Các bài thuyết giảng Pháp Luân Công của ông Lư Hồng Chí

AUDIO!


Bài 1 phần 1:Chân chính đưa con người lên cao tầng

Bài 1 phần 2: Khí công là văn hoá tiền sử

Bài 1 phần 3: Khí công chính là tu luyện

Bài 1 phần 4: Luyện công v́ sao không tăng công

Bài 1 phần 5 Luyện công v́ sao không tăng công (2)

Bài 1 phần 6: Đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp

Bài 2 phần 1: Vấn đề liên quan đến thiên mục

Bài 2 phần 2: Công năng dao thị

Bài 2 phần 3: Công năng túc mệnh thông

Bài 2 phần 4: Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới

Bài 2 phần 5: Vấn đề hữu sở cầu

Bài 3 phần 1: Công pháp Phật gia và Phật giáo

Bài 3 phần 2: Công năng (powers) và công lực

Bài 3 phần 3: Phản tu và tá công

Bài 3 phần 4: Phụ thể

Bài 3 phần 5: Ngôn ngữ vũ trụ

Bài 3 phần 6: Sư phụ cấp ǵ cho học viên

Bài 3 phần 7: Trường năng lượng

Bài 3 phần 8: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền công như thế nào

Bài 4 phần 1: Vấn đề dùng khí công để đi trị bịnh 

Bài 4 phần:  Mất và được

Bài 4 phần 3: Chuyển hoá nghiệp lực

Bài 4 phần 4: Đề cao tâm tính

Bài 4 phần 5: Quán đỉnh

Bài 4 phần 6: Huyền quan thiết vị

Bài 5 phần 1: Kỳ Môn công pháp

Bài 5 phần 2: Luyện Tà Pháp

Bài 5 phần 3: Nam nữ song tu

Bài 5 phần 4: Tu luyện cả tâm và thân

Bài 5 phần 5: Tu khẩu

Bài 5 phần 6: Trường năng lượng quanh tượng Phật

Bài 5 phần 7: Khai Quang

Bài 5 phần 8: Địa Phật, Địa Tiên, thế gian tiểu đạo

Bài 5 phần 9: Đồ h́nh Pháp Luân

Bài 6 phần 1: Tẩu hoả nhập ma

Bài 6 phần 2: Luyện công chiêu ma

Bài 6 phần 3: Tự tâm sinh ma

Bài 6 phần 4: Tâm nhất định phải chính

Bài 6 phần 5: Khí công vơ thuật

Bài 7 phần 1: Vấn đề sát sinh

Bài 7 phần 2: Vấn đề ăn thịt

Bài 7 phần 3: Tâm tật đố

Bài 7 phần 4: Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công

Bài 8 phần 1: Tịch cốc

Bài 8 phần 2: Trộm khí

Bài 8 phần 3: Thu khí

Bài 8 phần 4: Ṿng Châu thiên

Bài 8 phần 5: Ai luyện công th́ đắc công

Bài 9 phần 1: Khí công và thể dục

Bài 9 phần 2: Ư niệm

Bài 9 phần 3: Tâm thanh tịnh

Bài 9 phần 4: Căn cơ

Bài 9 phần 5: Ngộ

Bài 9 phần 6: Người đại căn khí