Đi Thăm Krotona 10 June 2012

 2

 3

4 

 5

 6

 7

 8

9 

 10

11 

 12

 13

 14

Lần trước đi thăm Krotona gặp trời mưa