Họp Thông Thiên Học ngày 24  tháng 8 năm 2019

 

http://www.thongthienhoc.com/bai%20vo%20toihocduoichonthay.htm

2)- XIN DẮT TÔI TỪ CHỖ TỐI TĂM ĐẾN NƠI SÁNG SUỐT.Chỗ tối tăm đây là sự vô minh, sự dốt nát, mê muội; c̣n chỗ sáng suốt tức là sự hiểu biết Thiên-Lư.

Nói cho đúng, nếu không biết Thiên Lư, không biết Cơ-Tiến-Hóa th́ dầu cho ta tài cao học rộng tới đâu cũng c̣n vô minh, cũng c̣n ở trong chốn tối tăm; bởi v́ nếu không biết Luật Trời, làm nghịch Thiên Ư th́ gây ra nhiều sự đau khổ cho đời, làm mất sự quân b́nh, sẽ bị Nhân Quả trả lại. Chúng ta phải chịu những tai nạn cân phân với những điều ác của chúng ta đă làm, chạy trốn đi đâu cũng không khỏi.

XIN DẮT TÔI TỪ CHỖ TỐI TĂM ĐẾN NƠI SÁNG SUỐT cũng có nghĩa là xin Chơn-Sư dắt ta từ cơi Trần lên mấy cơi cao.

Quả thật cơi Trần là chốn tối tăm, nếu không có mặt trời soi sáng th́ chúng ta vẫn ở trong thầm tối chớ không có ban ngày.

Trái lại ở mấy cơi trên, không có ban đêm, ban ngày như tại thế gian, bởi v́ chất khí làm mấy cơi đó chói sáng rực rỡ, càng lên mấy cảnh cao th́ càng thêm tốt đẹp.

Nếu đem ánh sáng của cơi Trung giới so sánh với ánh sáng của cơi Thượng giới và ánh sáng của cơi Bồ-Đề th́ ta có thể nói:

Ánh sáng của cơi Trung giới là lúc rạng đông.

Ánh sáng của cơi Thượng giới là lúc mặt trời mọc ba sào.

C̣n ánh sáng của cơi Bồ-Đề là lúc mặt trời gần đúng ngọ.

Cũng nên biết trên cơi Bồ-Đề c̣n cơi Niết-Bàn, cơi Đại Niết-Bàn, cơi Tối-Đại-Niết-Bàn [5](1), ngoài ra c̣n có những cảnh giới cao siêu của Hư-Không [6](2) nữa. Thật là vô tận, vô biên, không thể nào cầm cây viết phàm mà tả nổi, v́ ta không có danh từ thích-nghi.

V́ vậy mới có câu cầu nguyện: Xin dắt tôi từ cơi giả đến cơi chân, từ chỗ tối tăm đến nơi sáng suốt.

3)- XIN DẮT TÔI TỪ CỬA TỬ ĐẾN CƠI TRƯỜNG SANH BẤT TỬ.Cửa tử là cơi Trần đây. Chúng ta c̣n ở trong Trần th́ tránh không khỏi bốn cái ṿng lẩn quẩn: Sanh, lăo, bệnh, tử.

Thật ra xác thân chỉ là một cái áo để cho chúng ta dùng trong một đoạn đường. Tới một ngày kia khi nó đă rách nát hay là đă hư mục rồi th́ phải cởi bỏ nó để mặc áo mới khác và tiếp tục cuộc hành hương.

Người đă biết Đạo rồi th́ không sợ cái chết, nhưng không phải v́ lẽ đó mà không nuôi dưỡng nó và chăm nom nó thật kỹ lưỡng. Phải giữ ǵn nó để học hỏi đạo lư và kinh nghiệm hầu sau đạt được mục đích đă định sẵn cho Con người trong Thái-Dương-Hệ nầy là trở nên trọn sáng, trọn lành làm một vị Siêu Phàm, nhập vào cơi Niết Bàn thoát đọa luân-hồi.

Cơi Niết-Bàn mới thật là cơi Trường Sanh Bất Tử.

Câu cầu nguyện nầy có nghĩa là : Cầu xin Chơn-Sư chỉ bảo phương pháp luyện ḿnh để tiến mau trong 14, 15 kiếp th́ qua tới Bờ-Giác, đắc Đạo thành Chánh Quả được Trường Sanh Bất Tử.

TỰAMấy lời nầy chẳng phải của tôi. Ấy là lời của Sư-Phụ đă dạy tôi. Không có Ngài th́ tôi không làm cái chi đặng, nhờ Ngài giúp tôi mới bước vào đường Đạo được.

Alcyone cho rằng sự tiến bộ của huynh là nhờ ảnh hưởng và sự giúp đỡ của Chơn-Sư.

Bởi những lời trong quyển “Dưới Chơn Thầy” vốn của Chơn-Sư, vậy khi ta đọc quyển nầy tức là ta nghe được những lời của Ngài dạy, mặc dầu là một cách gián-tiếp.

Anh cũng vậy, anh muốn bước vào đường Đạo nầy th́ những lời Sư-Phụ tôi sẽ hữu ích cho anh, nếu anh tuân theo. Nói rằng những lời đó chơn chánh và tốt đẹp th́ chưa phải là đủ. Người nào muốn thành công th́ phải ăn ở in như lời chỉ giáo. Một người kia bụng đói xếp ve ḍm một món ăn rồi nói ngon quá th́ có ích chi cho va đâu, va phải tḥ tay lấy ăn. Cũng thế, nghe lời Thầy dạy chưa phải là đủ, phải thi hành những điều Ngài nói, chăm chỉ từng tiếng, từng dấu.

Có người nói: Tôi sẽ làm theo những điều đă viết trong quyển sách nhỏ nầy. Lời hứa nầy tốt lắm, nhưng nếu không đem ra thực hành th́ không có hiệu quả ǵ hết.

Cái bệnh thông thường của người đời là học Đạo để Thuyết chớ không phải để Hành. Nếu không Hành Đạo th́ không bao giờ Đắc Đạo. Có người thấy được ḿnh hiểu nghĩa vài quyển kinh—mà chưa ắt là thật trúng—th́ tưởng đă thành một vị Bồ-Tát rồi. Sự thật th́ đâu có việc dễ dàng như thế.

Chỉ đọc hai quyển “TRƯỚC THỀM THÁNH ĐIỆN VÀ CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI ĐỆ TỬ”, ta cũng thấy những điều kiện phải hội đủ để bước vào cửa Đạo rất khó khăn, không phải người mộ Đạo nào cũng thực hành được cả.

Nhưng không phải v́ lẽ đó mà ngă ḷng. Chúng ta phải cố gắng măi, mỗi kiếp phải tiến lên, phải giữ đúng qui luật, dầu cho những việc làm bất nghĩa đem đến cho ta sự vinh hoa, phú quí cũng phải từ chối, đừng để ḷng ta bị nhơ bợn và sẽ mắc tội với Trời. Ta phải trả quả trong một thời gian sau, mà con cháu ta cũng phải chia sớt tội ác của ta đă làm nữa.

Nếu ta bắt đầu tu hành kiếp nầy th́ có lẽ 8, 9 kiếp sau ta được làm đệ tử Chơn-Sư. Có bạn sẽ nói:

Tại sao 8, 9 kiếp lâu quá vậy?

Tôi tưởng 8, 9 kiếp là mau lắm đó.

Các bạn nên nhớ rằng: Kiếp nầy ta khởi sự học Đạo, việc làm chủ ba thể không phải là việc dễ dàng đầu hôm sớm mai mà thành công. Phải luyện tập từ kiếp nầy qua kiếp kia. Hơn nữa kiếp sau chưa chắc ta giữ được chủ nghĩa độc thân và vào hàng tu tŕ. Nếu mỗi kiếp ta gây ra oan trái, ta đều có gia đ́nh th́ e cho hết 9 phần 10 thời giờ để lo cho sự sanh sống. Ta chỉ c̣n có 1 phần 10 thời giờ để lo cho sự luyện tập mà thôi.

Thí dụ: Mỗi ngày ta công phu trong một giờ, dám chắc chỉ tồn c̣n có 10 hay 15 phút là giỏi lắm, c̣n 50 hay 45 phút kia cái trí đă xao lăng rồi. Nếu công phu trọn vẹn được nửa giờ th́ trong một năm chỉ được có 183 giờ thôi.

10 năm không ngừng nghỉ th́ được 183 x 10 = 1830 giờ.

C̣n một đứa trẻ cắp sách vô trường học mỗi ngày bực trung b́nh 5 giờ. Mỗi năm tính trung b́nh 245 ngày học thôi th́ một năm được:

5 x 245 = 1225 giờ. Trong 2 năm được: 2450 giờ.

Chúng ta công phu trong 10 năm không bằng một đứa trẻ đi học trong 2 năm. Ta bắt đầu học Đạo không khác ǵ một đứa trẻ vô ngồi lớp Một rồi qua lớp Hai, thuở xưa gọi là lớp Tư. Thử hỏi một đứa trẻ mới đọc chữ vừa chạy, chưa được suông sẻ th́ kiến thức nó được bao nhiêu?

C̣n chúng ta, nếu cố gắng th́ mới hiểu được chút ít Chân-Lư; c̣n không biết bao nhiêu sự bí mật của Tạo Công mà người học Đạo cần phải t́m hiểu. Tu trong 10 kiếp mà được làm đệ tử Chơn-Sư, tưởng cũng là mau lắm rồi.

Như trường hợp của Alcyone, không nói tới hồi c̣n ở dăy Hành Tinh thứ ba là dăy Nguyệt Cầu (Dăy Mặt Trăng = Chaine lunaire) cả trăm triệu năm trước Alcyone đă tạo dây liên lạc với các Đấng Cao Cả ngày nay là Đức Phật, Đức Bồ-Tát, các vị Đế Quân và Chơn-Sư rồi. Tại dăy Địa Cầu chúng ta, 130 kiếp trước, hồi c̣n ở châu Atlantide, Alcyone đă được các Đấng Cao Cả chăm nom mà tới kiếp nầy Alcyone mới bước vào cửa Đạo. Phải đọc những tiền kiếp của Alcyone mới thấy các Đấng Cao Cả săn sóc những người thành tâm mộ Đạo là thế nào.

Tôi xin đem sự kinh nghiệm của Đức Leadbeater để chứng minh.7:43 PMTÀ THUẬT Ở CHÂU ATLANTIShttp://thongthienhoc.netSỰ KINH NGHIỆM CỦA ĐỨC LEADBEATERĐức Leabeater có thuật sự kinh nghiệm của Ngài hồi Ngài mới được Chơn-Sư thâu nhận làm đệ tử.

Tôi xin tóm tắt câu chuyện đó ra để chứng minh rằng: Chơn-Sư biết rơ chúng ta trước khi chúng ta biết Ngài.

Đức Leabeater nói: “Tôi nhớ lại một việc đă xảy ra 25 năm trước, khi tôi mới được Chơn-Sư thâu nhận.

Tôi có quen biết với một người học lực uyên thâm, một nhà bác học tánh t́nh cao thượng, đời sống rất trong sạch và rất tin tưởng Chơn-Sư.

Mục đích của anh là chuẩn bị để phụng sự các Ngài. Dường như về nhiều phương diện, anh hơn tôi rất xa. Anh rất xứng đáng được làm đệ tử. Tôi lấy làm lạ tại sao giá trị của anh chưa được nh́n nhận.

Vốn c̣n mới mẻ và chưa biết cách thức làm việc trong Huyền-Bí-Học cho nên khi có dịp đưa đến, tôi kính cẩn xin với Chơn-Sư cho phép tôi đem tên anh ta ra nói và ngỏ ư rằng anh sẽ thành một khí cụ rất tốt.

Chơn-Sư mĩm cười vui vẻ và trả lời rằng: “Con đừng sợ người ta quên người bạn của con. Không có ai bị bỏ rơi đâu. Nhưng trường hợp người bạn của con, y c̣n phải trả một thứ quả nữa, nên thầy không thâu nhận y bây giờ được. Chẳng bao lâu nữa y sẽ từ giả cơi Trần và trong một thời gian sau y sẽ đầu thai lại. Tới chừng đó, nợ cũ đă trả xong, những điều con muốn cho y sẽ thực hiện được.

Nói rồi với ḷng từ bi luôn luôn sẵn sàng biểu lộ ra, Ngài cho tâm tôi nhập vô tâm Ngài một cách mật thiết hơn nữa và đem nó lên một cơi cao hơn cơi mà tôi mới đi đến rất nhiều. Ở nơi đó, Ngài mới chỉ cho tôi biết các Đấng Cao Cả quan sát cơi Trần cách nào.

Quả Địa Cầu hiện ra trọn vẹn dưới mắt chúng tôi với cả ngàn triệu Linh Hồn. Phần đông chưa tiến hóa nên thấy mờ mờ; nếu trong đám đông nầy mà có một Linh Hồn nào đi gần tới mức có thể dùng được, dầu cho việc đó c̣n xa vời đi nữa Linh Hồn đó vẫn phân biệt với những Linh Hồn khác như ánh sáng đèn pha trong đêm tăm tối .

Chơn-Sư bèn nói: “Bây giờ con có thấy chưa? Làm sao quên được một người nào dầu c̣n lâu lắm y mới được vào hàng đệ tử nhập môn.”

Thế nên chúng ta chớ sợ Tiên Thánh không biết chúng ta, chỉ e chúng ta chưa thật ḷng chuẩn bị để xứng đáng làm đệ tử của Ngài mà thôi.

Thấy gương Alcyone chúng ta nên phấn chí tu hành. Không tu kiếp nầy th́ kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng phải tu. V́ Luật Tiến Hóa và luật Nhân Quả thúc đẩy con người đi tới măi, không cho ta đứng lại một chỗ lâu được. Chớ nên phạm Luật Trời.

Người học Đạo khi được làm đệ tử Chơn-Sư rồi th́ mỗi công việc phải lo thực hành tận tâm và chăm chỉ xem từ nét, từ dấu để hiểu biết mạng lịnh và ư muốn của Ngài.


Các bầu hành tinh trung gian, v́ chỉ là h́nh bóng được phóng chiếu ra của các Thế giới Nguyên nhân, cho nên bị các thế giới nguyên nhân làm cho âm hóa [1] . Chúng là những trạm nghỉ chân lớn, những trạm nơi mà các Bản ngă có Ngă thức mới mẻ - tức là con cháu tự sinh hóa của các Bản ngă đă thoát xác và già nua trên hành tinh ta – được thai nghén ở đó. Trước khi con phượng hoàng mới (tái sinh ra từ đống tro tàn của tổ phụ) có thể bay lên cao hơn tới một thế giới tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, và có tính chất tâm linh hơn – vẫn c̣n là một thế giới vật chất – th́ nó phải trải qua (có thể nói) là tiến tŕnh của sự sinh ra mới mẻ. Và cũng giống như trên trái đất, nơi mà hai phần ba trẻ con hoặc là chết ngay khi mới sinh ra hoặc là chết yểu, th́ các “thế giới hậu quả” cũng vậy. Trên trái đất, chính những khiếm khuyết về mặt sinh lư và tâm trí là những tội lỗi mà con cháu phải chịu thay cho tổ phụ của ḿnh, th́ chính nơi miền đất u minh đó, những chiếc bào thai Bản ngă mới mẻ song c̣n chưa có ư thức cũng trở thành chính nạn nhân của sự vi phạm thiên luật của Bản ngă xưa cũ, nghiệp báo – phước và tội – sẽ dệt ra số phận tương lai của nó. Bạn thân mến, trong thế giới đó chúng ta chỉ thấy có những guồng máy xưa kia đă là con người giờ đây đang vô ư thức tự tung tự tác, là những hồn người đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp với những năng khiếu và cá tính đang yên ngủ giống như một con bướm nằm trong một cái vỏ kén và các nhà Thần linh học lại muốn chúng phải ăn nói một cách biết điều. Đôi khi bị cuốn hút vào trong cái ṿng xoáy của ḍng sinh hoạt đồng cốt bất b́nh thường, chúng bèn trở thành  những tiếng vọng vô ư thức của những tư tưởng và ư niệm đă kết tinh xung quanh những người hiện diện ở đó. Mọi đầu óc thực tế có chủ đích rơ ràng đều có thể hóa giải được những hiệu quả thứ cấp như vậy trong một pḥng lên đồng. Thế giới bên dưới chúng ta c̣n tồi tệ hơn ta tưởng. Ít ra th́ thế giới của chúng ta cũng c̣n vô hại, nó bị gây ra tội lỗi do xáo trộn hơn là chủ động gây tội, thế giới bên dưới chúng ta v́ được phép giữ lại trọn vẹn ư thức cả trăm lần mang tính vật chất hơn, cho nên nguy hiểm một cách tích cực. Các khái niệm về địa ngục và luyện ngục, về thiên đường và sự phục sinh đều là những tiếng vọng bị xuyên tạc, bị biếm họa của một Sự Thật duy nhất nguyên sơ, đă được đem ra giảng dạy cho nhân loại vào buổi ấu thời do bậc Sứ giả Nguyên thủy – tức là Chơn linh Hành tinh mà ta có đề cập tới ở mặt sau của trang thứ 3 – việc c̣n hoài niệm tới nó được con người thể hiện là một đấng đă được Tuyển chọn của dân Chaldea, là Osiris của người Ai cập, là thần Vishnu, là các vị Phật đầu tiên và v. v. . .

[1] Chẳng biết có phải là trở thành âm so với các thế giới nguyên nhân hay chăng? 

 

Thế giới hiệu quả thấp hơn chúng ta là cơi của những Tư tưởng bị méo mó như thế của những h́nh ảnh và quan niệm có tính chất vật dục nhất với các vị thần linh nhân h́nh là sản phẩm của đầu óc đầy vật dục của con người thuộc về những dân tộc chưa bao giờ vượt lên thú tính của ḿnh trên trần thế. Con nên nhớ rằng tư tưởng là một sự vật, nó có sự bền bỉ, sự cố kết và sự sống của riêng ḿnh, nó là những thực thể có thật; th́ những ǵ c̣n lại sẽ trở nên rơ ràng ngay. Khi bị thoát xác th́ con người (đă tạo ra những h́nh tư tưởng đó) tự nhiên là sẽ bị thu hút về những tạo vật của ḿnh, bị cuốn hút do cái vực xoáy nước mà chính tay y đă đào nên. . . Nhưng ta phải dừng lại ở đây, v́ cả một pho sách cũng khó ḷng đầy đủ để giải thích được tất cả những ǵ mà ta phải nói trong bức thư này.

Xét về việc con ngạc nhiên là cái nh́n của ba thần bí gia “c̣n lâu mới đồng nhất với nhau”, sự kiện này chứng tỏ điều ǵ? Phải chăng họ được giáo huấn bởi những Chơn linh minh triết, thanh tịnh và đă thoát xác – cho dù những đấng này cách xa trần thế của ta v́ ở trên một cơi cao hơn – cho nên các giáo huấn không thể đồng nhất với nhau? Thắc mắc nảy sinh là: “Liệu các Vong linh có bất đồng ư kiến với nhau như con người chăng?” Được thôi, vậy th́ giáo huấn của họ - thậm chí của bậc cao nhất trong số họ v́ đó là những vong linh “hướng dẫn” ba nhà Thấu thị vĩ đại nhất ở Luân đôn – cũng không có thẩm quyền ǵ nhiều hơn thẩm quyền của phàm phu. “Nhưng họ có thể thuộc về các cơi khác chứ?” Được thôi, nếu ở các cơi khác mà người ta tŕnh bày những giáo lư mâu thuẫn th́ những giáo lư này không thể chứa đựng Sự Thật, v́ Sự Thật chỉ có Một và không thể thừa nhận những quan niệm hoàn toàn đối nghịch nhau; và các Chơn linh thuần túy không thể sai lầm v́ họ thấy chân tướng của sự vật mà không phải xuyên qua bức màn vật chất. Thế th́, nếu chúng ta để cho những khía cạnh hoặc bộ phận khác nhau của Chân lư Tổng thể được quan sát bởi những tác nhân hoặc những đấng thông tuệ khác nhau, mỗi tác nhân trong những hoàn cảnh khác nhau, chẳng hạn như nhiều bộ phận của cùng một phong cảnh triển khai ra trước mắt nhiều người khác nhau, ở những khoảng cách khác nhau và có những góc nh́n khác nhau. Nếu chúng ta công nhận sự kiện có nhiều tác nhân khác nhau (chẳng hạn như các huynh đệ cá biệt) cố gắng phát triển Bản ngă của những cá nhân khác nhau, mà không dùng ư chí của chính ḿnh áp chế ư chí của những cá nhân kia (v́ điều này bị cấm), mà chỉ lợi dụng những công năng đặc dị về mặt thể chất, đạo đức và trí thức của những cá nhân đó; ngoài ra nếu chúng ta kể thêm vô số ảnh hưởng vũ trụ vốn làm méo mó và lệch lạc mọi nỗ lực để đạt được các mục đích rơ rệt; hơn nữa, nếu chúng ta nhớ rằng các Huynh đệ Bóng tối luôn luôn gây ra sự thù hận trực tiếp khiến cho bộ óc của kẻ sơ cơ bị mờ ám đi và phân vân, th́ ta nghĩ rằng chúng ta chẳng khó khăn ǵ cũng hiểu được tại sao phải có việc tiến bộ về mặt tâm linh mà trong một mức độ nào đó lại khiến cho những cá nhân khác nhau có những kết luận và lư thuyết xét theo biểu kiến là khác nhau.

Sau khi đă thú nhận với con rằng ta không có quyền can thiệp vào các bí mật và kế hoạch của Hoàng đế, th́ ta cũng phải nói rằng tuy nhiên cho đến nay, y đă tỏ ra là người khôn ngoan nhất đối với chúng ta. Nếu chính sách của chúng ta giống nhau, chẳng hạn như nếu ta cho phép con suy diễn và tin tưởng (mà không xác định rơ rệt điều ǵ về bản thân ta) rằng ta là một “thiên thần đă thoát xác” – một Chơn linh có bản thể trong suốt như điện, xuất phát từ một vùng hoang đường Siêu Tinh tú – th́ chúng ta ắt sẽ cả đôi bên đều sung sướng hơn. Bản thân con ắt đă không đến nỗi nhức đầu về việc “liệu các tác nhân loại này có luôn luôn cần thiết chăng” và ta cũng thấy ḿnh khỏi cần phải cảm thấy khó chịu v́ đă từ chối một người bạn có dịp “phỏng vấn cá nhân và liên lạc trực tiếp với ta”. Con có thể đă ngấm ngầm tin tưởng bất cứ điều ǵ xuất phát từ ta, và ta cảm thấy ít chịu trách nhiệm về con hơn đối với các “đấng HưỚNG DẪN ta”. Tuy nhiên, thời gian sẽ chứng tỏ chúng ta có thể hoặc không thể làm được ǵ theo chiều hướng này. Quyển sách đă được xuất bản rồi [1] , và chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi kết quả của phát súng nghiêm túc đầu tiên nhắm bắn vào quân thù. Hai quyển Pháp Thuật và Nữ thần Isis lộ diện đều xuất phát từ những người đàn bà và người ta tin rằng các nhà Thần linh học chẳng bao giờ hi vọng sẽ nghiêm túc nghe sự điều trần của những bà này. Thoạt tiên, tác dụng của phát súng bắn đó cũng tai hại đúng mức, v́ khẩu súng sẽ bị giật lùi lại, c̣n viên đạn bị dội lại sẽ bắn trúng tác giả và vị anh hùng khiêm tốn rất có thể là không nao núng, nhưng nó cũng phớt qua bà già, lại làm dấy lên sự la ó của báo chí Anh Ấn trong năm vừa qua. Những kẻ Hợm hĩnh và Trân tráo trong văn học sẽ hùng hục làm việc trút tới tấp lên đầu bà những lời móc họng, lời châm biếm và lời gây gổ - mặc dù nó chỉ nhắm vào con thôi, v́ Tổng Biên Tập của báo Tiền Phong c̣n lâu mới được các đồng nghiệp Ấn Độ thương mến. Các tờ báo của nhà Thần linh học đă mở ra chiến dịch này ở Luân đôn và các tổng biên tập người Mỹ của tờ báo Cơ quan của các “Thiên thần” cũng bắt chước làm theo những vong linh “Kiểm soát” trên trời tuôn ra những x́ căng đan lớn mà họ tuyển lựa kỹ càng. Một số nhà khoa học – ít nhất cũng là những người hâm mộ khoa học, những tên kư sinh chỉ phơi nắng mà dám mơ mộng rằng ḿnh chính là mặt trời – rất có thể không tha thứ cho con về câu nói (thật ra rất nịnh bợ) xếp hàng sự hiểu biết của một người Ấn Độ nghèo nàn vô danh tiểu tốt “Cho đến nay vượt xa hơn cả khoa học và triết học của Âu Tây mà chỉ có những đại diện phóng khoáng nhất của khoa học và triết học mới có thể hiểu được sự tồn tại của quyền năng đó nơi con người” v. v. . .

Nhưng thế nghĩa là sao ? Có nghĩa là tất cả đă được tiên đoán sẵn và đang được mong đợi. Khi lời ong tiếng ve và tiếng chuông rè rè đầu tiên của sự chỉ trích bất lợi đă im đi, th́ những người biết suy tư sẽ đọc quyển sách này và suy đi gẫm lại v́ họ chưa bao giờ suy gẫm những nỗ lực có tính chất khoa học nhất của Wallace và Crookes [2] nhằm ḥa giải khoa học hiện đại với các Vong linh; hạt giống nhỏ bé sẽ tăng trưởng và sinh sôi nảy nở.[1] Quyển Thế giới Huyền bí.
[2] Alfred Russel Wallace và ngài William Crookes. Crookes là một khoa học gia lỗi lạc người
Anh và là hội viên Hội Hoàng gia Anh. Có lúc ông đă từng là một trong năm cố vấn của Hội 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace

https://vi.wikipedia.org/wiki/William_Crookes

https://www.google.com/search?rlz=1C1AWFA_enUS816US817&biw=1047&bih=526&tbm=isch&sa=1&ei=WgpiXcvaHsisswWZvL-wDA&q=william+crookes+katie+king&oq=William+Crookes+ka&gs_l=img.1.0.0i19.4765.6205..9410...0.0..0.101.276.2j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30i19.BJKjCrdObOY