Họp Thông Thiên Học ngày 14 tháng 7 năm 2012


[7/14/2012 6:58:58 PM] *** atman3030 sent double_etherique.pdf ***
[7/14/2012 7:00:24 PM] Thuan Thi Do: http://thongthienhoc.com/bai%20vo%20caiphach.htm
[7/14/2012 7:46:10 PM] *** atman3030 added tothaottt, binh truong thi thanh, yeudoihanhphuc ***
[7/14/2012 8:32:44 PM] *** atman3030 added TrúcLâm ***
[7/14/2012 8:50:33 PM] Phuc: trong phần điển lực của ngoài không gian, xin các anh chị b́nh về phần ' địa lư thần linh' nên hiểu như thế nào, và phấn phong thủy truyền thống của hệ thống đông phương học ... có mối tương tác ra sao
[7/14/2012 9:56:38 PM] *** atman3030 sent Letters on Occult Meditation - Alice Bailey.doc ***
[7/14/2012 9:57:01 PM] *** atman3030 sent Letters on Occult Meditation - Alice Bailey.doc ***