Họp Thông Thiên Học ngày 28 tháng 4 năm 2012


[4/28/2012 6:18:01 PM] *** Conference call ***
[4/28/2012 6:20:32 PM] *** Van Atman added yeudoihanhphuc ***
[4/28/2012 6:48:02 PM] Thuan Thi Do: Nazi Germany and occupied Europe
See also: Holocaust, Freemasonry, and Liberté chérie (Freemasonry)

The Nazis claimed that high degree Masons were willing members of "the Jewish conspiracy" and that Freemasonry was one of the causes of Germany's loss of the First World War. In Mein Kampf, Adolf Hitler wrote that Freemasonry has "succumbed" to the Jews and has become an "excellent instrument" to fight for their aims and to use their "strings" to pull the upper strata of society into their alleged designs. He continued, "The general pacifistic paralysis of the national instinct of self-preservation begun by Freemasonry" is then transmitted to the masses of society by the press.[7] In 1933 Hermann Göring, the Reichstag President and one of the key figures in the process of Gleichschaltung ("synchronization"), stated "...in National Socialist Germany, there is no place for Freemasonry."[8]
Loge „Libanon zu den 3 Zedern“ in Erlangen, Germany. First meeting after World War II with guests from USA, France and Czechoslovakia, May 1948.

The Enabling Act
[4/28/2012 6:48:27 PM] Thuan Thi Do: http://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_Freemasonry
[4/28/2012 6:55:12 PM] hanhhoa123456: cau van ket noi ngo thanh thanh
[4/28/2012 7:13:11 PM] Van Atman: 4.- Hăy tuân lệnh Người, nhưng không phải xem Người như một chủ tướng mà phải xem Người chính là con và xem những lời của Người như là ư muốn thầm kín của con, bởi v́ Người là con đó, mặc dù Người mạnh hơn con và khôn ngoan hơn con không biết là bao nhiêu.

Phải biết rằng trong mọi chiến đấu giữa kẻ dưới và người trên th́ chúng ta là người trên. Đầu tiên chúng ta chưa chắc chắn lắm rằng Chúng Ta đồng nhất với Chơn Nhơn. Chúng ta tin tưởng như vậy, v́ giáo lư của chúng ta dạy chúng ta điều nầy. Chúng ta hành động như chúng ta tin chắc việc đó, rồi không bao lâu chúng ta sẽ nhận thấy sự đồng nhất quả có thật. Sự nguy hiểm hăm dọa chúng ta là việc chúng ta đồng nhất với kẻ dưới và bỏ rơi người trên.
[4/28/2012 9:22:03 PM] Thuan Thi Do: http://www.youtube.com/watch?v=A0nWgpwdL3I&feature=my_favorites&list=FLeq2MbbsTCKAic-uY3B-xnw
[4/28/2012 10:11:36 PM] *** Call ended, duration 3:53:33 ***