Họp Thông Thiên Học ngày 14 tháng 4 năm 2012


[4/14/2012 6:27:14 PM] *** Conference call ***
[4/14/2012 6:49:45 PM] Thuan Thi Do: http://voices.yahoo.com/kennedy-assassination-astrological-4170735.html
[4/14/2012 7:15:46 PM] Thuan Thi Do: http://en.wikipedia.org/wiki/Astrolatry
[4/14/2012 7:24:04 PM] Van Atman: 1.- Con hăy đứng bên ngoài cuộc chiến đấu sắp diễn, và dù con chiến đấu, con không làm chiến sĩ. (Stand aside in the coming battle, and though thou fightest be not thou the warrior).
[4/14/2012 7:25:08 PM] Van Atman:
1 . - Con hăy đứng bên ngoài cuộc chiến đấu sắp diễn ra và mặc dù con chiến đấu, con cũng không làm vị chiến sĩ.
Người vẫn là con, nhưng mà con bị giới hạn và c̣n lầm lạc, c̣n Người th́ vĩnh viễn, trường tồn và chắc chắn. Người là Chân Lư bất diệt. Một khi Người thâm nhập vào ḿnh con rồi và thành một người chiến sĩ của con th́ không khi nào Người hoàn toàn bỏ con và tới ngày Đại An Tịnh [87] th́ Người trở nên một với con.

Người Đệ Tử phải chiến đấu, y dấn ḿnh vào sự tiến hóa đang bao bọc y, y chiến đấu về phía Tinh Thần. Tinh Thần tập sử dụng lần lần vật chất, khi làm chủ được nó tới một tŕnh độ nào rồi th́ tách ra khỏi nó, kế đó khắc phục một cảnh giới vật chất cao hơn rồi sử dụng nó. Tinh Thần theo đuổi sự thắng phục Vật Chất ở mọi tŕnh độ, chẳng những ở chung quanh ta mà c̣n ở trong ḿnh ta nữa. Chúng ta dự phần vào sự chiến đấu đặng giúp cho sự hành động của Luật Tiến Hóa được dễ dàng.
Trong sự chiến đấu nầy, để cho sự tiến hóa được nhanh chóng, phải đặt Phàm Nhơn qua một bên; nó không được dự phần vào. Nhưng phải dùng nó v́ nó là một khí cụ duy nhất giúp chúng ta có ảnh hưởng đến những người đồng loại với chúng ta ở tại cơi Trần, nhưng mà chúng ta đừng cho Bản Ngă thấp thỏi của chúng ta bắt buộc chúng ta phải vâng theo mạng lệnh của nó. Trên mỗi cơi của Phàm Nhơn [88] , phải tháo gở những xiềng xích trói buộc chúng ta và phải ở vào thế mạnh. Lần lượt chúng ta rút ra khỏi Ba Thể : Thân, Vía, Trí, nhưng duy tŕ năng lực sử dụng chúng nó.
Câu cách ngôn nầy c̣n gồm một nghĩa cao siêu nữa, nó áp dụng vào lúc Phàm Nhơn bị dẹp qua một bên, con người nhập một với Chơn Nhơn. Rồi kế đó con người biết rằng sự kiện nầy phải lập lại với Chơn Nhơn; nó ước mong đạt được Tâm Thức của Chơn Thần. Phải để Chơn Thần hoạt động do Chơn Nhơn.
Vị chiến sĩ vẫn trường tồn bất diệt, và chắc chắn; điều nầy tương đối đúng với việc Chơn Nhơn liên lạc với Phàm Nhơn thấp thỏi; nó hoàn toàn đúng về việc Chơn Nhơn liên lạc với Chơn Thần. Chúng tôi đă nói : Trong những giai đoạn đầu tiên, Chơn Nhơn có thể lầm lạc, nhưng thường ít lầm lạc hơn Phàm Nhơn. C̣n Chơn Thần th́ không bao giờ lầm lạc. Một mặt khác, nếu chúng ta dám nói đến Chơn Thần như chúng ta biết Ngài - mà thật sự chúng ta không biết Ngài ra sao - th́ chúng ta sẽ nói sự hiểu biết của Ngài ở cơi Trần c̣n mập mờ, Chơn Thần tự nhiên xác nhận lẽ phải, bởi v́ Ngài vốn thiêng liêng, trường tồn bất diệt và cũng chắc chắn như đă nói ở đây, nhưng có thể Chơn Thần và Chơn Nhơn thường đứng về một quan điểm tổng quát và khi chúng ta cố gắng áp dụng những tư tưởng của Chơn Thần và Chơn Nhơn tại cơi Trần nầy, th́ chúng ta sẽ lầm lạc, bởi v́ sự đi xuống vật chất có một mục đích mà thôi, ấy là đạt được sự đúng đắn và sự xác thật nhờ hiểu biết hoàn toàn những điều kiện thấp thỏi. Sự tiến hóa của Chơn Thần và Chơn Nhơn chưa đầy đủ, chưa trọn vẹn. Chơn Thần hay Chơn Nhơn, không một vị nào có sự hiểu biết đúng đắn cả. Hai Ngài là những vị Hướng Đạo của chúng ta, chúng ta chỉ cần phải vâng theo mạng lệnh của hai Ngài mà thôi. Nhưng mà hai vị Hướng Đạo nầy cũng tiến hóa vậy.
Trên cơi cao, ngày Đại An Tịnh là ngày mà chúng ta sẽ đi đến cơi Niết Bàn. Ở dưới cơi thấp nó có nghĩa là Phàm Nhơn hợp nhất với Chơn Nhơn.
[4/14/2012 9:57:01 PM] *** Call ended, duration 3:29:44 ***