Những video giảng kinh Phật   

http://www.youtube.com/user/wasabi4ever/videos?view=0 
playlist
http://www.youtube.com/user/wasabi4ever/videos?flow=grid&view=1 

 
Phật Âm - Nơi chia sẻ các video Phật giáo
 
[  DE TAI TONG HOP PHAT GIAO / BO SUNG THUONG XUYEN / DE TAI VE ]

http://www.phatam.com/video/index.html

 

Thích Pháp Ḥa

Có tất cả 464 videos

http://www.phatam.com/video/tac-gia-1-date-Th%C3%ADch_Ph%C3%A1p_H%C3%B2a.html 
 

 

Thầy Thích Pháp Ḥa [ 115 video ]

http://www.youtube.com/playlist?list=PLB40D25924B259CCC 
 

Rắn Giận - Thầy. Thích Pháp Ḥa (March 15, 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=dFcJUp2rqW8 
 

 

Ba Cách Sống Của Rắn - Thầy. Thích Pháp Ḥa (Feb. 10, 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=oemEaS5-tSQ 
 

 

Phán Đoán Sai Lầm - Thầy.Thích Pháp Ḥa

http://www.youtube.com/watch?v=hEKyYzMlbVo 
 

 

Thay Phap Hoa Phap Dam


 

Kiêu Mạn - Thầy Thích Pháp Ḥa

http://www.youtube.com/watch?v=FeW4iMYbYaU&list=PLB40D25924B259CCC&index=2 

 

Phủi Sạch Thị Phi - Thích Pháp Ḥa

http://www.youtube.com/watch?v=HebpNk4-N10 
 

 

Biết Sống Để Tâm Nhàn - Thầy Thích Pháp Ḥa

http://www.youtube.com/watch?v=15DHocKgFtU 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
giup cho tuoi tre con chau chung ta va nguoi  ban MY

 

Mindful Living Thầy Thích Pháp Ḥa March 23, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=Dq04Ah1MKmQ 

Manifestation of the Triple Gems - Thay. Thich Phap Hoa (Feb.17

, 2012)

http://www.youtube.com/watch?v=cHvJph70o3U 

The Two Bricks (Ven.Thich Phap Hoa)

http://www.youtube.com/watch?v=qq78yeesVio 

Thay. Thich Phap Hoa - True Merits (January 14, 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=ddeyvHdE-Ig 

Thay. Thich Phap Hoa - Dealing with our "hatred" - Jan.28, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=9JbsIKjyhXs 

Thay. Thich Phap Hoa - Realization on Impermanent (Jan. 21, 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=LwCMXqYVhj8 

Thầy. Thích Pháp Ḥa - Diligent Transforms Laziness (April 1, 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=OzODb3Let4Q 

Truly Repentance - Thầy. Thích Pháp Ḥa (June 3, 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=taPyb0U_bxM 


 

Thay. Thich Phap Hoa - Dharma Protector (Jan. 22, 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=MOJah8uwjHY 

Thầy. Thích Pháp Ḥa - Freedom & Liberation (March 18, 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=J0CpK3x8_wA 

Thầy. Thích Pháp Ḥa - Positive Desires (March 4, 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=SOY4Sq5Od70 

Truth, Goodness and Beauty - Thầy. Thích Pháp Ḥa (Sep.16, 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=3PEmVhtOGOg 


 

Enjoy Your Day - Thầy. Thích Pháp Ḥa (June 10, 2011)

http://www.youtube.com/watch?v=W8vSXnXE1TE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
TRANG NHA     TU VIEN TRUC LAM [ THAY PHAP HOA ]
 

 
 

http://www.daotrang.com/truclam/dharmatalks.htm 


 
Three Conditions To Become A Preacher (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Five Meditation (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Balance Our Daily Life (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Four Kinds Of Food (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Heirs In Dharma (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Joyfulness of life (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Life Still Change Still Continue (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Mix The Light With Dust (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rest Like A Pebble (1) (2) (3) (4) (5) (6)
The War Inside Us (1) (2) (3) (4) (5)
Transform The World Of Impurities (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nourshing The Happiness (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Using The Day Meanningfully (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
The True Happyness (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Four Elements Of Love (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Follow The 7 Steps of The Baby-Buddha (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Five Ways to End Your Anger  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
The Three Valuables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Transformation of the Three Poisons  
Renew Our Life (1)
Qualities of Good Practitioner (1) (2) (3) (4) (5)
What is Meditation (1) (2) (3) (4)
Alone but not Lonely (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84)


 

Trang Pháp Âm [ TRANG SUOI TU ]
 
 

 
 

 
Thầy Pháp Ḥa
Video
  Kinh Dược Sư – Tỏa Ánh Lưu Ly phần 1, 2, 3, 4,,1011,
 1213141516171819202122
      Vô Minh
     Soi Sáng 12                        
    Tâm Hạnh Người Tu phần 1, 23
Mười Hai Duyên Khởi phần 12 
Tư Lương Của Ḿnh phần 12345678 
      Thuyền Tuệ Sang Sông phần 123456
Học Giới Bồ Tát phần 123456789101112131415
Đại Lễ Phật Ngọc tại Tu Viện Tây Thiên phần 1, 2, 3, 45, 6, 7
       Bốn Pháp Sanh Phước phần 1, 23456
Phán Đoán Sai Lầm phần 1234
Diệu Dung Quán Âm (phần 1) đoạn 123, 456
Diệu Dung Quán Âm (phần 2) đoạn 123456
Diệu Dung Quán Âm (phần 3) đoạn 12345
Diệu Dung Quán Âm (phần 4) đoạn 123456
Hải Đảo Tự Thân (phần 1) đoạn 123456
Hải Đảo Tự Thân (phần 2) đoạn 1, 2345
Đạo Sư và Đệ Tử phần 123456 
Mười Pháp Tự Lợi phần 123456, 78
Hạnh Lành Người Phật Tử phần 123
Phước Đức và Công Đức phần 12
Kinh Địa Tạng _ Về Với Nguồn Tâm
Kinh Địa Tạng  Hợp Nhất Thân Tâm 12
Kinh Địa Tạng  Nghiệp Cảm của Chúng Sanh 12
Kinh Địa Tạng  Rộng Truyền Phước Lợi
Kinh Địa Tạng  Lợi Ích Người C̣n Kẻ Mất 12
Kinh Địa Tạng  Sanh Thuận Tử An
Kinh Địa Tạng  Xưng Danh Hiệu Phật
Kinh Địa Tạng  Hạnh Ban Cho
Kinh Địa Tạng  Vững Tâm Kiên Tŕ
Kinh Địa Tạng Thấy Nghe Lợi Ích 12
Kinh Địa Tạng  Trở về Bổn Giác 
Ngũ Phúc Lâm Môn phần 1, 2, 34, 5, 6, 7, 8, 9
Phật Dạy Chăn Trâu phần 1 2345678
Ư Nghĩa Lễ Phật phần 123456789
 Hăy Cố Vươn Lên  (Regina, Nov. 20, 2011) New
 Ḷng Từ Vô Ngại  1234  (Regina, Nov. 19, 20 & Ed, Dec 3, 2011) New
Chiến Tranh và Ḥa B́nh (TVTrúc Lâm, Nov. 13, 2011)
Hăy Cám Ơn  (Belmont, MI  Nov. 11, 2011)
Tương Trợ (San Jose, September 24, 2011)
Người Lướt Sóng (San Jose, September 23, 2011)
Không Có Thể 12 (September 17 & Octorber 1,  2011)
Người Khéo Nói (Houston, Sep. 8, 2011)
Kim Sắc Di Đà (TV Tây Thiên, Sep.3, 2011)
Chân Thiện Mỹ (St. Clouds, MN Aug. 27, 2011)
Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật (Regina, August 21, 2011)
Ư Nghĩa Lễ Dâng Y (Regina, August 21, 2011)
Lễ Hiệp Kỵ (trong kt XGGDk9)
 Người Cư Sĩ Viên Măn - 1 ,  2 , 45 (August 3, 5, 6, 8 & 9,  2011)
Tam Chướng (TVTrúc Lâm, July 30, 2011) 
Tham Thiền (Vancouver,  July 3, 2011)
Biết Chuyển Nghiệp (Vancouver, July 2, 2011)
Giảng Sư & Thính Chúng (Vancouver, July 1, 2011)
Hành Trang Cho Đời (San Diego, June 19, 2011)
Vi Diệu Hương Khiết (Rigina, May 15, 2011)
Người Sống Chân Chánh 1 , 2 (Regina, May 14, 2011)
Xây Dựng Ngôi Chùa (San Jose, May 1, 2011)
Ngũ Minh (Fremont, CA,  April 30, 2011)
Giữ Hạnh Phúc Gia Đ́nh (San Jose, CA, April 30, 2011)
Tín Tấn Độ Giăi Đăi (Hawaii, April 9, 2011)
Biển Pháp Mênh Mông (Hawaii, April 8, 2011)
 
Audio: MP3
Thể Theo Lời yêu cầu của nhiều ĐH ở Châu Âu ,Chúng Tôi đă Zip nhiều files mp3 vào winrar.  Các file đa số là file nén RAR, chúng tôi có để sẵn hai files WinRar và 7Zip –   Đây là các chương tŕnh để mở file nén. Các file nén sau khi download và mở nén sẽ cho các bạn những file mp3, nhấn vào hàng  Maga folder File để Download  (Tham Khảo Thêm Hướng Dẫn )
Tất Cả Pháp Thoại do Thầy Pháp Hoà giảng dưới dạng mp3 ,
được làm thành 25CD,
 Danh Sách các CD được xếp theo ABC PhapHoa-listCDmp3 ABC.pdf
CD01(Maga folder File1CD02(Maga folderFile2)CD03(Maga folder File3CD04(Maga folder File4)CD05(Maga folder File5CD06(Maga folder File6)CD07(Maga folder File7CD08(Maga folder File8-1)(Maga folder File8-2(Maga folder File8-3CD09(Maga folder File9CD10(Maga folder File10CD11(Maga folderFile11CD12(Maga folder File12CD13(Maga folderFile13CD14(Maga folder File14) CD15(Maga folder File15-1(Maga folder File15-2) (Maga folder File15-3CD16(Maga folderFile16CD17(Maga folder File17CD18(Maga folder File18CD19(Maga folder File19)CD20(Maga folder File20CD21(Maga folderFile21CD22(Maga folder File22CD23(Maga folder File23CD24(Maga folder File24)CD25(Maga folder File25)
HP301     Giảng Sư và Thính Chúng  => download 
PH302     Biết Chuyển Nghiệp 12  => download
PH303     Tham Thiền 12  => download
PH304     Hành Trang Cho Đời 12  => download
PH305      Ư Nghĩa Dâng Y    =>  download  
PH306      Bồ Tát Giả, Bồ Tát Thật   =>  download 
PH307     Chân Thiện Mỹ   => download 
PH308     Tội Phước  => download 
PH310    Ba Trọng Tâm  =>  download  (new)
PH311    Khổ  =>  download   (new)
PH312     Kim Sắc Di Đà  => download
PH313     Người Khéo Nói  =>  download   (new)
PH314    
PH315     Không Có Thể ! 123   => download  
PH316     Người Lướt Sóng   =>  download 
PH317     Tương Trợ   =>  download 
PH318    Bất Ḥa Sa Bẩy  =>  download 
PH319
PH320     Chiến Tranh và Ḥa B́nh   =>  download 
PH321     Ḷng Từ Vô Ngại  123456789  =>  download   (new)
PH322     C ố Vươn Lên   =>  download 
PH323     Đặc Tính của Chánh Pháp   =>  download 
PH324
PH325
PH326     Vạn Sự Cát Tường  =>  download   (new)
CÁCH THỨC DOWNLOAD VÀ THÂU VÀO CD dạng Audio ,mp3
 
* Lưu trữ (download) vào computer để nghe lại nhiều lần mà không cần phải lên mạng cũng như giúp trang Suối Từ không bi block vi overload hoặc để thâu vào CD:
1- Quí vị đưa mouse đến bài giảng và nhấn nút bên tay phải (right-mouse click) một bản chữ hiện ra.
2- Quí vị chọn  "Save target as" và nhấn nút bên tay trái.
3- Chọn directory trong Computer của Quí vị rồi nhấn nút "Save".
- Muốn nghe, double click vào bài giảng để nghe.
 
-LƯU Ư !!!!! Trước khi thâu vào CD Quí Vị cần phải convert trở lại Bit Rate 64 Mono, nếu không sẽ không nghe được.Quí vị có thể xử dụng các software để Convert như :  switch  ,JetAudio.v.v
- Muốn thâu vào CD quí vị cần có  Blank CD-R ( CD trống), CD-R Writer (máy để thâu đă gắn sẳn trong Computer) một software Nero Express hay một software khác chức năng tương tự như  Roxio Easy CD Creater.
* Nếu muốn thâu vào Audio CD (bài giảng không quá 77 phút), quí vị nhấn vào "Music" rồi nhấn vào "Audio CD" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.
* Nếu muốn thâu vào MP3 (những bài giảng không quá 680MB), quí vị nhấn vào "Data" rồi chọn "Data Disc" tiếp tục theo sự chỉ dẫn của software.
 Quí vị nghe CD mp3 phải bằng  máy CD hoặc DVD khi trên máy có ghi chử MP3.
Nếu Quí Vị đă convert qua bit rate 64 mà vẫn không nghe được th́ đó là do máy kén CD ,quí vi thử dùng máy mp3 walkman model SL-SX 470(30$)hoặ các máy trung quốc rẻ tiền sẽ nghe được .
 
AÂm Thanh Phaùt Ngoä  01
Ba Caâu Hoûi Cho Cuoäc Soáng  01
Ba Ñieàu Giaù Tṛ  01
7 Böôùc Hoa Sen   01
7 Loaïi Vôï 01
70 Naêm Cuoäc Ñôøi 01
7 PP Chuyeån Hoùa 01
Bieát Ḿnh Ñeå Chuyeån Hoùa 01
Bieát Soáng Ñeå Taâm Nhaøn 01
4 Bieän Taøi 01
4 Loaïi Thöùc AÊn 01
4 Phaùp Ñöa ñeán HP 01 01
4 Phaùp Quaùn Töù Nieäm Xöù 01
Caùc Phaùp Laønh 01
Caùch Hoaù Giaûi Chöôùng Duyeân 01
Caàu Döøa Ñuû Xoaøi 01
Chuù Chuoät Trong Kinh Phaät 01
Chö Phaät Vaø Tam Töôïng Xuaát Theá 01

 

Chöôùng Ngaïi Chöôùng Naïn  02
Chuyeån Hoùa Ba Chöôùng Ngaïi 02
Coâ Ñoäc Maø Khoâng Coâ Ñôn 02
Coøn Moät Chuùt Ǵ Deå Thöông   02
Cuoäc Ñôøi Maâu Thuaån 02
Ñeàn Ôn Phaät 02
Ñeán Ñi Thong Dong 02
Ñeïp Xaáu Giaøu Ngheøo  02
Gaïn Ñuïc Khôi Trong 02
Giaù Tṛ Lôøi Noùi 02
20 Ñieàu Khoù Laøm 02
Haøn Sôn Thaäp Ñaéc 02
Haïnh Phuùc Chaân Thaät 02
Haơy Thaép Leân Chieác Que Dieâm 02
Haơy Thöông Chính Ḿnh 02
H́nh AÛnh Con Choù Trong Cuoäc Soáng 02
Hoïc Haïnh Boà Taùt 02
Hoài Ñaàu Tḥ Ngaïn 02
Keä Thænh Chuoâng 02
 
(Pháp Âm 1)
Phật Pháp Vấn Đáp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Những Niềm Vui (1) (2) (3)
Bảy Phương Pháp Chuyền Hóa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Chướng Ngại Chướng Nạn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ư Nghiă Thờ Cúng (1) (2) (3) (4
Tổ Bồ Đề Đạt Ma (1) (2) (3) (4) (5)
Bồ Tát Giới (1) (2) (3) (4) (5)
Ngũ Giới Và Thập Thiện Giới (1) (2) (3) (4)
Bốn Loại Thức Ăn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc (1) (2) (3) (4) (5)
Thất Thánh Tài (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Khéo Xài Một Đồng Mỗi Ngày (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Nghi Thức Tụng Niệm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kinh Trạm Xe (1) (2)
Ư Thức Về Cuộc Sống (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ư Nghĩa Cuộc Đời (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Nhân Qủa Nghiệp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Nét Đẹp Của Người Phật Tử (1) (2) (3)
Nhạc Trúc Lâm (1) (2) (3) (4) (5)
Mười Nghiệp Lành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tự Độ Và Độ Tha (1) (2) (3) (4) (5)
Tu Là Cội Phúc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tràng Chuổi Niệm Phật (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kinh Lục Ḥa (1) (2) (3) (4) (5)
Kinh Ngưu Giác Lâm (1) (2) (3)
Hướng Về Kính Lạy (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kinh Ví Dụ Tấm Vải (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Cách Hóa Giăi Chướng Duyên (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kinh Ví Dụ Cái Cưa (1) (2) (3) (4) (5)
Năm Ư Nghĩa Của Kinh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kinh G̣ Mối (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Luận Đại Trượng Phu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
Một Bát Cơm Ngàn Nhà (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Chư Phật Và Tám Tướng Xuất Thế (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Bảy Bước Hoa Sen  
Mười Tám Vị A La Hán (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
   


(Pháp Âm 2)

Gạn Đục Khơi Trong (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Thế Nào Là Công Quả (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bảy Loại Vợ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Âm Thanh Phát Ngộ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bốn Biện Tài (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bốn Pháp Quán Tứ Niệm Xứ (1) (2) (3) (4)
Không Nên Hí Luận (1) (2) (3) (4) (5)
Các Pháp Lành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Phật Sự Và Ma Sự (1) (2) (3) (4) (5)
Hạnh Phúc Chân Thật (1) (2) (3) (4) (5)
Thiện Và Ác (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
20 Điều Khó Làm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ba Câu Hỏi Cho Cuộc Sống (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Cuộc Đời Mâu Thuẩn (1) (2) (3) (4)
Kệ Thỉnh Chuông (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kinh An Trú Tâm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kinh Bách Dụ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tứ Hoàng Thệ Nguyện (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Ta Bà Ngủ Trược (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Kinh Sám Dược Sư (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (13) (14) (15) (16) (17)
Kinh Sám Hối Sáu Căn (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Giăng Kinh Đia Tạng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 

(Pháp Âm 3 New)

Đề Tài High Quality Audio Low Quality Audio
Ư Nghĩa 7 Nạn Trong Kinh Phổ Môn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Phước Đức Và Công Đức  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14
Ba Điều Gía Trị (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Niềm Tin Và Nếp Sống Hạnh Phúc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69)
Làm Sao Giết Được Người Trong Mộng  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ông Táo Về Trời (1)  
Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt (1)    
Qua Cơn Mê (1) (2) (3) (4)  
Bát Nhă Tâm Kinh (1) (2)    
Chánh Tinh Tấn (1) (2)    
Hương Vị Cuộc Đời (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  
Săn Sóc Ba Con Khỉ (1  
Kinh Mật Hoan (1)  
T́nh Không Biên Giới (1)  
Thương Và Ghét (1)  
Hăy Thắp Lên Chiếc Que Diêm  (1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Nhận Diện Và Chuyền Hóa Sợ Hăi (1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Lợi ích Của Nghe Pháp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  
Ma Chướng
CD1 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)
CD2 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)
CD3 - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
CD4 - (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 
Đẹp Xấu - Giàu Nghèo  (1) (2) (3) (4) (5)  
Theo Dấu Đường Tăng  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)  
Đền Ơn Phật (New) (1) (2) (3) (4) (5) (6)  
Ư Nghĩa Thờ Cúng Phật(New) (1) (2) (3) (4) (5)  

(Pháp Âm 4 New 2009)

Sen Nở Ban Mai (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Ư Nghĩa Hành Hương (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Ân Người Tu Cày Ruộng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Tu Thân Và Tu Tâm (1) (2) (3) (4)
Ba Thứ Trí Tuệ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Con Đường Xưa Ta Đi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)
Năm Niềm Vui (1) (2) (3) (4) (5)
Thiên Long Bát Bộ (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bố Thí Cúng Dường (1) (2) (3) (4) (5)
Tắc Lửa ḷng (1) (2) (3) (4)
Từng Bước Chân An Lạc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Một Tâm Mà Đồng Mười Phương (1) (2) (3) (4) (5)
Thầy Thuốc Chửa Bịnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tội Và Sám Hối (1) (2) (3) (4) (5)
Cái Ǵ Là Trân Quí (1) (2) (3) (4) (5)
Chịu Đựng (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Phật Dạy Chăn Trâu (1) (2) (3) (4) (5)
Hạnh Nguyện Dược Sư (1) (2) (3) (4) (5)
Đức Phật Và 5 Biểu Tượng (1) (2) (3)
Cái Biết Của Người Tu (1) (2) (3) (4)  (New)
Bốn Hạnh An Vui (1) (2) (3) (4) (5(New)
Mấy Mùa (1) (2) (3) (4) (5(New)