Họp Thông Thiên Học ngày 7  tháng 9 năm 2019

 

http://www.thongthienhoc.com/bai%20vo%20toihocduoichonthay.htm

 
ĐỜI MẠT KIẾPTheo Thánh Kinh Ấn th́ hiện giờ nhân loại đang ở vào Thời đợi Mạt Kiếp.

Chốn chốn sanh linh đồ thán, loạn ly, giặc giả, chiến tranh nổi lên khắp nơi, hạn hán, lụt lội, đói rét, cang thường đảo ngược, đạo đức suy đồi.THỜI ĐỢI MẠT KIẾP KHỞI SỰ HỒI NÀO?Kinh Thánh nói rằng: 5.000 năm đầu của Thời đợi Mạt Kiếp chấm dứt năm 1897, cách đây 77 năm (1974). Thế th́ Đời Mạt Kiếp khởi sự năm 3103 trứơc Tây lịch kỷ nguyên, tới nay 1974 đă được 5077 năm rồi.MỘT ĐẠI KIẾPMột Du-ga (Youga) là một Tiểu kiếp.

Bốn Du-ga (Youga) nhập lại làm một Đại Kiếp (Maha Youga) được 4.320.000 năm.NHIỀU CHU KỲ NHỎ CỦA ĐỜI MẠT KIẾP.

NHIỀU CHU KỲ NHỎ CỦA ĐỜI MẠT KIẾP.Không phải trọn Thời Đợi Mạt Kiếp đều xấu xa, đen tối. Nó chia ra nhiều chu kỳ nhỏ, cũng có cái tốt đẹp vậy. Tỷ như trong ṿng 600, 700 năm nữa Giống Dân Thứ Sáu sẽ ra đời. Giống dân nầy mở Bồ-Đề Tâm và tiến rất cao, hướng về đường tinh-thần mặc dầu ở vào đời Mạt Kiếp.BỐN THỜI ĐỢI (YOUGAS) GIỐNG NHƯ BỐN MÙATa có thể so sánh 4 Thời Đợi ( Du-ga ) với 4 mùa.

Krita Youga, Thời Đợi Hoàng Kim giống như mùa Xuân.

Treta Youga, Thời Đợi Bạch Ngân giống như mùa Hạ.

Dvapara Youga, Thời Đợi Hoàng Đông giống như mùa Thu.

C̣n Kali Youga, Thời Đợi Sắt Thép, Hắc Ám giống như mùa Đông lạnh lẽo.

Tuy rét mướt, song chúng ta phải mặc đồ ấm đi làm lụng, chớ không phải là tối ngày trùm mền măi. Như vậy ta sẽ chết đói.

Bây giờ ta hăy thử nghĩ điều nầy:

Ta đi trên chiếc ghe mà gặp gió ngược, nước ngược, th́ phải chèo chống mỏi mệt.

Ví như ta đi trên chiếc tàu hay là phi cơ th́ gió ngược, nước ngược không thành vấn đề.

Cũng như trời tối, không lẽ ta ở thầm trong nhà. Ta phải đốt đèn lên.

Thuở xưa dùng dầu cá, dầu phộng; bây giờ th́ có đèn dầu lửa, đèn măng-sông (manchon), đèn điện. Biết đâu rồi đây ta sẽ dùng được một thứ ánh sáng êm dịu hơn đèn điện mà không nóng nữa. Sự tiến hóa không biết đâu là bờ bến. Nó không có giới hạn.

Nói cho đúng, mọi việc đều do tự nơi ta, đừng đổ thừa cho cái chi cả. Chúng ta là Chơn Thần, nếu ta muốn th́ ở vào thời đợi nào ta cũng tiến được cả. Nếu chờ tới Thời Đợi Hoàng Kim mới tu th́ chắc là cho tới ngày nay không có ai thành Chánh Quả cả, không có Phật Thích Ca, không có Đức Bồ Tát Di Lạc, không có các Đấng Đế Quân, các vị Chơn Sư và các Đệ Tử.TẠI SAO CHƠN THẦN PHẢI ĐẦU THAI LÀM THÚ VẬT TRƯỚC KHI LÀM NGƯỜI?

Điều nầy không có chi là lạ. Tới một ngày kia Chơn Thần sẽ thành một vị Thượng-Đế và sẽ sanh hóa một Thái Dương Hệ giống như Vũ Trụ nầy vậy.

V́ thế Chơn Thần phải đầu thai từ loài nầy qua loài kia và đi từ bầu Hành Tinh nầy qua bầu Hành Tinh khác để học hỏi và kinh nghiệm. Rồi tiến lên măi cho đến khi trọn sáng, trọn lành và khai mở toàn vẹn những quyền năng tiềm tàng trong ḿnh bằng Đức Thượng Đế. Tới chừng đó mới sanh hóa một Thái Dương Hệ được.

Thời gian nầy kéo dài có lẽ cả chục tỷ năm chớ không phải nội trong vài chục kiếp mà Pháp Lực Vô Biên.

Bây giờ xin nói qua Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo.
PHẬT GIÁOPhật đă bảo: “Chúng sanh đều có Phật Tánh. Ta đă thành Phật, c̣n các ngươi sẽ thành Phật”.

Đây là Ngài muốn nói: “Các ngươi sẽ tiến hóa và sẽ thành Phật như ta vậy”, song Ngài không nói trắng ra.

Quyển Túc Sanh Truyện ( Lalite Vistara hoặc Jataka Mala ) có thuật 550 kiếp của Đức Thích Ca chia ra làm ba giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất: Làm thú vật: như Thú ở dưới nước: Vua cá, rồi thú ở trên bờ như: Gà trống, Chim Gơ Kiến, Ḅ U, Nai, Voi.

Giai đoạn thứ nh́: Làm người . Thoát kiếp thú, đầu thai làm người. Cũng phạm tội như chúng ta bây giờ, vẫn c̣n bị Thất T́nh Lục Dục sai khiến .

Giai đoạn thứ ba: Vào hạng Siêu Phàm. Tu hành thành Chánh Quả, vào hạng Siêu Phàm, từ Chơn Sư lên Đế Quân, làm một vị Bồ Tát rồi mới thành Phật.KINH PHẬT DẠY LINH HỒN ĐI ĐẦU THAI

TỪ LOÀI NẦY QUA LOÀI KIATrong cuốn Phạm Vơng Kinh (Mahavagga VI - 29) có đọan nầy:

“Linh hồn đi đầu thai từ loài nầy qua loài kia, xuyên qua tất cả những h́nh dáng đá cát, cây cỏ, cầm thú và những người tánh t́nh riêng biệt cho đến khi nó lên đến bậc Toàn Giác là Phật.

(Phúc Âm của Đức Phật)

(Evangile du Bouddha par Carus page 127)THIÊN CHÚA GIÁOThuở xưa, Đấng Christ và các Đệ Tử có dạy về Huyền Bí Học, nhưng đời sau người ta loại ra ngoài những giáo lư cao siêu mà họ không hiểu được.

Ngày nay, trong quyển “Tân Ước” công truyền c̣n vài chỗ để chứng minh rằng: Con Người là Thượng Đế. Tỷ như mấy câu sau đây:

Jésus đáp lại với họ rằng: “Trong luật của các ngươi lại đă chẳng viết như thế nầy sao?

Ta bảo: Các Ngươi là những Tiểu Thượng Đế.”

(Jésus leur répondit :”N’est-il pas écrit dans votre loi ? J’ai dit: Vous êtes des Dieux”) Jean 10 – 34.

Chữ Dieux nầy dịch là Thần, không đúng, phải dịch là Tiểu Thượng Đế mới phải.

Xin xem những câu sau nầy:

1-“Các anh không biết các anh là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh ở trong ḿnh các anh sao?”.

( I - Cô-ranh-tô III - 16 )

( I - Corinthiens III - 16 )

2- Chúng ta là ḍng giống của Đức Chúa Trời.

( Công vụ các Sứ Đồ XVII – 28 )

( Actes XVII – 28 )

Con Đức Chúa Trời không phải là Tiểu Thượng Đế hay sao? Hơn nữa trong “Sáng Thế Kư” có câu nầy:

“Chúng ta hăy làm Con Người giống h́nh chúng ta và in hệt chúng ta”. (Sáng Thế Kư 1-26)

( Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre res-semblance ).

( Genèse 1-26 )

( La Sainte Bible A. Crampon )

Nếu nói Con Người giống h́nh Đức Chúa Trời và in hệt Ngài tức là Con Người là Tiểu Thượng Đế.

http://voviphatphap.org/docs/pdf/TDGCL2006_vn_book.pdf

Thanh: Đây là 1 trong những vị thầy tu đă đắc đạo mà cháu cũng nghiên cứu trong thời gian quan
Nghiên cứu vài người cháu tin là đă đắc đạo và có khả năng tâm linh cháu thấy cơi âm phức tạp hơn những ǵ trong sách TTH do các vị huynh trưởng viết
Nhưng mà tất cả đều bổ sung cho nhau thành ra dần dần cháu thấy mọi thứ đều hợp lư
Trong cộng đồng vovi đó, đa phần nhiều người tâm rất thiện lành . Cô thử nghiên cứu cách thiền của họ, cháu thấy tốt lắm

https://www.youtube.com/user/timeoroman/videos?fbclid=IwAR126Jtuk5JJf5_dItWHmaJhdS7vGyEiYAqg02sBwj_eUJiVZWNuEi1hjic&app=desktop

http://blavatskyarchives.com/inner/innerno2.htm

https://theosophy.wiki/en/Auric_Egg

The Auric Egg, also known as "Auric Envelope" or "Atmic Aura", is an akashic film surrounding all the principles of a person. It endures from life to life and preserves the karmic causes and effects generated by a person during all his incarnations. It is, so to speak, the boundary between man's spiritual being and the cosmic life.9:02 PMIt is this Body which at death assimilates the essence of Buddhi and Manas and becomes the vehicle of these spiritual principles, which are not objective, and then, with the full radiation of Atman upon it, ascends as Manas-Taijasa into the Devachanic state

http://thongthienhoc.com/NHUNG%20BUC%20THU%20CHON%20SU%20GUI%20CHO%20SINNETT%20TIET%20II.pdf

 

V́ bị thôi thúc bởi xung lực tuần hoàn không cưỡng nỗi, cho nên Chơn linh Hành tinh phải giáng xuống trước khi ngài có thể thăng lên trở lại. Trong lộ tŕnh này ngài phải băng qua toàn thể cái thang Tiến hóa, không để bỏ sót một bậc thang nào, khi tạm dừng lại ở mỗi thế giới tinh tú th́ ngài coi đó là một trạm nghỉ chân, ngoài ra cái chu kỳ không thể tránh khỏi phải lần lượt ghé vào mỗi thế giới tinh tú đặc thù đó để hoàn thành ở đó “chu kỳ sống” của chính ḿnh, nghĩa là ngài phải trở lại luân hồi nhiều lần khi chưa hoàn tất chu kỳ sống của ḿnh ở đó, giống như khi  người ta chết đi mà chưa tới tuổi có lư trí (quyển Nữ thần Isis lộ diện đă nêu rơ một cách chính xác như vậy).

Cho đến nay, ư tưởng của bà Kingsford theo đó Bản ngă con người phải luân hồi liên tiếp qua nhiều h́nh hài con người là đúng sự thật. C̣n về việc nó phải tái sinh trong h́nh hài của con thú sau khi đă nhập thể xác người, th́ đó là kết quả của việc bà diễn tả các sự vật và các ư tưởng một cách lơ mơ, chỉ là một NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC THÔI, cứ như vậy măi. Tại sao bà lại lẫn lộn “Linh hồn với Tinh thần”, lại không chịu phân biệt hồn thú với hồn linh, không phân biệt được Jivatma (tức Linga Sarira) với Kama rupa (tức Atma Rupa) hai thứ này là hai thứ khác nhau, giống như thể xác khác với tâm trí, và tâm trí lại khác với tư tưởng. Điều xảy ra là như sau. Có thể nói là sau khi ṿng ṿng dọc theo ṿng cung của chu kỳ bên trong chu kỳ đó (sự quay ṿng trong một ngày và trong một năm của Trái đất là một ví dụ minh họa điển h́nh của việc này), khi con người Tinh thần đạt tới hành tinh ta (vốn là một hành tinh thấp nhất) th́ ở mỗi một trạm nghỉ chân nó đă mất đi một phần tinh anh để thu thêm được một phần vật chất, cả tinh thần lẫn vật chất đều trở nên hoàn toàn quân b́nh nơi con người. Nhưng rồi y phải hoàn thành chu kỳ trên Trái đất, và trong tiến tŕnh giáng hạ tiến hóa, tức tiến hóa theo chiều đi xuống, vật chất bao giờ cũng phấn đấu để trấn áp tinh thần, khi đạt tới điểm thấp nhất của cuộc hành tŕnh, Chơn linh Hành tinh đă từng có thời là tinh anh thấy ḿnh rốt cuộc chỉ thu gọn lại thành ra cái mà Khoa học đồng ư gọi là con người Nguyên sơ hay nguyên thủy, sống giữa một thiên nhiên cũng nguyên thủy xét về mặt địa chất học, v́ thiên nhiên vật thể vẫn theo bén gót con người sinh lư cũng như con người tâm linh trong đời sinh hoạt theo chu kỳ của y. Ở mức đó, THIÊN LUẬT vĩ đại bắt đầu công việc tuyển chọn của ḿnh. Vật chất hoàn toàn tách rời khỏi tinh thần bèn bị đùn sang một thế giới c̣n thấp hơn nữa trở thành “GATI” thứ sáu, tức là “đường luân hồi” bao gồm các thế giới khoáng vật, thực vật và các h́nh thái động vật nguyên sơ.

Từ đó trở đi, vật chất đặt căn bản nơi ḷ luyện thiên nhiên bèn diễn biến theo kiểu không có linh hồn, trở về với Suối nguồn Đất Mẹ; c̣n các Chơn ngă đă được tẩy trược khỏi mọi cặn bă lại có thể tiến bộ thêm một lần nữa. Lúc bấy giờ chính các Bản ngă lạc hậu sẽ bị tiêu diệt hàng triệu người. Đó là giờ phút long trọng của “sự sống c̣n của kẻ nào thích hợp nhất” và những kẻ không thích hợp sẽ bị hủy diệt. Như vậy, chỉ có vật chất (tức con người vật chất) mới bị bắt buộc (do sức nặng của chính ḿnh) giáng xuống tận đáy của “ṿng tṛn thiết yếu” để rồi khoác lấy các h́nh thái động vật nơi đó, c̣n kẻ chiến thắng trong cuộc chạy đua qua khắp các thế giới (tức là Chơn ngă Tâm linh) sẽ lại thăng lên từ ngôi sao này sang ngôi sao khác, từ thế giới này sang thế giới khác, cứ ṿng ṿng tiến lên để lại trở thành Chơn linh Hành tinh đă từng có lần tinh anh rồi c̣n tiến cao hơn nữa để cuối cùng đạt tới khởi điểm ban đầu và từ đó ḥa nhập vào điều BÍ NHIỆM. Chưa một bậc cao đồ nào đă từng thâm nhập vượt khỏi bức màn vật chất Vũ trụ nguyên thủy. Linh ảnh cao nhất, hoàn hảo nhất chỉ giới hạn vào thế giới H́nh thể và Vật chất thôi.

Nhưng lời giải thích của ta không chấm dứt ở đây. Con muốn biết tại sao dường như vô cùng khó khăn (nếu không phải là hoàn toàn không thể được) khi các Chơn linh thanh tịnh đă thoát xác muốn giao tiếp với con người thông qua các đồng tử tức là qua Thuật Giáng Ma. Ta xin nói đó là –

(a) V́ có những bầu không khí đối lập lần lượt bao quanh các thế giới này.

(b) V́ các t́nh huống về sinh lư và tâm linh hoàn toàn không giống nhau.

(c) V́ cái chuỗi thế giới mà ta vừa nói với con chẳng những là một ṿng ngoại luân mà c̣n là quỉ đạo của các kiếp sinh tồn theo h́nh ellipse; giống như mọi h́nh ellipse, nó chẳng những có một mà c̣n có tới hai tiêu điểm, hai điểm này không bao giờ tiến lại gần nhau được: Con người là một tiêu điểm của ellipse đó và Chơn linh thuần túy là một tiêu điểm kia.

Về điều này con có thể phản đối. Ta không thể giúp ǵ được con, cũng chẳng thay đổi được sự kiện, vả lại c̣n có một trở ngại khác mạnh mẽ hơn nhiều. Giống như một chuỗi tràng hạt bao gồm các hạt đen và trắng luân phiên nhau, cũng vậy, chuỗi mắt xích các thế giới được bao gồm bởi các thế giới NGUYÊN NHÂN và các thế giới HẬU QUẢ, thế giới hậu quả là kết quả trực tiếp của thế giới nguyên nhân. Như vậy hiển nhiên là mỗi bầu hành tinh Nguyên nhân (Trái đất của ta là một cái bầu đó) chẳng những có tương quan tương duyên với và bị bao bọc bởi, mà c̣n thực sự bị ngăn cách với bầu hành tinh kế cận nó nhất – là bầu Nhân quả cao hơn – do có một bầu khí quyển không thể xuyên thấu được (xét theo nghĩa tâm linh) bao gồm các hiệu quả giáp ranh với, thậm chí dính mắc với, nhưng không bao giờ ḥa lẫn với bầu hành tinh kế tiếp của ḿnh: đó là v́ một bầu hoạt động, c̣n bầu kia th́ thụ động, thế giới nguyên nhân là dương, c̣n thế giới hậu quả là âm. Sự chống đối thụ động này chỉ có thể khắc phục được với những điều kiện mà các nhà Thần linh học uyên bác nhất không hề có một ư niệm nào. Có thể nói rằng mọi chuyển động đều mang cực tính, thật khó mà diễn tả được ngụ ư của ta về vấn đề này, nhưng ta sẽ đi tới cùng. Ta biết ḿnh không thể chứng minh cho con thấy những điều đối với chúng ta là những sự thật có tính chất công lư dưới một dạng nào đó ngoại trừ việc đưa ra một định đề luận lư đơn giản; muốn làm như vậy chỉ có các bậc Thấu thị cao siêu nhất mới có thể chứng tỏ được chúng một cách tuyệt đối và dứt khoát. Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng cung cấp cho con tư liệu để suy gẫm

http://voviphatphap.org/docs/pdf/TDGCL2006_vn_book.pdf

Các bầu hành tinh trung gian, v́ chỉ là h́nh bóng được phóng chiếu ra của các Thế giới Nguyên nhân, cho nên bị các thế giới nguyên nhân làm cho âm hóa [1] . Chúng là những trạm nghỉ chân lớn, những trạm nơi mà các Bản ngă có Ngă thức mới mẻ - tức là con cháu tự sinh hóa của các Bản ngă đă thoát xác và già nua trên hành tinh ta – được thai nghén ở đó. Trước khi con phượng hoàng mới (tái sinh ra từ đống tro tàn của tổ phụ) có thể bay lên cao hơn tới một thế giới tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn, và có tính chất tâm linh hơn – vẫn c̣n là một thế giới vật chất – th́ nó phải trải qua (có thể nói) là tiến tŕnh của sự sinh ra mới mẻ. Và cũng giống như trên trái đất, nơi mà hai phần ba trẻ con hoặc là chết ngay khi mới sinh ra hoặc là chết yểu, th́ các “thế giới hậu quả” cũng vậy. Trên trái đất, chính những khiếm khuyết về mặt sinh lư và tâm trí là những tội lỗi mà con cháu phải chịu thay cho tổ phụ của ḿnh, th́ chính nơi miền đất u minh đó, những chiếc bào thai Bản ngă mới mẻ song c̣n chưa có ư thức cũng trở thành chính nạn nhân của sự vi phạm thiên luật của Bản ngă xưa cũ, nghiệp báo – phước và tội – sẽ dệt ra số phận tương lai của nó. Bạn thân mến, trong thế giới đó chúng ta chỉ thấy có những guồng máy xưa kia đă là con người giờ đây đang vô ư thức tự tung tự tác, là những hồn người đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp với những năng khiếu và cá tính đang yên ngủ giống như một con bướm nằm trong một cái vỏ kén và các nhà Thần linh học lại muốn chúng phải ăn nói một cách biết điều. Đôi khi bị cuốn hút vào trong cái ṿng xoáy của ḍng sinh hoạt đồng cốt bất b́nh thường, chúng bèn trở thành

[1] Chẳng biết có phải là trở thành âm so với các thế giới nguyên nhân hay chăng?

những tiếng vọng vô ư thức của những tư tưởng và ư niệm đă kết tinh xung quanh những người hiện diện ở đó. Mọi đầu óc thực tế có chủ đích rơ ràng đều có thể hóa giải được những hiệu quả thứ cấp như vậy trong một pḥng lên đồng. Thế giới bên dưới chúng ta c̣n tồi tệ hơn ta tưởng. Ít ra th́ thế giới của chúng ta cũng c̣n vô hại, nó bị gây ra tội lỗi do xáo trộn hơn là chủ động gây tội, thế giới bên dưới chúng ta v́ được phép giữ lại trọn vẹn ư thức cả trăm lần mang tính vật chất hơn, cho nên nguy hiểm một cách tích cực. Các khái niệm về địa ngục và luyện ngục, về thiên đường và sự phục sinh đều là những tiếng vọng bị xuyên tạc, bị biếm họa của một Sự Thật duy nhất nguyên sơ, đă được đem ra giảng dạy cho nhân loại vào buổi ấu thời do bậc Sứ giả Nguyên thủy – tức là Chơn linh Hành tinh mà ta có đề cập tới ở mặt sau của trang thứ 3 – việc c̣n hoài niệm tới nó được con người thể hiện là một đấng đă được Tuyển chọn của dân Chaldea, là Osiris của người Ai cập, là thần Vishnu, là các vị Phật đầu tiên và v. v. . .

https://www.youtube.com/watch?v=dHYbjJ7OAHg