Họp Thông Thiên Học ngày 18 tháng 9 năm 2010

 

[9/18/2010 5:03:20 PM] *** Conference call ***
[9/18/2010 5:03:36 PM] *** Conference call ***
[9/18/2010 5:06:01 PM] Van Atman: 8. The flames came. The fires with the sparks; the night fires and the day fires (a). They dried out the turbid dark waters. With their heat they quenched them. The Lhas (Spirits) of the high; The lhamayin (those) of below, came (b). They slew the forms, which were two- and four-faced. They fought the goat-men, and the dog-headed men, and the men with fishes’ bodies.

(a) The “Flames” are a Hierarchy of Spirits parallel to, if not identical with, the “burning” fiery Saraph (Seraphim) mentioned by Isaiah (vi. 2-6
[9/18/2010 5:06:43 PM] Van Atman: 8. The flames came. The fires with the sparks; the night fires and the day fires (a). They dried out the turbid dark waters. With their heat they quenched them. The Lhas (Spirits) of the high; The lhamayin (those) of below, came (b). They slew the forms, which were two- and four-faced. They fought the goat-men, and the dog-headed men, and the men with fishes’ bodies.

(a) The “Flames” are a Hierarchy of Spirits parallel to, if not identical with, the “burning” fiery Saraph (Seraphim) mentioned by Isaiah (vi. 2-6), those who attend, according to Hebrew Theogony, “the Throne of the Almighty.” Melha is the Lord of the “Flames.” When he appears on Earth, he assumes the personality of a Buddha, says a popular legend. He is one of the most ancient and revered Lhas, a Buddhist St. Michael.

(b) The word “Below” must not be taken to mean infernal regions, but simply a spiritual, or rather ethereal, Being of a lower grade, because nearer to the Earth, or one step higher than our terrestrial sphere; while the Lhas are Spirits of the highest Spheres — whence the name of the capital of Tibet, Lha-ssa.

Besides a statement of a purely physical nature and belonging to the


--------------------------------------------------------------------------------

Vol. 2, Page 64 THE SECRET DOCTRINE.
evolution of life on Earth, there may be another allegorical meaning attached to this Sloka, or indeed, as is taught, several. The flames, or “Fires,” represent Spirit, or the male element, and “Water,” matter, or the opposite element. And here again we find, in the action of the Spirit slaying the purely material form, a reference to the eternal struggle, on the physical and psychic planes, between Spirit and Matter, besides a scientific cosmic fact. For, as said in the next verse: —
[9/18/2010 6:01:04 PM] Van Atman: 8. Các ngọn lửa đến. Các đám cháy với các tia lửa; các vụ cháy ban đêm và các đám cháy ngày (a). Họ sấy khô ra các vùng nước tối vẩn đục. Với nhiệt của họ, họ nguội chúng. Các Lhas (Spirits) của cao; Các lhamayin (những) của bên dưới, đến (b). Họ hàng loạt các h́nh thức, được hai và bốn mặt. Họ chiến đấu với con dê-nam giới, và con chó đầu đàn ông, và những người đàn ông với các cơ quan cá ".

(A) Các Flames "" là một cấp bậc song song của linh hồn, nếu không trùng với, việc "đốt cháy" fiery Saraph (Seraphim) đă đề cập bởi Isaiah (vi. 2-6), những người tham dự, theo tiếng Do Thái Theogony, " các Throne của Toàn Năng. "Melha là Chúa tể của những Flames" "Khi anh xuất hiện trên Trái đất., ông thừa nhận nhân cách của một vị Phật, nói một truyền thuyết phổ biến. Ông là một trong những Lhas hầu hết cổ và tôn kính, một Phật tử St Michael.

(B) Từ "Bên dưới" không phải được đưa đến khu vực có nghĩa là âm phủ, nhưng chỉ cần một tinh thần, hay đúng hơn ethereal, Là một cấp thấp hơn, bởi v́ gần đến trái đất, hoặc một bước cao hơn mặt đất h́nh cầu của chúng tôi, trong khi các Lhas là linh hồn của Quả cầu cao nhất - từ đâu tên của thủ phủ của Tây Tạng, Lha-ssa.

Ngoài ra một tuyên bố có tính chất thuần túy vật chất và thuộc


-------------------------------------------------- ------------------------------

Vol. 2, trang 64 CÁC GIÁO LƯ SECRET.
sự tiến hóa của sự sống trên Trái đất, có thể có một ư nghĩa ngụ ngôn thuộc Sloka này, hoặc thực sự, như được dạy, một số. Các ngọn lửa, hoặc "Hoả hoạn," đại diện cho Thánh Linh, hay yếu tố nam, và "nước", vấn đề, hoặc yếu tố ngược lại. Và ở đây một lần nữa chúng tôi t́m thấy, trong hành động của các tay giết Thần dưới h́nh thức thuần túy vật chất, một tham chiếu vào cuộc đấu tranh đời đời, về những chiếc máy bay thể chất và tâm linh, giữa Thần và có vấn đề, bên cạnh một thực tế khoa học vũ trụ. Đối với, như đă nói ở câu tiếp theo: -
[9/18/2010 6:15:34 PM] Van Atman: 196. “Bạch Sư Phụ (Upàdhya) (1) ư con đă quyết, con khao khát sự Minh Triết. Bây giờ Sư Phụ đă xé tan bức màn che trước con Đường Bí Mật và dạy Pháp đại thừa Yana (2). Con nguyện một ḷng vâng theo lời Sư Phụ chỉ dạy”.
[9/18/2010 6:22:45 PM] Van Atman: C. W. L. Theo một cước chú th́ chữ Acharya có nghĩa là bậc Huấn Sư về tinh thần hay vị Đạo Sư. Theo sự giải thích ở đó: những vị Phật tử Bắc Tông thường chọn các bậc Huấn Sư nầy trong các nhân vật thánh thiện tinh thông về khoa Gotrabhu-jnana. Vị Gotrabhu là người đă sẵn sàng nhận một cuộc Điểm Đạo nào đó và người tiêu biểu cho tất cả những đức tánh cần thiết, chỉ c̣n chờ được phép tŕnh diện. Gotrabhu-jnana là sự hiểu biết về các đức tánh ấy. Các vị Chơn Sư - Chơn Tiên thu nhận đệ tử hay đệ tử tập sự - là những người có kiến thức ấy.
Chúng ta đă đề cập đến danh từ Yana trong Chương I.
[9/18/2010 6:40:07 PM] Van Atman: 1) Upadhya là Sư Phụ, là Guru.
2) Yana là cỗ xe, như thế Mahàyàna là cỗ xe lớn và H́nayàna, là cỗ xe nhỏ tên của hai môn phái tôn giáo và triết học của Phật giáo phương Bắc.
[9/18/2010 7:04:59 PM] Van Atman: 197. Được lắm, Thinh Văn (3) con hăy chuẩn bị đi, bởi v́ con phải khởi hành một ḿnh. Thầy chỉ có thể chỉ đường cho con mà thôi. Đối với mọi người con đường có một, nhưng những phương tiện để đạt mục đích phải thay đổi tùy mỗi kẻ Hành Hương.
[9/18/2010 7:11:32 PM] Thuan Thi Do: http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-94_4-1603_5-50_6-1_17-12_14-2_15-1/#nl_detail_bookmark
[9/18/2010 8:29:07 PM] *** Van Atman added thn91362 ***
[9/18/2010 9:13:17 PM] Thuan Thi Do:
http://www.youtube.com/watch?v=_PHnRIn74Ag&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=lCOcjWG6Ykc&feature=related
[9/18/2010 9:13:22 PM] *** Call ended, duration 4:09:50 ***