Thinking and Destiny 12

    

 

 

To understand the Eternal Order of Progression it is necessary here to consider The Government of the world by complete Triune Selves in the Realm of Permanence. As heretofore stated, the Triune Self is a unit of three inseparable knower, thinker, and doer parts. The knower and thinker parts are qualified and perfect, but the doer part must be qualified by taking over and consciously operating the perfect immortal physical body, to train and keep units of nature poised in perfect balance. To operate and take charge of the perfect body machine the doer must have its feeling-and-desire in balanced union. For this every doer must pass the trial test of balance, the balancing of the sexes. In the orderly course of progress, the doer passes the test and, with its thinker and knower, makes its Triune Self complete. Then, after serving in the high office as one of The Government of the world in the Realm of Permanence, and as one of The Government of the human world and of the destinies of the nations, the Triune Self complete goes on to the decree of an Intelligence, with other Intelligences in the spheres: the spheres of earth, of water, of air, and of fire, and it goes on and on in higher degrees of being conscious, towards the ultimate—Consciousness. This in brief is the perpetual progressive development which has always been going on, and will go on, according to the Eternal Order of Progression.
But this book does not deal in detail with that; it is particularly concerned with the destinies of human beings, whose doers left the orderly course of the doers that passed the test and that continued to advance. By failing in that test, the doers of mankind departed from that Eternal Order of Progression. Instead of continuing in everlasting physical bodies in the Realm of Permanence, they exiled themselves to exist and re-exist in human bodies on the earth crust, this human world. They now tread the path of birth and life and death in man and woman bodies, and periodically live and die and re-exist. By failing in their test they did not keep in balance the perfectly balanced units which composed their perfect bodies. And those unbalanced compositor units now compose the bodies in which they re-exist in this world. They are now imperfect, human beings; that is, the feeling aspect and the desire aspect of the doers have fallen under the glamour of the sexes and are ruled by their senses and sensations and sexes; they are not self-controlled; they have forgotten their blowers; the Light of their Intelligences in them is obscured.

The doer will continue to re-exist until it regenerates the imperfect mortal body into a perfect and immortal physical body, such as it originally had; more precisely, until the doer restores the breath-form unit and the compositor units of the body to their original perfect state of balance. The regeneration and restoration of the perfect body is the duty of every doer; this duty must be and ultimately will be per-formed, as described in Chapter XI, "The Great Way." In this system all parts of the whole are related in a definite plan and for a definite purpose. The plan and the purpose show that nature in the human world of time is in states toward progression by constant cycles or circulations of the units through human bodies; when the doers of the Triune Selves progress and the complete Triune Selves advance to the degree of Intelligences, the units are balanced. The Intelligences charged with the responsibility of this education, free themselves in the discharge of this duty. The circulation of nature, the development of the doers, the freeing of the Intelligences, are done owing to the presence of Consciousness through all. Because of the presence of Consciousness, each unit of nature, each aia, each Triune Self, and each Intelligence, is conscious in and as the different degrees of matter which it is.

Thus the link connecting intelligent-matter and nature-matter is kept unbroken. To present this intricate subject from the symbolic point of view: The progression of unintelligent units from the nature-side to be intelligent units of the intelligent-side of the universe, (uninterrupted by the fall of the doer part of the Triune Self into the human world of change), is shown by Figure II-G. This progressive development is accomplished by the functioning of the nature units compos-ing the complete and perfect physical bodies of the physical Realm of Permanence. Those perfect bodies of nature units are occupied and operated by the units that had graduated from the nature-side and that had become Triune Self units on the intelligent-side. The unintelligent nature units differ from the intelligent units in that they are conscious as their functions only,—nothing more; whereas, the Triune Self units are conscious as themselves, Triune Selves, and are also conscious of the functioning of the units of their perfect bodies, as laws of nature. They are the governors of the worlds, under their Intelligences in the spheres. By dwelling in and operating the individual perfect bodies, through which they as units had progressed, the Triune Selves keep and train the units of the bodies in the Eternal Order of Progression; and, by governing the units of their bodies (to which the units of the outside forces of nature are attuned and directed), the Triune Selves govern the bodies and, through them, control the forces of nature. If the successive progress of any Triune Self unit is interrupted by the failure of its doer part to pass the trial test of balance, with the consequent fall of the doer part into the human world, the progress of that Triune Self is halted until its doer part regenerates the human body to the perfect state, and in it reestablishes itself in the Realm of Permanence and continues its course as one of the governors, in The Government of the world.

 

Để hiểu được Trật tự của sự tiến bộ Vĩnh cửu, ở đây cần phải xem xét Chính phủ của thế giới bởi các Triune S hoàn hảo trong Cơi Thường hằng. Như đă nói ở trên, Triune Self là một đơn vị gồm ba phần không thể tách rời là người biết, người suy nghĩ và người hành động. Bộ phận của người biết và người suy nghĩ là đủ tiêu chuẩn và hoàn hảo, nhưng bộ phận của người hành động phải đủ tiêu chuẩn bằng cách tiếp quản và vận hành một cách có ư thức cơ thể vật chất bất tử hoàn hảo, để đào tạo và giữ cho các đơn vị tự nhiên ở trạng thái cân bằng hoàn hảo. Để vận hành và đảm nhiệm bộ máy cơ thể hoàn hảo, người hành động phải có cảm giác và mong muốn của nó trong sự kết hợp cân bằng. Đối với điều này, mọi người hành động phải vượt qua bài kiểm tra thử thách về sự cân bằng, sự cân bằng của các giới tính. Trong quá tŕnh tiến triển có thứ tự, người hành động vượt qua được bài kiểm tra và, với người suy nghĩ và hiểu biết của ḿnh, làm cho Bản thân Triune hoàn hảo. Sau đó, sau khi phục vụ ở chức vụ cao với tư cách là một trong Chính phủ của thế giới trong cơi Thường hằng, và là một trong Chính phủ của thế giới loài người và vận mệnh của các quốc gia, Triune Self hoàn hảo tiếp tục sắc lệnh của một Trí tuệ, với các Trí tuệ khác trong các quả cầu: các quả cầu đất, nước, không khí và lửa, và nó tiếp tục diễn ra ở các mức độ cao hơn của ư thức, hướng tới điều cuối cùng — Ư thức. Tóm lại, đây là sự phát triển tiến bộ liên tục, luôn diễn ra và sẽ tiếp tục, theo Trật tự Tiến bộ Vĩnh cửu.
Nhưng cuốn sách này không giải quyết chi tiết điều đó; nó đặc biệt quan tâm đến số phận của con người, những người mà những người hành động đă không theo được quy tŕnh trật tự của những người hành động đă vượt qua bài kiểm tra và tiếp tục tiến lên. Khi thất bại trong bài kiểm tra đó, những người hành động này đă rời khỏi Trật tự Tiến bộ Vĩnh cửu đó. Thay v́ tiếp tục tồn tại trong các cơ thể vật chất vĩnh cửu trong Cơi Vô Thường, họ tự đày đọa ḿnh để tồn tại và tái tồn tại trong cơ thể người thường trên vỏ địa cầu, thế giới loài người này. Bây giờ họ đi trên con đường sinh tử trong cơ thể người nam và người nữ, và định kỳ sống chết và tái sinh. Khi thất bại trong bài kiểm tra, họ đă không giữ được cân bằng các đơn vị cân bằng hoàn hảo tạo nên cơ thể hoàn hảo của họ. Và những đơn vị tổng hợp không cân bằng đó giờ đây tạo ra những cơ thể mà chúng tái tồn tại trong thế giới này. Họ bây giờ không hoàn hảo, những con người; có nghĩa là, khía cạnh cảm giác và khía cạnh ham muốn của người hành động đă rơi vào sự hào nhoáng của giới tính và bị các giác quan và cảm giác và giới tính của họ cai trị; họ không tự chủ được; họ đă quên ai đưa họ xuống; ánh sáng của Trí tuệ trong họ bị che khuất.

Người hành động sẽ tiếp tục tái tồn tại cho đến khi nó tái sinh cơ thể phàm trần không hoàn hảo thành một cơ thể vật chất hoàn hảo và bất tử, như lúc đầu nó đă có; chính xác hơn, cho đến khi người hành động khôi phục được đơn vị dạng hơi thở và những đơn vị tổng hợp thành cơ thể về trạng thái cân bằng hoàn hảo ban đầu của chúng. Việc tái tạo và phục hồi cơ thể hoàn hảo là nhiệm vụ của mỗi người hành động; nhiệm vụ này phải được và cuối cùng sẽ được hoàn thành, như được mô tả trong Chương XI, "Con đường vĩ đại". Trong hệ thống này, tất cả các bộ phận của tổng thể có liên quan với nhau theo một kế hoạch xác định và cho một mục đích xác định. Kế hoạch và mục đích cho thấy rằng thiên nhiên trong thế giới thời gian của con người th́ ở trong trạng thái tiến triển theo chu kỳ không đổi hoặc tuần hoàn của các đơn vị thông qua cơ thể con người; khi những người hành động của Triune Self tiến bộ và những Triune Self hoàn chỉnh tiến tới mức độ Trí tuệ, th́ các đơn vị được cân bằng. Các Trí tuệ chịu trách nhiệm về giáo dục này, tự giải phóng ḿnh khi thực hiện xong nghĩa vụ này. Sự tuần hoàn của tự nhiên, sự phát triển của các hành giả, sự giải phóng của các Trí tuệ, được thực hiện nhờ vào sự hiện diện của Ư thức xuyên suốt. Bởi v́ sự hiện diện của Ư thức, mỗi đơn vị tự nhiên, mỗi aia, mỗi Bản thân Ba ngôi, và mỗi Trí tuệ, đều có ư thức ở các mức độ khác nhau của vật chất.

Do đó, liên kết kết nối vật chất thông minh và vật chất tự nhiên được giữ không bị đứt đoạn. Để tŕnh bày chủ đề phức tạp này theo quan điểm biểu tượng: Sự tiến triển của các đơn vị không thông minh từ phía tự nhiên trở thành các đơn vị thông minh của phía thông minh của vũ trụ, (không bị gián đoạn bởi sự thoái hóa của phần hành giả của Bản thân Ba ngôi vào trong thế giới của con người luôn thay đổi), được thể hiện bằng H́nh II-G. Sự phát triển tiến bộ này được thực hiện bởi sự vận hành của các đơn vị tự nhiên kết hợp với các cơ thể vật chất hoàn chỉnh và hoàn hảo của Cơi Vật lư Thường hằng. Những cơ thể hoàn hảo của các đơn vị tự nhiên được chiếm giữ và vận hành bởi các đơn vị đă tốt nghiệp từ phía tự nhiên và đó đă trở thành các đơn vị Triune Self ở phía thông minh. Các đơn vị tự nhiên không thông minh th́ khác với các đơn vị thông minh ở chỗ chúng chỉ có ư thức như là chức năng của chúng, —không hơn; trong khi đó, các đơn vị Triune Self có ư thức như chính họ, các Triune Self, và cũng có ư thức về hoạt động của các đơn vị trong cơ thể hoàn hảo của họ, theo quy luật tự nhiên. Họ là thống đốc của những thế giới, dưới Trí tuệ của họ trong các H́nh cầu. Bằng cách tồn tại và vận hành trong các cơ thể hoàn hảo cá thể, thông qua đó họ gồm các đơn vị đă tiến triển, các Triune Self tự giữ và đào tạo các đơn vị của các cơ thể trong Trật tự Tiến bộ Vĩnh cửu; và, bằng cách quản lư các đơn vị trong cơ thể của chúng (mà các đơn vị của các lực lượng bên ngoài của tự nhiên được điều chỉnh và chỉ đạo), các Triune Selves quản lư các cơ thể, và thông qua chúng, kiểm soát các lực lượng của tự nhiên. Nếu tiến tŕnh liên tiếp của bất kỳ đơn vị Triune Self nào bị gián đoạn do bộ phận hành giả của nó không vượt qua được bài kiểm tra cân bằng thử nghiệm, do đó bộ phận hành giả của nó rơi xuống thế giới con người, th́ tiến tŕnh của Triune Self đó sẽ bị dừng lại cho đến khi bộ phận của nó một phần tái tạo cơ thể con người về trạng thái hoàn hảo, và trong đó nó tự tái lập trong Cơi Thường hằng và tiếp tục hành tŕnh của ḿnh với tư cách là một trong những thống đốc, trong Chính phủ của thế giới.