Thinking and Destiny 5

Plato, probably the most illustrious and representa-tive of the philosophers of Greece, used as a precept to his followers in his school of philosophy, the Academy: "Know thyself" gnothi seauton. From his writings it would appear that lie had an understanding of the real Self, although none of the words that he used has been rendered into English as anything more adequate than "the soul." Plato used a method of inquiry concerning the finding of the real Self. There is great art in the exploiting of his characters; in producing his dramatic effects. His method of dialectics is simple and profound.

The mentally lazy reader, who would rather be entertained than learn, will most likely think Plato tedious. Obviously his dialectic method was to train the mind, to be able to follow a course of reasoning, and to be not forgetful of the questions and answers in the dialogue;
else one would be unable to judge the conclusions reached in the arguments. Surely, Plato did not intend to present the learner with a mass of knowledge. It is more likely that he intended to discipline the mind in thinking, so that by one's own thinking he would be enlightened and led to knowledge of his subject.

Plato, có lẽ là nhà triết học nổi tiếng và tiêu biểu nhất của Hy Lạp, được sử dụng như một lời răn dạy đối với những người theo ông trong trường triết học của ông, Học viện: "Hăy tự biết ḿnh". Từ những bài viết của ông ấy, có vẻ như ông đă hiểu về chân ngă, mặc dù không có từ nào ông ấy sử dụng được chuyển sang tiếng Ông dùng như một từ ǵ đó thích hợp hơn "linh hồn". Plato đă sử dụng một phương pháp điều tra liên quan đến việc t́m ra chân ngă. Có nghệ thuật tuyệt vời trong việc khai thác các nhân vật của ông; trong việc tạo ra các hiệu ứng ấn tượng. Phương pháp biện chứng của ông thật giản dị và sâu sắc.

Người đầu óc lười biếng, thích giải trí hơn là học, rất có thể sẽ nghĩ Plato tẻ nhạt. Rơ ràng phương pháp biện chứng của ông là để rèn luyện trí óc, khả năng theo một đường suy luận và không quên câu hỏi và câu trả lời trong cuộc đối thoại; nếu không người ta sẽ không thể đánh giá kết luận đạt được trong các lập luận. Chắc chắn, Plato không có ư định tŕnh bày cho người học một khối lượng kiến ​​thức lớn. Nhiều khả năng là ông ta có ư định kỷ luật tâm trí trong suy nghĩ, để bằng cách dùng suy nghĩ của chính ḿnh, ta sẽ được khai sáng và dẫn đến kiến ​​thức về chủ đề của ḿnh.