Họp Thông Thiên Học chiều 23 tháng 7 năm 2011


[7/23/2011 6:02:33 PM] *** Conference call ***
[7/23/2011 6:07:27 PM] hiep to: Chi Thuan than men, 2 tuan nay cai speaker cua computer bi hu cho nen Khong nghe duoc, cung khong noi duoc gi ca.
[7/23/2011 6:07:31 PM] hiep to: Than Men,
[7/23/2011 6:16:27 PM] Thuan Thi Do: oh, vay sao anh khong mua speaker ?
[7/23/2011 6:21:17 PM] Thuan Thi Do: qua nay toi moi danh may duoc 6 trang anh Hiep a
[7/23/2011 6:22:40 PM] hiep to: Vi thay speakers con tot, den xanh con chay, co le hu gi do trong computer, de tu tu kham lai xem. Tuy nhien van thay hinh anh ro rang, check e-mail ok lam,
[7/23/2011 6:24:10 PM] Thuan Thi Do: co khi day lỏng anh luc lac chỗ cắm dây xem co work khong
[7/23/2011 6:27:06 PM] Thuan Thi Do: http://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
[7/23/2011 6:37:21 PM] hiep to: Cam on loi huong dan nhung van khong duoc, xin tam biet, toi ngung computer di lam viec khac.
[7/23/2011 6:37:56 PM] hiep to: Kinh chao tam biet, Hiep.
[7/23/2011 6:39:30 PM] Thuan Thi Do: bye anh Hiep
[7/23/2011 6:42:03 PM] *** Call ended, duration 39:20 ***
[7/23/2011 6:42:09 PM] *** Conference call ***
[7/23/2011 6:45:11 PM] Van Atman: Ok
[7/23/2011 6:49:07 PM] Thuan Thi Do:
http://www.theosociety.org/pasadena/sd/sd2-2-01.htm
[7/23/2011 7:09:19 PM] Van Atman: http://www.theosophical.ca/books/SecretDoctrine,The_HPBlavatsky.pdf
[7/23/2011 7:09:20 PM] Thuan Thi Do: miscelaneous
[7/23/2011 7:24:11 PM] Van Atman: 276) Từ đây con đường của con đă quang đăng, đi thẳng đến cửa Virya, cửa thứ năm trong bảy cửa. Bây giờ con đang ở trên con đường dẫn đến Dhyana, cửa thứ sáu tức là cửa Bồ Đề.
277) Cửa Dhyana giống như một cái b́nh bằng bạch ngọc trắng tinh và trong suốt, trong đó ngọn lửa vàng cháy yên tịnh, ngọn lửa Bát Nhă chiếu sáng Atma.
278) Con là cái b́nh đó.
Ở đây chúng ta có h́nh ảnh tuyệt đẹp, đó là cái b́nh bằng bạch ngọc trắng tinh và trong suốt, trong đó một ngọn đèn bất động cháy rực rỡ. H́nh ảnh ấy rất thích hợp với Thể Bồ Đề tuyệt đối trong suốt và ở tŕnh độ đó không có sức kháng cự nào chống lại nổi với cái nhất thể của sự sống. Dhyana là sự tham thiền cao siêu mà nhà Yogi ch́m đắm trong Thể Bồ Đề - sự tham thiền đó nhằm t́m kiếm ư nghĩa thâm sâu nhất của sự vật, hoặc chú định tư tưởng vào một Đấng Cao Cả và cố gắng t́m hiểu chính ḿnh như một thành phần của Ngài. Không c̣n kiến thức nào cần phải thu thập từ bên ngoài nữa. Nhà Yogi không c̣n hướng ra ngoài và không xem đối tượng xa lạ với ḿnh nữa, trong khi hợp nhất với nó, y đạt đến chỗ hiểu biết được bản chất của sự vật và quán tưởng nó từ bên trong.
[7/23/2011 8:22:21 PM] Thuan Thi Do: Yama
Main article: Yamas

Yama (restraints) consists of five parts: Ahimsa (non-violence), Satya (truthfulness), Asteya (non-stealing), Brahmacharya (sexual abstinence unless intentionally procreating. Brahma: "That which contains an inexhaustible potential of creativity" Carya: " The way of living" - The way of living in Brahma's perception), and Aparigraha (non-covetousness). Ahimsa is perfect harmlessness, as well as positive love. The five directives of Yama lay down behavioral norms as prerequisites for elimination of fear, and contribute to a tranquil mind.[4]
[7/23/2011 8:23:18 PM] Thuan Thi Do: http://en.wikipedia.org/wiki/Yamas
[7/23/2011 9:04:36 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.com/dc%20thay%20glnoidung.htm#chuong%2010 
[7/23/2011 9:25:30 PM] *** Call ended, duration 2:43:18 ***