Thinking and Destiny 10

    

 

Concerning Consciousness:

24) Consciousness is that by the presence of which all things are conscious. Consciousness is the same in all mat-ter and in all beings. Consciousness is changeless. Matter changes as it becomes increasingly conscious in successive degrees. Beings are conscious in varying degrees; but Consciousness is the same in all beings, from the least nature unit to the Supreme Intelligence. Consciousness has no states, is not conditioned, is without attributes, does not act, cannot be acted upon, cannot be separated, cut up or divided, does not vary, does not develop, and is the completion of all becoming. By the presence of Consciousness all there is in the Universe is conscious according to its capacity to be conscious.

 

Concerning units:

 25) All nature-matter is of units. A unit is an indivisible, irreducible one; it has an active and a passive side, either of which dominates the other. There are four kinds of units: nature units, aia units, Triune Self units, and Intelligence units, (Fig. II-A). The term nature units includes all units of the spheres, worlds, planes, and states of matter. Units are beyond the reach of chemistry and physics; they can be dealt with only by the mind.  

26) A unit begins its development as a primordial unit on the unintelligent nature-side; that is, as a fire unit of the fire sphere, (Fig. II-H). The unit progresses as a unit on the intelligent-side; that is, as first a Triune Self and ultimately as an Intelligence. Between these two stages are innumerable conditions of units. The purpose is to develop a primordial unit of the fire sphere until it is an Intelligence. The purpose is achieved by the passage of the unit through all stages of units on the nature-side, then through the aia kind, and then through all the degrees on the intelligent-side as a Triune Self and then as an Intelligence. In the changing universe, all this is done according to the plan of a human body, by re-existences of the doer portions until the doer is consciously one with its Triune Self. 

 

 27) A unit of nature goes through four conditions, always of a fiery, airy, fluid, and earthy kind, before it can be changed. In the world of time the active or the passive side dominates the other until the unit is ready to be changed, at which time the active side and the passive side are equal. Then the change is made through the unmanifested, which pervades the manifested, of the unit that disappears from the state in which it is and reappears through the unmanifested as that which it becomes. When a unit changes from one state or plane or world to another, the change is made through the unmanifested during all manifestations.

 

28) Changes of units in this manner occur throughout nature in chemical processes; but only while a unit is in a perfect body can it progress.

 

 The foregoing plan presents the Universe as it appears to the doers in human bodies existing on the earth crust who are confined to sensuous perceptions and whose understanding is accordingly restricted. Nerve centers of the body are at present used for the pleasure of the human and the housekeeping of the body; but potentially they are centers for the exercise of mental and noetic powers undreamed of. Time is the change of units or of masses of units in their relation to each other. On the earth crust, where time is measured as the earth mass changes in its relation to the sun mass, time is not the same as time in other states and worlds. Time applies only to units that have not been balanced. In the Realm of Permanence, where the units do not change alternately from active-passive to passive-active, that is, where the units are balanced, there is no time as known to humans. Space is related to time as the unmanifested is related to the manifested. Time is of nature units; it can be measured; space is not matter, it is not of units, and cannot be measured. Space has no dimensions. Distance has no relation or application to space. The manifestation of the Universe is in space, but space is not affected by it. Space is unconscious Sameness. To the sensuous perceptions of doers on the earth crust, space is no thing. Dimensions are conditions of physical matter, and do not relate to space. The doers on the earth crust are limited to the four senses for perception. These senses can at present perceive only one dimension: the dimension of on-ness, that is, surfaces. What are called three dimensions—length, breadth, and thickness—are only surfaces. The senses do not perceive the other three dimensions. Though the doers cannot see the next dimension, which is in-ness, they are aware that there is a dimension beyond their sense percep-tion. The doers are not aware of a third and a fourth dimension, but they guess about them.

 

 

Liên quan đến tâm thức:

24) Tâm thức là cái mà nhờ có nó mà tất cả mọi thứ đều được ư thức. Tâm thức giống nhau trong tất cả mọi thứ và trong mọi sinh vật. Tâm thức th́ không thay đổi. Vật chất thay đổi khi nó ngày càng trở nên có ư thức ở các mức độ tiệm tiến. Sinh vật có ư thức ở các mức độ khác nhau; nhưng tâm thức là giống nhau ở tất cả mọi sinh vật, từ đơn vị thiên nhiên nhỏ nhất cho đến Trí tuệ tối cao. Tâm thức có không có trạng thái, không bị điều kiện hóa, không có thuộc tính, không hành động, không thể bị tác động lên, không thể tách rời, cắt nhỏ hoặc phân chia, không thay đổi, không phát triển, và là tổng thể của tất cả sự trở thành. Bởi sự hiện diện của tâm thức, tất cả những ǵ có trong Vũ trụ đều được ư thức theo khả năng nhận thức của nó.

Liên quan đến các đơn vị:

25) Mọi vật chất trong thiên nhiên đều chia ra làm các đơn vị. Một đơn vị là một thứ không thể phân chia, không giảm bớt được; nó có một mặt tích cực và một mặt bị động, một trong hai chi phối cái kia. Có bốn loại đơn vị: đơn vị tự nhiên, đơn vị aia, đơn vị Triune Self và đơn vị thông tuệ, (H́nh II-A). Thuật ngữ đơn vị tự nhiên bao gồm tất cả các đơn vị của những h́nh cầu, thế giới, cơi và trạng thái của vật chất. Các đơn vị nằm ngoài phạm trù của hóa học và vật lư; chúng chỉ có thể được biết tới bằng trí óc.

26) Một đơn vị bắt đầu phát triển như một đơn vị nguyên thủy về phía tự nhiên không thông minh; nghĩa là, như một đơn vị lửa của quả cầu lửa, (H́nh II-H). Đơn vị tiến triển như một đơn vị về mặt thông minh; nghĩa là, đầu tiên là Bản thân Triune và cuối cùng là Trí tuệ. Giữa hai giai đoạn này là vô số t́nh trạng của các đơn vị. Mục đích là để phát triển một đơn vị ban đầu của quả cầu lửa cho đến khi nó là một Trí tuệ. Mục đích này đạt được bằng cách đưa đơn vị qua tất cả các giai đoạn của đơn vị ở phía tự nhiên, sau đó thông qua loại aia, và sau đó thông qua tất cả các mức độ ở phía thông minh với tư cách là Bản thân Triune và sau đó là Trí tuệ. Trong vũ trụ đang thay đổi, tất cả điều này được thực hiện theo kế hoạch của cơ thể con người, bằng cách tái hiện các bộ phận của hành giả cho đến khi hành giả là một với Bản thân Ba ngôi của nó một cách có ư thức.

27) Một đơn vị của tự nhiên trải qua bốn điều kiện, luôn luôn là lửa, khí, lỏng và đất, trước khi nó có thể bị thay đổi. Trong thế giới thời gian, bên chủ động hoặc bên bị động chiếm ưu thế hơn bên kia cho đến khi đơn vị sẵn sàng được thay đổi, lúc đó bên chủ động và bên bị động bằng nhau. Sau đó, thay đổi được thực hiện thông qua cái không biểu hiện, tràn ngập cái đă được biểu hiện, của đơn vị biến mất khỏi trạng thái mà nó tồn tại và xuất hiện trở lại thông qua trạng thái không biểu hiện là cái mà nó trở thành. Khi một đơn vị thay đổi từ trạng thái hoặc cơi hoặc thế giới này sang cái khác, sự thay đổi được thực hiện thông qua cái không biểu hiện, trong tất cả các biểu hiện.

 28) Sự thay đổi của các đơn vị theo cách này xảy ra xuyên suốt bản chất trong các quá tŕnh hóa học; nhưng chỉ khi một đơn vị ở trong một cơ thể hoàn hảo th́ nó mới có thể tiến triển.

Kế hoạch ở trên tŕnh bày về Vũ trụ như nó xuất hiện cho những hành giả trong cơ thể con người tồn tại trên vỏ trái đất, những người bị giới hạn trong nhận thức cảm tính và khả năng hiểu biết của họ bị hạn chế v́ thế. Các trung tâm thần kinh của cơ thể hiện đang được sử dụng cho niềm vui của con người và giữ ǵn cơ thể; nhưng có khả năng chúng là những trung tâm để thực hiện các sức mạnh tinh thần và trí tuệ không tưởng tượng nổi. Thời gian là sự thay đổi các đơn vị hoặc cả đám những đơn vị trong mối quan hệ của chúng với nhau. Trên vỏ trái đất, nơi thời gian được đo khi khối lượng trái đất thay đổi theo với khối lượng mặt trời, thời gian không giống với thời gian ở các trạng thái và thế giới khác. Thời gian chỉ áp dụng cho các đơn vị chưa được quân b́nh. Trong Cơi Thường tồn, nơi mà các đơn vị không thay đổi luân phiên từ chủ động-bị động sang bị động-chủ động, tức là nơi các đơn vị cân bằng, không có thời gian nào được con người biết đến. Không gian liên quan đến thời gian v́ cái không biểu hiện liên quan đến cái được hiển thị. Thời gian có tính chất đơn vị; nó có thể đo được ; không gian không phải là vật chất, nó không phải là đơn vị, và không thể đo được. Không gian không có chiều đo. Khoảng cách không có mối quan hệ hoặc ứng dụng nào với không gian. Sự biểu hiện của Vũ trụ là trong không gian, nhưng không gian không bị ảnh hưởng bởi nó. Không gian là giống nhau một cách vô thức. Đối với nhận thức nhạy bén của những hành giả trên vỏ trái đất, không gian là không có. Kích thước là điều kiện của vật chất và không liên quan đến không gian. Những hành giả trên vỏ trái đất bị giới hạn trong bốn giác quan để nhận thức. Những giác quan này hiện nay chỉ có thể nhận thức được một chiều duy nhất: chiều bên trên, đó là các bề mặt. Cái được gọi là ba kích thước — chiều dài, chiều rộng và chiều dày — chỉ là bề mặt. Các giác quan không cảm nhận được không gian ba chiều khác. Mặc dù những hành giả không thể nh́n thấy chiều không gian tiếp theo, tức là chiều bên trong, họ nhận thức được rằng có một chiều không gian nằm ngoài khả năng cảm nhận của họ. Những hành giả không biết về chiều thứ ba và thứ tư, nhưng họ đoán được về chúng.