Họp Thông Thiên Học ngày 18 tháng 12 năm 2010

 


[12/18/2010 5:57:01 PM] *** Conference call ***
[12/18/2010 6:01:44 PM] Thuan Thi Do: 21. WHEN THE RACE BECAME OLD, THE OLD WATERS MIXED WITH THE FRESHER WATERS. WHEN ITS DROPS BECAME TURBID, THEY VANISHED AND DISAPPEARED IN THE NEW STREAM, IN THE HOT STREAM OF LIFE. THE OUTER OF THE FIRST BECAME THE INNER OF THE SECOND. THE OLD WING BECAME THE NEW SHADOW, AND THE SHADOW OF THE WING.

—————
VI.

22. THEN THE SECOND EVOLVED THE EGG-BORN, THE THIRD. THE SWEAT GREW, ITS DROPS GREW, AND THE DROPS BECAME HARD AND ROUND. THE SUN WARMED IT; THE MOON COOLED AND SHAPED IT; THE WIND FED IT UNTIL ITS RIPENESS. THE WHITE SWAN FROM THE STARRY VAULT OVERSHADOWED THE BIG DROP. THE EGG OF THE FUTURE RACE, THE MAN-SWAN OF THE LATER THIRD. FIRST MALE-FEMALE, THEN MAN AND WOMAN.

23. THE SELF-BORN WERE THE CHHAYAS: THE SHADOWS FROM THE BODIES OF THE SONS OF TWILIGHT.
[12/18/2010 6:20:17 PM] Thuan Thi Do: Gemini, the Twins | StarDate Online
- [ Dịch trang này ]
But the legend that endures is that of Castor and Pollux. Gemini's two brightest stars bear the names of the twins.Pollux is the brighter of the twins.
stardate.org/.../gemini - Đă lưu trong bộ nhớ cache
[12/18/2010 6:37:59 PM] *** Call ended, duration 33:52 ***
[12/18/2010 6:38:05 PM] *** Conference call ***
[12/18/2010 7:13:33 PM] Van Atman: 221. Có nhiều Sư Phụ trong đó Hồn Mẹ (8), Alaya Hồn Vũ Trụ là một, con hăy sống trong Đức Sư Phụ đó cũng như tia sáng của người sống ở nơi con, hăy sống nơi đồng loại của con, cũng như họ sống nơi Người.
222. Trước khi để được bước đầu vào Đường Đạo, trước khi vượt qua cửa thứ nhất, con phải hỗn hợp hai vào trong Một và hy sinh tư ngă cho Chơn Thần Vô Ngă và do đó phá bỏ con đường ở giữa đôi bên – Antahkarana (9).
[12/18/2010 9:11:54 PM] nguyentanloc: chi vui lam on cho biet dia chi Inner Space
[12/18/2010 9:11:58 PM] nguyentanloc: TL
[12/18/2010 9:36:11 PM] *** Call ended, duration 2:58:04 ***