Họp Thông Thiên Học ngày 1 tháng 9 năm 2012[9/1/2012 5:10:00 PM] *** Conference call ***

[9/1/2012 6:37:05 PM] Thuan Thi Do: We may say that in general the sixth sub-race will bring in wisdom and intuition, blending all that is best in the intelligence of the fifth subrace and the emotion of the fourth."[33]

[9/1/2012 9:17:42 PM] van huan dam: http://www.thongthienhoc.com/bai%20vo%20caiphach.htm

[9/1/2012 9:42:56 PM] Thuan Thi Do: http://www.personal-development-coach.net/image-files/seven-chakras.jpg

[9/1/2012 9:44:35 PM] Thuan Thi Do: https://www.naturesforyou.com/shoppingcart/product_images/uploaded_images/Chakras.gif

[9/1/2012 10:21:38 PM] minh546melinh nguyen: các anh chị tập tốt khí công phần tiểu đại châu thiên của nho giáo th́ phần chuyển tinh hóa khí sẽ có chứng nghiệm, theo kinh nghiệm của tôi th́ cũng đă có một đôi lần được cảm nhận sự chuyển hóa đó

[9/1/2012 10:26:20 PM] *** Call ended, duration 5:16:15 ***