Tiếng V Thinh - phần 1 (singing)

Tiếng V Thinh - phần 2 (singing)

Tiếng V Thinh - phần 3 (singing)

 

Giảng L Tiếng Ni V Thinh - Phần 2