Họp Thông Thiên Học qua Skype ngày 13 tháng 2 năm 2016

Xin bấm vào đây để download âm thanh

[2/13/2016 6:50:03 PM] Thuan Thi Do: Những đẳng cấp khác nhau chưa hề mang xác
phàm, nên không thể có ư thức phàm ngă hay ích kỷ.
Phàm ngă có nghĩa là một hạn chế và một quan hệ, hoặc
(theo định nghĩa của Coleridge) “bản thân Chơn Ngă
nhưng có một bản chất dùng làm cơ sở”, dĩ nhiên là từ
ngữ này không thể áp dụng cho các thực thể phi Nhân
Loại. Tuy nhiên, biết bao nhiêu thế hệ các nhà Linh thị
đă nhấn mạnh rằng: không có một vị nào, dù cao hay
thấp, có cá tính hay phàm ngă riêng biệt, hiểu theo ư
nghĩa cá tính của một người khi y nói rằng: “Tôi là tôi
chứ không là một người nào khác” (“I am myself and no
one else”). Nói cách khác, các vị ấy không hề có ư thức
về sự cách biệt rơ rệt về người với ta như ở cơi trần. Cá
tính (Individuality) là đặc điểm của những Đẳng cấp nói
chung, chứ không phải là của các Ngài nói riêng từng
đơn vị một, những đặc điểm này chỉ khác nhau tuỳ theo
giai tầng các cơi liên hệ với những đẳng cấp ấy. Càng
gần vùng Đồng Nhất và Nhất Nguyên Thiêng Liêng,
Chơn Ngă nơi Đẳng cấp ấy lại càng tinh anh hơn và ít
được chú trọng hơn. Các Ngài hữu hạn về mọi mặt,
ngoại trừ các nguyên khí thượng đẳng – các Điểm Linh
Quang bất diệt phản ánh Ngọn Lửa Thiêng Liêng Vũ
Trụ, chỉ bị biệt lập ngă tính (individualized) và phân
cách nơi các cơi cao hăo huyền chẳng kém ǵ những thứ
khác. Các vị là những “Đấng Sinh Linh” (“Living
Ones”), những ḍng sinh khí phóng lên bức màn ảo ảnh
của Vũ Trụ từ SỰ SỐNG TUYỆT ĐỐI (THE ABSOLUTE
LIFE), những Vị mà sự sống không bao giờ tắt nghỉ,
trước khi ngọn lửa vô minh đă tắt nơi những kẻ nào ư
thức được những Sinh Linh đó. Sau khi đă được ra đời
dưới tác dụng thúc đẩy của Tia bản lai (uncreated
Beam), phản ánh của vầng Đại Nhật Trung Ương (the
great Central Sun) chiếu diệu trên bờ Sông Sinh Hoạt
(River of Life), chính nguyên khí nội tại nơi các Ngài mới
thuộc về Ḍng Nước Bất Diệt (the Water of Immortality),
c̣n lớp vỏ đă biến phân của nó cũng hữu hoại như thể
xác của con người. Do đó, Young thật là chí lư khi cho
rằng:
Thiên Thần (Angels) chính là loại người thuộc một đẳng
không hơn không kém. Các Ngài không phải là những
Thiên Thần che chở hay hộ mạng, hay “Sứ Giả của Đấng
Tối Cao”, cũng không phải là “Sứ Giả của Tai Hoạ” để
trút cơn thịnh nộ của một vị Thượng Đế nào lên đầu
chúng ta, do óc tưởng tượng của một con người tạo ra.
Cầu xin sự che chở của các Ngài là làm một việc vô lư và
dại khờ, cũng như tin tưởng rằng làm cảm động đến các
Ngài bằng những hành động cứu chuộc tội lỗi, bởi v́,
chính các vị ấy cũng như con người, đều phải chịu sự chi
phối và hành động của Định Luật Nghiệp Quả và các
Định Luật khác của Vũ Trụ. Lư do thật là hiển nhiên.
Vốn có bản thể (essence) không bao hàm yếu tố nào của
phàm ngă, các Ngài không thể có đặc tính nào của phàm
ngă, chẳng hạn như những tính chất mà con người gán
cho vị Thượng Đế nhân h́nh (anthropomorphic God)
của ḿnh trong các tôn giáo ngoại môn – đó là một vị
thần linh ghen tương và kênh kiệu, hí hửng chán rồi lại
“nổi tam bành”, khoái chí khi được cúng tế, độc đoán
huênh hoang hơn bất kỳ con người điên cuồng hữu hạn
nào. Như sẽ nói trong Quyển 3 và 4, con người vốn là sự
phối hợp những tinh hoa của tất cả các Đẳng cấp Thiên
Thần nói trên, cho nên hiểu theo một ư nghĩa, y có thể
thành công trong sự công phu tu luyện để tự làm cho
ḿnh cao cả hơn bất kỳ một Đẳng cấp nào, hay chí đến
tập thể mọi đẳng cấp nói chung. “Con người không thể
mua chuộc hay chỉ huy các vị Thiên Thần”. Nhưng bằng
cách chế ngự phàm ngă và do đó đạt tới sự hiểu biết
hoàn toàn về tính cách đồng nhất giữa Chân Ngă của
ḿnh với Đại Ngă Tuyệt Đối (One Absolute SELF), con
người có thể trở nên siêu phàm ngay khi c̣n sống ở thế
gian. Như thế, nhờ ăn trái cây minh triết xoá tan vô minh
mà con người biến thành giống như một trong các Đấng
Elohim tức Dhyanis (Thần Quân). Một khi y đă ở trên
cảnh giới của các Ngài, Tinh Thần Liên Đới (the Spirit of
Solidarity) và Hài Hoà Toàn Bích (Perfect Harmony),
vốn ngự trị nơi mọi Đẳng cấp, ắt phải bao trùm và che
chở y trong mọi chi tiết.

 Chủ nghĩa duy vật là trở ngại chính ngăn cản
không cho các khoa học gia tin tưởng vào các Chơn Linh
và các tinh linh ngũ hành (nature spirits). Nhà giáng ma
học (Spiritualist) trong khi vẫn tin tưởng một cách mù
quáng vào “Vong Linh” (“Spirits”) của Người quá cố
(Departed), lại cũng gặp một trở ngại chính ngăn không
cho y tin vào điều nêu trên, đó là: mọi người - ngoại trừ
một vài nhà Huyền bí và tín đồ Do Thái Bí giáo – nói
chung đều chẳng biết ǵ cả về bản thể và bản chất của
Vật Chất. Sự tin tưởng hoặc không tin tưởng là “ngoài
các Vong linh của người chết, xung quanh ta c̣n tồn tại
các Thực Thể hữu thức khác, chủ yếu là tuỳ thuộc vào
việc người ta chấp nhận hay bác bỏ thuyết Vạn hữu đều
có bản thể căn cốt như nhau. Muốn được tỏ ngộ hơn nữa
về Vũ trụ khởi nguyên luận huyền bí, muốn có được
manh mối chắc chắn duy nhất giúp y có thể tiếp tục tu
học, môn sinh cần phải quán triệt được sự Tiến hoá bản
sơ của Tinh Thần Vật Chất (Spirit-Matter) và Bản Thể
đích thực của nó.
Nói cho thực, như ta vừa nêu trên, mỗi Đấng gọi là
“Thần Linh” (“Spirit”) đều là một người đă thoát xác, hoặc
sẽ là một người tương lai. Kể từ vị Đại Thiên Thần cao cả
nhất (Dhyan Chohan) xuống đến vị Tạo Tác thấp nhất
(những Thực Thể Tâm Linh thuộc Cấp đẳng hạ tầng) tất
cả đều xuất phát từ hàng ngũ nhân loại và đều là những
người đă từng sống hằng bao nhiêu thế hệ trước đây,
trong những Chu Kỳ Sáng Tạo trước, trên Bầu thế giới
này hay Bầu thế giới khác; cũng y như thế, các Tinh linh
ngũ hành thuộc đẳng cấp thấp kém hơn, không có trí
khôn hay chỉ có trí khôn nửa vời, tất cả đều sẽ trở thành
người trong tương lai. Chỉ là một sự kiện duy nhất rằng,
Thần Linh là một vị có trí thông tuệ, cũng đủ là một
bằng chứng cho nhà Huyền học tin rằng Đấng ấy đă
từng là người, từng sở đắc được trí khôn và kiến thức trải
qua một chu kỳ tiến hoá trong hàng ngũ nhân loại.
Trong Vũ Trụ chỉ có một Đại Trí Tuệ Toàn Thông, Tuyệt
đối và bất khả phân, tác động xuyên qua mỗi nguyên tử
và mỗi điểm cực tế vi của toàn thể Vũ Trụ vô biên mà ta
gọi là KHÔNG GIAN, bất luận những ǵ được chứa
đựng trong đó. Nhưng sự phân hoá đầu tiên của Đại Trí
Tuệ Toàn Thông đó khi nó phản ánh trong Vũ Trụ biểu lộ
vốn thuần tâm linh và các sinh linh được cấu tạo trong
đó, không được ban cho một tâm thức như chúng ta có
thể quan niệm. Chúng không thể có tâm thức hay trí
khôn của con người trước khi chúng đă tự cố gắng bản
thân để hoạch đắc được. Điều này có thể là một bí mật,
song đó lại là một sự kiện trong Nội môn Bí giáo và cũng
là một sự kiện rất hiển nhiên.
 Toàn thể trật tự cơ cấu trong thiên nhiên chứng
minh một sự tiến hoá tuần tự hướng về đời sống cao cả
siêu việt. Các mănh lực dường như mù quáng nhất cũng
được trù liệu cẩn thận trước khi tác động. Toàn bộ diễn
tŕnh tiến hoá với vô số những thích ứng trong cuộc sinh
hoạt là một bằng chứng hiển nhiên. Mặc dù thật là tàn
nhẫn trong tác động trước mắt, các định luật bất di bất
dịch – chúng quét sạch các loài yếu ớt để nhường chỗ
cho các loài khoẻ mạnh, và bảo đảm sự sống c̣n của loài
nào thích hợp nhất - đều đang hướng về cứu cánh cao cả
ấy. Sự kiện rằng có những thích ứng với hoàn cảnh, rằng
trong sự tranh đấu để sinh tồn, những sinh vật khoẻ
nhất là sống c̣n, chỉ có cái gọi là “Thiên Nhiên vô thức”
(“unconscious Nature”)(1) thật ra là một tập hợp những
mănh lực dưới sự điều dụng của những Tinh Linh ngũ
hành, với sự d́u dắt hướng dẫn của những vị Thiên Sứ
hay Tinh Quân (High Planetary Spirits (Dhyan
Chohans). Các vị này hợp chung lại vốn là DIỆU ÂM
Biểu Lộ (Manifested VERBUM) của THƯỢNG ĐẾ Vô Vi
1 Đó là v́ xét theo nghĩa trừu tượng, Thiên Nhiên chẳng thể nào
“vô thức” (“Uncounscious”) v́ nó là phân thân, và do đó là một
trạng thái trên cơi biểu lộ, của Tâm Thức TUYỆT ĐỐI
(ABSOLUTE Consciousness). Ai dám chối bỏ việc cây cỏ (thậm chí
cả đất đá nữa) đều có một tâm thức riêng của ḿnh? Y chỉ có thể
nói rằng tâm thức này ở ngoài tầm hiểu biết của y.
(the Unmanifested LOGOS) (không biểu lộ), đồng thời
cũng biểu hiện cái TRÍ THÔNG TUỆ (MIND) và Định
Luật trường cửu bất biến của Vũ Trụ.
Nội môn Bí giáo dạy ta ba nét tiêu biểu riêng biệt
của Vũ Trụ với ba khía cạnh khác nhau: trạng thái TIÊN
THIÊN (PRE-EXISTING), xuất phát từ trạng thái HẰNG
CỬU (EVER-EXISTING) và trạng thái HIỆN TƯỢNG
(PHENOMENAL) - tức thế giới hăo huyền, là phản ánh
h́nh bóng của trạng thái hằng cửu. Trong ṿng chu kỳ
sinh hoạt vô cùng bí nhiệm và bi tráng (drama of life) mà
ta gọi là Chu Kỳ Khai Nguyên (Manvantara), vũ trụ thực
tượng (real Kosmos) giống như đồ vật ở đàng sau tấm
màn ảnh trắng tinh mà các h́nh bóng được chiếu lên
trên. Các h́nh ảnh và sự vật có thực vẫn vô h́nh, trong
khi những bàn tay vô h́nh lại kéo những sợi dây tiến
hoá. Như vậy, con người và sự vật chẳng qua chỉ là
những phản ánh trên nền trắng của những thực tại ẩn
đàng sau các cạm bẫy của Đại Hăo Huyền (Mahamaya or
Great Illusion). Người Trung Hoa và các Hiền triết Hy
Lạp đă giảng dạy điều này trong mọi triết thuyết, mọi
tôn giáo trước cũng như sau khi có trận đại hồng thuỷ ở
Ấn Độ và Chaldea. Ở các xứ nêu trên, ba Vũ Trụ này
được ẩn dụ hoá trong giáo lư ngoại môn thành ra Tam
Vị Nhất Thể (Trinities), xuất phát từ mầm mống vĩnh
cửu trung ương và cùng với nó tạo ra Nhất Nguyên Tối
Thượng (Supreme Unity): Tam Nguyên bản sơ, biểu lộ và
sáng tạo; tức là Tam Vị Nhất Thể (The Three in One).
Tam Nguyên sáng tạo chẳng qua chỉ là biểu tượng cụ thể
của hai tam nguyên lư tưởng đầu tiên. Do đó Nội môn Bí
giáo mới lờ đi tính chất tất yếu của quan niệm thuần tuư
siêu h́nh này và chỉ gọi Tam nguyên đầu tiên là Hằng
Cửu. Đó là quan điểm của bất kỳ trường phái nào trong
số sáu trường phái triết học lớn ở Ấn Độ (1) - sáu nguyên
khí của cái đơn vị Minh Triết có nguyên khí thứ bảy là
Minh Triết bí nhiệm.
[2/13/2016 8:40:36 PM] TrúcLâm: Hồi năy, mạng bị rớt.
[2/13/2016 8:40:43 PM] Thuan Thi Do: vang
[2/13/2016 8:42:37 PM] TrúcLâm: Chào cả nhà, xin phép đuợc dự thính.
[2/13/2016 8:42:54 PM] Thuan Thi Do: vang
[2/13/2016 8:49:25 PM] Thuan Thi Do: https://www.youtube.com/results?search_query=tu+thien+y+duc
[2/13/2016 8:54:12 PM] TrúcLâm: Rất hoan nghênh và hết ḷng ủng hộ thiện chí của thân hữu "Từ thiện y đức"
[2/13/2016 9:08:26 PM] Thuan Thi Do: dothuan@sbcglobal.net
[2/13/2016 9:19:41 PM] Thuan Thi Do: http://anhduong.net/1/HueLoc.jpg