Họp Thông Thiên Học chiều 27 tháng 8 năm 2011


[8/27/2011 5:52:19 PM] *** Conference call ***
[8/27/2011 7:13:08 PM] Thuan Thi Do: 287. Nếu con muốn cho con sông tri thức chiếm được một cách khó nhọc đó, con sông Minh Triết bắt nguồn từ Cơi Trời, c̣n là một ḍng nước ngọt dịu và lưu thông, th́ chớ để cho nó đọng thành ao tù.

288. Con nên biết, nếu con muốn cộng tác với Phật A Di Đà vô lượng thọ, th́ con phải rót ánh sáng thu thập được, giống như hai Vị Bồ Tát đă thực hiện trên ba Cơi.

Bà Blavatsky đă thêm chú thích sau đây:

Theo biểu tượng của Phật Giáo Bắc Tông, th́ Đức Phật A Di Đà (Amitabha) hay Không Gian vô tận (Parabrahman) có hai Vị Bồ Tát ngụ tại Cực Lạc Quốc của Ngài - Đức Quan Thế Âm (Kwan-shi-yin) và Đại Thế Chí (Tashishi) - luôn luôn phóng ánh sáng xuống ba Cơi thế giới là nơi hai Ngài đă từng sinh sống, kể cả thế giới của chúng ta, hầu dùng ánh sáng ấy giáo hoá các vị Yogi để họ lại cứu độ Nhân Loại. Theo câu chuyện ẩn dụ th́ ngôi vị cao cả tại Cực Lạc Quốc của Phật A Di Đà đều do hành động từ bi của hai Ngài c̣n là hai vị Yogis tại Cơi Trần.

Chú thích trên có hơi rắc rối và cần phải giải thích thêm. Bà Blavatsky cho rằng Đức Amitabha ngang hàng với Đấng Parabrahman, nhưng thật khó hiểu như thế, v́ Đức Amitabha là Ánh Sáng vô lượng, sự Minh Triết vô biên, tinh hoa của tất cả Chư Phật. Parabrahman là Ngôi thứ nhứt trong Tam Vị Nhất Thể; Avalokiteshvara (Đức Quan Thế Âm) là Ngôi thứ nh́, Ngài cũng là Amitabha (Phật A Di Đà) được gọi là “nguyên lư trung gian” của Đức Phật. Chúng ta có thể hợp tác với nguyên lư thứ nh́ đó hay nguyên lư trung gian, nhưng không thể hợp tác với Đấng Parabrahman.

Tuy nhiên đôi khi Bà cũng đồng hoá các Vị đó. Bấy giờ Đấng Parabrahman là sự minh triết ẩn tàng; Ngài biểu hiện như Đức Avalokiteshvara, Đức Ishvara biểu lộ, Đức Logos (Thượng Đế). Khi nh́n từ dưới lên trên, trong chúng ta, trong tất cả chúng ta, có một Đức Thượng Đế có thể thấy được (Vị thứ hai trong ba Vị) và một Đức Thượng Đế ẩn tàng (Vị thứ nhứt trong ba Vị).

Nguyên lư trung gian cũng được gọi là Bồ Tát (Bodhisattva), nó được mô tả như lưỡng tính, trạng thái nam và nữ, đó là Quan Thế Âm (Kwan-shi-yin) trạng thái Dương và Quan Âm (Kwan-yin), trạng thái Âm của Đức Avalokiteshvara. Người ta nói rằng Vị nầy có thể tự ư lấy mọi h́nh tướng để cứu độ Nhân Loại.

Theo một chú thích “ba Cơi Thế Giới là những Cơi Hữu H́nh, Cơi Trần, Cơi Trung Giới và Cơi Hạ Thiên.” Ở đây Bà Blavatsky dùng danh từ “Trung Giới” trong một ư nghĩa bất thường, đó là điều Bà cũng làm khi Bà luận giải về đề tài ấy trong Bộ “Giáo Lư Bí Truyền.” Khi xem xét toàn thể con người, từ Chơn Thần đến các Thể vật chất, Bà chia nó ra làm ba phần; trước hết là phần Tinh Thần, đó là Chơn Thần; thứ hai là phần Trung Gian gồm có: Atma-Buddhi-Manas của chúng ta, nghĩa là Tam Thể Thượng đối với giác quan; thứ ba là phần Vật Chất hay Hồng Trần, gồm có các Thể Hạ Trí, Thể Vía, và Xác Thân.

Về hai Vị Bồ Tát c̣n có thể giải thích theo một nghĩa khác; như thế hai Ngài là hai Huynh Đệ vĩ đại, Đức Phật Cồ Đàm và Đức Di Lạc Bồ Tát của chúng ta, hai Ngài tiêu biểu cho hệ thống nguyên lư trung gian; Đức Phật lo chăm sóc các Cơi cao, Đức Di Lạc Bồ Tát nh́n xuống dưới thấp để chăm lo cho Nhân Loại trên các Cơi thấp. Trong quyển “Chơn Sư và Thánh Đạo” chúng tôi có kể lại những sự cố gắng và những sự hy sinh tuyệt vời của hai Ngài.

C̣n một lối giải thích nữa theo quan điểm nhân tính và có tính cách thực tiển hơn cả. Nếu Đức Phật Cồ Đàm và Đức Phật A Di Đà là một, th́ chính Đức Cồ Đàm đă thành Phật rồi; Ngài c̣n hoạt động trên các Cơi cao, nhưng dưới Thế Gian Ngài thị hiện thành hai Vị Bồ Tát, mà trạng thái nam là Đức Quan Thế Âm, tức là Đức Di Lạc Bồ Tát của chúng ta, và trạng thái nữ là Đức Quan Âm, người bạn bí mật của Ngài mang h́nh thức nữ trong hầu hết các Tôn Giáo.
[8/27/2011 7:40:22 PM] Thuan Thi Do: Các dạng siêu việt của Phật tính, Chân như (xem Phật gia) được kể là các vị Phật A Di Đà, Đại Nhật, Bảo Sinh, Bất Động, Bất Không Thành Tựu, Kim Cương Tát-đóa. Các vị này là thầy của các vị Bồ Tát và là giáo chủ của Tịnh độ. Các dạng Phật siêu việt của Chân như đều có tính chất siêu thế gian, thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, vô lượng thọ.
[8/27/2011 7:42:28 PM] Thuan Thi Do: Tam thế Phật

Kinh văn đôi lúc cũng nhắc đến Tam thế Phật (zh. 三世佛), nghĩa là Phật của ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, chỉ ba vị Ca-diếp (sa. kāśyapa), Thích-ca Mâu-ni (sa. śākyamuni) và Bồ Tát Di-lặc (sa. maitreya), Phật tương lai. Có khi tranh tượng tŕnh bày Phật Nhiên Đăng (Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, sa. dīpaṅkara, Dipankara) là Phật quá khứ.
[8/27/2011 9:37:14 PM] Thuan Thi Do: http://www.einterface.net/gamini/indexju.html
[8/27/2011 9:38:07 PM] Thuan Thi Do: According to Benjamin Creme in his present incarnation Jesus was born in Syria over 500 years ago and therefore he is more than 500 years old and he lives in a human body made of flesh and blood in the outskirts of Rome in Italy. According to Mr Creme he has been living in Rome since 1984. His age is young for a Master of Wisdom some of whom are thousands of years old.
[8/27/2011 9:45:13 PM] Thuan Thi Do: http://www.einterface.net/gamini/masters.html
[8/27/2011 9:46:17 PM] Thuan Thi Do: All the Masters belong to one of the 7 major ashrams (groups) depending on their soul ray, the seven energies that control the universe (the first three energies are known as the Trinity). Master Morya (St Peter) is a Master in the first ray ashram. Master Koot Humi (St John the Beloved) and Master Djwhal Khul (writer of Alice Bailey teachings) are in the 2nd ray ashram. English master is in the third ray ashram. Master Serapis, Mozart and Beethovan are Masters in the 4th ray ashram. Master Hilarian (St Paul) is a Master in the 5th ray ashram. Master Jesus and the Master who was Madonna are in the 6th ray ashram. Master Rakoczi is a Master in the 7th ray Ashram. He was known as the Comte de St Germain and, before that, in England, He was known as Roger Bacon and later again as Francis Bacon.
[8/27/2011 9:49:14 PM] Thuan Thi Do: At present all the Masters live in male bodies and therefore there are no female Masters. According to Mr Creme the reason for this is that at the moment there is an excess of female energy on earth, and therefore to balance this all the Masters when they take incarnation on earth they take male bodies. Male and female energies are likely to come into equilibrium in about 270 years from now and this will allow the Masters to take female bodies. The first female Master will incarnate around that time and She will be Madonna the mother of Jesus.
[8/27/2011 10:30:52 PM] *** Call ended, duration 4:38:17 ***  .
 .