Họp Thông Thiên Học ngày 25 tháng 9 năm 2010

 

[9/25/2010 5:06:43 PM] *** Conference call ***
[9/25/2010 5:11:17 PM] Thuan Thi Do: 9. Mother-water, the great sea wept. She arose, she disappeared in the Moon, which had lifted her, which had given her birth (a).

(a) Now what can this mean? Is it not an evident reference to tidal action in the early stage of the history of our planet in its fourth Round? Modern research has been busy of late in its speculations on the Palaeozoic high-tides. Mr. Darwin’s theory was that not less than 52,000,000 years ago — and probably much more — the Moon originated from the Earth’s plastic mass. Starting from the point where research was left by Helmholtz, Ferrel, Sir William Thomson and others, he retraced the course of tidal retardation of the earth’s rotary motions far back into the very night of time, and placed the Moon during the infancy of our planet at only “a fraction of its present distance.” In short, his theory was that it is the Moon which separated from the Earth. The tidal elevation concurring with the swing of the globular mass — centrifugal tendency being then nearly equal to gravity — the latter was overcome, and the tidally elevated mass could thus separate completely from the Earth.*

The Occult teaching is the reverse of this. The Moon is far older than the Earth; and, as explained in Book I., it is the latter which owes its being to the former, however astronomy and geology may explain the fact. Hence, the tides and the attraction to the Moon, as shown by the liquid portion of the Globe ever striving to raise itself towards its parent. This is the meaning of the sentence that “the Mother-Water arose and disappeared in the Moon, which had lifted her, which had given her birth.”

———————
Footnote(s) ———————————————

* But see the difficulties suggested later, in the works of various geologists, against this theory. Compare Sir R. S. Bull’s article in “Nature” (Dec. 1, 1881), and also what the American geologists say.
[9/25/2010 5:12:14 PM] Van Atman: 9. Mother-water, the great sea wept. She arose, she disappeared in the Moon, which had lifted her, which had given her birth (a).

(a) Now what can this mean? Is it not an evident reference to tidal action in the early stage of the history of our planet in its fourth Round? Modern research has been busy of late in its speculations on the Palaeozoic high-tides. Mr. Darwin’s theory was that not less than 52,000,000 years ago — and probably much more — the Moon originated from the Earth’s plastic mass. Starting from the point where research was left by Helmholtz, Ferrel, Sir William Thomson and others, he retraced the course of tidal retardation of the earth’s rotary motions far back into the very night of time, and placed the Moon during the infancy of our planet at only “a fraction of its present distance.” In short, his theory was that it is the Moon which separated from the Earth. The tidal elevation concurring with the swing of the globular mass — centrifugal tendency being then nearly equal to gravity — the latter was overcome, and the tidally elevated mass could thus separate completely from the Earth.*

The Occult teaching is the reverse of this. The Moon is far older than the Earth; and, as explained in Book I., it is the latter which owes its being to the former, however astronomy and geology may explain the fact. Hence, the tides and the attraction to the Moon, as shown by the liquid portion of the Globe ever striving to raise itself towards its parent. This is the meaning of the sentence that “the Mother-Water arose and disappeared in the Moon, which had lifted her, which had given her birth.”

———————

Footnote(s) ———————————————
* But see the difficulties suggested later, in the works of various geologists, against this theory. Compare Sir R. S. Bull’s article in “Nature” (Dec. 1, 1881), and also what the American geologists say.
[9/25/2010 5:12:32 PM] Thuan Thi Do: 9. Mẹ nước, biển lớn khóc. Cô nổi lên, cô ấy biến mất trong Moon, đă nâng cô ấy, vốn đă được khai sinh của bà (a).

(A) lại những ǵ này có nghĩa là ǵ? Là nó không phải là một tham chiếu rơ ràng để hành động thủy triều trong giai đoạn đầu của lịch sử của hành tinh chúng ta trong thứ tư tṛn của nó? Nghiên cứu hiện đại đă được bận rộn của trễ trong suy đoán của ḿnh trên đại Cổ sinh-thủy triều cao. Ông Darwin của lư thuyết là không ít hơn 52.000.000 năm trước đây - và có lẽ nhiều hơn nữa - Mặt Trăng có nguồn gốc từ nhựa đại chúng của Trái Đất. Bắt đầu từ điểm mà nghiên cứu được trái của Helmholtz, Ferrel, Sir William Thomson và những người khác, ông retraced quá tŕnh chậm phát triển thủy triều của chuyển động quay của trái đất xa trở lại vào ban đêm rất thời gian, và được đặt Mặt Trăng trong giai đoạn trứng của hành tinh của chúng ta chỉ "một phần nhỏ của khoảng cách hiện tại của nó" Trong ngắn hạn., lư thuyết của ông được rằng đó là Mặt Trăng mà tách ra từ Trái Đất. Các độ cao thủy triều concurring với swing của khối h́nh cầu - xu hướng ly tâm đang được sau đó gần như bằng với lực hấp dẫn - sau này đă được khắc phục, và khối lượng thủy triều cao như vậy, có thể tách biệt hoàn toàn từ Trái đất .*

Việc giảng dạy Occult là đảo ngược này. Mặt Trăng là đến nay lớn hơn Trái Đất, và, như được giải thích trong sách I., nó là thứ hai mà c̣n thiếu nợ đang đến, tuy nhiên thiên văn học và địa chất có thể giải thích thực tế của nó. Do đó, các thủy triều và thu hút đến Mặt Trăng, như thể hiện bởi các phần chất lỏng của Quả cầu bao giờ phấn đấu để nâng cao bản thân đối với cha của nó. Đây là ư nghĩa của câu rằng "mẹ-nước phát sinh và biến mất trong Moon, đă nâng cô ấy, vốn đă được khai sinh của cô."

-------
Cước chú (s) ---------------

* Nhưng nh́n thấy những khó khăn đề nghị sau đó, trong các công tŕnh của nhà địa chất khác nhau, chống lại giả thuyết này. So sánh các bài viết của Sir RS Bull trong "Thiên nhiên" (Ngày 1 tháng 12 năm 1881), và cũng những ǵ các nhà địa chất Mỹ nói.
[9/25/2010 5:12:36 PM] Van Atman: 9. Mẹ nước, biển lớn khóc. Cô nổi lên, cô ấy biến mất trong Moon, đă nâng cô ấy, vốn đă được khai sinh của bà (a).

(A) lại những ǵ này có nghĩa là ǵ? Là nó không phải là một tham chiếu rơ ràng để hành động thủy triều trong giai đoạn đầu của lịch sử của hành tinh chúng ta trong thứ tư tṛn của nó? Nghiên cứu hiện đại đă được bận rộn của trễ trong suy đoán của ḿnh trên đại Cổ sinh-thủy triều cao. Ông Darwin của lư thuyết là không ít hơn 52.000.000 năm trước đây - và có lẽ nhiều hơn nữa - Mặt Trăng có nguồn gốc từ nhựa đại chúng của Trái Đất. Bắt đầu từ điểm mà nghiên cứu được trái của Helmholtz, Ferrel, Sir William Thomson và những người khác, ông retraced quá tŕnh chậm phát triển thủy triều của chuyển động quay của trái đất xa trở lại vào ban đêm rất thời gian, và được đặt Mặt Trăng trong giai đoạn trứng của hành tinh của chúng ta chỉ "một phần nhỏ của khoảng cách hiện tại của nó" Trong ngắn hạn., lư thuyết của ông được rằng đó là Mặt Trăng mà tách ra từ Trái Đất. Các độ cao thủy triều concurring với swing của khối h́nh cầu - xu hướng ly tâm đang được sau đó gần như bằng với lực hấp dẫn - sau này đă được khắc phục, và khối lượng thủy triều cao như vậy, có thể tách biệt hoàn toàn từ Trái đất .*

Việc giảng dạy Occult là đảo ngược này. Mặt Trăng là đến nay lớn hơn Trái Đất, và, như được giải thích trong sách I., nó là thứ hai mà c̣n thiếu nợ đang đến, tuy nhiên thiên văn học và địa chất có thể giải thích thực tế của nó. Do đó, các thủy triều và thu hút đến Mặt Trăng, như thể hiện bởi các phần chất lỏng của Quả cầu bao giờ phấn đấu để nâng cao bản thân đối với cha của nó. Đây là ư nghĩa của câu rằng "mẹ-nước phát sinh và biến mất trong Moon, đă nâng cô ấy, vốn đă được khai sinh của cô."

-------

Cước chú (s) ---------------
* Nhưng nh́n thấy những khó khăn đề nghị sau đó, trong các công tŕnh của nhà địa chất khác nhau, chống lại giả thuyết này. So sánh các bài viết của Sir RS Bull trong "Thiên nhiên" (Ngày 1 tháng 12 năm 1881), và cũng những ǵ các nhà địa chất Mỹ nói.


-------------------------------------------------- ------------------------------

Vol. 2, thần thánh Page 65 sẽ trở nên EROS.
[9/25/2010 5:30:46 PM] hanhhoa123456: co Thuan oi, ket noi dum nick name kdanguyen
[9/25/2010 5:30:56 PM] hanhhoa123456: Ma cua Phuc dang o do cho nghe
[9/25/2010 6:10:15 PM] Van Atman: 197. Được lắm, Thinh Văn (3) con hăy chuẩn bị đi, bởi v́ con phải khởi hành một ḿnh. Thầy chỉ có thể chỉ đường cho con mà thôi. Đối với mọi người con đường có một, nhưng những phương tiện để đạt mục đích phải thay đổi tùy mỗi kẻ Hành Hương.
[9/25/2010 6:25:14 PM] Van Atman: Chữ shravaka có ngữ căn Shru nghĩa là nghe. Theo chú thích "người nghe" là người theo học những giáo lư của tôn giáo. Qua phần học lư thuyết đến sự thực hành phép tu khổ hạnh, người ấy trở thành một vị Shramana, do chữ Shrama là cố gắng. Hai danh từ nầy gần đồng nghĩa với chữ akoustihoi và askitai của người Hy Lạp.
Tất cả những người đă dấn thân trên Đường Đạo đều phải hoạch đắc những đức tánh giống nhau, nhưng về cách áp dụng khác nhau rất nhiều. Có bảy hạng người hay bảy cung và tùy theo cung của mỗi người, người chí nguyện được hấp dẫn đến vị Huấn Sư thuộc cung của y. Sự huấn luyện phải thích hợp với nhu cầu cá nhân trong mỗi hạng người. Do đó các đệ tử của một vị Chơn Sư thường được hướng dẫn theo một đường lối khác nhau. Chính v́ thế mà một vị Chơn Sư có thể gởi một đệ tử vào chốn cô tịch và một người khác vào cuộc đấu tranh dưới thế gian. Ngài cũng có thể giúp một người đạt được nhiều kiến thức, trong khi để cho một người khác sống thiếu sự hiểu biết một thời gian lâu dài. Trong Bộ Chơn Sư và Thánh Đạo chúng tôi đă khai triển đầy đủ về sự huấn luyện và các người khác nhau ấy.
[9/25/2010 6:35:46 PM] Van Atman: 3) Thinh văn, kẻ nghe.
[9/25/2010 6:41:52 PM] *** Call ended, duration 1:35:03 ***
[9/25/2010 6:41:57 PM] *** Conference call ***
[9/25/2010 7:01:06 PM] hanhhoa123456: Trung bo kinh - tap 3: http://www.viet.net/~anson/uni/u-kinh-trungbo/trung112.htm
[9/25/2010 7:11:48 PM] tothaottt: notcontact
[9/25/2010 7:52:23 PM] hanhhoa123456: con Phuc xin tam ngung, o nha co thu lai, con ve nghe lai
[9/25/2010 7:59:58 PM] Van Atman: OK. Bye bye Phuc
[9/25/2010 8:29:03 PM] Thuan Thi Do: http://chuabinhbangtamlinh.com/