Họp Thng Thin Học ngy 24  thng 7 năm 2010

[7/24/2010 4:58:28 PM] *** Conference call ***
[7/24/2010 5:12:00 PM] Thuan Thi Do: http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd1-3-18.htm
[7/24/2010 5:37:01 PM] *** Conference call ***
[7/24/2010 5:51:08 PM] Thuan Thi Do: ma`u da cac giong dan http://en.wikipedia.org/wiki/File:Unlabeled_Renatto_Luschan_Skin_color_map.png
[7/24/2010 5:52:50 PM] kdanguyen: Nang luong anh sang duoc dua len film : ANGELS & DEMONS; http://movies.yahoo.com/movie/1809951159/info
[7/24/2010 5:55:40 PM] Thuan Thi Do: http://en.wikipedia.org/wiki/Root_race
[7/24/2010 6:02:55 PM] Thuan Thi Do: http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd-hp.htm
[7/24/2010 6:07:28 PM] Thuan Thi Do: http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-1-02.htm
[7/24/2010 6:09:14 PM] Van Atman: 161. Hy khim tốn, nếu con muốn c Minh Triết.
162. Hy khim tốn hơn nữa, nếu con đ c được rồi.
163. Hy giống như biển cả thu nhận tất cả sng, suối. Vẻ yn tĩnh mnh mng của biển cả cũng vẫn khng c g thay đổi; n khng biết l c nước sng, suối thm vo cho n.
164. Hy dng sức Chơn Nhơn để trấn p phm nhơn.
165. Hy dng sức Chơn Thần để trấn p Chơn Nhơn.
166. Phải đấy, cao cả thay kẻ no giết chết dục vọng.
167. Cn cao cả hơn nữa kẻ no m Chơn Nhơn đ giết chết sự biết c dục vọng.
168. Hy đề phng bản ng sợ e n lm nhơ đến Chơn Ng.
[7/24/2010 8:28:56 PM] *** Call ended, duration 3:30:15 ***
[7/24/2010 8:30:29 PM] TrcLm: Rất cm ơn qu anh chị về buổi hội thảo th vị sng Chủ Nhật hm nay
[7/24/2010 8:30:58 PM] kdanguyen: Mong gap lai anh vao tuan toi
[7/24/2010 8:31:26 PM] TrcLm: Xin cm ơn, ti sẽ cố gắng c mặt
[7/24/2010 8:31:56 PM] kdanguyen: bye
[7/24/2010 8:32:12 PM] TrcLm: Bye