đó, y t́m cơ hội gia nhập vào hoạt động này. Mỗi lần thất bại,
là mỗi lần v́ lư do thuộc phàm ngă của họ. Họ thiếu sự hiểu
biết về nhóm và rơ rệt là chỉ lo cho chính họ. Họ thiếu cái nh́n
mới mẻ và rộng răi. Như thế họ tự loại ḿnh ra khỏi hoạt
động của kỷ nguyên mới đang khai mở này. Tôi giải thích
điều này v́ nó có giá trị là giúp cho các đệ tử hiểu được sự
kiện là không thể không biết đến mối liên hệ về nghiệp quả và
phải biết tạo cơ hội cho nhóm, cho dù điều đó làm tŕ hoăn sự
tác động trong việc phụng sự của nhóm.
Một số thành viên của nhóm vẫn c̣n đang tranh đấu với
ảo cảm và cần có một thời gian lâu hơn nữa mới tự điều chỉnh
để nhận biết ảo cảm khi gặp phải. Nhiệm vụ chính của nhóm
này là làm tan biến một số ảo cảm thông thường bằng sự thiền
định hợp nhất đă chỉ. Một số các thành viên trong nhóm cũng
đang đối phó hay có các điều chỉnh chủ yếu trong các kiếp
sống của họ và cần có một ít thời gian để lập lại nhịp điệu chủ
quan cần thiết. Nhưng tất cả nhóm đều phải làm việc với sự
cảm thông, kiên nhẫn và nhiệt thành và điều đó không quá
lâu trước khi công việc của nhóm được bắt đầu.
Các bạn sẽ thấy là hữu ích khi xem xét các câu hỏi sau
đây:
1. Phương pháp ǵ nhờ đó các ư tưởng được mở mang từ
lúc tạo ấn tượng lên trí của một số người có trực giác ?
Nói rộng ra, họ vượt qua các giai đoạn sau như bạn thấy
được chỉ dẫn :
124
[10/31/2015 6:00:13 PM] Thuan Thi Do: Ư tưởng…. dựa vào nhận thức của trực giác.
b. Lư tưởng…dựa vào việc tạo thanh và phân phối trí
tuệ
c. Thần tượng…dựa vào khuynh hướng cụ thể hóa
của biểu hiện trên cơi trần.
2. Ảo cảm nào bạn cảm thấy đang đặc biệt chế ngự trên
thế giới ngày nay, tại sao?
3. Tôi thường nói đến công việc mà nhóm này và một số
nhóm khác dự tính làm để đánh tan ảo cảm thế giới. Bạn có ư
kiến ǵ để làm sao điều này được thực hiện hay những điều ǵ
sẽ được cần nơi bạn?
[10/31/2015 6:11:22 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.net/audio/pics/642-647_Page_4.jpg
[10/31/2015 6:11:38 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.net/audio/pics/642-647_Page_5.jpg
[10/31/2015 6:11:52 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.net/audio/pics/642-647_Page_6.jpg
[10/31/2015 6:36:44 PM] Thuan Thi Do: Nephesh (Hebrew) Nefesh [from nāfash to breathe, take breath] Originally the vital breath; by extension of meaning, the vital principle in living bodies; hence a living being itself, based on the fact that such a being has life. Again, the appetitive or animal soul as the seat of involuntary or unconscious volitions, the lower affections, and bodily appetites. Nephesh, therefore, corresponds almost exactly with the Greek psyche and Latin anima.

In the Hebrew Qabbalah, nephesh signifies the breath of life, the vital principle in conjunction with the emotions and passions, but modern Western Qabbalists have stressed the idea of the volitional aspect of the human constitution, wrongly making nephesh equivalent to manas rather than prana in the theosophical classification of human principles. Nephesh is the prana-kamic principle. See also NEPHESH HAYYAH
[10/31/2015 6:40:16 PM] Thuan Thi Do: atma = neshama
[10/31/2015 6:40:42 PM] Thuan Thi Do: ruach = buddhi
[10/31/2015 6:42:00 PM] Thuan Thi Do: nephesh = prana
[10/31/2015 6:42:28 PM] Thuan Thi Do: Do Thái Giáo dùng lầm chữ nephesh thay v́ chữ Manas mới đúng
[10/31/2015 6:48:42 PM] Thuan Thi Do: Đó là những đoạn xuyên tạc mô phỏng theo Nội
môn Bí giáo trong kinh Kabalah. Nhưng ta hăy trở lại câu 5 của ĐOẠN KINH 7 (1).

-------------------------------------------
(b) Một câu ngạn ngữ nổi tiếng của huyền môn
Kabalah nói rằng: “ một tảng đá trở thành một cái cây,
cái cây trở thành một con thú, con thú trở thành một con
người, con người trở thành một siêu nhân và siêu nhân
trở thành Tiên Thánh (god)”. “Đốm Lửa” lần lượt làm
thức động tất cả mọi loài trước khi nó phát triển nên một
Siêu Nhân, mà sự dị biệt với một người phàm thật vô
cùng lớn lao. Sáng Thế Kư khởi đầu khoa nhân loại học
của ḿnh một cách sai lầm - hiển nhiên dùng để làm một
bức b́nh phong – nên chẳng đi đến đâu. Các chương
dẫn nhập của Sáng Thế Kư chưa bao giờ được dự tính
dùng để tŕnh bày ngay cả một ẩn dụ xa xăm về sự sáng
tạo ra Trái Đất. Chúng bao hàm một quan niệm siêu
h́nh về thời kỳ vô hạn nào đó trong vĩnh cửu, khi luật
tiến hoá đă tạo ra những toan tính liên miên – lúc tạo lập
vũ trụ. Kinh Zohar đă tŕnh bày điều này một cách minh
bạch như sau:
Có những Bầu Thế Giới xưa vô h́nh, chúng chết
yểu ngay khi mới cất tiếng chào đời và được gọi là các
Điểm Linh Quang (Spark). Như vậy, khi đập sắt, người
1 Xem Các vị Bàn Cổ đầu tiên của Nhân Loại, ĐOẠN KINH 10,

-------------------------
thợ rèn đă làm cho các đốm lửa bắn tung toé ra tứ phía.
Các Điểm Linh Quang là các bầu Thế Giới nguyên thuỷ,
chúng không thể tiếp tục v́ Đấng Thánh Thượng
(Sephira) vẫn chưa khoác lấy h́nh hài của ḿnh (bán thư
bán hùng hay đối lập giới tính) là Thánh Vương và Nữ
Vương (Sephira và Kadmon) và Bậc Sư Trưởng vẫn chưa
ra tay hành động” (1).
Đấng Vô Thượng (The Supreme) đang thỉnh giáo
cao kiến của vị kiến trúc sư thế giới - Thượng Đế - về sự
sáng tạo.
Nếu Sáng Thế Kư khởi đầu đúng cách, th́ người ta
ắt phải thấy trước hết là “Đấng Thiên Đế” (“Heavenly
Man”), Ngài tiến hoá như là một đơn vị phức hợp gồm
các vị Thượng Đế (as a Compuond Unit of Logoi), sau
giấc ngủ hỗn nguyên - giấc ngủ gom các con số rải rác
trên các cơi hăo huyền lại thành một chẳng khác nào các
giọt thuỷ ngân riêng rẽ trên một phiến sắt gom lại thành
một khối – các vị Thượng Đế lại xuất hiện toàn bộ từ
Đơn vị đó trên cương vị là “Đấng Thư Hùng” (“Male
and Female”) bản sơ tức Adam Kadmon, Fiat Lux [Hăy
có lấy Ánh Sáng] trong Thánh Kinh (Bible), như ta hẳn đă
thấy điều này rồi. Nhưng sự biến hoá này không hề diễn
ra trên Trái Đất hay bất kỳ cảnh giới vật chất nào, mà lại
diễn ra trên những Thái Uyên (Depths) của sự biến phân
đầu tiên của Hỗn Nguyên Khí vĩnh cửu (the eternal
Root-Matter). Trên Trái Đất mới sinh ra của ta, mọi sự
[10/31/2015 6:48:58 PM] Thuan Thi Do: việc lại diễn tiến khác hẳn, Quyển Nữ Thần Isis Lộ Diện
(quyển II, trang 302) có tŕnh bày là trước hết, điểm Chơn
Thần hay Jiva do sự tác động của Luật Tiến Hoá mà
giáng xuống loài kim thạch là h́nh thức vật chất thấp
kém nhất. Sau một chu kỳ tiến hoá xuyên qua bảy ṿng
trong loài khoáng thạch (hay là cái sẽ trở thành khoáng
thạch trong cuộc Tuần Hoàn thứ Tư), nó từ trong
khoáng chất ḅ ra dưới h́nh thức một cọng rêu. Rồi từ
đó, lại sau một chu kỳ tiến hoá, trải qua tất cả mọi h́nh
thức cây cỏ, nó sẽ bước vào một giai đoạn mới để trở nên
cái mầm sống của loài động vật và loài người. Tất cả
những diễn biến kể trên, cho đến cuộc Tuần Hoàn thứ
Ba, đều là vô sắc tướng và vô tri giác. Đó là v́ điểm
Chơn Thần (Jiva) không thể gọi là Tinh Thần: nó là một
Tia Sáng (Ray), một Hơi Thở (a Breath) của ĐẤNG
TUYỆT ĐỐI (ABSOLUTE) hay Lư Tuyệt Đối
(Absoluteness) và sự Thuần Nhất Tuyệt Đối (Absolute
Homogeneity) vốn không có liên hệ ǵ đến cái hữu hạn
tương đối, nên vẫn là vô thức trên cơi giới hiện tượng.
Bởi vậy, ngoài cái chất liệu cần thiết để cấu tạo nên thể
xác tương lai của con người, Điểm Chơn Thần cần có:
Một kiểu mẫu tâm linh để làm khuôn mẫu cho sự
tượng h́nh chất liệu của thể xác.
Một tâm thức thông tuệ để d́u dắt, hướng dẫn sự
tiến hoá và phát triển của nó.
Trong hai điều này, không điểm nào có sẵn trong
Điểm Chơn Thần thuần nhất hay trong vật chất vô tri
tuy vẫn có sự sống, “Cát bụi Adam” cần được tiếp nhận
hơi thở của “Linh Hồn của Sự Sống”; đó là hai Nguyên
Khí trung gian, tức là Sự Sống có tri giác của động vật
tính chưa biết suy tư và Linh Hồn Con Người, v́ cái
trước không hợp lư nên không có cái sau. Chỉ khi nào từ
một sinh vật có tiềm năng thư hùng lưỡng tính
(androgyne), con người đă trở nên có sự phân chia nam
nữ, th́ y mới có được một linh hồn cá thể hữu thức và
hợp lư, tức “trí tuệ của Elohim”. Để tiếp nhận trí khôn
hữu thức, biệt biện và cá thể này, con người phải “ăn trái
cấm” của sự Hiểu Biết, từ cái Cây Thiện và Ác. Làm sao
con người có thể sở đắc được tất cả điều này? Giáo lư
Huyền môn dạy rằng trong khi Điểm Chơn Thần đi theo
ṿng xoáy từng chu kỳ mà giáng xuống cơi vật chất, th́
chính những Đấng Tinh Quân ấy (Elohim hay Pitris) -
những vị Thiền Định Đế Quân ở các đẳng cấp thấp –
cũng đang tiến hoá đồng thời với nó trên cơi tâm linh cao
cả hơn. Các vị này cũng tương đối giáng xuống vật chất
trên cơi tâm thức riêng của họ sau khi đă đạt tới một
điểm nào đó, họ sẽ gặp Điểm Chơn Thần vô tri giác
nhập thế và giam hăm trong khối vật chất nặng trược
nhất. Sự hỗn hợp cả hai tiềm năng Tinh Thần và Vật
Chất sẽ tạo nên cái biểu tượng ở hạ giới của “Thiên
Nhân” trong không gian tức CON NGƯỜI HOÀN
TOÀN (PERFECT MAN). Trong triết thuyết Số Luận,
người ta xem Purusha (Tinh Thần là đồ bỏ, bất lực, trừ
phi nó cưỡi trên vai Prakriti (Vật Chất) - nếu bị bỏ mặc
một ḿnh th́ Vật Chất cũng chỉ trơ trơ như phỗng đá
(senseless). Nhưng, trong Nội môn Bí giáo, người ta lại
xem chúng như là có ngôi thứ đàng hoàng. Tinh Thần và
Vật chất tuy vẫn là một và cùng chung nguồn gốc,
nhưng khi đă biểu lộ, phân hoá, mỗi thứ liền bắt đầu
diễn tŕnh tiến hoá của nó theo những đường lối tương
phản đối nghịch nhau: Tinh Thần lần lần giáng xuống để
nhập vào Vật Chất, Vật Chất từ từ thăng hoa để trở về
trạng thái nguyên thuỷ, tức trạng thái của một chất liệu
thuần Tâm Linh. Cả hai đều bất khả phân, nhưng lại
luôn luôn chia rẽ. Trên cơi hồng trần, hai cực giống nhau
luôn luôn đẩy nhau, c̣n hai cực âm và dương luôn luôn
hút nhau. Luật lưỡng cực tương cầu này cũng áp dụng
cho Vật Chất và Tinh Thần, là hai cực đối tượng của một
nguyên chất thuần nhất, tức là Nguyên Lư căn bản của
Vũ Trụ.
[10/31/2015 7:00:18 PM] Thuan Thi Do: https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropomorphism
[10/31/2015 8:07:44 PM] Thuan Thi Do: Ngày 31-8-1920.
Tiếp tục nghiên cứu về màu sắc và tham thiền, và phần đặc biệt trong nghiên cứu này, để khích lệ các bạn, tôi xin nói rằng việc nhận và ấn hành các bức thư này là phần các bạn, c̣n tôi th́ chịu trách nhiệm truyền đạt dữ liệu. Dù cho các bạn không hiểu được chúng, hoặc thậm chí một số dữ liệu có vẻ mâu thuẫn, các bạn nên hiểu rằng trong cách lư giải nội môn này có chứa một nửa bí nhiệm. Phân nửa c̣n lại bị che giấu v́ sự thực là toàn bộ việc giải thích đều tùy lập trường của người lư giải và tùy theo cơi mà tâm thức y đang hoạt động. Giá trị của những ǵ hiện nay tôi trao truyền đều gồm trong điểm này:– khi nghiên cứu màu sắc (là một h́nh thức nghiên cứu sự rung động) các bạn sẽ có khả năng hiểu được rung động của phàm ngă, biết ḥa hợp sự rung động này với sự rung động của Chân nhân, và sau đó làm cho nó đồng bộ với sự rung động của Chân sư. Một trong những phương pháp chính để tạo sự đồng bộ này là tham thiền. Khi trí thông tuệ thấu hiểu được các sự kiện khoa học về vấn đề này th́ mới sử dụng được các sự kiện ấy để gia tăng sự rung động, và phát triển được các màu cần thiết một cách khôn ngoan.
[216] Trong bức thư vừa qua, tôi có đề cập đến bốn màu – xanh, chàm, xanh lục, và vàng, – và trong cách phân nhóm đầu tiên này có nhiều điều thú vị. Bây giờ chúng ta sang nhóm màu khác, tự nhiên cùng đi với nhau, là vàng cam, đỏ, và tím.
Vàng cam. Đối với mục đích của chúng ta th́ đây là màu của cơi trí, là màu đánh dấu sự cháy. Nó là biểu tượng của ngọn lửa, và hơi lạ là màu này cũng tiêu biểu cho sự phân cách. Nhưng cần lưu ư rằng màu vàng cam huyền bí không phải chính xác là màu các bạn hiểu theo từ ngữ này. Màu vàng cam ngoại môn là màu pha trộn của vàng và đỏ. Màu vàng cam huyền bí là màu vàng tinh khiết hơn và hầu như không thấy màu đỏ trong đó. Màu vàng cam này là sự rung động phát ra từ một cung vũ trụ và đến với chúng ta. Các bạn nên nhớ rằng cung thứ năm (cũng như cơi thứ năm và nguyên khí thứ năm) vốn liên kết chặt chẽ với cung thông tuệ của vũ trụ, hay với trạng thái hoạt động là sự biểu lộ vĩ đại trong thái dương hệ thứ nhất. Cung tổng hợp vào thời đó là cung màu xanh lục, liên kết rất mật thiết với cung màu vàng cam, hay trí tuệ hoặc thông tuệ biểu lộ qua h́nh thể. Ở thái dương hệ này, chúng ta có sự tương ứng trong cung tổng hợp Bác ái và Minh triết, cùng sự liên quan mật thiết của nó với Cung thứ tư là Cung Điều ḥa. Mối quan hệ này phát biểu trong tam giác h́nh thành do sự tương tác của chúng như sau:–
[217]
THÁI DƯƠNG HỆ THỨ NHẤT
Cung màu Xanh lục
Trạng thái Thứ ba
Hoạt động hay Thông tuệ
Cung phụ thứ ba
Cung phụ thứ năm
Hoạt động
Manas, trí tuệ
Xanh lục-xanh lục
Xanh lục-vàng cam

THÁI DƯƠNG HỆ THỨ HAI
Cung màu Chàm
Trạng thái Thứ hai
Bác ái và Minh triết

Cung phụ thứ hai
Cung phụ thứ tư
Bác ái và Minh triết
Điều ḥa
Chàm-chàm
Chàm-vàng
[218] Trong thái dương hệ hoạt động, chúng ta thấy trạng thái thứ ba của trí tuệ vũ trụ hay hoạt động biểu lộ xuyên qua cung phụ cụ thể màu vàng cam . . . . . . sự thích nghi thông qua sắc tướng – là h́nh thể phát biểu hoạt tính tiềm ẩn đó một cách hoàn hảo. Tương tự, trong thái dương hệ thứ hai của bác ái, chúng ta thấy trạng thái bác ái phát biểu qua màu vàng của cung điều ḥa hay mỹ lệ – là bác ái tự biểu lộ hoàn toàn qua sự hợp nhất, điều ḥa hay mỹ lệ. Ở đây xin các bạn lưu ư rằng tôi lại dùng những từ ngữ mà sự đúng đắn tùy theo cách giải thích ngoại môn hay nội môn.
Thế nên, để trở lại điểm tôi đă nói trên, màu vàng cam đến với chúng ta như sự rung động phát ra do cung hoạt động của vũ trụ trong thái dương hệ trước. Mănh lực của màu vàng cam (là sự thấu hiểu về mặt khoa học nhờ trí thông tuệ) đến với chúng ta để hoàn thành sự liên kết giữa tinh thần và h́nh thể, giữa sự sống và các vận cụ mà sự sống t́m cách phát biểu thông qua đó.
Chúng ta có thể phân chia các màu chính yếu cơ bản bằng các thuật ngữ khác nhau mà chúng ta dùng để diễn tả toàn thể vũ trụ biểu hiện:–
1.Trạng thái Sự sống
2.Trạng thái H́nh Hướng
3.Trạng thái Thông tuệ
Tinh thần
Vật chất
Trí tuệ
Tâm thức
Vật cụ
Sinh lực
Ngă
Phi-Ngă
Sự liên lạc giữa
Cung
Cung
Cung
2.Bác ái và minh triết
1. Quyền lực hay ư chí
3.Hoạt động hay Thích nghi
4. Điều ḥa
7. Định luật
5. Kiến thức Cụ thể
6. Sùng tín
5. Kiến thức Cụ thể

[219] Đây chỉ là một trong những cách phân bố các cung và xem các cung là những ảnh hưởng tác động trực tiếp vào cuộc sống đang tiến hoá hay trên h́nh thể mà sự sống tiến hóa trong đó, nhờ yếu tố thứ ba là sự thông tuệ. Ba phần này tạo thành ba đỉnh của một tam giác vũ trụ:–

và ḍng thần lực của các cung tác động ở cấp đại vũ trụ giữa ba đỉnh này, có phần tương ứng của nó trong tiểu vũ trụ là luồng hỏa hậu (được khơi hoạt qua tham thiền) tác động theo dạng h́nh học chính xác giữa ba luân xa chính yếu:–

Tất cả bảy cung đều tương tác giữa sự sống, h́nh thể và trí tuệ nội tại, và cốt yếu chính là ba trạng thái này. Chúng là sự sống, chúng là sắc tướng, chúng là sự thông tuệ, và tổng thể của chúng là vũ trụ biểu hiện. Trong những thời kỳ khác nhau, tất cả bảy cung đều tác động vào những phương diện khác nhau. [220]
Sự tương tác quan trọng nhất là giữa:
a. Cung Bác ái-Minh triết và Cung Điều ḥa, cũng như sự tương tác giữa cơi của Chân thần (đại niết-bàn) và cơi bồ-đề.
b. Cung Quyền lực và cung Định luật Nghi thức, cũng như sự tương tác giữa cơi thứ nhất và cơi thứ bảy.
c. Cung Hoạt động hay Thích nghi và cung Kiến thức Cụ thể hay Khoa học, cũng như sự tương tác giữa cơi thứ ba của atma (niết-bàn) và cơi thứ năm của trí tuệ. Màu xanh lục và vàng cam đă liên kết nhau trong thái dương hệ thứ nhất, và vẫn tiếp tục liên kết trong hệ thống này. Tôi đă mở ra những lĩnh vực rộng lớn để tất cả các môn sinh chân thành suy ngẫm.
Trong quan hệ giữa màu chàm, xanh và vàng có ẩn một điều bí mật.
Trong quan hệ giữa màu xanh lục, vàng cam và đỏ có một bí mật khác.
Trong quan hệ giữa màu xanh, đỏ, và tím c̣n có một bí ẩn khác nữa.
Người môn sinh nào nhờ dùng trực giác của ḿnh mà hiểu được ba điều bí nhiệm này là đă t́m được ch́a khóa để đi vào chu kỳ lớn hơn, và nắm..
[10/31/2015 8:42:05 PM] Thuan Thi Do: https://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/03/09/saint-germain-violet-flame-transmutation-disc/
[10/31/2015 8:52:36 PM] Thuan Thi Do: http://www.theosophy.wiki/mywiki/index.php?title=Elemental
[10/31/2015 9:07:30 PM] Thuan Thi Do: http://www.thelordjesusspeaks.co.uk/images/colour11_theworldmother.jpg
[10/31/2015 9:08:49 PM] Thuan Thi Do: <<< h́nh Đức Mẹ thế giới
[10/31/2015 9:09:14 PM] Thuan Thi Do: c̣n đây là h́nh 1 vị thần núi : http://www.selfgrowth.com/images/Detweiler_image17.JPG
[10/31/2015 9:09:51 PM] TrúcLâm: Chào cả nhà.
[10/31/2015 9:10:16 PM] Thuan Thi Do: chào anh Trúc Lâm
[10/31/2015 9:10:22 PM] Thuan Thi Do: mountain god: https://pathwaytoascension.files.wordpress.com/2015/04/mountain-god.jpg
[10/31/2015 9:10:24 PM] TrúcLâm: Xin phép được dự thính.
[10/31/2015 9:10:32 PM] Thuan Thi Do: vâng
[10/31/2015 9:25:44 PM] *** Call ended, duration 6:47:08 ***